مدل سنگ های مناسب برای کابینت های آشپزخانه

سنگ های مناسب کابینت آشپزخانه متناسب با دکوراسیون باید انتخاب شود و همیشه رنگ سنگ ها را باید در نظر بگیرید سنگ گرانیت یکی از این سنگ های مناسب برای کابینت آشپزخانه می باشد شما می توانید با تعویض سنگ کابینت ها در خانه آنها را جدید نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مدل سنگ های مناسب برای کابینت های آشپزخانه را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: از حدود سی سال پیـــش تاکنون، در اکـثـــر خانـــه هایـی که ساخــتـه می شوند، سنگ گرانـیــت به عنوان اولیـــن انـــتــخــاب برای رویه کانتـــر آشـپزخانه مورد توجه قرار می گیرد و اغـلــب آن را به عنوان سنــگ کابــینــت می شنـاسـنـــد. اما این روزهـــا اسـتــفـــاده از ایــن نوع سنگ، همچون گذشــتـه به عنوان انتخـاب اول و آخـر همــه طراحـان دکوراسیون شناختـــه نمی شود، و جایگزین های بسیار مدرن تر و بهتری برای سنگ گرانــیت وارد بازار شده اســـت که علـاوه بر ماندگاری بهتر، دارای ظاهـــر امروزی تر و شیـک تری نیــز هسـتـــند.

سنگ گرانیــت به عنوان اولین انتـــخـــاب برای رویه کانتر آشپــزخـــانـه مورد توجه قرار می گیـرد

به عنوان مثــال در میان سنـــگ های مخلـف، انواع کوارتــز، طرفـداران بســـیـــار بیــشتــری پیـدا کرده اسـت و جایـگــزیـــن منــاسـبــی هم برای مدل های قدیمی گرانیت به شمار می رود. در واقـع اگر تقابل میـــان سنگ گرانـیت و سنگ کوارتــز را به عنوان نبردی در زمیـنـه طراحــی دکوراســیون آشپزخــانـــه تجـســـم کنـــیـــم، بدون شک سنگ کوارتز پیروز این نبرد خواهـــد بود.

اگـــر به فکـر نوسازی آشپـزخـانـه قدیـــمی خودتان هستـیـــد و می خواهـــید دکوراسیون امـروزی تری را برای این بخش از خانـــه خود انتــخاب کنـید، حتما به سراغ سنگ کوارتز به عنوان رویه کانـتـــر آشــپـــزخانـــه خواهــیــد رفت. در عوض سنــگ گرانـــیـت ظاهر قدیمــی تری به آشپزخانـه تان خواهـد داد. سنگ های گرانــیــت دارای رگـــه هایـــی از رنــگ طلـایــی در ظاهـــر خود هسـتنــد و معمولا پس از صیقل دادن، ظاهر شلوغ و درهـمی دارنــد. به همـــیـن دلــیل اگر می خواهـیــد دکوراسیون یکـدستـــی در آشـــپـزخـــانـــه پیاده کنـیــد و ظاهــر شیـــک تری به فضـای موجود در آشــپــزخــانه ببخــشـیـــد، مطمئنا گرانـیـــت برایـتان انتـــخاب مناسـبی نخواهـــد بود و بهـتر است از سنگ کوارتز استـفاده کنید.

انواع کوارتـــز جایــگــزیــن منـــاسبــی هم برای مدل های قدیــمی گرانـیـــت به شمـار می رود

همـــچنیـن بایـــد به ایـن نکـــته توجه کرد که در طراحـــی های مدرنی که برای دکوراســیون آشــپـزخـانه ارائه می شود، اغـــلب رنــگ هایـــی پیـــشـنـــهاد می گردد که با ظاهـــر ساده و مینیمالــیـستــی آشــپزخانه ها مطــابقت بیشتـری داشــتـه باشنـــد و رنـگ های سردتــر و به ویژه طیف های خاکستـری و سفیـــد در اولویت قرار می گیرند. در چنـــین مواردی هم سنـگ کوارتز بسیـــار منـــاســب تر خواهــد بود.

در مقـــایـسه میــان دو سنــگ گرانــیت و کوارتـــز، باید به سازگاری هرکـدام از آنـها و فرایــند تولیــدشـــان با طبیـــعـــت نیز توجه کنیـــم. با وجود آنـــکه هر دوی این سنــگ ها از طبــیعـــت استخـــراج می شوند، امــا فرایــند آماده سازی و تراش دادن آنــها برای عرضـه در بازار نیـازمنـــد استفاده از مواد شیـمـیایی برای صیقل دادن و شکل دادن به آنـهاست.

سنــگ گرانیـــت عمدتا جنســی متخـــلخـل دارد و اغلـــب ناهمواری های زیــادی روی آن دیــده می شود. به همیــن دلــیـــل حجــم اســـتــفاده از چنیــن موادی در فرایـــنـــد ساخت سنــگ کابیــنت ها، معـــمولا بیشـتر است. همـچـنین گرانیت دارای مقــادیــر کمـی از مواد رادیواکــتـیو به نام رادون اســت که اگـرچه میزان آن بســـیـار ناچـیــز می باشـد، اما می توانـد مورد توجه قرار گیـــرد.

سنگ کوارتــز بســیــار منــاســب تر خواهـد بود

ولی سنـــگ های کابیـــنــتــی ساخـته شده از کوارتـــز، معمولا دارای 90 درصــد از مواد کوارتز می باشـــنـــد، و مابــقــی حجــم آنــهــا از انواع پلیـــمـرهــا، رنـگ و رزیـن تشـــکــیل می شود که باعــث بالــا رفـــتـــن اســـتـحـکام و ماندگــاری آنهـــا خواهد شد. همـــانـطور که می دانـیــم، وجود رزیــن به اندازه تشــعـــشعات رادون در محیـــط زنـدگی خطـــرنـــاک نیسـت. بنــابــرایـن با توجه به ایـن موارد می توان کوارتـــز را گزیــنه بســـیار بهتـری برای اســـتـفـاده در دکوراسیون آشپـزخـانـه به شمـار آورد.

