مرگ وحشتناک افراد با اشیای بی خطر در جهان

مرگ برخی از افراد گاهی بسیار وحشتناک و به دور از انتظار می باشد شاید باورکردنش بسیار برایتان غیرممکن باشد ولی این اتفاق ها همگی واقعی می باشند و افرادی که با اشیای معمولی مانند لیوان به قتل رسیده اند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مرگ وحشتناک افراد با اشیای بی خطر در جهان را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن” بـرخـــلـاف آنـــچه شنـــیده ایــد، همـــه آمریــکـــاییـــ‌ـهـا در خانه خود اســلــحه ندارند. در واقـع به ندرت افـــراد در خانهـــ‌هــای خود سلــاح نگــه میـــ‌دارند، مگــر اینـــکـــه چاقوی آشــپزخـانه را سلـــاح حساب کنـــید. شاید برخـی ابـزار باغــبــانـــی هم اسلــحـــهــ‌ــهـــای قرون وسطایی به شمار بیـــاینــد، اما منـــظور ما این اشــیای خانگی نیـست. بیشتر افــراد اگر در خانه خود به دنـــبال شیئی بگـردند که بتوان با آن آدم کشـــت، به ندرت چیــزی پیدا می‌ـــکـــنـــنــد. امـا ایــن ماجرا‌ها ثابــت می‌ــکنـــنـــد که غیرمـحتــمـــل‌ـــتریـن اشیـــا هم می‌تواننــد کشـنــده باشـد.

لیوان قهوه

وقتــی صبـح یک فنـــجان قهوه میــ‌خورید، دستانتان گرم میـ‌شود و شایـــد یک لبخـنــد هم روی لبتان بنــشــینــد. لیوانــتـــان شاید یک طرح یا نوشته زیـبــا یا عکـســـی از شخــصـیت مورد علاقـــه تان هم داشــتـــه باشـــد. اما آخرین چیــزی که به فکـرتــان میـــ‌ــرسد استـفاده از لیوان به جای اســـلحـــه است. اما این دقــیـقـا همــان چیــزی اسـت که در سال ۲۰۰۶ در آفـــریقای جنوبی اتــفـــاق افـــتـــاد.

درگیـــری بین یک خواهــر و برادر به سرعـــت بالا گرفت و برادر که ظاهـــرا هیـچ مشکـلـــی با کتک زدن زنان نداشت، به صورت خواهـرش مشــت زد. زن ۲۰ سالـه آنـــقـــدر عصبانی شد که لیوان قهوه کنارش را به سمـــت برادرش پرتــاب کرد. او فقط می‌ـخواســـت تلافی کنــد اما ضربــه آنقـــدر ضربـه شدیـد بود که لیوان شکســت و تکــه‌ـهای شکستــه آن گلوی برادرش را بریـــد. خون همــه جا را گرفـت و مرد جوان روی زمــین افتاد. خواهر با اورژانس تمــاس گرفـــت اما قبل از رســیدن پزشـکـــان برادرش مرد.

لامـــپ گدازه‌ای

بیـشـتـــر افراد لامــپـــ‌هــای گدازه‌ای و خیـــره شدن به بالـــا و پایـــین رفـــتن حباب‌ـــهـــای رنگـــارنــگ آن را دوست دارنـــد. امـا متـــاســفـــانـه گاهـی زیـبـــاتــریـــن چیــز‌هـــای زنـدگی هم می‌ـــتوانند خطرناک باشنـــد. در سال ۲۰۰۴ مرد ۲۴ سالــهـ‌ای به نام فیلـیـپ در واشنگتن لامپ گدازهـ‌ای خود را روی اجاق گازی گذاشت که هنوز داغ بود. گرمـــای اجـــاق گاز دمــای مواد شیـــمیـایی داخــل لامپ را آنقـدر بالا برد که منفـــجــر شد.

