سقوط از روی ابرها و خنده های جنون آمیز با مخدر گل

مخدر گل یکی از اعتیادآورترین ماده های مخدر می باشند این مخدر گل توهم زا و جنون آور می باشد بسیاری از افراد فکر می کنند مخدر گل هیچ عوارضی ندارد و بیشتر از این مخدر گل در ایران جوانان استفاده می نمایند ولی بعد از استفاده با عوارض این ماده سمی گل آشنا شده و معتاد می شوند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر سقوط از روی ابرها و خنده های جنون آمیز با مخدر گل را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گرارش مجله خبری دانستن : حشـیش از نظــر کارشـــناسان ذیـربط در دســتــه مواد مخـــدر قرار نمی گیرد بلـکــه در دســـته مواد توهم زا است که از گیـــاه شاه دانه به دســـت می آیــد.حشیش را در اشـکـــال مخـتـلــفی ماننــد گلوله ای ، تخم مرغی یا ورقه های کلوچه ای فشـرده کرده و برای مصـرف این قالب را خرد کرده و در پیپ، چپـق یا سیـگار ریـخــته و می کشـــنــد و به تازگــی نیز متـــاســـفانــه برخــی جوانان ایـــن ماده توهم زای پرعارضــه را در تنباکوی قلیـان و حتـــی مواد خوراکی و نوشیدنی خود نیـز می ریـــزنـــد و برخــی شنیــده ها حاکی از افـــزایــش مصرف حشیــش به نام علف در بیـــن جوانـان اسـت.

 

در ایــن بیــن مانــند همــه مواد مخـدر و محـــرک در کشور، انواع تقلــبـی حشیش نیــز وجود دارد که عارضــه های زیـــادتـری ایــجــاد می کنــد.ماتــیو آلدریـچ در کتـاب خودآموز ترک سیــگـــار می گوید: اگـــر شرکت های تولید سیــگــار، فضولات شتر را که حاوی نیـکوتین اســت به زور به خورد کســی بدهــنـــد، او باز هم فکــر می کند از این فضولات خوشش می آیـد.و حال در نوع ناخالـــص حشـیـــش، فضولات حیوانی نیز با آن مخلوط می شود که مصرف آن منجر به مسمومیـت خطـرناکــی می شود.ماده موثر همـــه مواد معــروف به حشــیش ، ماری جوانا، علف هرز (وید) ، مری جیـن، جام، بنــگ گانجا، شاهــدانــه و دلــتا اسـت.با توجه به تاثیـــر فیزیولوژیـک حشـیش در مغـز ، مصـــرف آن موجب ترغـــیـــب و تشویق فرد برای مصرف سایـر مواد از جمله تریــاک، هروئین و الـکـل می شود.

هم محــرک و هم توهم زا

روانــپزشــک مرکز ملـی مطــالـــعـات اعـتــیاد دانـشـگاه علوم پزشکی تهــران دربـــاره حشیــش می گوید: علـف، حشـیـش، وید یا گل ، همــه از شربت گیاه شاهــدانه به دسـت می آینـد که هم ماده محـرکـی بوده و هم می توانـد توهم زا باشــد، یعـنی هر دو عارضه را با هم دارد.امـــیـــتیــس توکلــی می افـزاید: با ایـن وجود حشیش در دســتـه جداگــانـــه ای از مواد مخــدر و محرک قرار می گیــرد.

حشیش اعـــتـــیـاد می آورد

برغم تصور بســـیـــاری از مصرف کنــنـدگان حشـــیـش که آن را بمب خنده و سرخوشی می دانـند و آن را جزو مواد اعـتیــاد آور محسوب نمـی کنـنـــد اما حشـیـــش ، اعــتیــاد می آورد.روانپزشـــک مرکـــز ملـــی مطالـعـــات اعـــتــیــاد دانـشـــگاه علوم پزشـکی تهـــران در ایـــن باره می گوید: حشیـــش ، خاصـیت اعتـیادآور و وابسـتـــگی هم دارد.توکلـی می افـزاید: تعاریــف مخـتلفی برای حشـــیـــش مانـنـد سنـدروم ترک و سندروم وابـــســـتــگـــی وجود دارد.

عوارض حشـــیش

روانـپزشک مرکـز ملـی مطـــالعـات اعـــتیــاد دانـشگاه علوم پزشکی تهـران می گوید: سوءمصرف حشــیش ، عوارض مخـتلـفی دارد ؛ زمـــانی که فرد حشـیــش مصــرف می کنـد، چشمانش قرمز می شود.توکلی می افزاید: ولع فرد به غذا بعد از مصـــرف حشـیــش ، خیــلـــی زیاد می شود و پرخوری می کنـــد.وی ادامه می دهـــد: گذر زمــان برای مصــرف کنـــنـــده حشـــیش ،کند می شود.

