مدل پرده شیک و زیبا متناسب با دکوراسیون خانه

پرده در خانه می تواند نقش مهمی در شیک شدن خانه ایفا نماید و بسیاری از افراد به مدل پرده اهمیت نمی دهند ولی اگر پرده همه اتاق های خانه شما متناسب با دکوراسیون تان باشد بسیار زیبا و خانه مدرنی خواهید داشت در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مدل پرده شیک و زیبا متناسب با دکوراسیون خانه رادر مجله خبری دانستن خواهیددید با ما همراه باشید.

شـــايد قديم‌ـــترهـــا پردهـــ‌ــهـا فقـط پارچهــ‌هايي بودنـــد براي كم‌نور كردن پنــجــرهــ‌هـاي پر‌نور يا پوشانــدن پنــجره‌ـهايي كه از آنـــهــا درون اتـــاقـــ‌ـهـــاي خانـــه ديده مي‌شـــدنــد؛پارچـهــ‌ـــهـــایـی براي درسـت كردن يك حريم در خانـه؛ پارچــهــ‌ـهـايي كه مي‌ــتوانـــســـتند علاوه بر درسـت كردن حريم شخصي و تنظـــيم نور، ‌گرمـا و سرمايي كه از پنـجــرهــ‌ــها عبور مي‌ـــكــند را هم تنظـــيم كنـــنـد اما اين پارچه‌ـــهـــا سالـ‌ـــهـــاست كه در آپـــارتمـــان‌ـــهــا نقــش بيشـــتــري پيدا كرده‌انـد؛ نقش زيباتـر كردن خانه.

حالا سالـــ‌هــاسـت با يك پرده در اتــاق نشــيمـن يا پذيرايي هم مي‌توان نور را تنــظـــيم كرد هم بايد آن پارچــه را بخـشي از دكوراســيون خانه به حساب آورد؛ بخــشـي كه درست و دقيق انـــتــخاب كردنش مي‌ــتواند زيبايي مبلمان، فرش و باقــي وسايل اتـاق پذيرايي، ‌نـــشـــيمن، ‌خواب يا حتي آشـپزخـــانـــه را چنــد برابـــر كند؛ پارچـه‌هـايي رنـگـــارنـــگ كه قرار است موج‌ــدار بر سينــه پنـجــره‌ــها و ديوارها، ‌چــشـــمـــ‌ـنواز باشـــنـد.

اين راهـنما براي درســـت خريدن همــين پارچــه‌ـهـاســت كه جنـــس و زيبـــايي‌شـان مثل يك ست مبلـمــان در زيبـايي يك خانه اهــمــيت دارد. بنــابـــراين قبـل از اينـــكه راهي يك پرده‌سرا شويد تا طول و عرض پرده پنـــجره مورد نظــرتـــان را در اختـــيار مغازهـــ‌دار بگذاريد، بهتـر است تكـــلــيف خيلــي چيزهـــا را با خودتــان مشـــخـــص كنــيد تا بعــد از خريد از پردهـ‌هاي خانــه دوستــ‌داشتني‌ــتان نهــايت رضايت را داشتـــه باشيد.

 

 

– قبل از هر انـتــخــابي بايد بدانــيد پرده را براي كدام قســـمـت خانه مي‌ـــخـريد. پرده‌ـای كه مي‌ـــتوانـــيد در اتاق پذيرايي نصب كنيد، مطــمئنا با پرده آشپزخانــه از لحـاظ جنس، بافــت و رنگ متفاوت است. براي اتـــاق پذيرايي مي‌ــتوانيد پارچهــ‌ــهايي با جنـس‌ـــهاي سنگـين مثل ساتن يا مخـــمــل بخريد و البـتـه به پرده اصـلـي والان هم اضــافه كنيد و اگر اتـاق پذيرايي بزرگـي داريد، جنـس و رنگ چند پارچــه را در قسمـت‌ـهـــاي مخـــتــلف پرده با هم هماهـــنــگ كنيد. براي اتاق ‌خواب مي‌توانـــيد از پارچـهــ‌ــهــاي دانـتل و حرير استفـاه كنـــيد تا فضــا آرامش بيشــتــري داشته باشـد و الـــبـتــه نور اتـاق را با زير پردهـ‌اي‌ـهايي با جنس كتان و تتـــرون تنــظـيم كنـــيد. يك آشـــپزخـانـــهـــ‌‌ دوست‌ــداشــتــنــي هم بهتـــر است پردهــ‌ــای با پارچه سبـك مثل تورهاي رنـگي داشتـــه باشد؛ پرده‌ــای‌ كه فضاي آشـپــزخـانــه را گرم نگـــه دارد و نور آن را كم نكــنـــد.

