مدیران تلگرام که کانال های جاسوسی داشتند دستگیر شدن

تلگرام بعد از اینکه فیلتر شد بسیاری از کاربران خود را از دست داد و بسیاری از افراد از نرم افزارهای دیگری استفاده نموده یا از فیلترشکن استفاده می نمایند در پی اعتراضات مردمی در شهرهای مانند کرمانشاه که پرچم کشور عزیزمان را آتش زده و بی حرمتی نمودند چند مدیر تلگرام در این آشوب ها دست داشتند که همگی در کرمنشاه دستگیر شدند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مدیران تلگرام که کانال های جاسوسی داشتند دستگیر شدند را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

دسـتــگـیـــری مدیران تلـگرامی در کرمان

دســـتگـــیـــری مدیــران تلـــگــرامـی در کرمـــان , دادستـان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از دستگیری ۸ نفــر از مدیران کانـال‌ــهای تلـگرامـــی در اســتان کرمـان خبر داد
و گفت: ردپـــای سرویس های جاسوسی استکـــبــار در حوادث اخـیر آشکــار و روشن اسـت.
دادخـدا سالـــاری صبح امـــروز در جلسـه شورای معـــاونیــن دادگستــری که با حضور قضـات دادســرای کرمان برگـــزار شد، گفـــت:
در حال حاضر ۲۷ نفـر از عوامـل اصلی و محوری اغـتشـــاشات اخـــیـــر در بازداشت بسـر میـــ‌برند. او گفت:
تحـــقـــیقات فنـی و تکــمـیــلـــی به صورت فوق الـــعــاده از متـهـــمین جهت ریـــشهــ‌یـابـــی موضوع ادامــه دارد
و با عوامـــل اصـلــی حوادث اخیر با قاطــعـیـت و بدون اغـمـــاض برخورد خواهـد شد.

دادسـتــان عمومی و انقلاب مرکـز اســـتـــان کرمــان با بیان ایــنـکه متاســفانه در حوادث
اخـــیــر فضـای مجـــازی مهمــترین بستر آشوب های بوجود آمـــده محـــسوب می‌ـــشود، اعـلـام کرد:
طی اقدامات فنـــی و رصــد انجـــام گرفـته توسط نیـروهای اطـلـاعاتـی، امـنیتی و انـــتــظـــامی ۸ نفر
از مدیران کانــالـــ‌ـــهـای شبـکه های اجتـماعـــی که دعوت به شورش میـــ‌ـــکردند در همــان ساعات اولیـه در چنـدیـن شهـــرسـتـان اســـتان دستگــیر شده‌ـــانـد.

 به گزارش مجله خبری دانستن : سـالاری گفت: دستــگـــیـرشدگــان عمـــدتا با نام مسـتعار اقـدام به ایـــجـاد
کانـال با قصـد و نیـت ایـجـــاد آشوب میــ‌کــردند و تمامی فعالــیـــت‌های غیرقانونی آنـها درجهـت
ناامــن سازی جامـــعه در بستر کانـــال تلگرام صورت پذیـــرفــتـــه اسـت. او گفــت:
در حوادث اخــیـــر بلــافاصـــلـه بعـد از برخورد با یک کانـال تلگـرامی در کمـــتـــر از چنـــد دقـــیــقه کانــال دیگری به عنوان جایـگزین شروع به فعـــالـیت و دعوت به تجمـــع می‌ـکــرد که بیــانگر ایــن مطـلــب اســـت که معــانــدان به نظام به طور هدفمنـد واز قبـــل در این خصوص برنــامـه ریزی و طراحـــی لازم را انجام داده بودنـد.

ایـن مقام قضـایی استان کرمـــان عنوان کرد: با توجه به هجمه گســتـــرده اســـتـــکـــبار
جهـانــی به سرکردگـی آمریکـــا و وابســتـگــانـش به خصوص برخی سران فریب خورده
و مرتجـــع عرب در حوادث اخــیــر به کلــیات نظـام جمـهوری اسـلـــامی و ارزشـ‌ـــهـای مقــدس اسـلـــامی
و حتـی تمــامــیت ارضی کشور رد پای سرویس های جاسوسی استکبار در حوادث اخـیـر آشـکــار و روشن است.
او با اشـاره به ایـنکــه معاونت رصـد فضای مجازی دادسرای کرمــان به صورت ۲۴ ساعـته فضای مجازی را رصـــد میــ‌کنـــد،
گفـت: دادســتانی به صورت ویژه رسـیــدگـی به پروندهـــ‌هــای حوادث اخـــیــر را در دســـتور کار قرار داده اســـت و تحقــیقـــات فنــی از متهمــیـن همچــنان ادامـــه دارد.

مدیران تلگرام که کانال های جاسوسی داشتند دستگیر شدن

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.