متن دعای سحر،تسبیحات سحر،دعای ابوحمزه ثمالی در ماه رمضان

متن دعای سحر،تسبیحات سحر،دعای ابوحمزه ثمالی در ماه رمضان و خواندن قرآن بخصوص سوره قدر، که امامان و پیامبر برای خواندن این دعاها تاکید نموده اند ذکرهایی مختلفی که ثواب زیارت امام حسین را دارد در ادامه جزئیات بیشتر متن دعای سحر،تسبیحات سحر،دعای ابوحمزه ثمالی در ماه رمضان را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

خواندن دعای سحر

دعــای سحـــر به همـه دعاهایـی که در سحرهای ماه رمـضــان خوانــده میـ‌شود می گویند. مشهورتریــن آن‌هـا دعایی اســـت که امــام رضا (ع) از امــام باقــر (ع) نقــل کرده اســـت. این دعـا به دعای بهـــاء نیـــز مشهور اســت.

امام رضـــا (ع) درباره ایـن دعـا فرمودنـــد:

«آری ایـن دعـا، دعـــای امـام باقــر (ع) در سحــرهای ماه رمضـــان اســت. پدرم از جدش امــام باقـــر (ع) نقـل کرد که: «اســـم اعـــظـــم خداوند، در این دعاسـت. پس هرگـاه دعـــا کردید، در دعا بکوشید؛ چرا که آن از دانـــش نهــفـــتـه اســـت و آن را جز از اهـــلش، از دیگــران پنـــهــان بداریـد. منـافقـــان، تکـذیـب کنـــنـدگـان و منــکِران، اهل آن نیــستــند و ایـن، دعای مبـاهلـــه است.»

متـــن دعای سحر

الـلَـّـهُـمَـّ إِــنِـّي أَســْـأــَلـُكـــَ مِــنـْ بَهـــَـــائِكَ بِأـَــبـْـــهـَاهــُ وَ كُلُّ بَهَائِكـــَ بَهِيٌّ

اللَــّـــهـُمـــَّ إِــنـــِــّــي أَـــســـْأــَلـُـكـــَ بِبَــهَائِكـَ كُـــلــِّــهِ

الـلــَّهُـمـَــّ إِنـِـّـي أَســْأَـلـُكَ مِنـْ جَمَــالــِــكَ بِـأَجـْمَلــِهــِ وَ كُــلــُّ جَـــمـَــالــِكَ جَـمِـيلٌ

الــلَّـــهـــُـمَّ إِنـــِّـــي أَـــســـْأــَــلـــُـــكَ بِـجـــَـــمــَـالِــكـــَ كُـلـــِّـهِ

الــلـَـــّـهـُــمـَـّ إِنـِـــّي أَـســْـــأــَلـــُكـــَ مِـــنْ جَـــلــالـــِـــكـــَ بِـــأَـــجَـــلـــِـــّـــهـِ وَ كُـــلُـــّ جَلــالــِــكَ جَلِــيلٌ

الــلَـّـهُـمــَّ إِـنِـّـــي أَـــسْــأَــلُكَ بِـجَلـالِـــكــَ كُــلـِـــّـــهــِ

الـلَـّــهــُـــمـَّ إِــنـِـّــي أَسْــأـَلـــُـكــَ مِــنـْ عَـــظـَمَـــتــِـكـــَ بِأـَـعْــظَـــمِهَـــا وَ كُــلُـّ عَـظـــَمــَتــِـكــَ عَـظـــِـيمـَةٌ

اللَّــهـــُمَـــّ إِنـــِّـــي أَــســْــأَــلـُكـــَ بِــعـــَــظَـــمَــتــِكَ كُلِّـــهَـا

اللَـّهــُمَّ إِنِــّي أَـــســْـأــَـلُـــكـــَ مِنــْ نُورِـــكـَ بِــأـــَنْوَرِـهِ وَ كُلـــُّ نُورِــكَ نَــيِـــّرٌ

الـلـَـــّهُمـــَــّ إِنـِـــّي أَسْأــَـــلـُكــَ بِنُورِــكـــَ كُـــلـــِّهـــِ

اللَّـــهـُــمَـــّ إِـنـِّــي أَــسْأـــَـــلـــُكـــَ مِـنـْ رَحْمـــَــتِكـــَ بِـأـَوْسَــعــِـــهَا وَ كُلـُـّ رَحـْـــمـَتِكــَ وَاســِـعَـــةٌ

اللـــَـّهـــُـمــَـّ إِـــنـــِّـي أَــســْـــأَـلـــُـكَ بِــرَحْـمـــَتـــِـــكـــَ كُـلــِـّهَـا

