تصاویری از قبه الصخره محل عروج حضرت محمد (ص)

محـل عروج پیامبـــر اســلـــام , تصـاویر کمـــتر دیـــده شده از داخل مسجد قبـــه الــصــخـره
و محـل اسری نقطـه آغاز عروج رسول اکــرم (ص) در واقـعـه معراج را مشـاهده می کنیـد.

تصـاویری از محـــل عروج پیامـــبر اســلام

تصـاویری از محـــل عروج پیامـــبر اســلام

قبـه الــصـخـــره (به عربی: قبـــهالـــصخــره المشــرفه) یکی از مهم‌ــتـریــن آثـــار معـــمـاری اسـلامـی بعد از مســجدالاقـــصـی در بیت‌المقـــدس اســـت.این مسـجــد تقدس خاصـی نزد مسـلمانــان دارد. همچنیــن یکـی از قدیـمی‌ــتـرین نمونهـــ‌هــای هنـر معـــمــاری ارزشـــمنــد تمـدن اســـلـامی است.عامـــه گمــان میـــ‌کـنـــنــد که مســـجـدالـــاقصی همـان قبـــه الــصخــره است.

صخره مقــدس که در زیـر ایـن گنـبـــد قرار دارد، سنـــگی اســت که برای سه ادیـان آســـمـانـی:
اسلام، مســیحیـت و یهودیــت مورد احتـــرام اســـت. در اثر آمــده اســت که در شب معراج محـــمد پســر عبـــدالــلـــه پیغمـبر اسلــام از روی این صخره سوار بر براق و به معراج رفـــت. در سفرنــامــه ناصــرخســـرو ادعا شدهـــ‌است که به هنگــام ورود پیــامبر به مسجــد، صخــره مقــدس پیــش پایـــش از زمـیـــن بلـنـد شد و پس از عروج‌ـــاش، آن سنگ دیــگــر روی زمـیـــن برنـگشت.

تصاویری از قبه الصخره محل عروج حضرت محمد (ص)

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.