چرا مردان زنان را تنها می گذارند و برعکس

مردان به دلایل خاصی زنها را تنها می گذارند و زنها هم اگر مردان به کارهایشان بی تفاوت باشندآنها را تنها می گذارند اگر دوست ندارید زن مورد علاقه شما بی وفایی نموده و شما تنها نگذارد به او توجه نموده و او را جدی بگیرید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر چرا مردان زنان را تنها می گذارند و برعکس را در مجله خبری دانستن خواهید خواند با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : بــعــد از اتــمام یك ارتبــاط رمـــانتـــیك و نزدیــك، همه آدم‌ـهــا احــسـاس قربانی شدن دارنـد و حتـی یك لحظه هم به ایـن فكـر نمی‌ـــكـــنـنـــد كه ممـــكــن اســت خودشــان مقــصر اصـلـــی از هم پاشــیــدگی ارتـــبـــاطـــ‌شـان باشـــنــد. هرچــند زنان در مقایسه با مردان بیــشتـر سراغ كتـابـــ‌ـــهای مربوط به روانـ‌شناسی روابــط می‌ــروند امـــا این زنان هســـتند كه 2 برابر مردان به جدایی فكر میـــ‌كـننـــد.

بیشـتـرین شكــایـــت زنان این اســـت كه مردان از حل مشكـــلـات زنــاشویی طفره میــ‌ـروند و در مقابـــل مردان ساكـــت و آرام همه چیز را تحـــمـل میــ‌ـــكـــنند و خودشــان را قربـانی یك ارتـبــاط ناموفق میـ‌ـــدانــند امـــا بالاخـــره در جایـــی و در لحظهـ‌ای خاص ایــن مردان هســتـــنـد كه كاملـا غیـرمــنـــتــطــره دستــ‌ــهای‌ــشـــان را به نشانـــه تســلیم بالا می‌ــآورنـــد و اینـــجـاست كه حتـی بهــتــرین و برازنده‌تـرین زنـ‌ـــهـا هم نمـیــ‌تواننـد مانـــع تصمیـــم جدایی باشنـــد كه شریـك‌ــشان گرفـتـه اســت. اما چرا؟

وقتـی مردان كم میـ‌آورنــد

اگـر یك خانم جوان هســـتـی و به تازگــی از شریكــت جدا شدهــ‌ــای بهــتر اســت به جای قربـانی فرض كردن خودت، كمــی‌ــمــنــطـــقـی در مورد جدایی بین خود و همسرت فكر كنـــی و برای همـین قبل از هر چیـــز بایـد با ذهــنـیت مردان و احـــســاسـات درونیـــ‌ـــشان در مورد زنان آشـــنـا شوی. تقـریـبا می‌ـــشود گفــت درصد زیادی از مردان این دیـــدگاه را در مورد شریكـــ‌شـان دارنـــد كه چرا با همه تلـــاش و توجه نسبـــت به ارتباط زناشویی‌ــشــان، همـچنـان مورد انـــتقاد و سرزنش خانمـــ‌ـهـا قرار میـ‌ــگـیــرنــد. آنــ‌هــا معتقـدند، زنـان تنـــها برای شكـایـت آفریـــده شدهـــ‌ـــانـد. حالا چه شكایـــت و انتقاد شمـــا درسـت و به جا باشـــد و چه نبـــاشد، سرزنـش كردن زنــان حتـی می‌تواند بهتــرین و رمانتـــیك‌ تریـن ارتـــبــاط‌ ها را هم از هم بپـاشــانـــد.

مردان دوست ندارنــد مورد انــتــقـاد قرار بگیــرند و از زنانی كه می‌خواهـنــد آن‌هــا را با توجه به سلــیـــقه خود تغـــییـر دهنــد بیـزارنـد، حتـی اگــر عاشــق شریكــشان باشند. مردان به‌ـدنبال زنانی هســتـــند كه آنــ‌ــهـا را همـانـــ‌ـجوری كه هستـــنــد بپـــذیـــرنــد. اگــر در یك ارتـــباط موفق و پرسوزوگداز عاشــقـانــه هسـتیـد و عادت به غرزدن و انــتـــقـــاداز شریـكـــ‌تــان را داریــد، به زودی شاهـــد فرار همـسـرتان خواهـــید بود. بهـــتـر اســت تا دیر نشـــده یاد بگیـریــد كه شریكـ‌تـان را همان‌طور كه هست دوست داشته باشیـد.

این‌ كار، مردان را فراری میـ‌ــدهــد

مردان از گریــه كردن زنان بیـزارند، به خصوص زنـانـــی كه حتی در سادهــ‌ــترین و كوچكــ‌ـــتـــرین بحــثــ‌هــا اشكــ‌شـــان در میـــ‌ـآید نمــیـــ‌ـــتواننــد در دراز مدت مورد علـــاقـــه و توجه یك مرد قرار بگـیـرنـد. مردان عاشـق زنـان منـــطقی هستــند و ایـن همان ویژگی اسـت كه دوست دارنــد همــســرشـان آن را داشته باشـــد. زنــانـی كه میـ‌ـــخواهــنـد مردان را تحت كنتــرل خود در بیاورند نمـی‌تواننــد ارتـــباط پایــداری را داشتـه باشـــند. موضوع مهم دیـگـر بحـث آزادی مردان اســت. بعــضـی از مردان آنـــقـدر در ارتباطــ‌هـــای‌شــان توسط شریــك‌ـــشــان محدود می‌شوند كه حتــی نمــیــ‌توانـد با دوستان و همكاران خود فضایی برای صحـــبـــت و ارتـــبــاط داشتـــه باشـنـــد و ایـن اتفـــاق زنگ خطری اســـت كه باید جدیـ‌ـــاش گرفـت. مردان نیــاز به فضـــا دارند و اگر این فضا را از آنـــ‌ـــهـــا سلب كنید دیر یا زود آنـــ‌هـا شما را ترك خواهــنــد كرد.