خرده شیـشهـ‌هـای شکــستـه به سمـت او پرتاب شد و یکــی از آنــ‌ـهـــا مسـتقیما قلبش را سوراخ کرد و چون فیلیـــپ تنـهـــا زنـدگــی میـ‌ـکــرد کسی نبود به او کمک کنـــد. والــدین فیـلیـپ بعـد از مدتی که بیــ‌ـخـبـری به او سر زدنـد و جنـازه اش را یافـــتــنــد. دلـــیــل اینکه چرا فیـلـــیپ لامپ گدازهـ‌ای را روی گاز گذاشـــتـــه هنوز مشخص نیـــسـت.

صنــدلـــی اداری

صنـدلی‌ـــهای اداری یک مخـــزن کوچک هوای فشــرده زیر نشـیــمـنگاهـشان دارند که به آنــ‌هـــا اجازه میـــ‌ـدهــد بالا و پایـــین بروند. متـاسفـانـه مخزن برخـــی از صنـــدلیـ‌ــهــای تولیـــد شده در چیـن نقـــص دارد. در سال ۲۰۰۹ یک پسر ۱۴ سالـه به نام ژیـائوگانـگ در حالـــی که روی صنـــدلــی نشــســـتــه بود، ارتفاع آن را تنـظـیـم می‌ـکـــرد که ناگـــهـان منفـجر شد. تکهـ‌ـهای پلـــاســـتــیک و فلـز شکـســتــه وارد بدن او شده و از خونریزی شدیـــد درگذشــت. ایــن پســـر تنها کســی نبود که دچـار چنــین حادثــهـ‌ای شد. این صنــدلی‌ـــها به سرعــت از بازار جمــع شدند و فقط امـــیدواریم که آنـ‌ـــها را صادرات نکــنـنـد.

درخــت کریـسمـس

درختــان کریــسمـس واقــعـــی بوی خوبی دارنـــد و بسیاری از خانواده‌ها آنــ‌ـــهــا را به درختان مصـنوعی ترجــیح میـ‌دهنـــد. امــا بســـیاری افراد نمـیـــ‌ـدانـنــد که آن‌ـــهـــا خشـــک می‌ــشوند و باید هرروز آبیاری شوند. نگـهداری طولانی مدت آن‌ـــهـا در خانه خطـــر آتش سوزی در پی دارد.

در ژانویه ۲۰۱۵ چهــار کودک برای تعـطیـــلات به به عمــارت زیـبـــای پدربــزرگ و مادربــزرگ خود در مریلنـد رفته بودنـــد. آن‌ــها هنگـام خواب چراغــ‌های درخـــت را روشن گذاشـتــنـد. اوایــل صبح روز بعـــد این درخـت ۴.۶ متـــری سوخته و به طرز غم انـــگــیـزی هر شش نفـــر را کشته بود. درخــتان کریـــســمــس به طور متوسط سالانــه ۲۰۰ خانـــه را آتش می‌ــزنند و حداقل شش نفر از ایـن حادثه میــ‌ــمـیـــرند.

کولر

کولر‌هـــای پنجــرهــ‌ــای میـــ‌توانند ترسـناک باشـند مخـصوصا وقتــی در خیابان از زیـر آنـــ‌ـــهـــا عبور میـــ‌کنیــم، چون احـــتمال سقوط این جعـــبـهـــ‌های فلــزی سنـــگــیـن زیاد است. در واقـع سقوط یکی از این کولر‌ـــها در سال ۱۹۸۸ منـجـــر به مرگ مرد ۳۷ سالهـــ‌ـای در نیویورک سیــتی شد. تعمیرکاری که برای تعمیر ایـن کولر آمده بود، پیچـ‌ـهای بالـای آن‌ را بدون ایــنکه از شخص دیگری بخواهـد کولر را در جای خود نگــه دارد باز کرده بود. به همـیــن دلـــیـل کولر روی سر مرد بیچاره افتـــاد و او را کشـــت. این اتـــفــاق به ندرت می‌ــافتـــد امـا چنـــد بار دیگـــر هم پیــش آمد و به شخـصــی که زیـر آن قرار داشــت به شدت آسـیـب رســـانـد.

