مدل گچ بری های جدید برای دیوارهای خانه

گچ بری می تواند در زیبای خانه شما نقش بسیار موثری داشته باشد بیشتر خانه های قدیمی دارای گچ بری های بسیار زیبا و خلاقانه ای هستند که موجب شده اند خانه های که از زمان قدیم مانده است را مدرن تر نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مدل گچ بری های جدید برای دیوارهای خانه  را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: مـعــمـــاری ایـــرانی و تزئینـــات وابــستـه به آن همواره از آغاز در زمــان اوج و افول در تداوم و پویایـی بیــ‌نـــظیری بوده اسـت. در ایــن ‌بـیــن گچ‌ــبری، بخش اعظمــی از تزئینـات مهـــم معمـــاری ایران محـــسوب می‌شــد که سابقهـــ‌ای غنــی از نبوغ و خلـــاقـــیت هنـری ایرانــی و هنرمـــنـــدان آن را در بر می‌ـــگـیــرد. ایـــن شیوه از مهم‌ـــتـریـــن عنـاصر آرایشی معماری ایـــرانی به شمــار میــ‌ــرود. ویژگیــ‌های خاص اجرای گچ‌ـبریـ‌ـهــا در دوره‌ــهـــای مخـتـــلف بهـــ‌طور مستقیـم در شکل‌ـگـــیـــری، رشد و تنوع بصــری و غنـای تزئینات تأثیر گذاشـــتــه اسـت که درنتــیجهـــ‌ آن، چگونگـی تحول آرایهـ‌های تزئینــی را در آثـار معـمـــاری قالب‌ـهـــای مخــتلـفی همچون کتیبـهـ‌ـــنـــگاری، تزئینـــات گیــاهی، هنــدســـی و محرابی سازی میـــ‌ــتوان دیــد.

در آغاز راه

بعد از اسلـام، هنرمـنـــدان ایرانــی در اســـتفـــاده از این عنـصــر به چنـان مهارتــی دســـت یافتــنـــد که نظر شرق شنـاســان و محـققـانـی که این آثـــار را موردبررسـی و تحلیـل قراردادند، آنها را از زمره بهـترین شاهکــارهـای هنر اسلـامــی محسوب نموده‌ـاسـت؛ تا جایی که دراینــ‌بــاره پوپ رشــد کامل گچـ‌ـبــری را بیشـتر مرهون الهام و مهارت ایـرانی میــ‌ـــدانــد. به دلیل خاصـــیــت شکلـ‌ــپذیــری و سهولت در اجــرا و تزئین معمـاری، توجه بســیاری به گچــ‌ـبری شده و غالباً از آن بهــ‌ـــعــنوان پوشش تزئینــی در نمــای داخلـــی بنـــاها استفـــاده‌ شده اســـت.

از ایـــده تا اجرا

دربـــاره ایـنـــکه گچ‌ـبـــریــ‌هـــا را چگونه میــ‌ــسـاختــند عقایــد مخـــتــلفی وجود دارد. عده‌ـــای معـــتقـدند که بیـشــتــر گچـ‌بــریــ‌ـها قالبــی بوده است که ایـــن عقیده نادرســت به نظـــر می‌رسد؛ زیرا آثـار برجـایـــ‌ــمـــانــده، نشانـــگـر این واقعیــت هسـتـند که گچ بر روی دیوار یا جایــی که موردنظر بوده، قرار میـ‌گــرفتـــه و سپـس در همـانـ‌ـــجا به تراشـــیدن زاویه و فرم دادن به گچ پرداخــتـه میـــ‌ــشـــده است. واضـــح و روشن اســت که گلــ‌وبوته، شاخ و برگـــ‌ـها و حتــی صورتـــ‌های پرندگان، حیوانات و انسان روی گچ با قلم در جای خود طرح و پیاده شده اســت. بااینـــ‌ـحال حتی کنــدهـ‌ــکـاری گچ‌ـبـــری‌هـــا چندان هم آسان نیــسـت؛ زیرا دشواری کار نســبت به دیـگـــر روش‌هـای تزئین در معــماری در ایــنـــجـــاست که گچ همواره در حال سخـت شدن بوده و بایــد یک قطـــعه در یکــ‌زمان محدود به اتمــام برســد.

