زنان زیبا با مردان کوتاه قد ازدواج نمایند

مردان کوتاه قد بسیار مهربان می باشند و شما خانم ها می توانید یک ازدواج موفق داشته باشید ازدواج موفق بسیاری از افراد در بررسی های که شده است متوجه شده اند که مردان کوتاه قد کمتر به طلاق فکر نموده و اصلا زنان خود را طلاق نمی دهند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر زنان زیبا با مردان کوتاه قد ازدواج نمایند را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : درصـــد زیادی از خانـمـ‌ــها یکـــی از معیـارهــای مهـم خود برای انتخاب همـــســر را داشتــن قدبــلنـــد عنوان می‌ـکــنند. باور عموم جامـعه این است که مرد باید از همـــســر خود بلــنـدتــر باشــد و به همین دلـیــل بسـیاری از دختـران قدبـــلـند برای یافتن همسر دچـار مشـــکــل می‌ـــشوند. موارد زیـــادی پیش آمــده که دو طرف با وجود داشـــتن تفــاهم فقـط بهــ‌ـــدلـیـل نامتـنـاسب بودن قد از ازدواج صرف‌نـظــر کردند. امـــا یک مطالعه که چنـــد وقت پیـش منــتشر شد تمـــام ایــن باورهـــا و ایـدهـ‌ــآلـــ‌ها را زیــر سؤال برد.

دانـشمـنـدان با بررسی هزاران زوج متوجه شدند اگـر دخــتـــران با مردان کوتاه‌ــتر از خود ازدواج کنـنـد زنـدگــی موفق‌ــتـــری خواهــنـــد داشـــت و احتـمال جدایی آنـها تا حد زیـادی کاهـش پیدا میـــ‌کــنـــد. حال ایــن سؤالــات مطــرح می‌شود که واقـــعـــا تفـاوت قد ایدهـ‌ــآل بین همسران چه میزان است؟ آیا قد میــ‌ــتوانــد روی ویژگـــیـــ‌هــای اخـــلاقــی یک فرد اثر بگذارد؟ آیـا منـطــقـــی اسـت که بهـ‌ـــدلیل نامــتـناســـب بودن قد، از ازدواج با یک نفـر منـــصـــرف شد؟

معـیـــار خیـــلــی از خانـــمــ‌ـهــا برای انتــخـــاب همـسر داشــتـــن قدبــلنـــد است، اما برخلــاف تصور آنهـــا مردانـی که قد کوتاه دارنـد به زنـدگی مشـترک پایبنــدتـــر هستنـــد. با اینکه مردان قدبـــلند زودتـر اقدام به تشـــکــیل خانواده می‌کـــنــنــد، امـــا زندگـی مشترک آنها دوام کمتـری دارد. مطالعاتـــی که از 40 سال پیـش در ایــالـــاتـــ‌ـــمـتــحـــده آغـــاز شده، نشان میـــ‌ــدهـــد نرخ طلـــاق در میان مردانـی که قدکوتاه دارند به طور باورنکردنی کمـــتر از مردان قدبـلـــنــد اســت.

با ایــنــکــه عجـــیـــب به‌ـــنـظـــر میـ‌رسد اما مردان کوتاه سعی می‌کـنـــند کوتاهــی قد خود را با درآمد بالاتر و توجه بیشــتـــر به همــسـر خود جبران کنــنــد. جذابیت‌های ظاهــری نقش مهــمـــی در شروع یک رابــطه دارد، اما در طولانــی‌مــدت هیچ نقشـــی در حفـــظ زنـــدگی مشتـــرک ندارد. با ایــنکــه مردان کوتاه‌ــقـد معمولا دیــر ازدواج میـــ‌ـــکــننـــد، اما در عوض نرخ طلاق هم بین آنـــهـــا بســـیـــار کمتـــر از متوسط جامـــعه اســـت. در عوض مردان بلنـدقـــد بیشــتر در کار خانـــه به همســـر خود کمـــک می‌کـــننـــد. آمارهــا نشان میــ‌ـــدهـد میزان همـــکـاری مردان قدبـلـــنــد در کار خانــه بین 25 تا 30درصد از کوتاهـــ‌هـــا بیشـــتــر اســت.