اللَـّهـــُمـــَّ إِـــنـِّـي أَسـْأــَلـــُـــكـَ مِنْ كَلـــِمَــاتـِــكـَ بِــأـَــتـَـمِــّــهـــَـا وَ كُلُّ كَلـــِـــمَاتـِكَ تَــامَــّـةٌ

الـلَـّهــُـــمــَـّ إِـــنـــِّــي أَـــســـْـأَلُكَ بِكــَلِـــمـَاتِـــكَ كُــلِــّهـــَـا

الـلَّــهـُمَــّ إِـــنِـّي أَـســـْــأـــَلُكَ مِــنْ كَـمـــَـــالـــِكـَ بِـــأَكْمــَـــلـــِهـِ وَ كُـلُـــّ كَـمَـــالـــِكـَ كَـامـــِـــلـــٌ

الـــلــَّـهـُمَّ إِنــِــّـــي أَســـْـأَــلــُــكـَ بِكـَـمــَـالِكَ كُـــلِــّــهِ

اللَــّـــهُــمــَــّ إِـــنِــّــي أَــسْـــأَـــلـــُـكــَ مِنْ أَسـْمـَـائِكـَ بِأَكْبــَرِهَــا وَ كُلُـّ أَسْـــمَـائِكــَ كَبـــِــيرَةٌ

الـلَـــّهُــمـَـــّ إِنِّي أَسْــأَــلـــُكـــَ بِأـــَـســْـمــَائِكــَ كُـلـِـــّـــهـَـا

الـلـَـــّـــهـُـــمَّ إِـنـِـّـي أَسْأــَلُـــكـَ مِــنْ عِــزَـــّـتـِـــكَ بِــأــَـعــَزِــّهَـا وَ كُلُــّ عِزَـــّـتِــكــَ عَزِــيزَــةٌ

اللـَّـهـــُمـَـــّ إِـنـِـــّـــي أَـسْـــأَلُــكَ بِعــِـزَّــتِـكــَ كُـلـِـــّــهَــا

الـــلَّـــهــُمـــَـــّ إِنِــّـي أَســْـأـــَــلـــُـكـــَ مِـــنـْ مَـــشــِـــيَّتــِكــَ بِــأَمْـــضـــَاهَــا وَ كُلُّ مَشِـــيَـــّتِكــَ مَــاضِــيَةٌ

الـــلـــَـــّهــُمــَّ إِنِّـي أَـــسْـأـــَـلـــُكَ بِــمَشِـــيَــّتــِـكـَ كُـــلـــِـّــهــَـــا

الـــلــَـــّهُمـــَّ إِـنــِـّي أَـسـْـأَلُكَ مِنــْ قُدْرَتــِكَ بِـــالــْـقـُدْــرَةِ الَــّــتـِي اسْتَــطـــَلْـــتَ بِـهـَـا عَلـــَى كُـلــِّ شَـيْ‏ءٍ وَ كُــلـُّ قُدْـرَتــِـكَ مُسْـتـــَــطــِــيلـــَةٌ

اللـَـّهُــمَـــّ إِـنـــِــّي أَسـْـأـَلُـكَ بِـقــُـدْـــرَـــتـِــكـَ كُلـــِـّـــهــَـا
الــلــَـّـهـــُــمـــَّ إِنـــِـّـــي أَــســْـــأَــلُكــَ مِـــنْ عِــلـــْمــِكـــَ بِأـَـنـْفَـــذِـــهـِ وَ كُلـُــّ عِـــلْــمِـــكـَ نَـافِــذٌ
الـــلـــَّهـُمـَّ إِـــنِّي أَـــســْـأَــلــُـكـَ بِـعـِـــلـــْمِـــكـــَ كُلِــّهِ

اللـــَـــّهــُـــمَـــّ إِـــنِّـــي أَـــسـْأَـلُـكــَ مِنـْ قَوْلـِــكــَ بِــأـَــرْـضــَاهُ وَ كُـلُّ قَوْلـِـكَ رَـــضِــيٌّ

الـلــَـــّـهــُـمـــَـــّ إِــنِـّي أَـــسْأَـــلـُــكـــَ بِــقَوْلِكـَ كُـلِـّهــِ

اللَــّـــهـــُمـــَـّ إِـنِـّـي أَسْأــَـــلــُـكَ مِـنْ مَـــسـَائِلــِــكــَ بِأَـحـــَـبــِـّهـــَــا إِـلَـيْـــكـَ وَ كُلـُــّـهـَا [وَ كُـلـــُـّ مَــسَـــائِلِـكــَ‏] إِلَيْــكـَ حَبِـــيبَةٌ

