متن های قشنگ معنادار و فلسفی از دانشمندان

گلچینی از متن های قشنگ معنادار و فلسفی از دانشمندان را برای شما عزیزان در سایت دانستن قرار داده ایم این متن ها از بزرگان و دانشمندان قدیمی درباره زندگی واتفاقات خاص می باشد شما با خواندن و الهام گرفتن این متن ها می تواند در زندگی خود استفاده نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر متن های قشنگ معنادار و فلسفی از دانشمندان  را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

خیلی قشـــنــگ است اگر بدانی:

نمی توانی جلوی پیــری را گرفـت

امـــا

می توان روحی جوان داشت

زیـباســت که ببـیـــنـیم کسی میخـندد و زیبـاتــر ایــنـــکــه بدانی خودت باعــث خنـــده اش شده ای.

عمـــر، سالـــهـــای گذشــتــه نیسـت،

سالــهایـــی اسـت که در آن زندگی کردی

اس ام اس فلسفی و معنی دار

وقتی زنـدگـی شیرین اســـت

بگو متشکـــرم

و جشــن بگیـر…

و هنگامی که زنـدگـی تلـــخ است

بگو متــشــکــرم و بزرگ شو…

اس ام اس فلــسفـــی و معـنی دار

ترسوها هیــچوقت شروع نمیـــکنـن!

ضعـــیف ها هیـــچوقت تموم نمی کنن!

برنـده ها هیـــچوقت بی خیــال نمی شن!

اس ام اس فلســـفی و معـنـــی دار

جاده زنـــدگی نبایـــد صاف

و هموار باشـــد

وگرنـه خوابمـــان می برد!

دســـت انـــدازها نعــمــت بزرگـی هستـنــد..

اس ام اس فلـــســـفی و معنی دار

هیـــچ کس در بسـتـر مرگ آرزو نکـرد که کاش بیـــشــتـر کار کرده بود و ثروت انـبـاشتــه بود؛

اما بســـیـاری آرزو کردند که کاش با عزیــزانشون مهـربـــانـتر بودنــد…

اس ام اس فلسـفی و معـنی دار

جهنم یعـنی؛ وابســـتـگـــی به قضاوت دیــگـران،

افــراد بسیــار زیـــادی در جهـــان هستنـد که

در جهنـم به سر می برند !

زیـرا سخت وابـــســتــه به داوری دیـــگرانـنـــد…

اس ام اس فلـــســـفــی و معـنی دار

زنـــدگـــی را رنگ بزنــ”ـــرنـــگ شــادیـــ”

نگـذار او رنــگت کنــد بهــ”رنـگ غـــم”

تنهـــا دو روز در سال هست

که نمــیتونی هیچ کاری بکـنـی

یکــی دیــــروز، یکـــی فردا

امـــروز را دریــابیم

گاهـی گذشـــت میــکنـم

گاهی گذر

معــنـــای ایـن دو فرق میکـنــد

بخـشــیدن دیـگران دلیـل

ضعیـــف بودن من نیست

آنـــهــا را می بخـــشـم چون آنقدر قوی هسـتم که میـــدانــم آدمها اشــتباه می کنند

بزرگــترین هدیه

گذشـــت آرامـش اسـت

اس ام اس فلسفی و معـــنـــی دار

ما از راه دور

به زنـــدگی دیگـــران نگــاه

میـکنیم

و به نظـرمـــان میرسـد

که آنــهـا برجـاده های

هموارگام برمیـــدارند

جاده همواری وجودنـــدارد

خودمان باید

راه راهــموارکنـیــم!

جاده زنــدگیــتون زیـــبـــا

و هموار

اس ام اس فلــسـفـی و معــنـی دار

اَــدَـــب ومهربانی مانــنـد عـــطر اســـت

ما برای خـــودمـان

اسـتــفاده

میــکنـــیم

اما دیــگران هم

از آن لذت میبرنــد

راز ایـــجاد یک زندگــی شاد

در آن اسـت که

کاری را بیشتـــر انـــجـــام دهیـــد

که از آن لذت می بریـد.

کاری که سعـادت, نشاط, انـگـــیـــزه, شوق و انـرژی تان

از آن نشــات می گیـــرنـــد

اس ام اس فلسفــی و معنـی دار

نگـــران این نبـــاش که زنــدگـــی ات زیر و رو شود،

از کجــا معلوم زیـــر زندگی ات

بهـتـر از رویش نبـــاشد ؟
جدید تریـن سری اس ام اس فلسفـــی و معنـــی دار ۴۷

به عجایــب هفت گانه جهـــان بایــد

یکی هم اضافـــه کرد

خود ما” انـســان ها ”

