مردان کوته فکر و متعصب،بهانه گیر برای ازدواج گزینه مناسبی نیستند

ازدواج یعنی زندگی مشترک با فرد مورد علاقه خود اگر فرد مورد علاقتان این خصوصیات را در زندگی روزمره داشته باشند شما نمی توانید با او زندگی نمایید و دچار مشکل در ازدواج زناشویی می شوید پس بهتر است قبل از ازدواج به این موارد توجه نموده و با انتخاب اشتباه زندگی خود را خراب ننمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مردان کوته فکر و متعصب،بهانه گیر برای ازدواج گزینه مناسبی نیستند را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: تــصور کنــیـد با مردی ازدواج کنید و بعـــد بفهمـــیــد او عادت‌های بدی دارد که اصــلـــاح پذیـر نیـــســـتنـد. اولیـــن چیــزی که آروز میــ‌ـــکـــنیـد چیســت؟ احــتــمــالـا میـــ‌ـــگوییـد ای کاش قبــلــا میــ‌ـــدانستـــم مردی که چنـیــن ویژگیـ‌ــهایی دارد برای ازدواج منـاسب نیســت.

خب ما حالـــا در این مطـلب نکاتــی را به شمــا میـ‌گوییم که لازم اســـت پیـــش از ازدواج بدانـــید. الــبته پیدا کردن مردی که کامـــل باشـــد غیــرمـــمکن است (گشتــیـم نبود، نگرد نیـســـت!)، ولی ایـن دلیل نمــی‌ـشود استـــانداردهـــا را کنار بگــذاریـــم و با کسی ازدواج کنیم که عادات آزاردهــندهـ‌ــای دارد. شمـــا بایـد با مردی ازدواج کنــیـــد که کامــلــا «منـاســب شمـــا» باشـــد. هر چند نقاط ضعفــی خواهـــد داشـــت (همهـــ‌ـی ما داریـــم، مگـر نه؟!) اما نقطه ضعـف با عادت فرق می‌ـکـند.

عادتــ‌ها چیــزهـایـــی هسـتند که ما طی سالهـا یادگـــرفـتـه‌ــایــم انـجـامـــ‌ــشـان دهــیم؛ با رفتارهای ما عجیـن شدهـــ‌انــد و آنها را ناخودآگــاه انجام میـــ‌ـدهـــیم. این عادت‌ـــها نه تنـــهــا ممــکن است شمـا را آزرده کنـــند، بلکــه عملا تغـــیـیـــر دادن رفتـــار یک مرد غیر ممکن اســـت! اگر مردی هرکــدام از ده عادت زیر را داشتــه باشـد، منــاسب ازدواج نیـسـت.

همـــیـشـــه بهـــانه میـ‌ـــآورد

انگـار هیـچوقت نمـی‌ـتوانــد یک جواب کامل و مستـــقـــیم به شما بدهد و در عوض، متوسل به بهانهـ‌ـــهــایــی بچه‌گـــانه و بیـ‌اسـاس میـــ‌ـشود. هر بار که او بهانهـــ‌ـای میـ‌تراشــد، نابـالـــغ بودن خودش را به شمـا نشـــان می‌دهـــد. ضمــنا این احتــمـــال هم وجود دارد که دروغ میـ‌ـــگوید. بهـــانـــهـــ‌ آوردن، کار بچـهـ‌هـــاست و شما میـ‌خواهیــد با یک مرد ازدواج کنــیـد نه با یک بچه!

کوته فکـــر و متعــصـب است

مردهایی که کوته نظر هســـتـــنـــد واقـعــا شما فرسوده می‌کــنــنــد. آروز میــ‌ـکنیــد کاش به جای ایــنــکـــه تمام آخر هفـته را پای تمـــاشـــای فوتبـــال بنـشــینــنــد، قبول می‌کــردند که کار جالــبـ‌تـــری انجام دهــنـد، دست از تشــر زدن برمیــ‌ـــداشتـــند یا اینــقـــدر دیـــگــران را قضــاوت نمـیـ‌ـــکردند. بعــضـی از مردها انگار نســبـــت به موضوعاتـی خاص، دیــد بازتری دارند اما در سایــر زمـیـنهـــ‌ها، کوته فکـــر هســتنــد.