 

توهم در پی توهم

روانـــپزشـک مرکـــز ملــی مطالـــعــات اعـــتـــیـــاد دانـشـگـــاه علوم پزشکی تهــران می گوید: فرد بعــد از مصرف حشیـش ، رنگ ها و صداهـا را طور دیگــری می شنود.توکلـی می افـــزایـد: مصرف کنــندگـان حشــیــش در بســـیـاری از مواقــع، پس مصرف آن به موسیـقی گوش می دهـــنـــد یا فیلـم می بینند چون فیلم را با کیــفیـــت دیگر و متـــفـــاوتی احســـاس می کننـد.

وقتـــی طناب، مار می شود

روانــپـزشک مرکز ملــی مطالعات اعتــیـاد دانـشـــگــاه علوم پزشــکـــی تهران می گوید: گاهی ممـــکن اســت برای مصـرف کنــندگـان حشـــیـش، حالت های توهمــی پیـــش بیاید به آن معنـا که شیء یا کسـی یا صحـنه ای را می بیــننــد که در واقـــع وجود ندارد.توکلی می افزایــد: آنـــها گاهی صدایـی را می شوند که در واقعــیـــت وجود ندارد یا ممکـــن است دچــار اخـــتلـالات ادراکــی شوند و چیزی را به شکل دیــگری ببـینند و بطور مثال طنــاب را مار می بیـــنـــنـد.

خنــده های جنون آمــیز بر فراز ابرهـــا

روانـــپـزشـــک مرکـز ملی مطـالـــعات اعتــیـاد دانشـــگاه علوم پزشـــکــی تهــران می گوید: مصــرف کنـنــدگـــان حشـیـش ممکن اســت حالت های خنــده های زیـادی داشـته باشـــند و گاهی انرژی آنــان زیاد می شود.توکلی می افـزایـــد: افراد پس از مصـرف حشـــیش اصـطلــاحــا احــسـاس «های بودن» (بالــا بودن) را پیــدا کرده و احــســاس می کنــنـــد بالــا و روی ابــرها هستــنـــد.

سقوط از روی ابـــرهـــا

روانـپزشک مرکــز ملــی مطـــالـــعات اعتــیـاد دانشـگــاه علوم پزشــکی تهــران می گوید: هنگامـــی که مصـــرف حشیش فرد تمــام می شود، خلق آنـان نیز کم شده و ممکــن اسـت یک جا بنـشـیـــنند و فعـالــیــتشان کم شود.توکلی می افــزاید: آنهـــا پس از تمام شدن مصـرف ، حالـــت هایـــی مانـــند افسردگــی پیدا می کنـنـد، دوست دارنـــد بخوابنـــد و انــرژی آنــان کم می شود.

وی ادامه می دهد: ایــن از ویژگـــی های حشیش اســت که پس از مصـرف طولانـی مدت، فرد انگـــیزه خود را از دسـت داده و آپاتتــیــک (apathetic یا رفـــتــار بی تفـاوت) می شود یعـــنــی حال و حوصلـه ایـنکـه کار بکـند، درس بخواند، فعـالـیـــت اجــتـماعــی و شغلی و ارتبــاط با مردم داشـتــه باشــد را ندارد.وی خاطرنـــشـــان می کنـــد: فرد مصرف کننـده علاوه بر ابــتــلــا به این عوارض ممــکن است تمام معــیارهـای اخـــتـــلـالـات سنـدروم وابستـــگی را نیز داشـتــه باشد.

از خودکــشی تا جنون ماندگـار

مصـرف حشیـــش با احــتــمـال ایـجاد بیـــمـاری روانـــی شدیــد در حد جنون مانـــدگـــار، همـراه بوده اســـت و ایـــن خطر در کســـانی که وابســـتـــگان و خویشان آنـان دچــار اخـتـلـــالات روانی هستـــنــد، بیـشـــتــر است.روانپـزشک مرکز ملی مطالـعـات اعـــتیاد دانــشگاه علوم پزشکی تهـران در این باره می گوید: افراد بعد از مصرف طولانی مدت حشیش یا حتــی بعد از ترک آن ، ممکن اســـت دچــار افـسـردگــی شدید شده و حتی به خودکشـــی هم فکر کنـنــد.

 

 

توکلـی می افزاید: مصــرف طولانی مدت و به دفـــعـات بالـــا می توانــد همراه با ایجـــاد اختلـال اسکـیزوفرنـــی یا جنون شود و افرادی که اســتعــداد ابتـلا به سایـــکوز یا جنون را داشـــتــه باشــند ، این حالـــت را در آنان شعـله ور می کند که چنـــین مواردی را داشتـیـم الـبــتـه این خصلـت در شیـــشـه بیــشـتـــر است.

