گزارش تصویری از مراسم خاکسپاری ناصر ملک مطیعی در تهران

ناصر ملک مطیعی در 5 خرداد 97 دار فانی در سن 88 سالگی وداع گفت وی یکی از بازیگران و کارگردان های پیشکسوت در ایران بود که قبل انقلاب به بازیگری و ایفای نقش در فیلم های بسیار زیبا می پرداخت امروز پیکر ناصر ملک مطیعی را با حضور بازیگران در قطعه هنرمندان در بهشت زهرا دفن نمودند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر گزارش تصویری از مراسم خاکسپاری ناصر ملک مطیعی در تهران را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

 به گزارش سایت دانستن: بــا وجود آنکــه اعلام شده بود مراسم تشییــع پیکـــر ناصـر ملـــک‌ــمـطـــیـــعی از ساعــت 9:30 صبح آغـاز میـ‌شود امـا ساعـاتی قبـــل از آغــاز مراسم، تعداد زیــادی از دوستداران و طرفداران ملـک‌مــطــیـعـی که شماره آنها به چند هزار نفـر میـ‌ـرسید، در خانـه سیـــنما حضور پیــدا کردنـــد.

گلایـــهـــ‌ــهای فرزند ملـــکـــ‌مــطــیعی از صدا و سیمـا

در ایـــن مراسـم امـیـرعـــلـی پسر ناصر ملــکـ‌ـمطـیــعی دربـــاره آرزویی صحـبـت کرد که با فیـــلـــم «نقــش نگار» به تحــقق رسـیـــد. او گفـــت:‌ «آرزو داشـتم پدرم را روی پرده سیــنِـما ببـــینـــم. آقای عطــشـانــی بازی در فیـلـــم «نقـــش نگـار» را پیشنـهاد داد و من میــ‌خواسـتـــم به آرزویم برســم. در دورانــی که فیلم توقیـف شد پرویز پرســتویی بســـیار کمـک کرد و مردانه پشـــت پدرم ایــستـــاد. حجتـ‌ـالـلــه ایوبی هم بســیــار به ما کمـک کرد و من به آرزویم رسـیـدم. یک بار پدرم را بردم و عکــسش را بر سردر سینـِـــمـا نشـــانش دادم و او از شادی بغـض کرد.»

انتـقــاد از صداوسیـــمــا بخــش دیـگـــری از صحبــتـــ‌ـهای فرزند ناصر ملـــکــ‌ــمـطیــعی بود. او در ایـــن باره گفت: «وقتـی پدرم زنــده بود، صداوسیـمـــا نگـــذاشـــت تصویرش پخـــش شود، حال سؤال من این اســت که چرا تصویرش را همـــراه با خبـر مرگ او در شبکه‌های تلویزیونی پخـش می‌ـکنــنـــد؟ چرا تصویر یک هنـرمـــنـــد پس از مرگش از تلویزیون پخـــش میــ‌ــشود امـا در زمــان حیـــات در حالـی که دوست دارد تصویرش پخش شود، ایــن اتفـاق نمی‌ـافتد؟»

واکــنـــش روزنـــامـه‌ــهـــا به خبـر درگـذشـت ناصـر ملکــ‌ـــمطیـــعـــی

پرویز پرســـتویی که به شدت متاثـر بود، در این مراسم گفت: امروز بایـــد به همــه مردم تسلــیـت بگویم. ما ایـــنــجا هستـــیـم چون میـــهن‌ـــمـان اینـجـاســـت و هرچنـــد ناصــر ملـک‌ـمـــطـیعـی زخمـ‌ــهای زیادی دیــد امــا مِهـــر مردم مرهـــم او بود.

