متن های کوتاه احساسی و ادبی درباره زندگی

گلچینی از متن های کوتاه احساسی و ادبی درباره زندگی را برای شما عزیزان در مجله دانستن قرار داده ایم این متن های بسیار مفهومی و زیبا می باشند و بیشتر نویسنده ها و دانشمندان این متن را نوشته اند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر متن های کوتاه احساسی و ادبی درباره زندگی  را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

هــمیـــشه آمـاده باش…

تا اشتباهـات دیـــگـــران را ببخـــشی

بی ادبـیـ‌ــشـان را،

خیانـــتــ‌ـشان را،

بیــ‌عقـــلـــی‌ـــشان را و تهمـــتـ‌شــان را.

ایــنــ‌ها نشـانه‌ی عدم بلوغ روحی آدمــ‌ـهـــاســت.

آدمــ‌ــهای نارس از این چیــزهـا زیاد دارنــد.

تو رســیده باش و بالغ.

با سبکـبــالـی و بدون ایـــنـکه قضـــاوت کنــی یا سرزنـــش،

و بدون ایـــنـــکـــه از این حرفـ‌ـــهــا آزرده شوی و آســـیـــب ببــیـــنـــی،

از کنــار ایـن چیزهـــا رد شو.

اگـر هوای دلت ابری شد

و چشم‌هـای تو باریدند باران اشــک‌هــا را،

بگـذار این اشـکــ‌ـهـــا باران رحمت و بخـــشش باشــد

برای آن‌ـهــایـی که نمی‌ـداننـد

و زمــیـــن دل‌شان خشــک و شوره‌زار است.

اینـجــاسـت که دل بخــشــنده‌ــی تو چشمــه‌ی جوشانی می‌ــشود که به منـــبـع عظــیم آبـ‌ـــهای لطف خدا متـــصل است…

متــن آموزنده اخــلـاقـــی وادبی

اﺯ بزرگــی ﭘﺮﺳـــﯿــﺪﻧــﺪ :

راز این امـــیـــدواری و آرامشــی

که در وجودت داری چیـــسـت؟!

گفـت :ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﺎــﻟﻬـﺎ ﻣﻄــﺎـﻟــﻌـﻪ ﻭ ﺗﺠﺮــﺑـﻪ، تصـمـــیم گرفتــم ﺯﻧﺪـﮔـﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﺍﺻﻞ ﺑﻨـــﺎ کنم :

ﺩﺍـــﻧـــﺴﺘـﻢ ﺭﺯﻕ ﻣﺮــﺍ ﺩﯾـــﮕـﺮـﯼ ﻧﻤـــﯽﺧـــﻮـﺭـﺩ، ﭘﺲ ﺁﺭﺍﻡ ﺷﺪﻡ!

ﺩﺍـﻧﺴــﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺪـــﺍ ﻣﺮﺍ ﻣﯽـﺑــﯿـــﻨــﺪ، ﭘﺲ ﺣﯿﺎ ﮐﺮــﺩــﻡ!

ﺩﺍــﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﮐﺎـﺭ ﻣﺮﺍ ﺩﯾﮕﺮــﯼ ﺍﻧﺠـﺎـﻡ ﻧﻤـــﯽـﺩﻫـﺪ، ﭘﺲ ﺗﻼــﺵ ﮐﺮــﺩﻡ!

ﺩﺍﻧـــﺴـــﺘـــﻢ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎــﻥ ﮐﺎـﺭـــﻡ ﻣﺮﮒ ﺍﺳــﺖ، ﭘﺲ ﻣﻬـــﯿـﺎ ﺷﺪــﻡ!