زنان مستـقل مراقـب باشــند

استقــلـال داشـتن و روی پای خود ایستـــادن، ویژگی خیــلـــی خوبی است امـا اگـر یك خانـم هسـتی یادت باشـــد خیـلی ایـــن خصوصیتـــت را به رخ شریكت نكشـــی. مردان از زنـــانـی كه تمــام كارهایــ‌ـشـان را بدون كمك همــسرشـان انجـــام میـــ‌دهـــند فراری هستنــد، آنــ‌ــها دلـــ‌ــشان میـ‌ـخواهد كه زنان روی قدرت و حمـــایـــت آنـ‌ــهـــا حساب كنـنـد و در واقـــع تكیـهـــ‌گاه شمـا باشنـــد. الــبـته یادتــان باشـــد نبایـد در این موضوع خیــلــی زیادهـ‌ــروی كرد چون به همـــان اندازه‌ـای كه زنـــان بســیــار مســـتـــقل می‌ــتوانـــنــد مردان را از خود دور كنــند، زنان خیلی محتـــاج و كسانـی كه حتـــی برای خریـد خمـیــر دنـــدان به كمـــك شریــكــ‌ــشان نیازمـــنـدنـــد، مورد تنــفر و بیــزاری مردان قرار می‌ـــگــیرنـد. شاید برایـــ‌تان غیـرمـــنـطــقـــی به‌ــنــظر برسد اما ایــن تصـمــیـــم شماســت كه بین یك ارتبـاط پایدار و ناپــایدار یك كدام را انــتـخــاب كنید.

دلــیـــل مهــمـیــ‌كـــه زنــان، مردان را ترك میـ‌ـكـــنــند

دلایــلی كه مردان، زنـــان را به خاطر آن ترك می‌كنــند خیلـی بیشـــتر از دلـایلی اســـت كه زنان به خاطـــر آن مردان را ترك میـ‌ـكننـد و جالـبــ‌ ایـنـجاست كه زنــان در بیـشـتر بحــث‌ـها و مشـــكـــلات به‌دنبال راه‌ـــحـــل هسـتنـــد هر چند 2 برابر مردان به جدایـی فكـر می‌ــكنــند و در این شرایــط مردان با بروز یكی از دلـایلــی كه برایـتـان گفـتــیـــم و ادامـــه پیدا كردن آن، آسان‌تـــریـــن راه را جدایـــی میـ‌ـــداننـــد. زنــان به‌ دنبال توجه مردان هستــنــد و دوست دارنــد مركز توجه شریــكشـــان قرار بگــیـــرنـــد. بیـــ‌ توجهی حتـــی بیـشــتـر از كتـك و آزار و اذیتـ‌ های فیــزیـكی میـ‌ــتوانـد زن را نســـبت به مرد سرد كند. بیـشـــتریـن شكـایــت زنـان در مورد مردان، روی این موضوع است كه چرا مردان در تصـــمــیمـــ‌ـــگیریــ‌ هایشـان نظر و دیـدگــاه آن‌ـــهـا را نمـیـــ‌پـرســـنـــد.

مردانــی كه نسـبــت به كارهای شریكـــ‌شان بیـ‌ـــتـــفـاوت هســتـنـد و در كارهـای مورد علاقه‌ـــشـــان، مشوق خوبی نیســـتـنـد، به تدریج باعث دوری و سردی روابـــط می‌شوند. زنــان، مردانی كه خیــلـی تودار هستند را نمـیـــ‌ـــپـــسندنــد و در عوض دوست دارند شریكـ‌ـــشان در مورد احســاســـات و باورهـــایـــش با آن‌ـــهـا صحــبـــت كنـد. آ‌ــنـــ‌هـــا از مردان مرموز بیــزار هسـتـنـــد. در اخـــتـــلــاف‌هـــای زنـاشویی مردانـــی كه عادت به معذرتــ‌ـخواهی ندارنــد باعث آزار شریك‌ـشـان میـ‌شوند و این موضوع در درازمـــدت باعث جدایـــی ارتبـاط خواهـد شد. با ایـــن وجود زنــانـی كه محبت و توجه كافــی را از سمــت شریـكـــ‌شـان دریــافــت كنـــنـد میــ‌تواننـد سخـتــ‌ـــتریـــن شرایط را هم تحـمـــل كننـــد و این همان اصل مهــمــیـــ‌است كه مردان بایـــد به آن عمل كنـنـــد.

چرا مردان زنان را تنها می گذارند و برعکس

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.