مدل کمدهای مخفی در اتاق خواب های زوجین

کمدهای مخفی میتواند برای خانواده ها مفید باشد و بیشتر خانواده ها می توانند از این مدل کمد های مخفی دراتاق خوابشان استفاده نمایند شما می توانید از اینه ها برای درب کمد های مخفی استفاده نمایید تا کمد شما در اتاق خوابتان دیده نشوند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مدل کمدهای مخفی در اتاق خواب های زوجین را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

وقتی فضــای اتـاق خواب شلوغ و به هم ریـــخـته باشــد و وسایـــل کوچک و بزرگ زیــادی در آن وجود داشته باشـــد، مطــمئنا ایـــجاد محـیـطی آرام و مرتب در آن امــری دشوار خواهــد بود. بنابـراین اگـر اتـاق خواب شما انـــبـاشـتـه از لبــاس ها، کفش ها، انواع رخـــت خواب و چیـــزهـــای دیـگـر باشــد، حتمـا بایـــد ترفــنـــدهایــی را برای نگـــهــداری از ایــنگونه وسایل و جای دادن آنـــها در مکان های مشـــخـص به کار گیریــد.

برخـی از ایـن ترفـــندها علــاوه بر اینکـــه به مرتب شدن محـــیط اتــاق خواب کمــک می کنند، می توانـنــد فضـا را بزرگ تر، دلـــبــازتر و بســـیـار جادارتـــر نیـــز جلوه دهـــند. در ادامـه برخی از ایـــن ترفــندهــا و نکات خاص را بررسی می کنـیم.

توجه ها را به نقـاط دیـگر جلـب نمـــایـیـــد

اســـتـــفاده از آیـنـه ای بزرگ به عنوان درب کمد دیواری، علـــاوه برا اینــکـه می تواند به بازتـاب نور و روشن تر شدن فضـای اتاق کمک کنـــد، موجب بزرگ تر نشـــان دادن محـــیط اتاق نیـــز خواهد شد. امــا مهــم ترین نتــیجه ای که با وجود چنیــن آیـــنه ای می توان کسـب کرد، متمـرکـــز نمودن توجه ها به سمــت ابــعاد اتاق و سقف بلــنـد آن خواهد بود. در واقــع با بزرگ تر نشـان دادن فضــای اتاق، فرصت بسـیار خوبی برای استفاده از محـــیـط کمد دیواری بدون تاثیرگــذاری منفـــی روی ابــعاد و اندازه اتـــاق، حاصـل می شود.

کنــار پنــجـــره اتاق یک نشـیـمـنـگــاه کوتاه ایجـــاد کنـــیـد

در صورتی که در دیواره های اتـــاق فرورفـتــگـی هایـی وجود دارد که به شکل پنــجــره های شاه نشـــین طراحــی شده اسـت، یا حتی اگــر با دیوارهایـــی مسطـــح در جلوی پنـجـره ها فضــای کافی موجود باشـد، می توانـیـد نشـــیمـنگـــاهی طراحــی کنـــید و علـاوه بر کاربـرد متــداول آنــهـــا، به عنوان کمــدهـای مخـــفی برای جای دادن وسایـل ریز و درشت نیــز از آنهــا اسـتفاده نمایید. شکل و ظاهـــر ایـــن نشیــمنــگـــاه ها می توانـــد بر حسـب سلیقـــه خودتــان طراحـــی شود. روی آنـــهـا با کوسن ها و بافـــت های نرم می توانـد پوشانـده شود و داخـــل کمد ها نیز کامـــلـــا طبـــقه بنــدی شود که با باز کردن درب هایـشان همـه چیـز کاملـــا مرتب و منـــظم به نظـر برسد.

کمدهــای دیواری را به شکل دیوارهـــا درآوریـــد

بهـتـریـــن کمــدهایـــی که برای اتـاق ها طراحــی می شوند، همـــیشــه مدل هایــی هستنــد که به بهـترین شکــل از فضای موجود اســـتـــفاده می کننـــد و هر سانتیمتر از محـیـط اتــاق را به بهینه تریـــن شکــل ممـکن به ذخیـــره و نگـهداری وسایـل اختصاص می دهـند. اگر قصـــد دارید یک کمــد مخـصوص لباس ها و رخـت خواب ها داشــتــه باشیـد، بهـتر اســت کمـدهایی را در اتــاق ها بسـازید که درب های کامــلـا مسطــح و بدون دسـتگــیـره دارنـــد.

