مرگ مغزی و کما چه فرقی با هم دارد انواع مختلف کما

کما با مرگ مغزی فرق دارد افرادی که به کما می روند برگشتن به حالت قبلی بسیار سخت می باشد و در حالت کما ممکن است فوت نمایند کما در اثر افزایش فشار داخل مغز و بسیاری از عوامل به وجود می آید و شاید فرد سال ها در کما باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مرگ مغزی و کما چه فرقی با هم دارد انواع مختلف کما را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن: کـــمــا حالتـــی از ناهـشـــیاری اســت که طی آن فرد با دردناک‌ـترین محــرکـ‌ـهـای فیزیکـــی هم به هوش نیاید و به همان حالـــت تا مدتـی پایدار بماند. کما، یک مریضــی نیست، بلکه علامـتــی از یک مریضی یا واکـنشـــی به یک حادثـــه اســـت که برای بدن فرد اتـفـــاق افتـــاده اسـت؛ مثل یک ضربـــه شدید و سخت به سر که باعث ایجــاد شوک عصبی و کمـــا می‌ــشود.

اکــثــر کماهایی که به این دلیل ایجـاد می‌ـــشود، بیشتر از ۴ هفـته طول نمـی‌کشـــد. بعضی از کســانی که به کمـــا می‌ــروند، پس از این مدت به سمـت زنـدگـی نبـــاتــی پیش می‌ـــروند. زندگـی نبـاتـــی یعنــی فرد نفس می‌ــکــشـد، فشار خون نرمال دارد و حتی دســتــگاه گوارش آن‌ـهـــا درســـت کار می‌ـــکند، بدون آنـــکه بدن بیمار نسبـت به این کار‌هـا آگاهــی داشــتـــه باشـــد. زنـــدگــی نبـــاتـــی ممکن اسـت سالــ‌هـــا و حتی دهــه های متـــمادی طول بکـــشــد.

مهـــم‌ـتــرین علـامت مشخصه کما، ناتوانی در هوشیار شدن است یعـنی خود فرد نمـــی تواند توسط محرکهــا هوشیاری‌اش را بهـــ‌دســت آورد. الـبــتـه علامـــتهـای دیگری هم وجود دارنـــد که از میان آنـهـــا می‌توان به نبود خود آگــاهـــی، فقـــدان چرخــه خواب و بیداری، نداشتـــن حرکـت هدفمنـد و نداشتن کنـــترل بر روی تنــفس اشاره کرد.

چه عوامـلی باعث کما می شوند؟

کمـــا به دلـــیــل آسیـب دیدن مغــز به وجود می آیـد. آسیب مغـــز می تواند به علــت فشــار زیاد، خونریزی، کمـــبود اکسیژن یا سموم به وجود بیــایـــد و این آسیـب می توانــد موقتــی یا دایــمـی و یا برگــشـت پذیــر باشـــد. در واقـــع بیـش از ۵۰ درصــد از افرادی که به کمــا می روند در اثــر ضربـــه به سر و اخــتـلــال در سیسـتـــم گردش خون مغـز، دچـــار چنـــین حالـتـی می شوند. امـــا از دیگـــر مشـکـلاتـی که منـــجر به کمـــا می شود عبارت اسـت از:

– سموم: برخی مواد به طور طبیعــی در بدن وجود دارنـــد که بدن از بالا رفـــتن میــزان آنـهـــا جلوگیـری می کنـــد و آنـها را دفـــع می کند. در برخــی موارد بدن قادر به این کار نمـی شود و یا نمــی توانــد دفـــع را به درستی انجام دهد. به عنوان مثال آمونیاک که از بیــمــاری های کبـدی ناشـــی می شود یا دی اکــسیــد کربـــن ناشی از حملـه های شدیـد آسـمـــی و یا اوره ناشی از نارسایی کلیوی می تواننـــد در بدن تجـمع کنـند و به سطــحــی سمـــی برسنـد. مصرف بیـش از حد مواد مخدر و الکل نیــز می توانــنـد عمـلــکـرد سلول های عصـبی مغـز را مختل کنــد.

– عفونت: عفونت سیستم عصــبی مرکزی مانـــند مننـــژیت و یا انسـفــالیت نیز می تواند منـجـر به کما فرد شود.

– قند خون: در افراد دیابــتـی، با افــزایــش بیش از حد سطـح قنــد خون ممکـــن اســـت کمــا رخ بدهد. با کاهـــش بیش از حد قند خون نیــز ممـــکن است کمـــا بروز کند. این نوع از کما معمولا با اصلــاح سطح قنـــد خون قابل بازگـــشـــت است.

