متن های عاشقانه و جملات زیبا درباره زندگی

گلچینی از متن های عاشقانه و جملات زیبا درباره زندگی را برای شما عزیزان در سایت دانستن قرار داده ایم این متنها بسیار زیبا و خواندنی هستند شما می توانید از این متن ها در فضای مجازی استفاده نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر متن های عاشقانه و جملات زیبا درباره زندگی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

آدم ها تا جایشــان را برایت خالی نکنــنــد ، ارزش واقعـــی شان را نمـــی فهمـــی … !

بعضـــی ها آن قدر معرفـت دارنـــد که دلـــشان نمی آید خودشـــان با پای خودشــان بروند …

باید حادثـــه ای بیـایـــد و آنهــا را ببــرد … !

تا تو در حجمـــِ خالـــیــِ نبودنشـــان ، بنشینـــی و با خودت سبــک ، سنـــگـــین کنی …

ببـــینــی ارزشـــشــان در زنـــدگـــی ات دقـــیقا کجــاسـت …؟!

ببیـنی رفـتــارت درسـت بوده ؟!

تازه متوجه می شوی که در اولویت بنــدی هایــت چقدر بیراهـــه رفته ای ،

چقـــدر کمــتر از لیـاقـتشـان به آنهــا بها داده ای …

تازه می فهـمی بایـــد در رفـــتـار و بذل محبت کردنت اســـاسـاً تجدیـد نظر کنـــی …

حواسـت باشـد !

آدم هایـِ خوب ، بی توجهی که دیــدنـــد خودشان نمی روند ، روزگـار آنـــهــا را می برد …‌

جمـلات زیـبـــا در مورد زنــدگی

ﻛﺎﺋــﻨﺎﺕ ﺷﻤــﺎ ﺭﺍ ﻣﺠﺎﺯﺍــﺕ ﻧﻤــﻴــﻜـــﻨـﺪ

ﺑﺮﻛــﺖ ﻫﻢ ﻧﻤـﻴـﺒــﺨـــﺸﺪ

ﻛﻨﺘـــﺮـــﻝ ﻫﻢ ﻧﻤـﻴـﻜـﻨﺪ

ﻓﻘﻂ ﻋﻤـﻠﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﮔــﺮﺩـــﺍﻧـــﺪـﻩ ﻣﯿﺸـــﻮﺩ!

ﻛﺎـﺋـــﻨـــﺎﺕ ﺑﻪ ﺍﺭﺗـــﻌﺎﺷﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﻧـﺐ ﺷﻤـــﺎ ﺍﺭـﺳــﺎﻝ ﻣﻴـــﺸــﻮــﺩ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯿـﺪﻫﺪ.

ﺷﺎــﺩ ﺑﻴﺎﻧـــﺪـــﻳﺸـﻰ

ﺷﺎـــﺩﻣـﺎــﻧـــﻰ ﻧﺼﻴــﺒــﺖ ﻣﯿـﺸﻮــﺩ

ﻣﻨـــﻔﻰ ﺑﻴﺎــﻧـﺪـﻳﺸﻰ

ﺁﻧـﭽﻪ ﻧﺼـﻴـــﺒـــﺖ ﻣﻴـــﺸـــﻮـﺩ ﻣﻨـــﻔــﯽ ﺍﺳﺖ.

ﺍﻳـــﻦ ﺟﻬـﺎـﻥ ﻛﻮــﻩ ﺍﺳـــﺖ ﻭ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﻧﺪــﺍ.

ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧـﻮـــﻥ ﻛﺎـﺋـﻨــﺎﺕ ﺍﺳﺖ

ﺭﺍﺯ ﺁﺭـﺍﻣـــﺶ، ﺩﺭ ﺭﻫــﺎ ﮐﺮـﺩــﻥ ﺫﻫــﻦ، ﺍﺯ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻫﺎﺳﺖ…

جملـات زنـــدگـــی زیــبا

یه ﻭﻗﺘﺎ ﻻﺯﻡ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺨﻮـﺭﯼ ….

ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﮐﯿﺎ ﭘﺸـــﺘﺘـﻦ …

ﮐﯿﺎ ﺑﺎـــﻋـﺚ ﺭﺷﺪﺗﻦ …

ﮐﯿـﺎ ﻣﯿـــﺮﻥ …

ﮐﯿـــﺎ ﻫﻤـــﻪ ﺟﻮـﺭﻩ ﻣﯿـــﻤﻮــﻧﻦ!!!

