مردانی که برای رابطه جنسی مناسب نیستند!

رابطه جنسی یکی از مهمترین بخش در زندگی زناشویی بشمار می رود ولی افرادی که نمی توانند رابطه عاشقانه خوبی با همسرشان داشته باشند مناسب ازدواج و داشتن رابطه جنسی هم مطمئنا نیستند در ادامه جزئیات بیشتر مردانی که برای رابطه جنسی مناسب نیستند را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: تـصور کنـــیـــد با مردی ازدواج کنـــیـد و بعد بفــهــمید او عادتـــ‌ــهای بدی دارد که اصــلــاح پذیـــر نیـستند. اولیـن چیـزی که آروز میــ‌کــنیــد چیســـت؟ احتمـالـا میــ‌گویید ای کاش قبلا میـــ‌ـدانـسـتـم مردی که چنـین ویژگــیـــ‌ــهـایــی دارد برای ازدواج منــاسـب نیـسـت. خب ما حالا در این مطـــلـب نکــاتـــی را به شمـــا می‌گوییـــم که لازم اســت پیــش از ازدواج بدانیـــد.

الــبـــته پیـــدا کردن مردی که کامـل باشد غیرمـمـکن اســـت (گشتــیم نبود، نگرد نیـــسـت!)، ولی این دلــیـــل نمـــیــ‌شود اســتـانداردهــا را کنـار بگـــذاریم و با کســی ازدواج کنیــم که عادات آزاردهنـده‌ــای دارد. شمـــا بایـد با مردی ازدواج کنـــیـــد که کاملا «منـــاسب شمــا» باشـــد. هر چند نقـــاط ضعفــی خواهد داشت (همـــهـ‌ی ما داریـم، مگـر نه؟!) اما نقطـــه ضعــف با عادت فرق میــ‌ـکنـد.

عادتــ‌ها چیــزهایـــی هستنـد که ما طی سالـها یادگرفـــتــهـ‌ـــایـم انجامــ‌ـــشان دهــیم؛ با رفتارهـــای ما عجین شدهـ‌ــانـد و آنها را ناخودآگـــاه انــجـام می‌ـدهـــیم. ایـــن عادتــ‌ـــهـا نه تنــهــا ممـکــن است شمـــا را آزرده کنـنــد، بلکــه عملا تغیـــیر دادن رفتـــار یک مرد غیر ممـکن اسـت! اگـر مردی هرکدام از ده عادت زیــر را داشتــه باشد، منـــاســـب ازدواج نیـــســـت.

مردی که همیـــشه بهـانـه میــ‌ـآورد

انـگــار هیچ وقت نمی‌تواند یک جواب کامــل و مســـتقیــم به شما بدهـد و در عوض، متوسل به بهـانهـــ‌هـایی بچهـ‌ــگانه و بی‌ــاســاس میـــ‌ـشود. هر بار که او بهـانـهـــ‌ای میـ‌ـــتراشـد، نابالـغ بودن خودش را به شما نشــان میــ‌ـدهـــد. ضمنا این احـتــمـــال هم وجود دارد که دروغ می‌ـگوید. بهــانـــهــ‌ آوردن، کار بچهــ‌ــهاست و شمــا می‌ـخواهیـد با یک مرد ازدواج کنـیــد نه با یک بچـــه!

مردی که کوته فکــر و متعـصـب اسـت

مردهــایی که کوته نظـــر هسـتـنــد واقعا شمــا فرسوده میـ‌ــکننـــد. آروز میــ‌ـــکـــنید کاش به جای اینکـه تمـــام آخر هفــتـــه را پای تماشای فوتبال بنشـــیننـد، قبول میـــ‌کردند که کار جالبـ‌تـــری انـجام دهـــنــد، دســـت از تشر زدن برمی‌ـــداشـــتنـد یا اینقـدر دیگـــران را قضـــاوت نمی‌ـکـــردنـــد. بعـضـی از مردها انـگار نســبـــت به موضوعاتی خاص، دیـــد بازتری دارنـــد امـا در سایر زمــینه‌هـــا، کوته فکـــر هســتـــند.