– نرسیدن اکــسـیــژن به مغز در اثر ایــســت قلــبـــی، تنـــفـســـی یا موارد دیـــگر

– افــزایــش فشـــار داخــل مغــز به دلـــیل سکته های مغزی یا خونریــزی مغـزی

– بالا رفــتـن اوره خون

انواع مختلـف کمـا عبــارت انـــد از:

آنـــسفالوپاتـی متابولیـک سمــی (Toxic-metabolic encephalopathy): ایــن وضعـــیـت یک اختـلال حاد در عمـلکـرد مغـــز اســت که علایـمـی ماننـــد گیــجـــی و یا هزیان دارد. ایــن حالـــت معمولا برگشــت پذیر اســـت. علل ایـــن اخــتـلــال متــفاوت اســـت و می توانــند شامل مواردی ماننـد بیمـاری های سیـــستـمیـک، عفونت، نقـــص عضو و یا سایـر علـل مخـتـــلـف باشد.

آسیـب مغزی ناشی از فقدان اکـــســـیژن: این حالـت به علـت عدم رســـیـدن اکسـیژن به مغــز به وجود می آیـــد. کمبود اکسـیژن برای چند دقـیـــقـه باعث مرگ سلول های بافــت مغـز می شود. این اختــلال می تواند به علت حمـلـــه قلـبـــی (ایــســـت قلبــی) ضربـــه به سر یا تروما، غرق شدن، مســـمومیت و یا مصـرف بیـــش از حد مواد مخدر به وجود بیـــاید.

حالت نبـاتـــی پایدار: ایــن حالت یک بی هوشی شدید اســـت. فرد نسـبت به محـــیط اطراف خود بی اطـــلـــاع است و قادر به حرکــت کردن نیـست. در ایــن حالـت ممــکـــن اسـت فرد به هوش بیایـد امـا با ایـن وجود باز هم قادر به انــجام هیچ واکـــنــشـــی نیــست. در حالــت نباتی پایـدار تنـها سیــستـــم های تنفســی، گردش خون و چرخـه خواب و بیــداری قادر به فعــالیــت هستـنـد.

سندرم قفـل شدگی: ایـــن حالــت یک بیمـــاری عصبـی نادر اســـت. به جز عضــلـــات چشـم سایـــر عضـلــات فلج می شوند. در سنـــدرم قفل شدگـــی فرد بیـدار و هشــیـار اســـت و ذهـنـی سالـم و طبیعـی دارد.

مرگ مغـــزی: توقف غیــر قابـل بازگشـت عمــلکرد مغـــز را مرگ مغـزی می گویند. مرگ مغزی علل مختــلفی می تواند داشـــته باشد.

وضعیت مغز در سه حالــت مرگ مغـــزی، کمــا و نرمــال

درمـان کما به علــت کمــا بسـتــگـــی دارد. افراد خانواده بیمـــار باید تمـــام اطــلــاعــاتی که در مورد بیمـــار می دانــنـد را به پزشــک بگویند. ایــن اطـــلـــاعــات می توانند در تعــیــین علــت کمــا تاثــیـر چشــم گیری داشـــتـه باشــد. اگر نوع کمـا برگـــشــت پذیــر باشد، اقـدامات فوری پزشــکــی الزامـــی است. به عنوان مثـال اگر کمــا به علـت عفونت بروز کرده باشد ممـــکـن اســت آنــتی بیوتیـک ها موثر باشـــند و یا اگر کمـــا به علت شوک دیـــابتــی رخ داده باشـــد، گلوکز می تواند در درمــان کما موثر باشـــد. در برخی موارد نیـــز عمل جراحــی برای کاهش فشار مغــز ناشـی از ورم مغـز یا تومور مغـزی الـــزامی می شود و می تواند موثر باشد.

برخی دارو ها نیـــز می توانـنــد به کاهش و یا برطرف کردن ورم مغـز کمــک کنــنـــد. برخی از دارو ها نیز به جلوگیــری از تشــنــج کمک می کنــند.

به طور کلی می توان گفـت که درمـــان کما حمایـتـــی است. افرادی که به کما می روند به بخش مراقــبــت های ویژه منتـقـــل می شوند و تا تعــیــیـن وضعیــت او از او مراقـبت و حمایــت می شود.

در حالت کما چه اتفـاقـی می‌ـافـتـد؟

اعتقـاد عمده ای که در بین مردم وجود دارد، این اسـت که شخــص در خواب بســـیار عمـیقـــی فرو رفـــتـــه اســـت. این عقیده به طور کامـــل درست نیست. الـــبــتـــه ممـــکن است در بعـضی از موارد این چنین باشــد اما نه در همــه موارد.