ایـــن ویژگی هم آزاردهنــده اســـت چون میـــ‌ـــتواند روابــط شمـا را هم آلوده کند. مثـلــا تصور کنـیـد یک قرار کاری با همکــار مردتـــان دارید و دقـیــقـــا می‌ـدانیـــد در چه موردی قرار اسـت گفــتگو کنیــد چه اتـــفاقـــی قرار اســت بیــفتد امـــا همـــسرتان به او اعتـماد ندارد و به شمـــا می‌ــگوید همـــهـ‌ـــی مردها فقط از شمـــا رابطه‌ــی جنـــســـی میــ‌ـــخواهـــند و شمـا نبـــایـد به ملـــاقات ایــن مرد بروید. اگـر همسر شمــا همچنـــان در قرن نوزدهم سِـــیر کند و نگــرش محـــدود آن دوران را داشـــته باشد، لایــق ازدواج با شما نیـــســت.

داد و فریاد میـــ‌ــکـــند

مردی که عادت دارد زود از کوره دربرود و داد و فریـاد راه بیـــندازد، هیچ امــیدی به اصلـــاحـــش نداشـــتــه باشـــید چون ایـن عادتـــی است که از بیــن رفتنی نیــسـت. اگر با مردی آشـــنا شده‌ـــاید که داد می‌ـــزنـــد و هوار میــ‌ـکشد و توهیـــن کلـامی به دیگــران می‌کنـــد، خیلی زود از او فاصلــه بگـیــرید و ترکــش کنـید.

زیر قول‌هـــایـــش میـ‌زنـد
اگر مردی که قصــد ازدواج با او را داریــد مدام زیر قول‌ـهایش میــ‌ــزنــد، علامت خوبی نیسـت. ایـــن رفتـار او اعـلام میــ‌ــکنـــد که ایــن عادت بد را سالــهـــاســت با خود دارد و امــیـدی به تغـییـــرش نیــست. وفای به عهـــد نکردن او شمـــا را فرسوده و رنـــجور خواهد کرد. یک یا دو بار زیـــر قول زدن شایــد مشکــل بزرگـی نبـــاشــد، اما اگر این رفتار ادامه پیدا کنـد، باید آن را پرچـــم قرمزی بدانیــد که بروز مشــکلات بزرگ بعـدی را نشـــان میـ‌ـــدهـد. به زبــانی دیگـــر بگوییـــم؛ او با زیر قول زدنــ‌ـــهایـــش به شمــا بی‌ـــاحـــتـرامـی میـ‌ــکند و ارزشـــی برای رابـطـهــ‌تان قائل نیست و شمــا را یک احـــمق فرض کرده است. بدقولی‌هــای او نشـــانـــدهـــنــدهـــ‌ـــی این است که به انـدازه‌ــی کافـی به شمــا اهـــمــیت نمــیـ‌دهد و احـــتمالا در آیــنده هم تغـیــیـــر نخواهـــد کرد.
دروغ میـ‌گوید
اگر مردی که میـ‌ـــخواهید با او ازدواج کنید، با وقاحـت تمام به چشـمـــ‌ــهـای شمــا نگـــاه میـ‌کنـــد و به شمـــا دروغ می‌گوید و با ایـــنـــکه شمـــا آشــکارا می‌ـــدانـــید این یک دروغ اســت اما او زیر بار نمـــیـــ‌ـــرود، یک هشـــدار جدی است که ایــن مرد قابــل اعـــتمــاد نیــست. دروغگویی عادت بدی اســت که به راحـــتی در رفـتار انـــسان جا خوش میـ‌کــنـد امــا به سختی میـــ‌ـــتوان از آن خلـــاص شد. اگر بیـــشـتر از یک مورد، دسـت مرد مقـــابلـ‌ــتـان را رو کردید پس بایــد این را بدانــیـد که او مناسب ازدواج نیست.
شمـا برای او در اولویت نیــستـید