ﺩﺍــﻧﺴـــﺘــﻢ ﮐﻪ ﻧﯿــﮑﯽ ﻭ ﺑﺪــﯼ ﮔﻢ ﻧﻤـﯽـــﺷﻮﺩ ﻭ ﺳﺮـــﺍﻧﺠـﺎــﻡ ﺑﻪ ﺳﻮـﯼ ﻣﻦ ﺑﺎــﺯــﻣـــﯽﮔﺮــﺩﺩ، ﭘﺲ ﺑﺮ ﺧﻮـﺑـــﯽ‌ــها ﺍﻓـــﺰﻭﺩﻡ ﻭ ﺍﺯ ﺑﺪـــﯼـ‌ها ﮐﻢ ﮐﺮﺩـﻡ!

ﻭ ﻫﺮ ﺭﻭـــﺯ ﺍﯾـــﻦ پنــج ﺍﺻـــﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﯾﺎﺩﺁـﻭﺭـــﯼ ﻣﯽﮐﻨـــﻢ…

متــن آموزنــده زندگـــی

هر کس دنــیـــا را از زاویه دید خود قضـاوت میکــند…

گاهی بهـــتر است جای خودرا برای بهتــر دیــدن

عوض کنید هیـچوقت در زنـدگـــی تان به خاطــر احســاس ترس عقـــب ننشـــینـــید.

همه ی ما بارها ایـن جمـلـــه را شنیـده ایـــم که «بدتـرین اتفاقــی که ممکن اسـت بیــفتــد چیــســـت؟ مثـلاً اینکه بمیــریـد؟

امــا مرگ بدتــرین اتفاقــی که ممــکـــن اسـت برایتـان رخ دهـد نیســـت …»

بدترین اتـــفـــاق در زنـــدگــی ایـــن اســـت که اجــازه دهـیـد در عین زنـــده بودن،

از درون بمیریـد.

حــرف زدن شمــا را بجــایـی نمی رسانـد؛

برای ایـــنکه موفق باشـــیـــد بایـــد کاری بکــنــیــد که افـراد موفق انجـــام می دهند.

افـراد موفق بســیـار فعال هستنــد.

هدف گذاری می کنـــنـد.

کارها را به کارهـای کوچکـــتر تقـســـیــم می کنــنـد.

موانع را پیـــش بیـــنـی می کننـد.

موفقـیت خود را مجــســم می کنـند.

برای خود جملات مثــبـــت درســت می کنند و به خودشـان ایـــمـــان دارند.

متـــن های کوتاه زیبا و احـســاسـی

اگــر چیزی را دوست داری، آن را ببخـــش…

با بخـــشیدن بخشــی از چیــزی که داریــد، بیـــشــتر از آنـــچــه می خواهــیـــد به دست خواهــید آورد…

کشــاورزی که طالب محـصول فراوان اســت، بایـــد بخشی از بذر خود را به زمـیــن ببـخـشد…

عدم وابـستـگی، یعـــنی بخــشــیـدن آن چیــزی که برایمان ارزش دارد…

هر چیزی را که ببـخشیـــد، به طرف شمـــا باز خواهـد گشت…

موجودی حســـاب بانـکی شمـا بیانــگـر ثروت شما نیــست؛

ثروت به چیزی می گوینـــد که در طی زنــدگـــی به گردش در می آیــد.

سعـادت و خوشبــختـــی، جریـــانـــِ همیشـــگــی از یک دست دادن و از دسـت دیگر گرفـتــن اسـت.

متن آموزنــده کوتاه

“ﺩﻭــﺳـﺖ ﺩﺍﺷـــﺘـــﻦ” ﻋﻀـــﻮﯼ ﺍﺯ ﺑﺪــﻥ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭﺳـﺖ ﺍﺳـــﺖ ﮐﻪ ﻫﻤـﻪ ﻓﻮـــﺭـــﺍ ﺑﻪ ﻓﮑــﺮ “ﻗﻠﺐ” ﻣﯽ ﺍﻓــﺘــﻨـﺪ ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮـﯾـــﻢ ﮐﻪ “ﺩﻭﺳـــﺖ ﺩﺍــﺷﺘـــﻦ” ﺩﻧـﺪـﺍـــﻥ ﺁﺩــﻡ ﺍﺳﺖ!!!