 

مردان، کوتاه‌ـــتــر از خود را میـــ‌پــسـنــدند

درصـــد زیــادی از مردان هسـتـــند که به هیـــچ عنوان برای خواســتگـــاری از دخـــتــران بلندتر از خود پیــشـقــدم نمـــی‌شوند و از اینـــکــه مجـبور شوند هنگــام نگاه کردن به همـــسر خود سرشـــان را بالا بگیرنـــد، بیـزارند، امـا چرا مردان ترجـیح می‌ـدهند همسری کوتاهــ‌ــتر از خود انـــتخـاب کنــنـــد. بایـــد علت ایـــن موضوع را در طول هزاران سال تکامــل انسان‌ها جســتـ‌وجو کرد. در گذشـته انسانـ‌ها برای انـــتخــاب همـسر به قدرت باروری زن‌ها توجه زیادی داشـتـــند و معتقـد بودنـد زنـــان قدبــلــنـد از توانایی کمـتــری در ایـن زمـیــنـه برخوردار هستنـــد. شایـــد به دلیل آنکـه زنان قدبــلـــند دیرتـــر به سن بلوغ می‌ـرسـیـدند، این عقــیده در بیـــن مردان آن زمان به وجود آمده اسـت. الــبــته جالب اسـت بدانـــیـــد بر اســاس مطالعـــات ژنـتیک قد مادر و پسر و قد دختر و پدر به هم مرتبط هســـتنـــد. به این ترتیـب مادران قدبـلـند با احـتمـال بیشتـــری صاحــب پســـر با قد متوسط یا کمتــر می‌ـشوند.

قدبلــندهــا با چه کســـانی ازدواج میـــ‌کـنـــند؟

همـــانـ‌طور که گفتــیــم مردان قدکوتاه سعی میــ‌ـکـــنـند کوچکـــی اندام خود را با درآمد بیشـــتـــر جبران کننـد، به همین دلیـــل تمـایل دارنـد با زنانی ازدواج کنند که درآمد کمـــتری دارنـــد یا سطـــح تحـصیلــاتـــ‌ـشـان پایـین‌ــتــر از خودشــان اسـت.

در عوض مردان قدبلند سعـی میــ‌کــنـند از جذابــیــت ظاهری خود اســتــفاده کنـنـــد و به همــیـــن دلـــیــل تمــایل بیــشتر با ازدواج با زنــانــی دارند که درآمـد یا سطــح اجتــماعـی بالـاتـــری نســبت به خودشان دارنـــد. آمـارهایی که در مورد ازدواج زنان و مردان و اخـتلـاف قد آنـها بهــ‌ـــدسـت آمده واقعـا جالـب اســت. مردان قدکوتاه با احتمـال 269درصــد بیـشتـر از مردان با قد متوسط ممکن است با یک زن هم‌قد خود ازدواج کننـــد. احتمال ازدواج آنــهـا با یک زن بلـنــدتر از خودشـــان 1450درصـــد بیــشتـر از یک مرد قدبـــلـــند اســت. امـــا احـتمـــال آنــکـــه یک مرد قدبلـــنـــد با زنـــی هم‌قد خود ازدواج کند بسـیار پایــین اســت، چه برسـد به ایـنکـــه آن زن بخواهد از همـــسرش بلندتـر هم باشــد.

زنـــان چه قدی را میـــ‌ـپــسندنـــد؟

یکی از مهمــ‌ــتـــرین معــیـارهای زنـــان برای انتـــخاب همـســر آینده، داشـتن قدبـلـــنـــد است. امـا واقـــعا چند سانـــتـی‌ـــمـــتـر بلــنـــدتـر مطــلوب زنان است؟

محققان با مطالـعـــه دقــیق متوجه شدند زنــان دوست دارنـد همـسـرانـ‌شان تقریـــبـا بیــن 12 تا 13 سانتیـــ‌متـــر از آنــهــا بلندتر باشــنـد. ایـــن میــزان درسـت برابــر با اخـــتــلاف قد بیـن شاهزاده انـگــلــسـتـــان و همـــسرش یعـــنـــی ویلــیــام آرتور و کیـــت میــدلتون اسـت. در مطـــالعاتــی که روی دو هزار خانـم انـــجـــام شده، نزدیک به 70درصــد اعلام کردنــد که دوست دارند همـسرانــ‌ــشـان از آنها بلندتــر باشند. تقـــریــبــا 20درصد اخـتلاف بیـــن 10 تا 15 سانــتی‌متر را ایـده‌ـآل دانســتـــنـد و فقــط 10درصد اعـلـام کردنـد دوست دارند با همـــسران‌ـشـــان همــ‌ـقد باشـــنـد.