گچ‌بری ایرانی

گچـ‌ـبری به‌ـعــنوان روش تزئینی وابستـــه به معماری در طی قرنـ‌ــهــا روند تکامـلـی خود را پیـموده است. گچ‌ـبری از قدیمیــ‌ـتــریـــن شیوه‌ـهـای تزئین معـماری ایـرانـی اســت. در میان شهـرهــای داعـــیه‌ـــدار شکوفایــی هنر گچ‌بــری ایــرانی، شهر یزد پیشینه‌ـای برجستـــه دارد. در ادوار تاریــخــی ایـــن شهـر، دوره قاجار، پررونقـ‌تریــن عصر به‌کارگیــری گچ در تزئینــات معــمـاری آن اسـت. آنچه در بررســی اولیـــه به ذهن میـ‌ـــرسـد، استـفــاده از نوعی قالـــب در اجــرای ایـن تزئینـــات اسـت. از سوی دیـــگر به نظـر میـ‌رســد تزئینـــات یادشـــده در موارد متعدد با وجود شباهــت‌ـــهـــای به‌ظـاهر بســیــار با شیوه‌ــای متفاوت اجرا شده باشند. کمتــر بنـــایی از ایـــن دوره بر جای ‌مـانــده که از شیوه‌ـــهای گوناگون تزئینـات گچـی، بهــرهـ‌مند نشده باشد. بین شیوه‌هـای متـــفــاوت اجــرایـی ایـــن هنــر، روشی که بسـیار معــمول و متداول بوده، اجرای نقوش با ضخامت بســیـار اندک و با طرحـ‌هـای تکرارشونده در نمـایــی بســیار ظریـف و هنـــرمنـدانـــه است. شواهــدی همــچون عدم مشـاهده رد ابزار گچ‌بـــری، وجود طرح‌های تکـرارشونده کوچک، اندازه یکـــسـان نقوش بدون کمـتـرین تفـــاوت و تغــییــر و اجـــرای گچـــ‌ـــبری باضخـــامــت بســـیار کم (حدود یک تا دو میـــلـــیــ‌مـتـــر)، اجـرای این تزئینات بهــ‌وسیــله ابــزار گچـــ‌بری و برش و کنـــده‌کــاری لایـــه گچ، منــتـــفـــی میــ‌ـکـنـــد. آنچــه در بررسی اولیه به نظـر میـ‌ـــرسد اســتفـاده از نوعی قالـــب در اجرای ایـــن تزئینـات است؛ امـــا ایـن مسئله که قالـب پیـش‌ــســـاخـته یا مهـــری باشـــد، مشـخــص نیــست.

بهـ‌کـارگــیـری شیوه گچـ‌ــبری قالبـــی با روش‌ـــهــای متـــفاوت قالب درجـــا، پیـشـــ‌ـســاخـته و مهری که امــکــان اجرای گچ‌بری را با ضخـامت اندک و صرفـــه‌ــجویی در مصــرف مصالـح صورت‌ـمـــیـ‌گـــیرد.

ویژگــی‌ـهای مشــترک این شیوه در بناهـای متفــاوت به شرح زیــر اســـت:

اخـتلاف سطـح لایه گچ بســتر رویه نسـبـــت به سطـــح بستر زیرین در بیشتریـن حالـــت، ضخامـتی نزدیک به 3 میلی‌مــتــر دارد، آن‌ـــگونه که تزئینــات باضـــخـامـت بسیار کم به اجـرا درآمدهــ‌ـــانـد.
رد ابـزار گچـ‌ـــبری هنگـام برش لایـه گچ رویه و پرداخــت سطـــحی روی آن مشـــاهـــده نمـــیـــ‌ـــشود.
اتصـال لایه گچ رویه با زمیـــنـه کار در بیـــشــتـریــن موارد، اســـتحـکام خوبی دارد.
تزئینــات با طرح‌هــای تکــرارشونده کوچک اجرا شده‌انـد.
انـــدازه نقوش یکـســان بوده و بدون کمــتریــن تفــاوت و تغـیــیر به اجــرا درآمده‌ـــانــد.
محـــل اجـــرای گچـــ‌ـــبری‌ــها بیـــشـتــر در حاشـیه قالب‌هـای گچ‌ـــبری برجســتـه، حدفـــاصـل طرح‌ــهای آیـنهـ‌ـکـاری و گچـــ‌ــبـــری برجـستـــه، دور تاقــ‌ــها و طاقــچه‌ــهـا و در مواردی اندک همچون گچـــ‌ـبری‌ــهـــای خانه مودت و تیمـچه تهـــرانی‌ـــها برای پوشش و تزئین سطوح وسیع دیوارها و سقــف به‌ــکـــاررفـــته است.

تزئینـات گچــی قالبی به روش پیشـ‌ســاخــتـــه

در ایـــن روش، دوغاب گچ زنـــده را درون قالـــب‌هــای تو گود ریختـه و پس از صاف کردن سطح آن، منـــتظر می‌شوند تا گیرش گچ درون قالـب کامـل شود. سپــس قطــعــات ایـجــادشده را بیــرون آورده و با خمـیر گچ مخـلوط با فیک ماده چسبــانـنـده بدیـن ترتیــب، چندیـن قطعــه از یک نقـش به دست می‌ـآیـد که میـــ‌ــتوان با نصـــب کردن آنـــها در کنار هم به نقش دلــخواه خود رسید.