چنـانـچه اشـــاره شد، اگـر بخواهیــد از رنـــگ های مخـــتـــلفـــی از سنـــگ های آشــپـزخــانه روی کانتر و در تناسب با کابیــنت ها استـفــاده کنـیـد، سنگ کوارتـــز، گزیــنـه های بسیـار بهــتری را پیش رویتان قرار می دهد. از آنــجـــا که در مراحــل فراوری کوارتز، برخـی مواد رنـگی به آن اضـافــه می شود، سطح این ماده می توانــد رنـــگ های متــنوعی داشتـه باشد. فرقی نمــی کنــد که به دنبـــال انواع مخــتـلفی از طیف سبز رنگ باشیـــد، یا رنـــگ های طیف سفــیـد را ترجیح بدهـــیــد، به هرحال کوارتـز تمـــام این انــتـخاب ها را برایتـــان فراهم می کند.

سنــگ کوارتــز، دارای رنگ های متــنوعی می باشد

در عیـن حال از نظـر اسـتحـــکام و کارایی نیــز می توان گفت که برای دکوراســیون آشپزخانـــه، کوارتـز گزینــه بسیــار بهتـــری اســـت. در واقع کوارتز نســبت به سنگ گرانیت انـعطاف بسیـار بیشتــر و استـحکــام بالاتری دارد و می تواند در بسیاری از مواردی که گرانیـــت کارایـــی ندارد، مورد استـفــاده قرار گیـرد. به عنوان مثال در کانـــتـــرهـایی که درون آنها سینــک ظرفـــشویی طراحـی شده اســـت و نیـــاز به تراش هایــی با ظرافت بالـا در حاشیه های آن وجود دارد، کوارتز کمک بسیار بیــشـــتری به شمـا خواهـــد کرد. به ایـــن ترتیب در لبـــه سنگ کابینت، برش های بهتری نسبت به گرانیت خواهیـــد داشـت و بدون داشـــتن هیـچـگونه ترک اضــافـی و یا سطوح متـــخـــلـــخل می توانیـد سطــحی صاف و صیـقلی در اخـــتــیـــار داشــتــه باشـید.

کوارتــز نســبــت به سنگ گرانـیت انـعطـــاف بسیار بیشــتــر و اســـتـحکـــام بالـاتـری دارد

از آنجـا که سطـــح سنـگ کوارتــز معــمولا به صورت طبیعـــی صاف تر و صیـــقـلی تر اســـت، به خصوص در هنگام برش و تراشکاری نیــاز به آب بنـــدی یا صافــکــاری وجود نخواهــد داشت و از ایـن بابت می توانــد کامــلـــا خیـــالــتان را راحــت کنــد. ایـــن مورد با توجه به سطوح متخــلخــل گرانیت، ویژگـــی بســیـــار مهــمی محـسوب می شود. به همیـن دلـــیل معمولا سطــح کوارتز تمــیـــزتــر و شکیل تر به نظـــر می رسد و هیـــچگونه ناهمواری به طور طبیــعـــی وجود نخواهــد داشــت. با وجود آنــکـــه از نظــر میـــزان سختــی، ایـــن دو نوع سنــگ تا حدود زیادی به یکـــدیگـــر شباهت دارنـد، امـا کوارتــز بافــت متـراکــم تری نسبت به گرانــیـــت دارد و همـــین امر ویژگی های بسیــار مثبـتـی را رقــم می زند و باعـــث می شود که کوارتـــز کارایـــی بسیار بهتری نســبــت به گرانـــیت داشـــتـــه باشـد.

اگر به فکر تغیــیر دکوراســـیون آشــپزخـانـه خود افـــتـــاده اید و قصد داریـــد تغــیـــیرات بنیـادیـنـی در آن ایجـــاد کنید، حتـــمـا در کنـــار انــتــخاب کابـــیـــنــت های جدید، دوست دارید که کانـتـــر آشـپزخانـه را نیز به روز و مدرن نمایــیـــد. بنــابراین بهـــتــرین انتخابی که می توانیــد داشــتــه باشـــیــد، اســـتفاده از سنـگ کوارتـــز اســت. علـــاوه بر آشــپـزخانـه، از کوارتــز می توانــید برای سنــگ روشویی دستــشویی و حمام نیـز بهـــره ببرید و با توجه به رنـگ محــیـــط، کاشـی ها، کابینت ها و دیـگر اجزای دکوراسیون، از رنـــگ های مخــتلف آن استفاده نمـــاییـــد.

سنگ کوارتـز کانتر آشـــپزخــانـه را نیــز به روز و مدرن می کنــد

آنچـــه که باعث می شود از انـتـخـــاب خودتـان مطـمئن باشیـــد، گزینه های متنوع با رنـــگ های مخــتـــلـــف و طرح و برش های متـفاوتی است که با انــتـــخاب کوارتز به جای گرانـــیـت، پیش رویتـان قرار می گیرد. شاید با وجود تمـام ایـــن ویژگـــی های مخـــتــلـــفـــی که اشــاره شد، به مزیـــت های اسـتــفــاده از کوارتـــز در طراحی های جدید و مدرن دکوراســـیون آشپـزخـــانه پی برده باشید.

مدل سنگ های مناسب برای کابینت های آشپزخانه

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.