الـــلَّـــهــُـمَــّ إِـنــِّي أَــســْــأــَلـــُـــكـــَ بِـمــَــسَـــائِلـــِكـَ كُلــِّــهــَـــا

اللَــّـهُــمــَــّ إِـنـِّي أَسـْـــأَـلــُكَ مِنْ شَرَفـــِـــكـَ بِــأـــَـشـــْـرَفـــِـهـِ وَ كُـــلُـــّ شَـــرَـــفِكـــَ شَــرِـــيفٌ

اللَـّــهـُـــمـَـّ إِـــنـــِّـي أَـــسْأَـلُكَ بِشَرَفـِـــكَ كُـــلـِــّهـِ

الـلَّهـــُـمـَـــّ إِنِّـــي أَسـْأَـــلـُكـَ مِــنْ سُلْطـَانِــكَ بِـــأَــدْوَمـِهــِ وَ كُـلُـّ سُلــْـطَـانـــِكــَ دَـائِمــٌ

الـــلــَّــهــُمــَــّ إِـــنـِّـي أَسْأـَـــلُـكَ بِـســُلْطَانِــكـــَ كُــلــِـــّهِ

الــلَــّهُمـــَــّ إِنِـــّـي أَسْأَلـــُـــكـَ مِــنْ مُـــلْـكـِكَ بِأَفـــْـــخـــَرِـهـِ وَ كُـلُّ مُلـــْـــكِــكَ فَاخِرٌ

اللَـــّهــُمـــَّ إِــنـــِــّـــي أَـسـْأـَلـُـــكــَ بِـمُـــلْكـــِــكَ كُلــِّـــهِ

اللـــَّهُـــمـَـــّ إِـنـِـــّي أَســْـــأــَـــلــُكـــَ مِنـــْ عُـلــُوِّـكــَ بِأـَـــعــْــلـــاهُ وَ كُــلُّ عُلُوِّـــكَ عَالـٍ

الـــلَــّــهـُمـــَّ إِنـــِّـــي أَــسْــأـَـلــُـــكَ بِـــعـُــلـــُوِّـكــَ كُـلِـّـــهـِ

اللـَـّهُـمَـــّ إِــنـــِـّي أَـسْأـــَـــلـــُـــكــَ مِــنـــْ مَنِـــّـكَ بِــأـــَــقـــْدَـمِـهـــِ وَ كُلــُــّ مَنِّكـَ قَــدِيمـٌ

الـلـَـــّــهُمَـــّ إِنــِّي أَـــســْــأـَـلُـــكَ بِـــمَــنــِــّـــكـَ كُـلــِـــّــهـِ

الـــلـــَــّـــهُــمَــّ إِنِــّي أَـسْـــأَــلــُكــَ مِـنـْ آيَـــاتــِكـــَ بِأـَـــكْـــرَمـِــهــَا وَ كُلـُّ آيَــاتـــِــكــَ كَرِــيمَـةٌ

اللـــَـــّـــهـُـمَــّ إِـنِـــّي أَــسـْـأـــَـــلـــُكـَ بِـــآيَــاتِـكَ كُـلــِـّـــهَـــا

اللـَّـهُــمـَّ إِنـــِّـــي أَســْـــأــَلــُكـَ بِــمَا أَنْتـــَ فِــيهــِ مِــنـــَ الشـَـــّــأـــْـنـــِ وَ الْجَـبـــَرُوتِ وَ أَــسْأَـلـــُـــكـــَ بِـــكُــلـــِــّ شَـــأــْنٍ وَحـْـدَـهـُ وَ جَـــبـــَرُوتٍ وَحـــْدَـــهـــَا

الـلَــّـهُمــَــّ إِنــِّــي أَسْـــأـــَـلُـــكَ بِــمـَــا تُـجِـيبــُنِي [بِـــهِــ‏] حِـــينـَ أَسْـأـــَلـُكــَ فَأَجـــِبْنــِي يَــا الــلـــَـــّهُ.

 

تسبیـحـات سحر ماه رمضـــان

این تسبیـــحــات در کتــاب اقـبـال الـــاعـــمـال آمده است:

سُــبـْـــحَانـَ مَـــنـْ یَــعـــْــلـَــمــُ جَوَارِـحَ الْــقـــُــلــُوبِ

سُبـــْـــحَـــانـَ مَـنْ یُحْـصـــِـی عَـــدَـدَ الـــذّـــُــنـــُوبِ

سُــبـْـــحــَــانَ مَـنـْ لا یَــخْفــَى عَــلَـــیْهِ خَــافـــِــیـَـةٌ فِی الســّـــَمَــاوَاتـــِ وَ الْـــأــَـرَـــضِینــَ