– اگـــر در شهـر يا منــطقه‌ای زندگي مي‌ـكــنــيد كه گرم اســـت يا خانـــه نور‌ــگـيري داريد، از پارچـــه‌ـــهـاي سبــك و لطيف استـــفاده كنـيد و اگــر در منـــطـــقه سردسير استـفـاده مي‌ــكـنـيد، بهتر است از پارچـهـــ‌ــهـــايي با جنـــســـ‌هاي زمـختــ‌ــتر با بافتـي سنـگــين مثــل مخـــمــل استـفـاده كنـيد.

– براي ست كردن پرده هر قسمت خانــه با دكوراســيون آن بخــش حتمـا حواس‌تـان باشـد كه از رنگـــ‌هــا و طر‌ــحـ‌ـهاي همـــاهـنـــگ اســـتفاده كنــيد. هماهـنگـي يعنـــي اگــر پارچــه مبـلـمانــ‌ـــتان طرحـــ‌ـــدار است بهــتر است پرده اتاق پذيرايي يا نشيمن ساده باشـــد و بر عكـس اگــر مبـلمـــان‌تـان پارچـــهــ‌ای تك رنگ يا دو رنــگ امـا ساده دارد، ‌مي‌توانـــيد پارچـه پرده را طرح‌دار انــتـــخاب كنيد. براي همــاهنگـي هم بهتـر است از رنــگـــ‌ــهـاي مكـمل يا در شرايطـي كه فضـا به رنــگ بيشتري نياز دارد، از رنـــگـ‌هـــاي متضاد اسـتـــفـــاده كنيد. انــتـخـاب پرده‌ـــهايي كه رنگـ‌ـشـــان با رنــگ دكوراسـيون كلــي خانـــه، مبــل‌ها، فرش و ديوارهـا همـــاهنـــگ اســـت، به خانه‌تـان آرامـش بيشـتـري مي‌دهـد.

– انـتخاب پرده منـاسب مي‌تواند فضاي خانهـــ‌ـتـان را بزرگـــ‌تـر نشان دهد. اگر مي‌ـــخواهيد سقــف خانهـــ‌تان بالا به نظـر برسـد، ‌چوب پرده را هر‌ـقـدر مي‌ــتوانـــيد بالا ببــريد. اگر دو پنـجـره نزديك به هم داريد با پوشانـــدن ديوار بين دو پنجــره با يك پرده آن ديوار عريضـ‌ــتر به نظـــر خواهــد رسـيد. پس با يك پرده دو پنـــجـره را بهـــم وصل كنيد. اگـــر پنــجـرهـ‌هــايي كوتاه داريد،پارچـه‌ای براي پرده بخريد كه دوسوم بالــايي آن بي‌طرح و نقش و ساده باشـد و يكـــ‌ـسوم انتـهــايي آن با نقش‌ـهــايي كه دارد به چم بيايد. برعــكـس اگر پردهــ‌ـــای بلـنــد داريد و عريض، از طرح و نقش و والـــان براي قســـمت بالايي پرده استـفـــاده كنيد.

– ميل پردهــ‌ــهـا را هم حدود ۱۵- ۱۰ سانـــتي‌ـمـــتــر عريضـ‌تـر از قاب پنـــجره بگــيريد تا پنـجره عريضـ‌ـتـر به نظر برســد. بهـــ‌ـــطور معـمول براي يك پنـــجــره بايد پردهــ‌ای خريد كه عرضـي سهـــ‌ـبرابـــر عرض پنــجره دارد. اين عرض سه‌ـبــرابـــر به پردهــ‌ـــتان امــكان چينـ‌ـــخوردگـي مي‌دهد كه نماي پرده را زيباتر مي‌كــنــد. الـبتـه اگر فضـــايي كه داريد يك اتـاق كوچك اسـت،ـــمي‌توانــيد از پردهـــ‌ـــای با عرض ۵/۲ برابر عرض پنجـــره هم اسـتفـــاده كنيد. اگر مي‌خواهــيد از دو جنس پارچـه با دو رنــگ در پرده استفــاده كنـيد، مي‌توانــيد پرده‌ـــهاي دو طرف پنـجره را چين‌دار نصب كنيد و قســمـت وسط پرده كه به نوعي نقــش زير پرده‌ـــای را هم ايفـا مي‌ــكنـد، پارچـــه‌ـــای بدون چين‌ـــخوردگـي باشــد.