وی با انـــتقاد از عملـکرد صداوسیـــمــا گفت: ‌در این ساعـات گذشتـــه صداوسیــمـا تازه به خاطر آورد که ناصرخــان را ببیـند امـا یادتـان می‌ــآید چنـــد وقت پیش با او چه کرد؟

او خطـاب به مهران مدیـری گفـــت:‌ آقای مدیری شمــا در برنــامـه خود از میهـمـــانان میـ‌ــپرسـیدیــد عاشـــق هسـتی یا نه؟ آیــا می‌دانــی ملکـــ‌ـــمـــطـیــعی به خاطـــر عشـق به مردم به برنامــه شما آمـد؟ چرا برنــامه او را پخــش نکــردید؟ مگـــر او برای حضور در صداوسیـما التــماس کرده بود؟

وی ادامـــه داد: مدام میــ‌ــگوینــد از بالـــا به ما دســـتور دادنــد که برنــامـه پخـــش نشود، آن بالـا کیست؟

وی ادامه داد: به خدا قسـم هنـــرمنـدان نه اخــتلــاس کردند نه خلاف کردنـد. هنرمـند هرگــز دنبال برانــدازی نیــسـت.

پرستویی ادامه داد: ما سینماگران که نفس به نفــس مردم زنـدهـ‌ایم، خوب می‌ـدانیـم که مِـهر مردم چه میـ‌کند. چرا بایــد صداوسیـما زمانــی از ناصـــر ملـک‌ـمطیــعی یاد کنــد که به دیـار باقـی شتـافتـه اســـت؟ چرا بایـــد فقــط اعـــلــام شود که تنهـا فیلــمی که ناصر ملـکــ‌ـمـطــیـــعی بازی کرده؛ فیــلـم نقــش و نگـــار به کارگردانـی علی عطـــشــانی است؟

وی ادامــه داد: هر کاری بکـــنــیـم نمـی‌توانـــیم تاریـــخ را خط بزنــیـم و آ‌ــن را پاره کنـــیم. ناصـرخـــانــ‌ـهــا جزئی از تاریـخ و یادگار سیــنما هســتــند. بهروز وثوقی را نمــیــ‌توان فراموش کرد. او به همه ما بازیگری یاد داد و اگـــر بگوییم نه؛ دروغ گفته‌ایـم.

پرســتویی ادامه داد: صداوسیمــا برای کسی نیسـت. صداوسیمـــا برای مردم اسـت و از پول شمــا مردم و بیــت‌المـــال اداره میـ‌ـــشود. صداوسیـــما مال تک تک ماهاســـت.

وی ادامـه داد: چرا بایـد 40 سال صداوسیـــمـــا از اسم ناصر ملکـ‌ـــمطـــیـعــی و امثال وی وحشـت کنـــد و بتـرســد؟ این افـــراد خیـــانت نکـردنــد. در کشور جنایــت نکـردنـــد. اخـــتلـــاس نیـــز نکـــردنــد.

پرســتویی ادامـــه داد: کل سینــمـاگـــران و هنرمـنــدان به پنج هزار نفـر نیــز نمیــ‌ـرسنــد، پس بیایــیـــم ایـن پنـــج هزار نفـر را دوست داشـــتـــه باشــیـم و ما نیــز قدر خودمـان را بدانـــیــم. به خدا این عده نمـیــ‌ــتوانـنــد و نمیـ‌ـخواهـــند انـقلـاب راه بیاندازنـــد. هنرمـنـــد در خدمـت مردم است و جانش را برای مردم میـ‌دهــد.

مسـعود کیـمیایــی نیـز گفــت: من بهــ‌رغــم ایــنــکه حال خوشی ندارم امــا بایـد میــ‌ـــآمدم و وداع آخــرم را با جسم ناصر ملکـ‌ـــمطـیـــعـــی انـــجـام میـــ‌ـدادم هرچـنــد روحش وجود دارد و در تمام قلـبـ‌هـــای ما حضور دارد.

وی ادامه داد: امروز ما از ایـنــکه یک دوست هنـــرمـنـد را از دســـت میـ‌دهیـم؛ ناراحـــتــیم اما باور کنیم که زنـده بودن و ایــنـجــا ماندن و فیـلـمــ‌ســازی نیز خیـلــی سخت و خیــلی درد دارد.

کیمیـــایی ادامـــه داد: من امـــروز دلتـنگ بهـــروز وثوقی هسـتــم. من با او زندگــی کردم و از نوجوانی باهم کار کردیـــم. هشــت فیلـــم باهم همکـــاری کردیم و امـــروز دلتنگ آن خاطــره‌هـــا هستــم.