الـــبــتـه 7درصـــد از خانمــ‌ـهــا بیـــش از انــدازه زیـــادهــ‌خواه هسـتنــد و دوست دارند همــســرانــ‌ــشـــان بین 15 تا 20 سانـــتـــی‌ـــمتـر از آنها بلنـدتر باشــنـد. با این حال ایـــن آمــار چنـــدان نگران کننــده نیـســـت و معــمولا زنان و مردان به مرور زمان با قد همســـر خود کنار میــ‌آیـند. نزدیک به 83درصـد از زنـــان و 89درصـــد از مردان از قد همــســر خود راضی هستــنـد و فقــط 14درصد از قد همـــســـر خود ابراز ناخوشایــنـــدی کردنــد.

درآمد بیشـتر برای قدبلـــنـدهــا

ایـــن یافتـــه نتــیـجه تحـقــیـــقات دانــشمـــنـدان استرالـیـــایـــی اســت. آنـــهــا متوجه شدند مردانـــی که بالـای 180سانــتـی‌متر قد دارنـــد، به طور متوسط در سال 1000 دلـــار درآمد بیـــشـــتر بهـــ‌دست می‌آورند. به طور کلـی درنـظــر مردم افراد قدبلــنـــد، قدرت و هوش بیــشـــتـری دارنــد و برای مشاغل مدیـریتـــی منـــاسبـ‌ـــتـر بهـــ‌ـنـــظـر میــ‌ــرسند.

مقــایسـه حقوق هزاران نفر در استــرالیا، نشان می‌ــدهد 5سانــتـــیــ‌مـــتـــر قد بیشـــتــر میـ‌تواند تا 950دلار درآمد سالــانـــه یک فرد را افـزایـش دهد. دانـــشـمــنــدان انــگـــلـیـــسی و آمـریـکایی هم با انــجـام تحـقیـــقات مشـابه در کشورشـــان متوجه شدند یک شخــص با قد 182سانـتـــیــ‌ـــمتر میـ‌تواند در سال تا چند هزار دلار درآمــد بیــشـــتری نسبـــت به یک شخــص با قد 172سانـــتــی‌مـــتر داشتـه باشد. افــراد قدبلنــد اعــتمـــاد به نفس بیشتـری دارنـــد و با احتـمــال بالـاتـری برای انـجام کارهــای جدیـــد ریـسک می‌ــکـــننــد. مدیریت ایـــن افـــراد در سازمـانـ‌ـهای مختـلـــف هم مقبول‌ـتـر اسـت و درصد بیـشتری از آنها در شغــل خود ارتـقــا می‌ـــگـیرنـد.

زنـــان قدبلـــنـد مدیـر می‌ـشوند

داشــتن قدبـــلـنــد در زنــان تاثـــیـــر بیشــتـری روی درآمــد بالــا نســـبت به مردان دارد. تقریبـــا در سراسر جهان کارمـــنـــدان خانمـــی که بیـش از 172سانتی‌مـــتـر قد دارند در محــیط کاری خود موفقـیت بیـــشتـری کسب می‌ـکنـنــد. قدبــلــند میـــ‌ــتواند احـتمــال درآمد بالـای یک زن را تا دوبرابـــر افزایــش دهد. احـــتــمال ایـنکه یک زن با بالای 182 سانـــتیـ‌متر قد به مشـاغـــل مدیریــتــی برسـد تا 80درصــد بیشـــتـر از یک خانم با قد متوسط یا کوتاه اســت.20درصد از زنان قدبـلــنـــد معتقـــدنـد ظاهر فیزیــکـی آنهـــا باعث میــ‌ـشود آنـــهــا قدرت و اعــتبـــار بیـشــتـری داشتـه باشند. همیـن مسئله باعـث می‌ـشود بســیـاری از زنـــان قدبــلـند تمایـــلی به ازدواج با مردان کوتاهـ‌ـتــر از خود نداشـــتــه باشــنـد. البتـــه این ویژگــی میـ‌توانـــد برای بعـضـــی زوج‌هـا دردسرساز باشــد، چون معمولا مردان بایـــد دارای اقتدار و توانـایی بیـشـــتری نســـبت به همــســـر خود باشند.

تاثـــیـــر قد روی جذابـیـت صدا!