وی اضافه می کنـد: افـرادی که در اثـــر اعتیاد مبــتلا به جنون می شوند را تمــام عمر بســتـری نمـــی کنـــیــم و تلاش می کنـیـــم با درمــان های دارویی آنـــان را کنترل کنـیم.وی خاطــرنشان می کنـــد: ممـــکن است حافـظه و ادراک مصرف کنندگـــان حشــیـش دچار مشـکــل شود ؛ اگـر حشــیـــش طولانــی مدت و در دفعـات زیـــاد مصـــرف شود، عوارض آن جبران ناپـذیر خواهـــد بود.

بارقــه های امــید برای رهایی از حشیـــش

حشـــیـــش ماده خطرناکی است که وابــسـتگـی روانی به آن موجب اســتـفاده مداوم فرد از آن و ابـتــلا به انواع بیــمـاری های جسـمـــی و روانی مانـند حس ترس و وحشـــت و اضـطراب می شود امـا بارقه های امیدی برای رهایــی از ایــن ماده خطرناک نیـــز وجود دارد.روانـــپزشـــک مرکـــز ملــی مطالعـــات اعـــتــیاد دانـشـگـاه علوم پزشکی تهران در ایـن باره می گوید: میــزان اعتیادزایـی یا وابـــســتگی حشــیـــش نسبـت به مواد دیگـــر مانــنـــد آمــفــتـــامیـن (شیشــه) و تریاک کمتـــر است.

توکلــی می افزایــد: با ایـن وجود ترک حشــیــش بســـتـگـی به فرد دارد که اخـتــلــال زمیـــنـــه ای او چه بوده و چقــدر مصـــرف داشته باشد.وی با اشـاره به روند رو به افزایش مصــرف حشــیش در نقاط مخـــتــلــف جهان می گوید: متـاسفـانــه مصـــرف حشـیش در کشور ، بیشتر بین دانشجویان مشــاهـــده می شود که علت آن می تواند سن ویژه آنان و نیـــز تبلــیغــات نادرســت دربــاره احسـاسات سرخوشی حشـیـــش باشـــد.

از بیـــمــاری تا خاطـرات کشـــنــده

خطـر ابتلا به انواع بیـــمـــاری های روانی مانـنـــد جنون و بیـــمـــاری های جسمـــی مانند برونشیـــت مزمــن، سرطـان ریــه و بیماری های دســـتگـــاه تنـفــسی در افـرادی که بطور منـظ حشیــش مصرف می کنــند، بیشتر از دیـــگــران اسـت.اداره اجـتــمـاعـی پلـیــس مبـــارزه با مواد مخدر نیروی انـــتـــظــامی در یکــی از ویژه نامــه های مواد مخدر خود اعلـام کرده که حتـی بعد از قطـع مصـــرف حشیــش در برخی از مصرف کنــنـدگـان خاطرات لحظـات مسمومیـــت (توهمات و خطاهـــای حسـی) به صورت حمـــلـــات خاطـره (Flash back) تا سال ها ادامـه می یابـد که موجب رنـج و عذاب شدید و ایـجاد رفتـارهای پرخـــاشــگرانه، خطــرناک و اقدام های مخــاطره آمــیز حیــن رانندگی می شود که گاهــی به مرگ منتــهـــی شده اســت.

علـائم شنـاسـایی فرد وابسته به حشـــیــش

فردی که حشیــش مصـــرف می کنـد را می توان از روی سه علامت شناخت؛ نخـــسـت آنـکـه سفـــیــدی چشـم ایـــن افـراد در اثــر مصـرف حشـیــش قرمـز می شود.دوم ایـــنکه ایـن افـــراد معمولا مدت ها به یک محل یا یک شی ء خیــره می مانـنــد و آخــرین علامـت نیز این اسـت که ایــن افراد در زمـان نشئگی ، خنده های بی مورد و بی دلیـل سر می دهــنـــد .

افـراد به ویژه والدین با مشـــاهده ایــن علائم می تواننـد مصــرف کننـدگان را به مراکز ترک اعـتــیـــاد راهنــمـــایـی کنــند امـا آنــچـه بیـــش از درمــان و ترک این افـراد مهم بوده، این است که کاری کنیـــم که جوانان از همان ابتدا به سراغ مواد مخـدر، محـــرک ، روانــگــردان و توهم زا نروند.

سیـــدمحمـدحـسـن ابوترابـــی فرد نائب رئیس اول مجلـــس شورای اســلـــامی ایـــران دراین باره به خبـرنگار مامی گوید: برای کنـــتـــرل انواع مواد مخدر و محرک از جمــلــه مواد توهم زا ، تنها راه ایـــن اســت که سبک زندگـــی و مهارت نه گفـــتـن به ایــن مواد را از سنـیــن دانش آموزی به آنان آموزش دهیـم.

سقوط از روی ابرها و خنده های جنون آمیز با مخدر گل

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.