سُــبْـــحـــَانـَ الـــرَّبّـِ الْوَدُودِ سُبْــحَــانَ الْــفـــَــرْدِ الـــْوِتـْرِ

سُـبـــْحـــَـانَ الْعــَــظـــِــیـــمــِ الـــْـأـَـــعـــْظـَـــمِ سُــبـْـــحـَـانــَ مَنْ لا یَــعْـــتَدِـی عَـلــَــى أَـهــْلـــِ مَـمْـــلَکَـتـِهِ

سُبـْحَـــانَ مَنـْ لا یُـؤَاخـــِـذُ أَــهْــلَ الـــْــأَرْـــضـِ بِـأـَـــلْوَانِ الـــْـــعــَذَـــابــِ

سُـبـــْـــحَــانـــَ الـــْحــَـــنَّـــانِ الْـمـَــنّــَـــانِ

سُــبْـحَانـــَ الـرَّءُوفِ الــرّـَـــحِـیمِ

سُبْــحــَــانَ الْجـــَبَّــارِ الـــْجــَوَادِ

سُبـْـــحَانـَ الـْکـــَـــرِیـمِ الْــحــَـــلِیــمـــِ

سُــبــْـحـــَانَ الـْبــَــصــِــیرِ الــْــعـــَلِیــمـــِ

سُبْـحَـــانـــَ الـــْبَـــصـــِـیــرِ الْوَاســـِـعِ

سُـبــْحـــَـــانــَ اللـّـَهِ عَــلـــَـى إِـــقْـــبـــَــالــِ الــنَّـهَارِ

سُـبـــْحَانــَ الـلـــَّـهـــِ عَـــلَى إِدْــبـَــارِ النـــَّــهـَارِ

سُبْـحــَــانـــَ الـلّــَهـِ عَلَـى إِـدْبَـــارِ اللّــَــیْــلــِ وَ إِـــقْبَـــالـــِ الـنَّـــهَـــارِ

[سُبْـــحـَانـــَ الـــلَّــهِ عَلـــَــى إِـقــْبَـالــِ الــنّـَـــهـــَارِ وَ إِدْـبـَـــارِ الــلّـَیـــْـــلِ سُبــْحَــانــَ الـــلــَّـهــِ عَــلـَى إِــقـــْبَالـِ الــنّــَهَــارِ وَ إِـــقْبــَــالِ الـلــّـــَیْلــِــ‏]

وَ لَـــهــُ الــْحـَـــمـْـدُ وَ الــْمـــَجْدُ وَ الـْــعــَظـَــمَةُ وَ الــْکــِبـْرِـیـَاءُ مَـــعَ کُلـــِّ نَــفــَــســـٍ وَ کُــلـــِّ طَــرْـــفَـــةِ عَـــیْـنٍ وَ کُـلــِّ لَــمــْـحَــةٍ سَـبــَقـــَ فِی عِـلــْمـــِـــهـــِ

سُـــبـــْــحَــانَکـَ مِلْأـــَ مَـا أَــحْصـَـى کِتَـــابــُـــکـَ سُبـْـحـَـانَـکــَ زِـنـــَةَ عَرْـــشـِـکــَ

سُـــبـــْـحــَـانـــَـکَ سُبْـــحَانــَـکَ سُبْحـَـانـــَـــکــَ

خوانـدن دعای ابوحمـزه ثمالـــی

از جمـــلــه اعمال سحرهای ماه رمضـــان خوانـدن دعــای ابوحمزه ثمـــالـی است. این دعـا را ابوحمــزه ثمالی از امـام سجاد (ع) نقـل کرده اسـت و شامـــل مفـــاهیـــمــی مانـند دشواریــ‌هـــای قبر و قیـــامـت و تاریـــکی و تنهایی و سنـگینـی بار گنـــاهـــان و لزوم اطـاعت و پیــروی از پیـامـــبر اکرم (ص) و خانــدان معصومش می باشـد.

سحــری خوردن

خوردن سحـری بسـیـار توصیـــه شده است ولو ایـــنــکـــه یک دانــه خرما یا شربـت آب باشــد. بهتــریــن سحـری ها سویق یعنى قاووت و خرمــاست و وارد شده که: حق تعالــى و ملائکه بر آنها که اسـتـــغفار می کنـنــد در سحرهــا و سحـــری می خورنــد صلوات می فرسـتـند.

خوانـدن سوره قدر

هر که ایــن سوره مبــارکه را در وقت افـطار کردن و سحری خوردن بخوانـد در مابــین ایــن دو وقت ثواب کسـى را دارد که در راه خدا در خون خودش بغــلطد.

متن دعای سحر،تسبیحات سحر،دعای ابوحمزه ثمالی در ماه رمضان

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.