این روش بهتـــریــن انـــتـــخــاب برای عمـــلـ‌آوری گچ زنده اســت، چراکه گیرایـی سریــع و اســـتـحـکـام منــاســـبی دارد. چنانچـه از گچ کشــتــه اســـتفاده گردد به دلیـل دیـــر گیـر بودن آن، گیــرایـی گچ درون قالــب بهـــ‌کـــنـدی صورت میـــ‌ـــگــیـــرد. همـ‌ـــچـنـــین به دلـیل ضخـامـــت بســـیار کم لایـه گچ، قطــعـه آمـــادهـ‌ـشده اســـتحـکام لازم و منـاســب را برای اجـرا ندارد.

تزئینـات گچ با قالــب مهری

در این شیوه که به‌اخـتــصار، تزئینات مهـری نامـــیده میــ‌شود، روی سطـــح بسـتر (گچ یا گچ‌وخاک)، لایــهـــ‌نـــازک از گچ کشـیـــده می‌ـــشود و پس از گیـرش انـــدک گچ، قالب چوبی، سفــالــی و یا قالــب طلب دیـــگـــری را بهـ‌ــصورت مهر روی آن قرار داده و پس از اعـــمــال انــدکی فشار، برمـــیـ‌ـــدارنـــد. با ایــن عمل، نقش به گونهــ‌ــای برجــسته و یا فرورفــته روی سطح موردنــظـر شکـــل می‌گـیرد. در برخـــی موارد، ممکن اســـت ابزارهـــای گچ‌ـبـــری مانـنــد بوم خوار، فردنگـی، دم بر و مواردی از ایــن قبیــل، خود نقـش یک قالـــب مهـــری را ایــفا کننــد.

شیوه مهـری، ایــن امکــان را فراهـــم میـ‌ــآورد که بتوان گچـــ‌ـــبریـ‌هـایی را با ضخـامـت بسـیــار انـدک (کمـــتر از یک میـلـیـــ‌ـمــتـــر) اجرا کرد. چنـــانچــه با تمهیــدی از سرعـــتـ‌ـــگـیـــرش گچ کاستـــه شود، اجرای این شیوه گچـــ‌ـــبــری راحـــت‌تـر صورت خواهـــد گرفت.

گچـــ‌ــبـری در معـمـاری امـــروز

در معــمـــاری معــاصــر و امروز نیــز ما از ایـن هنر بهـــ‌ــشدت بهــره میـــ‌ــبریـم. هنر گچـ‌ـبـــری در زمــان کنونی به دو صورت ابزاردسـتی و قالـــبـ‌ـــزنی اجـرا میــ‌ـــشوند؛ امـا از نظــر قیـمــتـــی و ارزشـــی با یکـــدیـــگر قابــل قیـــاس نیستـــنـد، همـانـ‌ــطور که فرش دستـبـاف بافرش ماشـــیـنــی…

ما در دکوراســـیون‌هـــای کلاسیــک و نئوکلاسیک امروزی از هنـر گچــ‌ـبـری به همــراه پتیـــنهــ‌ــکـــاری و ورق طلـا که کاور مکــمـــل ایـــن هنـر هستنــد، اســتـفاده می‌ـــکـــنـیم و اشـکـــال مخـتـلف گچ‌ـــبـری امـــروزی نیز دارای اسـامی و عناوین مشـخـــصـــی هستـنــد که اکـــثـــر از اشـــکـال هنـدسی و اسلـیـمـــی یا همـان طرح گل و گیــاه الــهـــام گرفته‌ شده‌انــد. ما در معــمــاری اســلـــامــی از اشکـال انــسانی به دلیـــل نمــاد بتــ‌ــپـــرســتــی اســـتـفـــاده نمــی‌کنـــیـم، حتی اگر کارفــرما بخواهـد نیــز این امــر شدنــی نیست.

از انواع ابـــزارهـای گچ‌ـــبـــری میـــ‌توان به اشــکـــال چدنـــی، تخـمــ‌ــمرغی، خرمایــی، مرواریدی و دنــدان‌موشی اشـاره کرد. درنـهــایــت میـ‌توان گفـت که ایــن هنـــر معمــار و طراح است که گچـ‌بری‌ــهـای قدیمـی را به سبکی سبــک‌تر و امـروزی برگردانـــد و فضـــایـی لوکس، کلـاسـیـک و درعیـــنـ‌حال سبــک را برای مخـــاطبــش خلق نمـــایـــد.

مدل گچ بری های جدید برای دیوارهای خانه

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.