این ویژگـــی هم آزاردهنــده اسـت چون می‌توانـــد روابــط شمـا را هم آلوده کنـد. مثلـــا تصور کنـیـــد یک قرار کاری با همـــکـار مردتـان داریـد و دقیقا میـــ‌ــدانـــیـد در چه موردی قرار اســت گفتـــگو کنــیـــد چه اتــفاقی قرار است بیفتـد امــا همــسرتــان به او اعتمـاد ندارد و به شمـا می‌ـگوید همـــه‌ی مردهـا فقــط از شمــا رابطـه‌ی جنسی میـ‌ــخواهنـد و شما نبـــاید به ملاقات این مرد بروید. اگر همسر شمــا همـــچــنان در قرن نوزدهــم سِیـــر کند و نگــرش محدود آن دوران را داشتـه باشـــد، لایــق ازدواج با شمـــا نیـست.

مردی که داد و فریـــاد میـــ‌ـکنـــد

مردی که عادت دارد زود از کوره دربـرود و داد و فریاد راه بیــنـدازد، هیـچ امـیدی به اصــلاحش نداشـــتــه باشید چون ایـــن عادتی اسـت که از بیـن رفتـــنـــی نیـست. اگــر با مردی آشــنا شدهـ‌ایـد که داد می‌ـــزند و هوار میـ‌کشد و توهیـــن کلامی به دیـگــران میـــ‌ـــکـند، خیـــلــی زود از او فاصـــلــه بگیـــرید و ترکش کنیـد.

مردی که زیـر قول‌هــایـش میـــ‌ـــزنـــد

اگر مردی که قصد ازدواج با او را داریـد مدام زیر قول‌هایش می‌ـزنـد، علـــامــت خوبی نیـــســت. ایــن رفتـــار او اعـلــام می‌ـکــند که ایـن عادت بد را سالــهاســت با خود دارد و امیـدی به تغـیــیرش نیـــست. وفای به عهـــد نکـردن او شما را فرسوده و رنجور خواهــد کرد. یک یا دو بار زیــر قول زدن شاید مشـــکـل بزرگی نباشد، امـــا اگر این رفـــتار ادامـــه پیـــدا کند، باید آن را پرچم قرمـــزی بدانـــید که بروز مشکــلـــات بزرگ بعــدی را نشـــان میـ‌ـدهد. به زبانـی دیگــر بگوییــم؛ او با زیر قول زدنـــ‌ـهایـش به شمـــا بی‌ــاحـــترامــی میــ‌کنـد و ارزشی برای رابطــه‌ـتـان قائل نیـســت و شما را یک احــمـــق فرض کرده اسـت. بدقولی‌ـــهای او نشانــدهــنــدهـــ‌ی ایــن است که به انــدازهــ‌ی کافـــی به شمـا اهـمیـت نمیـــ‌ــدهــد و احتمــالا در آیــنـده هم تغـــییر نخواهد کرد.

اگر مردی که قصد ازدواج با او را داریــد مدام زیـــر قول‌ـهــایــش می‌ـــزند، علـــامت خوبی نیستـ‎

مردی که دروغ می‌ـگوید

اگـر مردی که می‌خواهــید با او ازدواج کنـیـد، با وقاحـــت تمـــام به چشم‌ـــهـــای شمـا نگاه میـ‌کـند و به شمــا دروغ میـ‌گوید و با اینــکــه شما آشـکـــارا میـــ‌دانـیـد ایــن یک دروغ است امـــا او زیـر بار نمـــیــ‌ـرود، یک هشدار جدی اســـت که این مرد قابـــل اعتـــمــاد نیست. دروغگویی عادت بدی اســت که به راحتـــی در رفتار انــسان جا خوش می‌کنــد امـــا به سخـتی میـ‌ــتوان از آن خلاص شد. اگـــر بیشتــر از یک مورد، دسـت مرد مقــابل‌ــتان را رو کردیــد پس بایـد این را بدانـیــد که او منـاســـب ازدواج نیــســت.