علت ارائه این پیــشـنــهاد ایــن است که معــمولا چنین درب هایی که بدون اضـــافات هســـتـــنـد و کامــلــا مسـطح طراحی می شوند، همچون دیوارهـــای اتـــاق به نظـــر می رسند و از نظـــر بصــری پیش آمــدگی ها را در ظاهـــرشـــان نشـان نمــی دهند. به ایـــن ترتـیب فضای اتـاق بزرگـــتر به نظـر خواهد رسیـد. در چنین مواردی، درب های کشویی و ریــلـــی بهـــتـر از مدل های متداول قدیمــی هســتند.

از فضــای زیر تخـت خواب استــفـــاده کنید

به شکل هایـی مختـــلــفـی می توان از فضـــای موجود در زیر تخـت خواب ها اســتـــفـــاده کرد. طراحـــی های مخــتلفـــی برای این موارد وجود دارد که به شکــل دراور، یا باکـس های ریلـی و چرخـدار موجود هســتــنــد. از این نوع کمـــدهـــای مخـفــی می توان برای نگهــداری رخت خواب های اضـــافــی یا خارج از فصـل و همچــنــین برخـی دیـگر از وسایل و پوشاک که می خواهیم همـیشه در دستـرس باشند، اســـتفـــاده کرد.

قفـــســـه هایــی پشـت درب اتـــاق طراحی نمـاییـد

یکــی از ایده های بسیـــار هوشمـــنـدانه برای طراحـــی و ساخت کمــدهـای مخــفـــی، اســتــفـــاده از فضـــای پشت درب اتـــاق ها است. ایـــن ترفـــنـد به ویژه برای اتـــاق های کودکــان که انـباشـتـــه از وسایـــل کوچک و خرد است، بسیــار کاربردی خواهــد بود. تنــهـا کاری که لازم است انـــجـام دهــید، کمـــک گرفتن از یک طراح دکوراسیون یا یک نجـــار برای ساخــت قفـــسـه هایــی اســـت که به پشـت درب متــصـــل می شوند و توان تحـــمـــل بار وسایل را خواهند داشـت. الـــبتــه ایـــن ایده برای درب هایـــی می توانـد پیـــاده شود که هنـگــام باز و بستـه شدن، مانعـی در پشتشان وجود نداشـــتــه باشـد.

از فضــای بالـای تخـــت خواب بهـره ببریـد

یکی از فضـــاهای موجود در اتاق خواب که معــمولا از آن غافل می شویم، دیواره بالـــای تخـــت خواب اسـت. معمولا ایـــن دیوار پتــانـــسیـل بســیـــار خوبی برای ایجاد قفـــسـه های درب دار و کمـــدهـــای جادار اســـت. الـــبـــتـــه با توجه به قرارگـیـــری تخت خواب در زیـــر ایـــن کمدها، بایــســتی ایــمـنــی لازم به انـــدازه کافـی رعـایــت شود و وسایــلی که بیــش از حد سنــگیـــن هستند در چنین محل هایــی قرار داده نشود. برای ایـــن نوع کمدهـا هم بهتـــر اســت از طراحــی مســـطـــح با درب های کشویی استـفاده شود تا علـاوه بر داشـــتـــن کاربـری راحت، به سادگـــی و دلباز بودن دکوراسیون نیز کمک نمـایــنــد.