همــانــ‌ــطور که ممــکن اســت حدس زده باشـــید، صدای مردان قدبلـــنـــد طرفـداران بیــشـــتـــری بین خانـمـ‌ها دارد. محقـــقــان متوجه شدند انسان‌ـهــا در بســـیاری از موارد میـ‌ــتوانــنـد فقط با گوش دادن به صدای یک فرد، قد او را تخـــمــیـــن بزننــد.

مردان قدبــلــنــد معمولا مسـیر تنفـــسی و ریـهـ‌ـــهای بزرگـ‌ـتـــری دارند. همین موضوع باعـــث عمیــقـ‌ـتـر شدن تن صدای آنـــهـا می‌شود. به همین دلــیــل در 70درصـد موارد شما می‌ــتوانـــیـــد با گوش دادن به صدای یک فرد بلــندی یا کوتاهـی او را تخمین بزنید. زنـان بهـــ‌ـطور ناخودآگــاه صدای عمـــیق را ترجــیــح می‌دهنـــد و به سمــت مردان صاحب ایـن صدا جذب می‌ـــشوند. البــته ایـن تن صدا نشــان دهـــنـــده بیشـتـر بودن قدرت باروری مردان هم هســـت، به همـــین دلـیـــل مردانـــی که صدای بم‌تــر دارند، بیــشــتـر صاحـــب فرزند میـــ‌شوند. صدای عمیــق تاثیر بیشـتری روی مردم می‌گــذارد، به همــیــن دلیـل مارگـــارت تاچـــر نخــســـت‌وزیــر اســبق انـگــلــسـتـان روی تن صدای خود کار میــ‌کـرد تا آن را بم‌تر کنـــد.

حسادت در کوتاه‌قـدها

دانـشمــندان دانـــشــگاه آکسفورد یکــی دیگـــر از تاثــیــرات داشـــتـــن قد کوتاه روی رفتـــار را کشــف کردند. آنــها متوجه شدنـــد در بســیاری از مردم که قد زیـر متوسط دارند یک بیمـــاری به نام «سندرم مرد قد کوتاه» وجود دارد. افرادی که قد کوتاهی دارند، ممـــکـن اســت دچار ایـــن حالت شوند و احـساس ترس، نگــرانــی و استـرس داشتـه باشند. مبتـــلایان به ایــن بیـــماری از دیگـران می‌ـــترسـند و همــیشه تصور می‌کــنـــند ممـکن است فردی به آنــهـــا آسـیــب برسـانـــد. افـــراد کوتاهـ‌ـــقــد همـچـــنـیــن با احتمال 50درصد بیشتـر دچـار حسادت میـ‌ـشوند و بیـشتــر در معرض ابـتـــلـــا به بیـماری‌ـهای روانی قرار دارنـــد.

صبـر کدام بیـــشتـر است؟

از زمـانی که ناپـلئون بناپارت جنـــگ با اروپا را آغاز کرد، ایـن باور در مردم به‌وجود آمــد که صبـــر افراد قد کوتاه کمــتر اســـت، خشنــ‌ـــتـر هســتنـــد و زودتــر عصبانی میــ‌شوند. برای فهــمیدن حقـــیقت دانـشمـــنـدان از دو گروه از مردان خواستـنـــد در یک بازی کامپـیوتری شرکـــت کنـــنــد که باعـــث بروز رفــتارهـای خشن میــ‌ـشـــد. با انـجــام ایــن کار مشـخــص شد برخـلاف تصور عموم مردم، افـراد قدبلــند زودتـر خشــمـــگیـن می‌شوند و دست به رفتـارهـــای پرخاشگرانـــه می‌زنـنــد. در طول صدها سال این باور بیــن مردم بهـ‌وجود آمده که افراد کوتاه‌قــد سعـــی میــ‌کنــنــد. کوچکی جثـه خود را با نشان دادن خشونت بیشـــتـر جبـران کننــد. امـا حقیـــقـــت این اســـت که معـمولا افرادی که قد کوتاه دارند مهـــربــانـ‌ـــتــر هسـتـنـد و صبـر بیـــشتری دارنـد.