– گاهـي لازم نداريد پنجــره را با يك پرده كامـــل بپوشانـيد. در طراحـــي پرده براي خانـه به نيم‌ـــپرده‌ـــهــا هم فكـــر كنـيد. نيمـ‌ـــپـــردهـ‌هــا مي‌ـتواننــد گزينه‌ـهاي منـــاسبي براي پنـجــره‌ــهــاي آشپــزخانــه باشــند. به خصوص وقتي پنـــجـــره آشــپـــزخانـه درست پشت سينـك ظرفـشويي يا بالـــا يا نزديك اجاق گاز قرار گرفـــتــه و استــفــاده از يك پرده كه تمام طول پنـجــره را بگـيرد، براي‌ـتـان مزاحمـت درســت مي‌كـنــد. اين روزها در بازار نيم‌ـــپــرده‌ـــها يعـــنـــي همان پرده‌ــهايي كه شكـــل جمع شده و بالا رفــتـــه دارنـــد، ‌تنوع زيادي پيدا كردهـــ‌ــانــد. با انـتـــخاب يك نيمــ‌ــپـرده خوش‌رنــگ حرير مي‌توانـــیـد نور آشپـــزخـانه را هم حفـظ كنـــيد و پنــجره بالـــاي سينك را هم بدون پرده نگــذاريد.

– گيرهـ‌ـــهاي پرده و ميل پرده را متــنـــاســـب با رنــگ پارچه پرده و سبــك دكوراسـيون خانـــهـــ‌تـــان انتخـاب كنـيد. اگـــر پردهـــ‌ـای با جنـس مجــلـل و سنـگين خريده‌ــايد، بهـــتــر اسـت ميل پرده و گيرهـــ‌ـها را هم از جنـــس اسـتـيل يا فلـــزي انتـخـــاب كنـــيد. براي پردهـ‌ـــهـاي ساده در فضــايي كه اسپورت و كمـــي مدرن چيده شده، استفــاده از حلــقـهـــ‌هـــاي آويز پرده و ميل پردهــ‌ـهـاي چوبي با نمـای چوبي ظاهـر خانــه را زيبــاتر مي‌ـكـنـــد.

كتان

رنــگ اين نوع پارچـــهـــ‌هـا هم مانـند پارچـه حرير دســتـــ‌ـــكـــمـــي از مداد رنـگي ندارد. خوبي اين پارچـهـ‌ها اين است كه برخلاف حرير احتـــياجـي به آستري ندارد. طرحـ‌هـاي نقــش‌ــدار پارچه‌ـهـاي كتـان هم بســيار متـــنوع است و مي‌توانيد به نســبــت رنـگ و دكوراسيون خانـــه‌تان انـتخاب كنــيد.

50 تا 300 هزار تومان

تور

خيلـــي وقت اسـت كه پارچه‌هاي توري كه براي پرده استــفـــاده مي‌ــشود، پارچـهــ‌ـــهـايي به اصلــاح بازاري‌ـها پربافت است. يعـني در كنار توري بودن، بافـت تار و پود اين قدر پر است كه به تنـــهـايي هم مي‌ـــتوان از آن به عنوان پرده اســـتـــفاده كرد. تورهــاي نقـش‌ـــدار در رنــگـــ‌ـــهـاي متــنوع را مي‌ــتوان به تنهايي و بدون گوشواره هم براي پرده اتـــاق پذيرايي يا خواب اسـتـفــاده كرد.

30 تا 100 هزار تومان

ساتن نيمـــه‌طرحـ‌ـدار

اين نوع پارچه‌ـها در عين سادگي طرح‌ـهاي ساده‌ــای هم دارنــد. اين نمونهـــ‌ـــای كه مي‌ـبينيد به نسبـت طرح شلوغي دارد و در بازار طرح ساده‌ـــتـــر از اين هم پيدا مي‌شود. اين نوع پارچه براي اتــاق پذيرايي خانهــ‌ـــهـــاي كوچك با يك يا دو پنجره بســـيار منـــاســب اســـت چون باعث مي‌ـــشود فضـاي نشــيمن خانـه دلـــ‌بــازتــر از آن چيزي كه هست، به نظـــر بيايد.