ﺩﻧــﺪـﺍــﻥ ﺟﻠـــﻮـــﯾــﯽ ﮐﻪ ﻫﻨـﮕﺎﻡ ﻟﺒـﺨـــﻨـﺪ ﺑﺮﻕ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ …

ﺣﺎﻻ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻨﯿـﺪ ﺭﻭـــﺯﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ “ﺩﻭـﺳــﺖ ﺩﺍــﺷﺘـﻦ” ﺁﺩﻡ ﺩﺭـﺩ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ!

ﺁﺭﺍـــﻡ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺩـــﻡ ﻣﯿـﮕﯿﺮـﺩ!

ﻏﺬــﺍ ﺍﺯ ﮔﻠــﻮﯾــﺖ ﭘﺎﯾـﯿﻦ ﻧﻤــﯿـــﺮﻭـﺩ،

ﺷﺒــﻬــﺎ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﮔﺮـﯾـــﻪ ﻣﯽـﻧـﺸـﯿﻨـــﯽ…

ﺁﻥ ﻗﺪــﺭ ﻣﻘﺎـــﻭﻣﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺭﻭــﺯ ﻣﯽ ﺑﯿــﻨــﯽ ﺭﺍـﻫـــﯽ ﻧﺪـــﺍـــﺭﯼ ﺟﺰ ﺍﯾﻨﮑـــﻪ ﺩﻧـﺪـــﺍــﻥ “ﺩﻭــﺳـﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ” ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﮑـﺸﯽ ﻭ ﺑﯿﺎﻧـﺪــﺍﺯﯼ ﺩﻭﺭ!

ﺣﺎـــﻻ… ﺩﻧﺪـــﺍـﻥ ﺩﻭــﺳـﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍ ﮐﻪ ﮐﺸــﯿﺪـــﻩ باﺷـــﯽ، ﺣﺎﻟــﺖ ﺧﻮـــﺏ ﺍﺳﺖ،

ﺭﺍـــﺣﺖ ﻣﯽﺧـــﻮﺍﺑﯽ،

ﺭﺍـﺣــﺖ ﻏﺬﺍ ﻣﯿـﺨـﻮـﺭﯼ ﻭ ﺷﺒﻬﺎ ﺩﯾﮕـﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﺍﺕ ﻧﻤﯽــﮔﯿﺮـــﺩ ﻭﻟﯽ…

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺎـﯼ ﺧﺎـﻟﯽ ﺍﺵ ﻫﺴـﺖ،

ﺣﺘــﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺗﻪـــﺩــﻝ ﻣﯽ ﺧﻨــﺪﯼ…

متن های کوتاه زیــبا

ثروتمـندی از پنـجره اتــاقــش به بیرون نگــاه کرد و مردی را دید که در سطل زبالهـــ‌ـاش دنــبـال چیـــزی میـ‌ـگـردد.

گفـت: خدا رو شکر فقیر نیـــسـتـــم….

مرد فقــیر اطرافــش را نگــاه کرد و دیوانـــه‌ــای با رفـــتار جنون‌ــآمـــیز در خیابــان دیــد و گفت: خدا رو شکر دیوانه نیــســتم….

آن دیوانه در خیـــابـان آمـبولانـــســـی دیـد که بیــماری را حمل می‌کــرد گفـــت: خدا رو شکر بیمـار نیـــستـم….

مریـــضــی در بیمــارسـتان دید که جنــازه‌ـای را به سردخـــانـــه میـــ‌ـبـــرند. گفــت: خدا رو شکر زنــده‌ام….

فقــط یک مرده نمـی‌تواند از خدا تشـکـــر کنــد.

چرا امــروز از خدا تشـــکـر نمـیــ‌کــنــیــم که یک روز دیگـــر به ما فرصت زنـدگی داده اسـت؟

خدایــا برای زنده مانـدنم شڪــرت

به امـیـد فرداهــایــی بهتـــر

متن های کوتاه احساسی و ادبی درباره زندگی

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.