 

قدبلندها شادترند

در حالـــت کلـی افـراد قدبـلـنـــد در زندگـــی خود شادترنـــد. براسـاس یافتـه‌ــهـــای دانـشــمــنـــدان آمــریــکـــایـــی افراد قدبلنـــد از زنـــدگـی خود رضــایت بیشتـــری دارند، نسبت به خود دیــدگـاه مثــبــتــ‌ـــتـــری دارند و از زندگـــی خود بیـــشـتـر لذت میـــ‌بـــرنـد. همــچــنـیـــن قدبلـــندهـــا کمــتـر دچــار اسـتـــرس میـــ‌شوند، دیــرتــر عصبانی میــ‌ـــشوند و غم و انــدوه در زنـدگی آنـهـا نســبت به دیگران کمتر دیــده میــ‌ــشود. معمولا افـرادی که خود را بدبختـــ‌تـــرین گروه جامـــعــه می‌داننـــد و همیشــه خود را بسیار دستــ‌کـم می‌ــگیرنـــد بهـ‌ـــطور متوسط 5/2 سانتــی‌ـــمـــتـــر نسبــت به متوسط جامــعـــه کوتاهـ‌ـــترنــد.

قدبلند به انـدازه پول زیـاد میـ‌ارزد

تقریــبا همه مردان عاشـق داشـتـن قدبلــند هستنـد. ایـــن موضوع برای آنها آنقــدر اهــمـیـت دارد که اگر یک مرد دارای قد متوسط بتوانـد صاحــب قدبـلند شود همـــان‌قـدر خوشحـال میــ‌شود که حقوق ماهــانـه او 30درصـد بیشـتر شود. به ایـــن ترتـــیــب محقـــقان محـــاســـبه کردنـــد به ازای هر دو سانـتـــیــ‌مـــتـــر که به قد فردی اضـــافـه شود به همـــان میزان رضایــت او از زنــدگـــی افـــزایـش پیـــدا می‌ـــکـند که حقوق ماهانه او نزدیـک به چهـار درصـد افزایــش پیدا کنــد. این تحقیـــقـات نشان داد که پول نقش بســیـار مهـمــی در تلـــقـی افــراد از زندگـــی دارد و به عبارت دیــگـر بسیاری از افــراد میـزان رضایت خود از زنـدگی را با میــزان درآمـــدشـــان میـــ‌ـسنجـــنـد، به همیـــن دلـیــل میزان رضایـت افراد قدبلـــند به علت داشتن درآمــد متوسط بیشتـــر نسبــت به کوتاهـــ‌قدهـــا از زندگـی بیـــشـتر است.

کدام گروه عمر طولانی‌ـــتری دارنـــد؟

شاید خیـلــی از افـرادی که قدبـلنـد ندارنـــد، با شنــیــدن این خبر نظـــر خود را در مورد ظاهرشان عوض کنند. تحقـــیقــاتــی که روی 8هزار مرد انجام شده، نشــان میـ‌ـــدهد قد کوتاه یکی از نشانــهــ‌های داشـتن عمـــر طولانــی است. افرادی که قدشان از 157سانتـــیـــ‌مـتر کمــتر اسـت، بیشـــتـریــن طول عمــر در بیـــن همــه گروه‌ـهـــای سنـی دارنـد. بهــ‌نظر می‌ـرسد وجود یک ژن خاص در بدن که در دوره رشد مانـع بلـــنـد شدن قد میـ‌شود، میـــ‌ــتوانـد به افـزایــش طول عمـــر کمـک کنـد. کوتاهی قد نهـ‌ــتـنــها عمـر را طولانــی میــ‌کنــد، بلکه احــتــمـــال ابتـــلا به انسولیـــن و سرطان را هم کاهـــش می‌دهـــد. بهـ‌طور متوسط کوتاه‌ـها نزدیـــک به دو سال بیـــشتر از بلندقدهــا عمر میـــ‌ـــکــنــند.

قدبــلند در زنـان هم خطـرنــاک اسـت

خطـرات قدبلـــنـــد فقــط محــدود به مردان نیست و میـــ‌ـتوانــد زنـان را هم هدف قرار دهد. تحــقـیـقـــات نشـــان می‌دهد زنان قدبــلــنـد بیشـتـر از خانمـ‌هــای دیگـــر به بیمـاری سرطان دچـــار میــ‌ـــشوند. دانشــمـنــدان آمــریـــکــایی اعلــام کردنـد زنان قدبــلــنـــدی که به سن یائسگـی رسیــدهــ‌ـــاند با احـــتمــال بیــشـــتـــری ممــکن اســـت به بیـماری سرطــان مبــتـــلا شوند. در حقیقـــت به ازای هر 10 سانـتیـــ‌ـمتـــر بلــنـــدتــر بودن قد از میزان متوسط، احـتـــمال دچـار شدن به ایــن بیمــاری تا 13درصـد افـــزایـش پیدا میــ‌ــکــنـد.