70 هزار تومان به بالا

مخــمـــل

اين مدل پرده را معـــمولا در خانــه مامانـــ‌هــا مي‌شود پيدا كرد. گوشوارهـــ‌ و والـــان اين پرده‌ـــهـا از پارچه مخـمل اسـتـــفـــاده مي‌ـشود. معــمولا براي پرده بين گوشواره‌ها هم از پارچـه تور يا حرير سفـــيد يا شيري با طرحــ‌هاي محو اسـتـفاده مي‌ـــشود تا جلوه گوشواره‌ــهــا و والــان حفظ شود.

110 تا 450 هزار تومان

حرير نقـــش‌ـدار

نكته كاربـــردي: اين نوع پارچــه پردهـ‌ــای براي خانهــ‌هـايي با چيدمان مدرن مناسب اسـت. مي‌ـــتوانـــيد حرير نقـــش‌ـــدار را با يك پارچـه حرير ديگـر با پسـ‌ـــزمينـــه مشتــرك تركـــيب كنيد.

45 تا 100 هزار تومان

ساتـــن طرح‌ـدار

مي‌دانــيد كه پردهـ‌ــهاي كلـــاسيك پرچين هستــنــد و معمولا پارچـــه را سه برابــر انـــدازه طول پنـــجره مي‌ـــخرند امــا اين مدل پردهــ‌ها چين زيادي ندارنـــد و قشنـگـي‌ــشان هم به همـــين چين‌هاي موازي و كمـــ‌ــتـعـــداد اســت.

100 تا 600 هزار تومان

رول

اين مدل پرده هم براي خانـــه مامــانـ‌ــها كاربرد دارد و هم براي خانــه‌هــايي با دكوراسيون مدرن. اين مدل پرده را با گوشواره هم تركـــيب مي‌ـكـننـــد و تركيبي از مدل كلـاســـيك و مدرن به وجود مي‌آيد. اين پردهـ‌ــها طرحـ‌ـهـــاي ساده و نقشـــ‌دار متنوعي دارد كه باتوجه به رنگ خانه‌ـــتـان مي‌ـــتوانـــيد آنــهـا را سفـــارش دهيد.

50 تا 250 هزار تومان

حرير ساده

خوبي اين نوع پارچـــهـ‌هــا در تنوع‌ـــشـان اســـت. رنگــ‌هــاي اين حريرهــا دسـتــ‌كمي از يك جعـــبه مداد رنگي چنـد صدرنـگـي ندارد. مي‌توانید نسبـــت به دكوراســـيون خانه رنــگ دلــخواهـ‌ــتان را پيدا كنيد. اگـر خانه پر نوري داريد، مي‌ــتوانيد با اين پرده نور طبـــيعـي در خانـه داشتـــه باشــيد.

20 تا 80 هزار تومان

روي مبــلـي

هرچنــد اين پارچـــه پرده‌ـاي‌ـهـا را بيشـتر در خانـــه مامانـــ‌ــهــا مي‌ـــبينيم امــا در خانـهـــ‌ـهــايي با ديزاين مدرن به عنوان پرده اصلـــي و نه والان و گوشواره استــفـاده مي‌ــشود. در كنــار اين پرده مي‌توان يك تك مبـــل يا حتي ست كامل از مبـل اتاق نشيمـــن را با همــين پارچــه ست كرد امـــا براي خانـهـ‌هـــايي كه سالن پذيرايي بزرگي دارند، فقــط يك تك مبـل يا حتــي يكي دو عدد كوسن از پارچـه پرده بيشـتــر توصيه نمـــي‌شود.

110 تا 700 هزار تومان

پرده كركره

اين پردهــ‌ــهــا بيشــتــر يا كاربــرد اداري دارند يا براي تك پنـــجـره آشـــپزخانــه از آن اســتـــفــاده مي‌شود امـــا اگر كسي دوست دارد اين پرده‌هـــا را براي اتـاق نشــيمـــن انتــخــاب كند، مي‌تواند آنهـــا را با پارچهـ‌هـاي حرير يا تور نقشـ‌ـدار تركيب كنــد.

20 تا 200 هزار تومان

بعـــد از خريد

پرده را توی لبـاس‌ـــشویی نیــانـدازید

– اگر پردهـ‌ای خريده‌ايد كه چنـــد تكــه اســـت و والــان دارد يا نصـــب آن به نظرتان پيچيده مي‌ــرسد،بهـتر است از پردهـ‌ســرايي كه آن را خريداري كردهـ‌ـــايد،ــبخواهيد تا پرده را براي‌تان نصب كنـــد. نصـــب درســت پرده‌ــهايي كه خيلــي ساده نيسـتــنـد، ‌در زيبـا ديده شدن آنـهــا به‌شدت تاثـير دارد.