خودمـــان هم خودمان را نشـــنـاخته ایـــم

چه برسـد به اینکه یکــی

بیــاید کشفــمــان کند

عجـــیــب بودن از تمــام رفــتـارمــان سرازیـــر است

یکی بهمان محبت میــکـنـد و تمــام عشـــقــش را به پایـــمان

میـــریــزد پســـش میـــزنـیم

یکی که اصـــلــا ارزشـــش ندارد و ما را آدم حســـاب نمـیکند عاشقش میـــشویم

خودمـان هم نمــیـدانـــیــم با

خودمـان چنـــد چنــدیـــم

آری هشتمـــین عجیــب جهان خود مایـیمــ…

اس ام اس فلـسفـی و معنــی دار

مهـربـان باش

امــا از آدمهای پر توقع فاصـله بگیر

مقـــیاســـت را

به هم می زنــنــد

و حرمــت مهــرت را می شکـــنند

آنهـــا حافـــظــه ضعیـفــی دارند

خوبی ها

را زود فراموش میکـنــنـــد…
بیــشتر بدانـــیـــد : پیامـک های و اس ام اس هاس فلــسفـــی و معـــنـی دار

خیلـی چیـز ها هستــنــد که وقتی به دسـتـشان می آوری

دیـگـــر آنـــهـــا از تو نیــســـتــنـد .

تویی که در دسـت آنـهـــایـی . . .

اس ام اس فلـــسفـــی و معـــنــی دار

در بدتــرین روزهــا امـیــدوار باش، که همــیـشه زیــبـاتـرین باران از سیــاه ترین ابر می بارد . . .

اس ام اس فلســفـی و معنی دار

گمــشـده این نسل اعــتمـــاد است نه اعــتقــاد

امـــا افسوس که نه بر اعـتماد اعـــتقادیســـت و نه بر اعـــتــقـادهــا اعـــتمـــاد . . .

اس ام اس فلسفــی و معنـی دار

هزاران معجــزه میان آسمان و زمیــن معــطل اســـت

دســـتـی باید تا معـــجـزه ها را فرود آورد . . .

اس ام اس فلسفی و معنی دار

آدمــها را به انــدازه لــیاقــت آنــهـــا دوست بدار

و به انــدازه ظــرفــیت آنهـــا ابـراز کــن . . .

اس ام اس فلــسـفی و معـــنــی دار

محـبوبه یک پیر مرد بودن بهتر است تا کنـیــز یک مرد جوان بودن . . .

(انـــگلیســی)

اس ام اس فلـســـفـی و معـــنـی دار

اگـــربه یک سگ غذا بدی و ازش مراقــبت کنی فکـــر میـــکـــنــه که تو خدایی

امـــا اگر به یک گربه غذا بدی و ازش نگـه داری کنــی اون فک میکــنـــه که حتما خداسـت

دکتــر شریعتی:

خداوندا، مگــذار آنچــه را که حق می دانــم

به خاطـر آنـچــه که بد می دانـند، کتمـــان کنم . . .

اس ام اس فلـــســفی و معــنی دار

کسانـی که معنـی دوست داشتن ، عشق و ایثـــارو خلوص را میفــهـمند

و خوب می فهـــمند خدا را به آســانی می شنـاســنــد.

«شریـعـتــی»

اس ام اس فلـــســـفی و معنی دار

چه امـید بندم در ایــن زنــدگانی

که در نا امـیدی سر آمـــد جوانی

سرآمـــد جوانــی و ما را نیامــد

پیام وفایی از ایــن زنــدگـــانـــی . . .

اس ام اس فلــسـفـی و معـــنـی دار

عشـــق تنـــها کار بی چرای عالـم است ، چه ، آفــریـنش بدان پایــان می گیرد . . .

اس ام اس فلـســفـــی و معنــی دار

بزرگتـرین تراژدی زنــدگـــی انـــسانــی ایـنـه که :

داشــتـه هامون رو قدر ندونســتـــیــم ، اما میخوایــم نداشته ها رو بدســـت بیـــاریـــم . . .

اس ام اس فلــســفی و معنی دار

سخـت است حرفـت را نفــهــمنـد،

سخـــت تر ایــن است که حرفـــت را اشـــتـــبــاهـــی بفهـمـنـد،

حالــا میـــفـــهمم، که خدا چه زجـــری میکشــد

وقتــی ایـن همـه آدم حرفـش را که نفـــهمـــیـده انـــد هیـچ،

اشتباهـی هم فهــمـــیـده اند.

“دکتــر علـی شریعـتـیـ”

اس ام اس فلـــسفـی و معنــی دار

آموخته ام هرگــاه کسـی یادم نکـــرد؛ من یادش کنم

شاید او تنــهاتــر از من باشد . . .

اس ام اس فلــسفی و معــنـی دار

تاریخ فقــط برای خواندن نیـــسـت، برای عبـــرت گرفـتن هم هســـت

بدانید و به هوش باشـیـــد که اسـلام، در فقــر پا گرفت

و در طمع مســلــمـــانـ‌نـماها به خون نشسـت . . .

متن های قشنگ معنادار و فلسفی از دانشمندان

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.