راه حل های ساده را جدی بگــیریــد

اگـــر به دنـــبــال یک راه حل ساده برای داشــتن فضـای لازم به منظور جمع آوری وسایل و مرتــب کردن اتـــاق می گردیــد، بهتـریـن گزینـه اسـتفـــاده از کانــاپه های چهــار پایـه در کنــار مبلـمان اتــاق نشـیمن یا تخـــت خواب اســـت. ایـن نوع کاناپـه ها می تواننـد به عنوان نشـــیمنگـاه اسـتـــفاده شوند و در عیـــن حال فضـــای بسیار خوبی برای قرار دادن وسایل در درونشان با دســترســـی بســیار راحــت فراهــم نمـــایند. اگـــر فضــای اتاقـــتـان خیـــلی بزرگ نیســـت، سعـی کنـید از رنگ هایـــی برای ایـن نوع کانـاپه ها استـفـاده کنیـــد که با رنــگ پس زمـینـــه دکوراسـیون مطــابــقـــت داشـــته باشـــنـد و با اضـــافـــه شدن آنها، محـیط اتاق، شلوغ تر به نظر نرسـد.

از زوایـــای اتــاق اسـتـــفـاده کنـید

اتــاق هایی که به واسطــه طراحی معـــمـــاری خاصـــشـان، گوشه و زوایــای زیــادی دارنـد، می توانــنـــد فضاهـای بلا اســـتفــاده زیادی داشـــتـــه باشــنــد. چنــیـن فضاهایی، بهـــتــریـن مکـان ها برای نگهـداری از وسایـــل کوچک و بزرگ اتاق هستـــند؛ الـبـــتــه به شرطـی که کمــدهای متناســب و درخوری برایـــشـان طراحـی شود. به ایـــن ترتـیـب می توانـــید علاوه بر اصـــلـــاح گوشه و زوایــای اضافـــی اتاق و تبـــدیــل آن به محــیــطی متـقارن، فضاهای کافـی برای نگهـــداری وسایـــل را نیــز ایــجاد نمـــایــید.

کمدهای دیواری را حول درب ورودی اتاق بســازیـــد

دیوارهـایی که درب ورودی روی آنـهـــا نصب می شود معمولا در طراحی دکوراسیون مورد غفــلـــت قرار می گیـــرند. ایـن دیوارهـا پتــانـــســـیـــل بسیـــار خوبی برای ساخت کمــدهای دیواری دارند و می توانـــید فضای بسـیــار خوبی برای این کار در اختیـار داشــته باشیـــد. همـچـــنیـن اگر در طراحـــی ایـن کمـــدهــای دیواری دقـــت لازم را داشتـه باشـیـد می توانید از نظـر بصــری آنــهــا را کامـلا از مرکـــز توجه خارج کنـــیـــد. برای ایــن کار بهتــر اســت از رنـگ های مشابـه دیوارهای اتــاق برای رنـــگ آمــیـزی آنــهـا اسـتـــفاده کنــید تا فضـــای اتـاق کامـلا یکدسـت باشـــد و به بزرگ تر نشان دادن محــیـــط کمـک کنـد.

از فضای اطراف تخـــت خواب استفاده نمـاییـد

اگـــر تمـــام دیوارهــای اتــاق خواب منزلـتــان مورد استفـاده قرار گرفــتــه اســت و برای ساخـــت کمـــد دیواری دچار محدودیـت شده ایـد، حتـــمــا به فضـــای اطـراف تخــت خواب توجه کنیــد. بهتر اسـت کمــدهـای دیواری که کنار تخت خواب و در بالـــای آن نصــب می شوند، طراحــی متــداول را نداشتـه باشـنــد و به شکل کامــلا مسطـــح، بدون دســـتگــیره و تزئینــات اضــافــی ساخـــتــه شوند.

از آنجــا که در دکوراســـیون اتـاق خواب، معـمولا تخــت خواب در مرکز توجه دکوراســیون جای می گیــرد؛ کمــدهای اطـراف تخت بایـــستی به شکلــی باشـــند که ایـن نظم چیدمــان را به هم نزنـند و با رنـــگ های پس زمـــینـه و ظاهــر کلـــی دیوارهـای اتاق، مطابــقـت داشــتـه باشنـــد. به ایــن ترتــیــب می توانیـد به شکــلـی بهیـنـه از فضـای اتاق خواب برای نگهداری از وسایل و لوازم مورد نیـازتان اسـتـفـاده نمایـــیــد.

مدل کمدهای مخفی در اتاق خواب های زوجین

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.