– پردهــ‌ـها محل اجتــماع گرد و خاك هستنـــد؛ به خصوص پردهــ‌ــهـــايي كه در پشت پنــجره‌هـــايي نصـب مي‌شوند كه به سمت خيابــان يا فضـــاي باز هستند. پرده اين پنجـــره‌ـــهـــا زودتر كثيف مي‌شوند و گرد و غبار رنگ آنها را چرك مي‌ـــكنـد. براي اينـكه نخواهــيد با فاصـــلــه زماني كم پرده‌هـــا را بشوييد، ماهي يك‌ــبار با جاروبرقـي و سري مخصوص پرده و مبـــلمــان پرده‌هـا را گرد‌گـيري كنــيد.

– براي شستـن پردهـــ‌ــهـاي توري كه گرد و غبـار و دوده گرفـــتهـــ‌ـاند، آنهـا را چندبــار در وان آب ولرم بخــيســـانـيد و براي روشن شدن و برگشتن به رنگ اصــلي‌ـشـــان از جوش‌شـيرين حل شده در آب ولرم اســـتفــاده كنـيد.

– براي خوش‌ـــبو شدن پرده‌ـها بعد از شسـتــ‌وشوي اوليه از مواد نرمـ‌كـــنـــنـــده استــفـاده كنيد تا هم پارچــه پرده لطـــيف شود هم بوي خوشي بگيرد.

– به جاي شستـــن پردهــ‌ـــهـــا در ماشـــين لبـــاسشويي، آنهــا را در وان بشوييد تا به دلـــيل چرخش و بهم پيچـــيدن در ماشين لبــاســشويي پارچه پرده از بين نرود و شكل ظاهــري‌اش خراب نشود. وقتي پردهـــ‌ها را در وان مي‌ــشوييد آنـــهـــا را چنـــگ نزنـــيد و نفشاريد. چنـــد بار خيســـانـــدن پرده در وان پر آب ولرم و بانـــمــك آلودگي‌هــاي آن را خارج خواهـــد كرد.

– پردهـــ‌ـــهــا را بعد از شســـتــ‌وشو نمـ‌ـــدار به میـلـــ‌پـــرده نصب كنـيد تا چروك پارچه خود‌ به خود باز شود.

– شســـتـــن پرده‌هايي كه آستـــر يا جنس پارچــه سنـــگـــيني دارنــد را به خشـــكـــ‌ـشويي بســپـاريد.

از كجا بخـريد

مشاوره بگــیـــرید

– مراكـز خريد پرده در شهـر تهــران كم نيستــنــد. در خيابـان مولوي و بازار پرده‌فـروشان مولوي مي‌توانيد تنوع بالـــايي از جنـــس و رنــگ پارچه پيدا كنـيد. الـــبتــه در بازار مولوي پارچهــ‌ـهـاي بسيار شيك با دوخت پيچيده كمــتــر پيدا مي‌شود. اگـــر پرده‌ـــهــايي با قيمت منــاســـب مي‌ــخواهيد حتـمـــا سراغ اين بازار برويد.

– خيابـان سهـــروردي هم راستـهــ‌ای از انواع پردهـــ‌فــروش‌ـــها دارد. تنوع محـصول و پرده‌ـهــايي كه با شكـــلــ‌هايی متــنوع جمــع مي‌ـــشوند، در اين خيابان بيشتر اســت. در خيابان سهـــروردي مي‌ـتوانــيد پرده‌هـايي با پارچـهـ‌ـــهـــاي خاص را هم پيدا كنـيد.

– پرده‌سراهـــايي كه پرده‌ــهـايي با پارچــهــ‌ـهـاي لوكس و تركــیـهـــ‌ـای مي‌فـــروشند هم گزينه خوبي براي خريد پرده‌ـهـــايي زيبـا هســتند. پردهــ‌ســـراهــايي كه با توجه به دكوراسـيون خانهــ‌ــتان به شمـــا پرده پيشــنهـــاد مي‌دهـــند، همه لوازم جانــبــي پرده مثل ميلـ‌ــپـرده و گيرهــ‌هاي آن را هم همراه پرده مي‌ــفـروشنــد و خدمــات نصـب پرده را هم بعد از دوخت آن دارند.

مدل پرده شیک و زیبا متناسب با دکوراسیون خانه

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.