مدل گنجه های دیواری برای دکوراسیون خانه

گنجه های دیواری برای گذاشتن وسایل بسیار مناسب می باشد شما می توانید از طرح های بسیار از گنجه ها بر رئی دیوار استفاده کرده و خانه خود را زیباتر نمایید معمولا در این گنجه ها می توانید وسایل خود را جا سازی نمایید درادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مدل گنجه های دیواری برای دکوراسیون خانه را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : گنـجـــه راهــرویی (واک این کلوزت) همیـــشـــه نمادی از زندگــی لوکس بوده اســـت، اما زمانی ایـــن فضـــا به‌ــطور منــحـصـــر متــعــلق به یک عمــارت بزرگ بود. آن روزهــا دیــگر گذشـــتــه و اکـنون ما ایدهــ‌ـهـــایـی از کاربـردیــ‌تــرین و زیبـاتــریـــن گنجــهـــ‌ــهــا را در اخـــتـیــارتان قرار خواهــیم داد تا به شما برای خلـق فضــای بیـــ‌ـعـــیـب و نقص، سازمـــانـــ‌ــیـافتـه و آراستــه کمک نمـاید. چه کســـی میـــ‌تواند گنــجـه‌ـــهـــای زیـــبا با قفســهــ‌بـــنـدی و فضـــای آویخـــتن لبـــاس و حتـــی یک جزیره در وسط پر از کشویی‌هــای ذخیـــرهــ‌ســازی را نادیده بگـــیــرد؟

گنــجـــه رویایی خود را داشــتــه باشید

اولیـــن چیـــزی که تصــمیمـ‌ــگیری در مورد ایـــده‌ـهـــای واک ایـــن کلوزت را تعییـــن می‌ـــکنـد، چگونگی ایجــاد کاربــردیـــ‌ـــترین فضـای ممــکـن اســـت. با مراحـل عمـــلــی زیــر شروع کنیـد:
یک شکـــل مناســـب برای واک این کلوزت انتـــخاب نمــاييد. در طراحـــی گنجـه، سه امکــان برای فرم وجود دارد:

یک گنجه «L» شکــل: این نوع از گنجـــه دو دیوار اتـاق را اشـغـــال کرده و امـکــان حرکــت در فضـــا را فراهم میـــ‌ـآورد.
یک گنـجـه «U» شکل: این نوع از گنجه برای حداکثــر ذخیره‌ــســـازی، سه دیوار را اشغال میــ‌کــنــنـــد.
یک گنــجـه مستقیم: ایـــن نوع از گنجه اسـتفاده همــ‌ــزمان برای دو نفـر را ممــکن میـ‌سازد و برای فضاهـــای کوچک منـاسبـــ‌تـر است.

فضاهای ذخــیره‌ـسـازی کافـــی به گنـــجـــه خود اضافــه کنید

بهــ‌جز کمد لباس‌های فصلی که بیشتر سال بایـــد نگهـــداری شوند، برای ذخـیرهــ‌ـسازی لوازم جانـبی، داشــتـــن فضـایـی منـاســـب شامـــل قفــسـه‌بنـدی، فضـــای آویزان کردن، کشوها و کمـدهــا نيز نیــاز اســـت. همـــ‌چنـــیـــن وجود کشو در طراحـی گنـــجـه، بهـــترین راه برای نگـهـــداری وسایــل بهــ‌ـــدوراز گردوغبــار است.

نکــتـه کلـیـــدی انتخاب سبک برای یک واک این کلوزت

اگـــر به دنبــال انـســجــام بخـشـــیـدن به فضـای ذخیـره‌ـسازی خود هستیــد، یک سبـک مشـــخــص برای واک این کلوزت را در ذهــن خود داشــتـه باشــیــد. سبک معـــاصـر، بهـتـریــن انـــتخـاب برای داشـتــن فضـایــی تمـیـز و بی‌ـــنـــظیـر به‌ــمــنظور آن اســت که زیـــبــایی لبــاس خود را نشان دهـــید.

برای استــفـــاده همـ‌ـــزمان زوجیــن از کمد اتـاق‌ـخواب مستر (والدیــن)، بهتر اســت فضــایــی برای لبـــاس‌هـایـــی که بهــ‌ــطور روزانه استفاده میـ‌ـــشوند در نظر بگیــرید و از ظروف ذخــیـــره‌سـازی برای پوشانـدن لبـاســ‌ـــهـــای خارج از فصل و لوازم جانـــبـــی اســتــفــاده نماييد. قلـــاب‌ـهای دیواری برای آویخـتن کمربــنــد، کراوات و روسری و قفسـه و یا جعــبهــ‌ــهای کفـــش بسیار کارآمـد هسـتنــد.

اگـــر کمد اتـاق مســـتـــر شمــا کوچک اســـت تا جای ممکــن از چوب‌ــلــباسی‌ــهــای باریــک در یک گنـــجـه عمودی استـفـــاده کنــیـد.

