متن های زیبا و مفهومی درباره بخشش و گذشت

گلچینی از متن های زیبا و مفهومی درباره بخشش و گذشت را برای شما دوستان در سایت دانستن قرار داده ایم این جملات بسیار زیبا و معنادار می باشند این جملات را نوسنده های بزرگ و معاصر ایرانی نوشته اند در ادامه جزئیات بیشتر متن های زیبا و مفهومی درباره بخشش و گذشت را در سایت دانستن خواهید خواند با ما همراه باشید.

تا وقتـــى نبــخشـــيده ایـــم ، انرژى حياتى وجودمان را صرف آن اتفـــاقـــاتـــی می كنـــیم که باعث رنـــجــش ما شده است… تا وقتــى به آن اتــفاقـات فكر می كنـیم ،در جايى از وجودمــان ، انــگــار یک نيرويى بیرونی روح ما را به زنـجــیـــر کشـــیده. وقتى دیــگری را برای اتفـــاقــات پیــش آمده نمــی بخـشـــیم ،در واقع لياقت دريافت خود را از هستـــى پايين می آوريم. وقتى نمــی بخـــشیم ، نمــی توانیم با زنـدگـی جاری باشیم. ایــن یعنی سکون و ایــن سکون حتی آب زلال را هم به گنــد می کشاند…!

” پس ببخشـیم تا آزاد شویم “

گذشت و بخشش

دیـــگـران را ببـخــشــیـــد…

بی عقـــلـی ، تهـــمت ها،خیانت و بی ادبی

نشانـه عدم بلوغ روحی انـــسـان هاست.

انســان های نارس ایـــن موارد را زیـاد دارنـد ؛

شما انســانــی رسـیــده باشـید!

با سبــکـــبــالی و بدون اینـکـــه قضــاوت یا سرزنش کنیــد ،

و بدون ایـــنــکـه از این حرفـــها ناراحـــت شوید…

از کنـــار این ها رد شوید …

اگر هوای دلـــتـان ابـری شد و چشم هایتـــان باریـدنــد،

بگــذاریـد ایـن اشــک ها باران رحمت و بخشش باشنـــد

برای انـها که نمــی دانند و زمیـن دلـــشـــان خشـک شده اســـت

اینـجــاست که دل بخشنده شما

چشمـه جوشانی می شود که به منــبـــع عظــیم لطف خدا متصــل شده است.

جملـــات زیبا درباره بخشـش

بزرگ کسی اســـت که قلـــبـــش کودکــانـه

قهرش بی_کینــه

دوست داشـتـــنش بی_ادعـــا

و بخـــشــش او بی انـتهـــاســـت …

بخشـــش خدا

ارزشــمندتـرین کلمـــه بخشــش و

قشــنگ ترین کلمــه خوشروئےاست

راززیـــبــائی درآن است

تمـــیـــزتــریـن کلمـــه پاکـیزگـےاســـت

رساترین کلمه وفاداری است

سرعـهـــدت بمـــان

جمــلــات بخشـش

در انــتقـــام گرفتـــن، انســان با دشـمـن خود برابر اســت؛ ولی در چشـم پوشی از آن، او مقـامی بالاتر دارد.

متــن بخـــشش

بخشش، عطری اســـت که گل بنــفـشـــه روی پایــی پخــش می کنــد که آن را له کرده اسـت.

جملــات زیـــبا دربـاره بخـشش

تمـــام چیــزهـای بزرگ ساده هسـتنــد، و بســیـاری می توانـنـد با یک واژه بیـــان شوند: آزادی، عدالـت، افـــتـــخــار، وظیفه، بخشش، امـــیــد.

عفو و بخـشـــش

بخـــشـــش را از خورشید بیــاموز

محـبت را بی محـــاسبه پخش کن،

دروازه های قلــبــت رابه روی همـه بگشـا

و باورداشته باش خدایــی که در این نزدیـــکیـــســت،

بهــتــرینهــا را برایت رقم زده اسـت.

گذشـــت و بخشـش

گذشت، بار سنـــگین دشـمـــنـی و کیـنه‌ــتوزی را از دوش شمـــا برمـــیــ‌دارد و فضای ذهـن‌ـتان را برای انــدیشهـــ‌ـــهـــای مثبـــت و سازنـــده، پاک و روشن می‌ـسـازد.

متن زیــبـــا درباره گذشـــت و بخشش

یادمون باشه

تصویر زندگیــمون، همون چیــزیه که با قلم افـکارمون ترســیـــم میــکـنـــیم.

اگـــر نقـــصــی توی تصویر زنــدگـیمون میبینـــیـــم،

بهــتره با پاکـنی از جنــس انـــرژی و اندیـــشه مثبــت

اون رو پاک کنــیم و مجـــددا با قلـم افـکارمون

شروع به طراحـــی و رفــع اون نقـــص کنیــم

یادمون باشـه

که بزرگتـریــن مســـائل رو آدمـهــا

خودشون با طرز فکــر و دیـــدشون نســـبـت به دنـــیـای اطراف میســازن.

پس بهتره عدســـی و لنـــز دوربـــیــن فکرمون رو

با دستــمـــالـی از جنـس محبــت و عاطـــفه و عشق و بخـــشش، پاک کنیــم تا عکس زنــدگـیـمون شفافتــر و زیـــباتــر بیـــفــتــهـــ…

جملات آموزنـده دربــاره بخشــش

به دل خود مراجــعه کنید

و نسبـت به تمـــام کســانی که در گذشتـه

از دســت آنهـــا ناراحـــت شده ایـد احساس محبـــت نمــایـــیــد.

هر جا ناراحـــت شدید اقدام به بخــشــش و عفو نمایـید.

عفو و گذشــت پایـه بیداری معنوی اسـت.

گذشت و بخـــشش

گذشـت زمان اسـت

براى بخـــشیـــدن

برای فراموشی

برای آشـتی با خویش

برای آرامش جسـم و روح

هر روز بهــتـــریـن ساعــات شروع خودســـازیــسـت

جملــات زیبا دربـــاره بخــشش

اگـــر چیـزی را دوست داری،

آن را ببخش…

با بخــشیـدن بخـشـــی از چیزی که دارید، بیشتــر از آنچـــه می خواهیــد به دسـت خواهید آورد…

عفو و بخـشـــش

بخــشـیــدن کسی آسان اسـت،

اما ایـــنــکـــه بتوان دوباره

به او اعــتمـاد کرد،

داستان کامــلـــا متـفـــاوتی اســـت.

گذشت و بخـشـش

گاهـی گذشـــت میکــنم

گاهـی گذر

معنــای این دو فرق میکنـد

بخـشـیدن دیـــگران دلـــیل

ضعـیــف بودن من نیـســت

آنـهـــا را می بخــشــم

چون آنـقدر قوی هســـتم

که میدانـم آدمــهـــا اشتبـاه می کنــنـــد.

بزرگـــتــرین هدیه گذشت

آرامـش است

بخـشش خداوند

بخشــیــدن دیـگــران دلیل ضعـیــف بودن شمـا نیـــست…

آنها رامــی بخشـید

چون آنــقــدر قوی هستیـــد که می دانید

آدم ها اشتبــاه می کنــنــد

متن های زیبا و مفهومی درباره بخشش و گذشت

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.