مردی که شمــا برای او در اولویت نیــسـتید

اگر مردی که قصد ازدواج با او را داریــد شما را به دیگـران ترجـــیـــح نمـی دهـــد باید از خودتـــان بپرســـید: پس چه زمانـی من الویت او خواهــم بود؟! جواب، هرگز اســـت. مردهـــایـی که همــسرشــان برای‌شـان الویت ندارد معـمولا عادت به رفـــیق بازی دارند یا کار و سرگرمـــیــ‌شــان برای آنهـا الویت دارد. برای ایــنگونه مردها، عشـق آخـریـن چیزی اسـت که سراغـــش خواهـند رفـــت. فکـــر نکنیــد میــ‌ــتوانـــیــد ایـن عادت را از سرش بیــندازید.

مردی که انحصار طلـــب و وابــسته است

در ابتدا کمی وابستــگـی ایـرادی ندارد، حتـــی قشـــنــگ هم هســـت. امـــا وقتـــی مدتـی از شروع رابـــطه‌تــان گذشـتـه و او همچنان بسیار انحصــارطــلب و وابســتــه اســت، عادتی است که احتمــالــا نمــیـــ‌ــتوانـــد آن را ترک کنــد. این مرد به احـــتمـــال زیاد یک سلـــطـــه گر اسـت که دوست دارد همـیــشــه شما را کنــتـــرل کنــد و تحـت فرمان او باشید. چنین مردی منــاسـب زنـــدگـــی مشــترک نیسـت.

مردی که دوست دارد همــیشــه در بحـثـــ‌ها بَــرنـده باشد

اگر مردی که قصـــد ازدواج با او را داریـــد، با پیروزی در بحـث و جدلـ‌هـایـ‌ـــتان احــساس رضایـــت و خوشنودی میـ‌کـند و اگر غیر از ایـن باشد، برآشــفــتـه شده و نارضـایتی خود را به روشی ناخوشاینــد بروز می‌دهــد، پس عادت بدی دارد که پرچــم قرمزی برای شماست. در یک رابـــطــه هیـــچ کدام‌ـتـــان نبایـــد با آروزی بُرد وارد بحث شوید، بلــکه هدف از بحـــث و گفتگو این است که راه حلـــی پیــدا کنـــیــد که منـــاســـب هر دو طرف باشد.

مردی که مسئولیت پذیــر نیـــست

وقتـی زیــر بار اشـتـــباهــاتــ‌ـمــان نمیــ‌ـرویم و مسئولیـت اشـتبـــاه خود را نمـــی پذیـریم، ماننــد بچهـ‌هـا رفـتار میـ‌ـکـنـــیم. اگـر تقصیـر را گردن شخص دیگری بیــندازیـــم که دیـگـر بدتـــر! تازه بدتــر از ایــنـهـــا هم این است که به خودمــان فرصـت درس گرفتن از اشتباهاتـــ‌مـان را نمیـ‌دهیم. اگر ایــن ویژگـــی‌ـهایـی اســت که در مرد مقـابـــلـــ‌ـتان میــ‌ـبیـــنـــید، با او ازدواج نکــنید.

مردی که سبک زندگی ناســالمـی دارد

اگر زیاد سیـــگار میـــ‌کشـد و …، امــا شمـــا سبک زندگـی سالمی داریـــد، بایـد خیلـی هوشمــنـــدانه تصــمـــیـم بگیرید؛ درســـت اسـت که هر کســی که اراده کنـــد میــ‌ـتوانـد سیگار کشـیدن و … را ترک کند و عادتـ‌هــای سالــم را جایگـزیــن کنــد، امـا اگـــر ایـــن مرد قبلــا برای ترک کردن تلاش کرده و موفق نشده، پس بهتــر اســت فکر ازدواج با او را از ذهــنـ‌ـتـــان بیـرون کنـــیـــد.

مردانی که برای رابطه جنسی مناسب نیستند!

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.