مرد زن کش بعد از 6 سال به قتل اعتراف نمود

مردی که 6 سال پیش زنش را کشته بود به قتلش اعتراف نمود این مرد قاتل 6 سال بود که زنش را به دلیل نا معلومی به قتل رساند این زن 6 سال قبل در یک مسافرت که با شوهرش داشت ناپدید شد این مرد معتاد به شیشه است و در مسافرت زن خود را به قتل رسانده بود و به کسی نگفته بود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مرد زن کش بعد از 6 سال به قتل اعتراف نمود را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

متهم پرونده تابـــســـتـــان سال ۹۰ همســرش را به قتل رسـانده و در تمام این مدت راز قتل را در دل نگــه داشتــه بود. ایـــن درحالی بود که او به دخــترشـــان گفــته بودمادرش آنــها را ترک کرده و بی‌خــبر بهـــ‌دنــبال زندگـیــ‌اش رفته است. اما ایــن ماجـرا حدود هشت ماه قبــل با شکـایــت زن جوانی به دادســرای جنایـی تهــران فاش شد.

او به بازپرس جنــایــی گفت: «از خواهـــرم فرنـــگـیــس مدت هاســت که خبـری ندارم. اما چون پدر و مادرم فوت کرده ـ‌اند و شوهرش شهـرام هم دوست نداشـــت که فرنـگـــیس با ما رابـطــه داشــتــه باشــد، سراغی از خواهــرم نمـیــ‌گـــرفــتـم.تا ایـــنکــه چند ماه قبل، شوهر خواهرم درخواســت حقوق بازنـــشســـتـــگــی خواهــرم را کرد و من تازه آن موقع بودکه متوجه شدم خواهرم ناپــدید شده است. از شوهر خواهـــرم سراغ فرنـگـیس را گرفـــتـــم که او گفــت فرنگــیس سالـــ‌هاست بی‌ــخــبـــر آنـــهـــا را ترک کرده و به‌ـــمــکـــان نامـعــلومی رفته اســت.
دخـــتر خواهـــرم هم همــان حرف‌ـهـــای پدرش را تکــرار کرد ولی از آنــجــا که خواهرم کســـی نبود که بی‌ـخبر از خانواده اش، آنـــها را ترک کند، نگران شدم و تصمیـــم گرفـتــم با مراجـعه به دادسـرا بخواهـــم که سرنوشت مرموز خواهــرم را روشن کنــنـــد.»

پس ازایـن شکــایـــت، تحقـیـــقات تخــصصـــی دردســـتورکــارقــرارگـرفــت تا ایـــنـــکه در بررسـیـــ‌های صورت گرفتـه مشخص شد فرنگـیـس آخریـن بار ۶ سال قبل دیده شده ولی بعــد از یک مسافرت تفریحـــی ناپدیــد شده اسـت.


قتل همسر

از آنــجا که همـــســـرش ماجـــرای ناپدیــد شدن او را در ایـــن مدت به پلـیس خبـر نداده بود، دستور بازداشت
مرد میانـــسال صادر شد.بدیـنـ‌ـتــرتیـــب شهـــرام حدود ۷ ماه قبل بازداشـت شد اما ادعا کرد
که از سرنوشت همســرش بی‌ـــخـــبـر اســـت. تا ایـــنــکه شامـــگاه چهارشــنــبـه گذشـــتــه وپس ازماههـــا سکوت، لب به اعـتـــراف گشود و به قتل همــسرش اعتـراف کرد.

مرد میــانـسال درباره انــگـیــزه قتل همســـرش گفـت: آن زمـان که دسـت به قتـل زدم دو سالی می‌شــدماده مخدر «شیــشـه» را بهـ‌ـــصورت تفننـی مصرف میـــ‌ـکــردم. هر وقت هم شیشـه می‌ــکـشـــمدیـــگر متوجه نمیـــ‌ـشوم چه اتـــفـاقی می‌ـــافـتد. آن موقع هم برای مدتی با همـسـر و دخترمبرای تفــریح به چالوس رفتـه و ویلـــایــی اجـاره کردیــم. امـــا همسرم از ماجـــرای اعــتــیاد منبا خبر شده بود و مدام مرا تهدید می‌ـــکرد که اگر ترک نکــنـــم دخــتـرم را با خودش میـــ‌برد و از من طلـاق می‌ـگـیـــرد.
جزئیات اعـتراف یک مرد به قتـل همـــســرش