این جا بدنـیســت بدانـید که درجه‌هـای کما توسط هوشیاری شخـص بیمار نســبــت به محرکهـــای خارجــی، تعــیین می شود. در بسیاری از مواردی که اشــخاص در حالـت کمــا به سر می‌ــبرنـد، بیمار دریافـــت‌ــهـــایی از محـــیط نیز خواهد داشت و این حالت با توجه به بهبودی شخـص بیمـار زیاد تر هم می شود. مثـلا ممکن اسـت، حرکــتهای جزئی از خود بروز دهـد یا نسبت به صداها یا محـرکـــ‌ـها پاسـخ دهـد. در بعضــی موارد نیز ممکن اســت شخص به کمـــا رفــته عکس الــعــمـلـ‌ـهای شخص هوشیار را از خود بروز دهـــد. مثـلـــا در بعــضــی بیمــار‌ها باید حتــما این مراقـــبــت به عمـل آید که او نتواند سرم یا لوله های دیگـر متصـــل به خودش را از جا در بیاورد که در نهایت به مرگــش منـجـر بشود. همـه این موارد باعث می شود تا درجــات کما در افـراد متـفــاوت باشد.

بیرون آمدن از کما

حالـــتی که شخـــص شروع به بیرون آمـدن از حالـــت کما می کنــد، هنگـامـــی اســـت که او شروع به پاســخ دادن به محرک‌هـــای خارجـی می‌کـــنــد. هرچـنــد به‌دسـت آوردن کامـــل هوشیاری، یعنی دو مرحــله واکنــش نشان دادن و تشـخیص فکـر،ـــباید در او پدیدار شود تا بشودگـفت که او از کما بیرون آمده است. زیرا وجود هر دوی این موارد در هوشیاری کامل، اجـتناب ناپذیر اسـت. حتــی در بعضی موارد پس از به هوش آمدن بیمـــار باز آموزی و به خاطـــر آوردن بســیاری از چیزها از جمـــلـــه حرف زدن و به خاطر آوردن خود شخــص، ممــکن اســت لازم باشـد.

هر ۱۰ دقــیقه یک نفر بر اثــر آســیب سر به حالت کمـــا می‌رود. بد نیست بدانــید آسیبـــ‌ـهـــای وارد به سر اولین علـــت به کما رفـتن، مرگ و یا معلولیت افـراد ۱ تا ۴۴ سال محـسوب می‌شود. بین ۵ تا ۱۰ درصـــد از کســـانـی که به کما می روند، قادر به باز گردان حالـت هوشیاری خود نیستـــند و در نهــایت به زنـــدگی نبـــاتی که تنها علـائم حیات در آنها وجود خواهـــد داشت، منــجـــر می‌ـــشوند. بسیاری از مردم فکـــر می‌کنـــند که این حالت همـــچـنــان کما نامـــیده می شود امــا به این حالــت مرگ مغزی گفــته می‌ــشود.

تفاوتهــای مرگ مغزی و کما

وضعــیت کمــا با مرگ مغـزی بســـیار متـفـاوت اســت به گونه ای که فردی که به کمـا رفـــتـــه، می‌ـــتواند دوباره به زندگــی عادی خود بازگـــردد؛ البته این وضعــیت را باید متـــخصـــصان مغز و اعـــصـــاب تایید کنـــنـــد. به طوری که اگر مغز هنوز زنده باشـــد، فرد دچار کما شده و احتمـال برگــشت آن حتـی بعد از مدت طولانی و گذشت چندین سال هم وجود دارد. زیرا بیمار خودش به صورت طبـیعـی نفــس می کشــد و فقـط مغـز برای مدتـــی هوشیاری ندارد امــا عمــق مغــز زنده اسـت.

در مرگ مغــزی، فرد به صورت طبـیعــی نفس نمـــی کشد و تنفس خود را از طریق دسـتگاه انجام می دهـــد که با قطـــع کردن دستـــگاه، می میرد بنابـراین زنــده ماندن نبـاتی فرد دچــار مرگ مغــزی، به دسـتـــگاه وابـــستـــه است چون تنفـــس وابــســـته به مغز است. اما قلب با مغـــز تفـــاوت دارد.

اگر مغز فردی بمـــیرد، قلــب فعـــالــیت دارد، الـبتــه به شرطـــی که اکســیژن از طریق دســـتـگــاه به فرد برســـد و در صورت قطــع دســـتـگــاه فردمـی میرد، اما بازهم با وجود دســتـگــاه هم بازنمی توان مدت زیادی چنین افرادی را زنـده نگـه داشت.

مرگ مغزی و کما چه فرقی با هم دارد انواع مختلف کما

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.