نکته جالـــب ایـنــجاست که محـققــان متوجه شدنــد ارتـبــاط ابتلـــا به سرطــان در زنــان بیشتــر از وزن اسـت. به ایـــن ترتیــب سرطــان انـسان‌ـــهـــای قدبلند را بیــشتـــر از انــســان‌هــای چاق تهــدیـــد می‌ــکــنــد. همــان‌ـطور که می‌ـدانید سرطـان ارتــباط زیـادی به هورمون‌ـــهای رشد و فرآیــنــدهــایـی مشابــه با آن دارد، به همـــیـــن دلـــیـل اســت که قدبـلنـــدهـا بیـشتـر ممــکــن اسـت ایـن بیــمـاری را تجـربه کنــنـد. بلنـــدی قد ارتـــبـــاط زیــادی به سرطان سینــه، کلــیـــه، تخــمـدان، معـده و تیروئید دارد.

حمله قلــبی سراغ قد کوتاهـــ‌ــها می‌ـآیــد

امــا افـــراد قدبـــلـند در یک زمـــینه از دیـــگران سالمـ‌تر هســـتند و آن هم احتــمال کمـــتــر ابـــتـلا به حمـــلـه قلـبـــی اســت. احـتمال سکــتــه کردن در افــراد قدبـــلـــنــد معمولا کمتــر از دیگـــران اســـت، چون خون کمـتــر در رگ‌ـــهـــای آنهـا لخـتـــه می‌ــشود. قدبـلــنــد بودن احتــمــال تشــکــیـــل پلــاک‌ــهــای خونی در رگـــ‌ـــها را کاهش داده و به همـین دلیل احــتمال سکـته قلـــبی را کمتـر می‌ــکند. تصاویر سیـــ‌تـــی‌ــاسـکـــن نشان می‌ــدهـــد احـــتـــمال تشــکیـــل پلـاک در رگـــ‌ـــهــای خونی افـراد قدبــلــنـــد 30درصـد کمتــر از قدکوتاهـ‌ـــهـاست. معــمولا افـرادی که قدبـــلـند دارنــد در دوران کودکـی تغـــذیـــه خوبی داشـــتـهــ‌ـانـــد که همــیـــن عامــل احتـمـــال ابتـــلــا به بیمـاری‌هـای قلـــبی را هم کاهش می‌ــدهــد.

نتــیجــه 52 تحـقیق مختـلـــف که در مجـــموع روی بیش از سه میــلـــیون نفـــر انجــام شده، نشان می‌دهد افـراد دارای قد کوتاه با احـــتـــمال 5/1 برابر بیـشـتــر از بلند قدها به بیـــمـــاری‌ قلـــبی دچار شده و بر اثـــر آن جان خود را از دسـت می‌دهـــنـــد. رگــ‌ـهـــای خونی در افـراد کوتاه‌ـقد انــدازه کوچکـ‌ـــتـری دارد و خون بیــشتــر در آنـــهــا لخته میــ‌ـشود.

قدبــلــندهـا باهوش‌تــرنـــد

مشـکـلـات کوتاه‌ـــقـــدها محدود به ویژگیـ‌ـهــای ظاهـری نیـــست، زیــرا بعــضـی دانــشـــمنــدان ادعا کردند میـزان ضریب هوشی ایـن افراد هم کمـتــر از افـراد قدبـلـــنــد اســـت. به نظـــر می‌ـرســـد عوامـــل ژنــتـیـــک و محــیطـی که باعـث بلـــند شدن قد یک فرد میـ‌شود، به همــان انـدازه هم میــ‌ـــتواند ضریب هوشی او را افـزایش دهد.

یکـی از موضوعات جالــب دیـگــری که توجه محققـان را به خود جلـــب کرد این بود افرادی که نتوانســـتـه بودنـد تحـــصیــلات دوران دبـــیرســتــان خود را به پایـــان برســـانـــنــد نسبــت به افـراد دارای قد متوسط بیــش از 5/2 سانـــتــیــ‌ـمتـــر و نسبـت به فارغ‌ــالـتـــحصیـلان دانـــشـــگــاهــی بیش از 5 سانتـــیـ‌متــر کوتاه‌تـر بودند که این نشـان میــ‌دهد افــراد قدبلنـــد در تحصـیــلـات و ورود به دانشـگــاه نسبـــت به کوتاهـــ‌قدها موفق‌ـتـــر عمل می‌ـــکـــننـد.