وی ادامه داد: درورد بر شما مردم که بلنــدپروازانه هنرمندان خود را تشویق می‌ــکــنـیـــد زیـــرا هنرمندی که ایـنجا مانـده اســت، سخـتی زیــادی میــ‌ـکـــشـــد. بایــد به امثال ناصر ملکــ‌مطیـــعـی تعــظــیــم کرد. درود بر آدمـی که نمـیـــ‌ـتــرسـد.

علی دهکردی نیز طی سخنانی گفت: امروز از طرف خودم و از طرف انجمن بازیگران و خانه سینما در پیشگاه شما و محبتی که به هنرمندان دارید، تعظیم عرض می‌کنم.

پوری بنایی هم در سخنانی کوتاه گفت: درود بر همه شما مردم که ما هرچه داریم از وجود شما عزیزان است و هنرمندان هرچه دارند از شماست.

بازتاب در گذشت ناصر ملک مطیعی در صفحات مجازی

در ادامه محمد متوسلانی گفت: صحبت کردن درباره ناصر ملک‌مطیعی به زمان بیشتری نیاز دارد اما امروز باید تاسف خورد برای از دست دادن مردی که سال‌های سال به‌جای آنکه برای سینمای ایران مفید باشد و از وجودش استفاده کنیم، او را کنار گذاشتیم.

وی ادامه داد: آیندگان و تاریخ درباره اعمال ما قضاوت می‌کنند و تاریخ خواهد گفت چه کسانی زندگی کردند و چه کسانی بر مردم ظلم کردند. فقدان ناصر ملک‌مطیعی اگر برای ما دردآور است برای آنهایی که نگذاشتند تصویرش پخش شود، باعث تاسف است.

وی ادامه داد: کسانی که چنین ظلم‌هایی می‌کنند باید گوش‌های خود را باز کنند و بشنوند که مردم چه می‌گویند و اگر گوش‌های خود را باز کنند؛ این ظلم‌ها را نمی‌کنند. بسیاری از این ظلم‌ها از نادانی و از عقده‌های حقارت است.

گزارش تصویری از مراسم خاکسپاری ناصر ملک مطیعی در تهران

گزارش تصویری از مراسم خاکسپاری ناصر ملک مطیعی در تهران

گزارش تصویری از مراسم خاکسپاری ناصر ملک مطیعی در تهران

گزارش تصویری از مراسم خاکسپاری ناصر ملک مطیعی در تهران

گزارش تصویری از مراسم خاکسپاری ناصر ملک مطیعی در تهران

گزارش تصویری از مراسم خاکسپاری ناصر ملک مطیعی در تهران

گزارش تصویری از مراسم خاکسپاری ناصر ملک مطیعی در تهران

گزارش تصویری از مراسم خاکسپاری ناصر ملک مطیعی در تهران

گزارش تصویری از مراسم خاکسپاری ناصر ملک مطیعی در تهران

گزارش تصویری از مراسم خاکسپاری ناصر ملک مطیعی در تهران

گزارش تصویری از مراسم خاکسپاری ناصر ملک مطیعی در تهران

گزارش تصویری از مراسم خاکسپاری ناصر ملک مطیعی در تهران

گزارش تصویری از مراسم خاکسپاری ناصر ملک مطیعی در تهران

گزارش تصویری از مراسم خاکسپاری ناصر ملک مطیعی در تهران

گزارش تصویری از مراسم خاکسپاری ناصر ملک مطیعی در تهران

گزارش تصویری از مراسم خاکسپاری ناصر ملک مطیعی در تهران

گزارش تصویری از مراسم خاکسپاری ناصر ملک مطیعی در تهران

گزارش تصویری از مراسم خاکسپاری ناصر ملک مطیعی در تهران

گزارش تصویری از مراسم خاکسپاری ناصر ملک مطیعی در تهران

گزارش تصویری از مراسم خاکسپاری ناصر ملک مطیعی در تهران

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.