اگـــر مردی که قصد ازدواج با او را داریـد شمـــا را به دیــگران ترجـــیح نمی دهد بایــد از خودتان بپـرسیـــد: پس چه زمـــانـی من الویت او خواهم بود؟! جواب، هرگـــز اســت. مردهـایــی که همســرشان برای‌ـــشـــان الویت ندارد معمولا عادت به رفـیق بازی دارنـــد یا کار و سرگــرمـیـ‌ـشان برای آنـها الویت دارد. برای اینگونه مردها، عشق آخـــریـــن چیزی است که سراغش خواهــنــد رفـــت. فکر نکـنـــیــد میــ‌ـــتوانـــیـد ایـــن عادت را از سرش بیــنــدازید.

انحصارطــلب و وابـســـتـــه است

در ابـتـدا کمـی وابـــســتـــگـــی ایرادی ندارد، حتــی قشـنگ هم هســـت. امــا وقتـــی مدتی از شروع رابطهـــ‌ــتــان گذشتـه و او همـچنــان بســیـــار انــحـــصارطـــلب و وابـســتـه اســـت، عادتـی اســـت که احـــتـــمـــالا نمــی‌ــتواند آن را ترک کند. ایـــن مرد به احــتـمــال زیـاد یک سلطـــه گر اســت که دوست دارد همـیــشـه شمـا را کنــتــرل کنـد و تحت فرمـان او باشیـــد. چنـیـــن مردی مناســب زندگی مشترک نیسـت.

دوست دارد همیشــه در بحث‌ـهـــا بَــرنــده باشـد

اگــر مردی که قصد ازدواج با او را داریـد، با پیـروزی در بحث و جدل‌هـایـ‌تــان احـــســاس رضـایـت و خوشنودی میـ‌ـــکـنــد و اگر غیر از این باشد، برآشــفـته شده و نارضـــایــتــی خود را به روشی ناخوشایـــند بروز می‌دهـــد، پس عادت بدی دارد که پرچـــم قرمزی برای شمـاست. در یک رابطه هیچ کدامـــ‌ـتــان نبـایـد با آروزی بُـرد وارد بحــث شوید، بلـــکـه هدف از بحث و گفــتــگو ایــن اســـت که راه حلـــی پیدا کنیــد که منـاسب هر دو طرف باشـــد.

مسئولیت پذیـــر نیـســت

وقتــی زیــر بار اشتــبـاهـات‌مان نمـی‌ـــرویم و مسئولیـــت اشــتبـاه خود را نمـی پذیـــریــم، مانـنـد بچـــه‌ـهـا رفـتـار میـ‌ــکــنـــیـم. اگر تقــصـیــر را گردن شخـص دیـگری بیــنــدازیـــم که دیــگـــر بدتـر! تازه بدتــر از اینــها هم این است که به خودمان فرصت درس گرفتن از اشـــتـــبــاهـات‌مان را نمیــ‌ـدهـــیــم. اگــر ایـن ویژگـی‌ـــهایـــی اســـت که در مرد مقابــلــ‌ـتــان میــ‌ـــبـــیـــنــیـد، با او ازدواج نکنـیــد.

سبک زندگی ناســـالمـــی دارد

اگـــر زیـــاد سیـگار میـ‌ـــکـــشــد و …، امــا شما سبـــک زنـــدگـــی سالـــمی داریـــد، بایـــد خیلــی هوشمندانـــه تصـمـــیم بگـیـــریـد؛ درســـت اســت که هر کسی که اراده کنـد میــ‌ـتواند سیـگار کشیدن و … را ترک کنــد و عادت‌هـای سالــم را جایـگزین کنـــد، امــا اگـر ایـن مرد قبلـا برای ترک کردن تلاش کرده و موفق نشده، پس بهتر اسـت فکر ازدواج با او را از ذهـن‌ـتـــان بیرون کنـــیــد.

مردان کوته فکر و متعصب،بهانه گیر برای ازدواج گزینه مناسبی نیستند

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.