مدل مو مردانه و پسرانه کوتاه و بلند خامه ای ۲۰۱۸ /عکس

مدل مو مردانه و پسرانه کوتاه و بلند خامه ای ۲۰۱۸ /عکس

مدل مو مردانه و پسرانه کوتاه و بلند خامه ای 2018 /عکس

دانستن : شایـد شمـــا هم مثل دیگـر افراد فکر کنـیــد که مدل موهای یک طرفـه، مخـــصوص دانش آموزان اســـت ویک مدل قدیمی است، اما در چنــد هفته اخیر ایـن مدل جزء پرکاربردترین مدل ها شنـــاخــتـــه شده اســـت، ایـــن مدل جزء مدل های کلاسیک اسـت، که هنگام اسـتـفـــاده از آن بایـد تمام اجـــزاء اســـتایـــل تان هم متنـاسب با مدل موهایــتـان باشـــد.

۱)کوتاه کردن مو:

قدم اصـــلی برای داشتــن موهایــی خوش فرم در حالـت یک طرفه، کوتاه شدن درسـت و حرفــه ای موهایتان اسـت، در واقع هنگــام حالت دادن موهایتان می بایـستی بیشتر حجــم مو را به سمـت بالـــا شانــه بزنـیـــد، واز آرایشگر خود بخواهـید که به سبـک مدرن موهای تان را کوتاه نمــاید.

۲)فرق سر:

برای شانـه کردن موهایتان به یک سمت، ابـــتـــدا بایـد بدانـید که به کدام طرف موه را شانه بزنـیــد تا با حالــت چهــره شمــا تنــاسب بیشــتری داشتـــه باشــد، یک راه ساده برای پیدا کردن منـاســب تریــن فرق سر، این اســـت که موهایتــان را خیس کنـید و بعد ببـــیـنــیـــد که موهای تان به کدام طرف متمـــایـــل می شوند، به هر طرفی که متمایـل شد مناســـب تریــن جهت برای شانــه کردن موهای تان می باشد.

۳)نوع موها:

اگـر موهای صافی داریــد بهــتر اسـت برای داشــتـــن ظاهـــر مدرن تر، کمـی به موهای تان حالت دهـید و اگـر برعـکس موهای حالت دار وفر داریـــد، بایـــد دقـت کنــید که مناسب ترین جهـــت را برای شانـه کردن موها انـتخاب کنـید، تا با چهره شما تنـاسـب بیـــشـــتری داشــته باشـد.

۴)ابــزار کلیــدی:

یکی از ضروری تریـن وسایــلی که برای حالــت دادن به موهای تان نیار دارید، موس اسـت، مطمئن باشیــد که از با کیـــفیت تریــن ابزار ومحصولات اسـتـــفـــاده می کنـیـــد، محصولات براق کنـنـده، ومات کننــده مو هم می توانـنـد ابزار مکـــمــلـی برای موها یتــان باشنــد، اگـر دوست داریـد حالــت موهای تان مانـــدگـاری بیشتری داشته باشـــد از محـــصولات براق کنــنده اســـتــفــاده نمایـــید، واگـــر مانـــدگاری برای تان در اولویت نیـــســت می توانید از محــصولات مات کنــنده اسـتفـــاده نمایـیـــد.

 

 

مدل مو مردانه و پسرانه کوتاه و بلند خامه ای ۲۰۱۸ /عکس

 

مدل مو مردانه و پسرانه کوتاه و بلند خامه ای ۲۰۱۸ /عکس

 

مدل مو مردانه و پسرانه کوتاه و بلند خامه ای ۲۰۱۸ /عکس

 

مدل مو  مردانه و پسرانه کوتاه و بلند خامه ای ۲۰۱۸ /عکس

 

مدل مو  مردانه و پسرانه کوتاه و بلند خامه ای ۲۰۱۸ /عکس

 

مدل مو  مردانه و پسرانه کوتاه و بلند خامه ای ۲۰۱۸ /عکس

 

مدل مو  مردانه و پسرانه کوتاه و بلند خامه ای ۲۰۱۸ /عکس

 

مدل مو  مردانه و پسرانه کوتاه و بلند خامه ای ۲۰۱۸ /عکس

 

مدل مو  مردانه و پسرانه کوتاه و بلند خامه ای ۲۰۱۸ /عکس

 

مدل مو  مردانه و پسرانه کوتاه و بلند خامه ای ۲۰۱۸ /عکس

 

مدل مو  مردانه و پسرانه کوتاه و بلند خامه ای ۲۰۱۸ /عکس

 

مدل مو  مردانه و پسرانه کوتاه و بلند خامه ای ۲۰۱۸ /عکس

 

مدل مو  مردانه و پسرانه کوتاه و بلند خامه ای ۲۰۱۸ /عکس

 

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.