ﮔﺎـــﻫﯽ ﻻﺯـــﻡ ﺟﻮـﺭـــﯼ ﺯﻣﯿــﻦ ﺑﺨﻮـﺭـﯼ ﮐﻪ ﺯﺧﻤـــﯽ ﺑﺸـﯽ …

ﺯﺧﻤــﺎﺗﻮ ﺑﺎــﺯ ﺑﺰﺍـــﺭــﯼ ﺗﺎ ﺑﺒـﯿـــﻨﯽ …

ﮐﯿـــﺎ ﻧﻤــﮏ ﻣﯿـــﭙـﺎـﺷﻦ …

ﮐﯿـــﺎ ﻣﺮﻫﻢ ﻣﯿﺰــﺍﺭﻥ …

ﮐﯿــﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺩﺭﺩــﻥ …

ﮐﯿﺎ ﻫﻢ ﺧﻮـﺩ ﺩﺭـﺩﻥ …

ﻫﯿﭽﻮــﻗــﺖ ﺗﺎ ﺯﺧــﻤﯽ ﻧﺸـــﯽ ﻧﻤـــﯿـــﺘـﻮـﻧـﯽ ﺑﻔــﻬـــﻤـﯽ ﮐﯽ ﭼﻪ ﺭﻓــﺘـﺎﺭـﯼ ﻣﯿﮑـــﻨﻪ!!!

ﺩﺳـــﺖ ﯾﻪ ﮐﺴـــﺎــﯾـــﯽ ﻧﻤـﮏ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺭﻭــﺷـﻮــﻥ ﻗﺴـــﻢ ﻣﯿـﺨﻮـــﺭﺩـــﯼ …

ﻭ ﯾﻪ ﮐﺴــﺎـﯾـــﯽ ﻣﺮﻫﻢ ﻣﯿﺰـﺍﺭـــﻥ ﮐﻪ ﺍﺻـﻼ ﯾﺎــﺩﺷﻮﻥ ﻧﻤـﯿــﮑﺮـــﺩـــﯼ …

ﺯﻣﯿـﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺨــﻮـــﺭــﯼ ﻣﯿﺒـــﯿـﻨﯽ!!!

ﮐﯿــﺎ ﺧﻮﺩﯼ ﻫﺴـــﺘﻨـــﺪ……….

ﮐﯿــﺎ ﻧﺨــﻮﺩـﯼ ﻫﺴــﺘـــﻨﺪ…………

ﮐﯿﺎ ﻫﻢ ﺑﯿـــﺨـــﻮــﺩﯼ ﻫﺴﺘﻨــﺪ……….

نکــاتــی برای زنــدگــی زیــبا

با همه ﻣﻬـــﺮﺑﺎـــن باشـــیم…

مهربـانـے ﻧﯿـــﺎـــﺯ است …

ﻧﯿﺎـﺯـﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺩـﻡ ﮔﻤــﺸـﺪـﻩ ﺍﻣﺮﻭﺯ

ﮐﺴـــﺎـﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭــســـتماﻥ ﺩﺍﺭـــﻧﺪ ﺷﺎــﯾـﺪ ﭘﺸـﺖ ﻫﺮ ﻟﺒﺨـﻨــﺪـــﺷﺎـﻥ، ﺍﺯ ما ﺭﻧــﺠـﯽ ﺑﻪ ﺩﻭـــﺵــِ ﺩﻝ ﺩﺍـﺭﻧــﺪ ﺍﻣـﺎ باز ﺩوستماﻥ ﺩﺍــﺭﻧﺪ؛

بی شک ﺁﻧﻬـﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷـﺘـــﻦ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﺍــﻧـﻨـــﺪ!

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷـــﺘـــﻦ ﺣﺮﻣـــﺖ ﺍﺳﺖ، ﻣﻨـﻔﻌـﺖ ﻧﯿﺴـــﺖ

ﺧﻠﻮﺹ ﺍﺳــﺖ، ﺭﻧﮕـــﺎـﺭــﻧﮓ ﺷﺪـﻥ ﻧﯿـﺴﺖ

ﺻﻔــﺎـــﯼ ﺩﻝ ﺍﺳـــﺖ ﻭ ﺑﻼ‌ـﻫـﺖ ﻧﯿــﺴﺖ

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍـﺷـﺘﻦ ﺭﺍ ﺩﻭــﺳـﺖ ﺑﺪــﺍـﺭـــﯾﻢ.

ﺑﯽ ﺭﯾــﺎ، ﭘﺎــﮎ و بی منــت

متن های عاشقانه و جملات زیبا درباره زندگی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.