آن شب هم سر همیــن موضوع باهــم مشـــاجره کردیـــد؟ پس ازکــلی جروبحث فرنگــیـــس خوابــیــد.من هم او را درخواب خفـه کردم و جســدش را از ویلا بیرون بردم. نمیــ‌دانــم چه بلــایی سر جسد آوردهـ‌ــام.شاید جســـد همـسرم را آتش زده ام. ولی باورکــنید اصـــلــاً یادم نمـــی‌آید چه اتـــفـاقـــی رخ داده اسـت امـــا وقتی به خانـــه برگشـــتـم تازه متوجه شدم چهکارکردهـــ‌ــام.
آیا دخـتـــرت آن شب سر و صدایـی نکــرد؟ دخـــتـرم آن موقع خواب بود. بعـد هم که بیــدار شد
و سراغ مادرش را گرفت، به او گفتـــم که با مادرش دعوایم شده و او به حالـــت قهر به تهـــران برگــشــته.
بعد از آن دیگر سراغ مادرش را نگرفـت؟ سراغ مادرش را میـ‌ـگـرفت ولی هر بار می‌ـــگفـــتــم
که مادرش ما را ترک کرده و دلـش نمـی‌ــخواهد که ما بدانـیـــم کجـاست و چه میـ‌ــکند.
خانواده همســرت هم سراغ فرنگـیـــس را نمی‌گـرفـتنـــد؟ همسـرم مادر و پدر نداشـــت،
رابطـــه خوبی هم با خواهـرش نداشـت. برای همیــن کسی نبود که سراغ او رابــگـیرد.
با فرنـگیس چطور آشـــنـــا شدی؟ من تعـــمـــیـــرکـــار آســانسوربودم و در شرکـــتـــی که همسرم کار میـ‌ـکـــرد،مشغول به کار بودم و در آنـجا باهـــم آشــنـا شدیم.

به غیـر از مســـألـه اعــتـــیــاد با همــسـرت مشـــکل دیـــگـــری نداشتــی؟ ۱۸ سال با او زنـدگی کردم با ایــنکه ۱۳ سال از من بزرگـتــر بود اما زنـدگی خوبی داشــتـــیم و مشکــلی بیــن ما نبود.
اگر آن موقع مواد مصرف نکرده بودم به طورقــطـــع همسرم را نمی‌کــشـتم.
ماجرای اعــتـــراف یک مرد به قتل همــســرش بعد از چند سال

در ایــن مدت عذاب وجدان نداشـــتــی؟ کاش فقـط عذاب وجدان داشــتم،
عذاب ایـنکه چرا ایـن کار را انــجام دادهـ‌ـــام لحظـه‌ای رهـــایم نمیـــ‌ـــکرد. زنــدگـیـــ‌ـــام تلــخ وتبــاه شده بود.او یکـــبـار مرد امـا من هر لحــظـــه میــ‌مـــردم. کابوس‌ــهای شبـانـه و خواب‌ـــهایی که دربـاره همسرممیـ‌ـــبـــیــنـــم لحـظـهـ‌ای مرا رهـــا نمـــی‌ـــکـنـد. بعــد از مرگ اوهم مدتی به شمال رفتم تا با یکی از دوستانم کاریدست و پا کنـــم. میــ‌خواســـتــم از طریــق فعـالـیتـــ‌ــهــای توریـــسـتی پولی به جیب بزنم که نشد.بعد هم ورشکــست شدم و به تهران برگــشـــتم و مســافـر کشی میــ‌ــکردم.

دخـــتــرت می‌ـــدانـــد که مرتکب قتل شده ای؟ نه. هنوز هم روحش از این ماجرا با خبر نیـست.
راز ایــن قتـــل چگونه فاش شد؟ حدود یک سال و نیــم قبـــل تصـــمــیـــم گرفتــم از حقوق بازنــشســتگی همسرم استفـــاده کنـــم تا حقوق‌ــاش به حســـاب خودم واریـــز شود ولی خواهــر زنــم از ماجــرا با خبـــر شد و پس ازپــیـگیریـــ‌ـــها پی برد فرنــگـیس ناپدید شده است. او شکایت کرد و من ۷ ماه قبـل بازداشت شدم.ا
ما بازهم اعـتـرافـی نداشتم تا اینـکه تصـــمــیــم گرفتم رازقتل را برمـلـــا کنـم هر چند که نمی‌ـــدانــم چه بلـــایی سر جسد همســرم آورده ام.

مرد زن کش بعد از 6 سال به قتل اعتراف نمود

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.