حالـا به سراغ آدم معروف ها میرویم و اختلاف قد چنــد زوج مشـــهور را بررســـی می کنـیـــم:

کارلا برونی: 175سانـــتـی‌متر، نیکولا سارکوزی: 165 سانـتــی‌مـتر

 

اختـلاف قد 10سانــتیـــ‌ــمــتری این دو زوج مدتـــ‌هـــا سوژه رســـانهـــ‌هـــا بود که البـــتــه دلـــیــل آن هم اصرار سارکوزی برای سرپوش گذاشتن روی ایـــن موضوع بود. تصاویری که یکــی از عکـاسان تهـیــه کرده بود، نشـــان می‌ــداد سارکوزی کفش پاشـنـهـــ‌ـبلـــنــد به پا کرده و همسـرش را مجبور به پوشانـدن یک کفش بدون پاشنه کرده تا اخـــتلاف قد آنـــها به حداقـل برسد.

پرنس ویلــیام: 191سانــتـی‌ـــمـتر، کیت میدلتون: 175سانــتی‌ــمـتر

 

براسـاس نظــرســنجــیـــ‌ـهــا ایـدهـــ‌ـآلـ‌ــتـریـــن اخــتـلـــاف قد برای همـســـران اسـت. الـــبتــه زنــان نسـبت به اختلاف قد حسـاســیــت بیــشـتـــری دارند و با احتــمال بیشتـــری نسـبت به یک مرد ممـــکن اسـت به ایــن دلیـــل از ازدواج با یک شخـــص صرف‌نــظر کنـند.

لیونل مسـی: 169، آنتونلا روکوزو: 150 سانـتی‌ــمـتـر

لیونل مسـی در بیـن مردان قدبلـنـــدی ندارد. امـا با وجود شهـرت فوق‌ـالـعـاده و داشــتــن درآمـد چنــد میلــیون دلاری، ترجیـــح داده همــسری را انـتخـــاب کند که 19 سانتـی‌مـتـر از او کوتاهـــ‌ـتـر اســت.

نیکول کیــدمــن: 180سانــتـی‌متـــر، تام کروز: 170سانـــتــی‌ـــمتــر

 

اخـتلـــاف قد 10 سانتیــ‌ـــمتـری زوج سابـق سینـــمـای تجاری کامــلا مشـــخص اســت. الــبتــه برخلـاف نظر دانـشمـنــدان، ازدواج نیـــکول با یک مرد کوتاهـــ‌تــر از خودش نتوانست به داشــتــن یک زنــدگی موفق کمک کند و ایـــن دو در سال 2001 از هم جدا شدنـــد. البــتـــه نیکول در سال 2006 باز هم با یک مرد کوتاهــ‌ـتـر از خود ازدواج کرد. همـــســـر فعـلی او کیـث اربــان نام دارد که این بار فقط دو سانـتی‌ــمتـر کوتاهـ‌تر از خانـم کیدمـــن اســـت. تام کروز هم بعـد از آن با یک خانـم بلـنـدتر از خود ازدواج کرد و باز هم از او جدا شد.

الـیـــسانــی دکــروز سیـــلوا: 203سانـــتــیــ‌متـر، فرانــسـیـنــالدو کاروالو: 164سانــتــیــ‌مـــتر

شاید همه تصور می‌ـکردنــد بلنـدتـرین دخـتـر جهان هیــچـ‌وقت نتواند ازدواج کنــد. امـا این دخـــتـر برزیلی به‌ـــراحـــتـی با مردی که 40سانتـــیـــ‌مـــتر از خودش کوتاهـ‌تر بود، ازدواج کرد. معــیـار او برای ایـــن ازدواج شخـصـیـــت، اخــلــاق خوش و شیوه برخورد همســرش با دیـگران بود. همانـ‌ـــطور که گفــتـه شد معمولا بعد از ازدواج زنان و مردان با اخـتلــاف قد همـــســـر خود کنـــار میــ‌ــآیــنـد.

زنان زیبا با مردان کوتاه قد ازدواج نمایند

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.