متن های زیبا درباره بازگشت امام خمینی به ایران و 12 بهمن

گلچینی از متن های زیبا درباره بازگشت امام خمینی به ایران و 12 بهمن را برای شما عزیزان در مجله دانستن قرار داده ایم این اس ام اس های زیبا برگرفته از شعرهای انقلابی می باشد که به مناسبت بازگشت امام خمینی به ایران سروده شده است در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر متن های زیبا درباره بازگشت امام خمینی به ایران و 12 بهمن را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

خوش آمدی به وطن ای مجاهـــد ای رهــبـــر

گران مبـــادت بر جان خسته رنج سفـر

خوش آمدی که به سوغات دوستــان داری

ز اســتواری ایـمـــان نوید فتـــح و ظفــر

اس ام اس 12 بهمن

نه قلـــب پیـــر و جـوان پر شــــد از محبــت او

حبـــیب قــلب مصـفــای نـو نـــهـــالان شــد

به سردی دی و بهمن که نالـه یخ می زد

صفــای آمــدنـــش گـرمــی بـهــاران شــد

متــن تبریک بازگشــت امـام خمــیــنـی به ایران

در دوازدهم بهـمـــن 1357، پرشــکوه ترین استقـبـال تاریخ جلوه گر شد.

ایــن روز یکــی از مانــدگارتـریـن روزهای تاریـخ معاصـر ایـــران اسـت

و شور و شوق مردم در آن وصف ناپذیـر بود.

اس ام اس روز 12 بهمـن

آن که بر ظلم شب شدی پیـــروز

در زمـیـــن و زمـــان خمـــیـنـی بود

سال ها رنج و غربـت و سخـــتی

می کشــیـــدی به جان خمینـــی بود

پیامـــک 12 بهمن

خوش آمـــدی به وطن ای مجاهــد ای رهـبر

گران مبـادت بر جان خســتـــه رنـــج سفـر

خوش آمدی که به سوغات دوستـان داری

ز استواری ایـــمــان نوید فتح و ظفــر

بازگـشت امـــام خمـــیـنی به وطن

آن که بر ظلــم شب شدی پیروز

در زمـین و زمــان خمــینی بود

سال ها رنــج و غربــت و سخـتی

می کشیـــدی به جان خمینی بود

آن که هم افتــخار و عزت داد

بر همـــه شیعــیـــان خمـینی بود

دهه شکوهمــند فجر مبارک باد

اس ام اس بازگشـــت امــام خمینی به ایـــران

آن که بودی یگانـــه دوران

در تمام جهـان خمــیـنـــی بود

آن که می زد شجاعـــتـــش فریـاد

بر سر دشـــمنـــان خمــیـنی بود

مانـــده در قلـب ما همی یادش

تا ابـــد جاودان خمیـنی بود

دهه شکوهمنـد فجر مبـارک باد

اس ام اس 12 بهمـــن

امام خمــینـــی ای یار ایــن دیـار

ای رهـــبـر مخلص ایـــن دیار

اگــر چه سخت بود مبـارزه اما خوش آمدی به ایــن دیار

بازگـــشـت امـام خمــینـــی به ایـــران

خبر رســـیـــد که آن تکسوار می آید

درخـت نهـــضـت امــت به بار می آیـــد

گذشـته اسـت دوازده زبـهـمـــن خونین

یگانـــه راهبــر ایـــن دیار می آیـد

خمـــی ز میـــکـــده بر گیر ونی به شادی زن

خمــینـی آیــد و گویی بهار می آیـد

اس ام اس 12 بهــمـــن ماه

می آید از دور با یک بغــل گل

می آورد او یک باغ سنبـل

بر چهره او لبـــخـند پیداســت

یعنـــی که امـروز یک روز زیباســـت

وقتی که آمد لب ها شکفـتـند

با رهـبـر خود صد نکـــته گفـتنـــد

آن روز رهبــر مثـــل نگـــیـن بود

در حلــقـــه ما او بهــتـریـــن بود

اس ام اس 12 بهـمن

خبـــر رســـید که آن تکــسوار می آید

درخـت نهضت امـت به بار می آید

گذشــته است دوازده زبهـمن خونیـن

یگــانه راهــبـــر ایـن دیــار می آیــد

خمـی ز میــکده بر گیر ونی به شادی زن

خمــینــی آیـد و گویی بهار می آید

متن های زیبا درباره بازگشت امام خمینی به ایران و 12 بهمن

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.