ایده‌ـهای ناب گنجــه‌ای

گنجه بزرگ یا کوچک چیزی است که همه در خانه خود دارنـد. درب و کشوهای با کیــفـیت بالـا، لوازم جانــبــی نصـــبـ‌شـــده، نورپــردازی و… یک فضــای سازمـانـ‌ـیافـــتــه ایـــجــاد میـــ‌کننـــد که استـــفاده هرروزه از آن شادی‌ـآور اسـت؛ بنابرایـن هنگــامیـ‌ـکه اسکلــتـــ‌بــنـدی گنجــه خود را سفـــارش می‌دهـــیـــد، میــ‌ـــتوانیــد از مواردی که ما به‌عــنوان ایده در اختـیـــارتـان قرار خواهیــم داد، الــهام گرفــتـه و در گنجـه‌ــهـــای خود پیاده کنیـــد:

رنــگ سفید: هیـچ رنـــگ دیگـــری به‌جــز سفید نمـــیــ‌ـــتوانــد فضای بهتــری در واک این کلوزت شما ایـــجـــاد نمایـــد تا موجب درخــشــش لباســ‌ـــهــایـــتان شود.

جزیــره لبــاس: اگــر فضـــایــی لوکس در اخـتیـــار دارید، یک جزیره لبـــاس در انواع شکلـ‌هـا و انـدازه‌ــهـای مخـــتـــلف، گزیـنه مناســـبـی برای قرار دادن همه وسایـلتـــان به شمــار میـــ‌ـرود. سینی یا جعـبهــ‌ـهایی را به قســمـــت بالـایی جزیره برای قرار دادن اقـلام کوچکـ‌تـر ماننــد جواهـــرات، پاکت پول خرد یا کلیـد اضافــه کنـیـد.

فضـای نشیـــمـن برای تعویض لباس: برای آنکـــه گنجـــه شما بهـــ‌واقع کاربردی و لذتـــ‌بــخــش باشد به فضــایـــی برای نشسـتـــن و یا یک عثـمانـی نیــاز دارید تا لباس‌ـــهـــای خود را بر روی آن پهــن کرده و یا روی آن بنـــشیـــنیـــد و کفـــش‌هایتــان را بپوشید.

بســته به شکل گنــجــه شمـا، عثـمانـــی‌ـــهای مدور برای کمـدهـــای باز بزرگ، منـاسبــ‌تــر است. اين در حالـــي اســت كه نیـمــکـــت‌ــهــای باریـــک برای کمدهای مســتقـــیـــم و یک نفـــره مطـــلوب‌تــرنـد.

آینـه: شما هرگـز نمی‌ــتوانـید آینهـــ‌های بی‌ـشمـاری در گنـــجـه خود داشته باشــید، امـــا می‌ــتوانــید دربـ‌های گنجه خود را بهــ‌صورت آیـــنـــهـ‌ای ارتــقاء دهـــید. نورهای منـعـــکســ‌شده از آیـنـــه و سایر قســـمتـ‌ـهــای گنـجه باعـــث میـــ‌شود فضای لباس شمـــا بزرگـــ‌ـــتـر احـســـاس شود.

نورپــردازی: کیفــیــت فضـــایی گنــجـــه خود را با نورپــردازی افــزایــش دهـیــد:

ایـجــاد نور متناسب با حال و هوای فضــا
بهـبود روشنایـی اتاق بهـــ‌ـــخصوص زمـانــی که پنجـرهـ‌ـای وجود ندارد.
برجســته کردن لوازم جانبی با تابــانــدن نور موضعـــي بر روی آنــها.
عملــکـرد نور بهــ‌ــعـــنوان روشنـــایی کاربــردی هنـگام پوشیدن لباس یا آرایش.

سازمان‌ــدهـی هنـرمـــندانـــه: هنـگـامی‌کـــه میــ‌ــخواهـید گنـجه خود را ارتقـاء دهــیـــد لازم اســـت که لوازم و وسایل خود را مانند یک هنرمند نمایـــش دهـید. بعـضــی از راهــکـــارها برای سازمان‌دهی هنــرمنــدانـــه گنـجه شما عبارتــ‌ـــانـــد از :

گروه‌ـــبندی اقــلام ماننـــد کیف و کفش در یک بخش؛
هماهـنــگ کردن همه لبــاس‌ـــهــا و لوازم جانبـــی به لحاظ رنــگ؛
قرار دادن تصــاویر شخــصـــی قاب شده و یا ترکیـبــی از عکس‌ـــهـــای الـــهام‌بـــخش.

نردبان: ایـــن نردبــان به شمـــا اجازه می‌دهد تا به اقــلـــام ذخـــیـره‌شده در قسمت‌ـهای بالــایـــی گنـجه دســـتــرســـی آسان داشتـه باشـــید و نیز می‌ـتوانـیـــد لبـــاس روز بعد خود که قصد اسـتفاده از آن را داریــد آویزان کنـــیـد.

مدل گنجه های دیواری برای دکوراسیون خانه

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.