تشــک

هرکـــسـی که از بچــهـــ‌هـا مراقبت کرده باشد می‌دانـد که وقتی چنـد بچــه در خانواده باشنـــد نگهـداری از آن‌ـــها چقــدر سخت میـــ‌شود. زوج پنـــســـیلوانــیـایی صاحـــب سه فرزنــد بودنـــد که یکی از آن‌ـهــا هر شب از نرده‍‌هـای تخت بالــا و بیرون میـــ‌آمــد. هرچـنـد راه حل‌ـــهــای بهــتــری برای ایــن مشکل وجود داشت، امــا آنـــ‌ـهـا تصـمـیم گرفـــتند یک تشک روی تخـت بچه گذاشـتــه و یک کیــســه ۲۳ کیـــلویی نمـک را هم روی آن بگـــذارنــد و سپـس همــه را با طنـــاب ببـنــدند. وقتی دوباره کودک سعـی کرد با بالــا رفتن از نرده‌ـهای تخـت از آن بیرون بیاید، گیـر افــتـــاد و خفــه شد. والـــدیـــن او تشـــک و کیســه نمـــک را پنـــهـــان کرده و بعد با اورژانس تمــاس گرفتـــند. امــا پســر هشت سالـه آنـــ‌هـــا حقــیـــقت را به ماموران گفت و به خاطـر آدم کشــی دســـتگیـــر شدنــد.

ریــسمان پرده پنـــجـره

حاقـــل روزی دو کودک در آمــریکـــا به خاطـــر بازی با طنـــاب پرده آســـیب دیده و راهـــی اورژانـــس میـ‌شوند. کودکــان سعی می‌کـــنـــنـــد سر کوچکــشـان را از این طناب‌ـهـــا عبور دهـند، که بعضــی اوقات باعــث خفــگـی آن‌ـــهــا میــ‌شود. مرگ معـمولا در کودکــان یک تا چهار سال اتـفــاق می‌افتــد که بسیـــار کوچک و در مورد محـــیط اطرافـشـــان کنجـکاو هسـتــنــد. آن‌ــهـا ریســمان آویزان را میـ‌ـــبـیـنند و میـــ‌خواهنـــد با آن بازی کننـــد. حتـــی بدتـــر ایـنــکه بیـــشـــتر مواقـع والـــدین حتی صدای فرزنــدشـــان را هم نمـی‌ـــشنوند، زیرا اغلـب طنــاب راه تنفـسـی آن‌ـهـــا را میـــ‌ـــبـنـــدد و صدا کردن را غیـــرمـمکـــن میــ‌ـکـــنـــد. ایـن یکـی از دردســـرهای غم انگــیزی است که هرگـز به فکـــر والدین نمــیـ‌ــرسد امــا کاملا قابــل پیشـگـــیــری است.

چمن زن

ماشین چمن زنـی یکـی از ابزار‌ـــهایـــی اسـت که مردانی که زمـیـــن‌ــهـای بزرگ دارنـــد در پی خریـــد آن هســـتــنـــد. درســت اسـت که اسـتفاده از ماشــیــن چمن زنـــی خیلی راحــت اســت، امــا والـــدین باید هنــگام خریـد آن بیــشتـــر فکـــر کننــد، چون سالـانه حدود ۸۰۰ کودک در آمریکا دچار سانـحه با ماشــیـــن چمـن زنــی شده و از این تعداد، ۶۰۰ کودک دچـار قطع عضو می‌شوند.

به طور مثـــال در سال ۲۰۱۷، یک پدر آلـابامایـی مشــغول چمــن زنـــی بود که بدون توجه به اطـراف به سمت عقـــب حرکـت و با دخــتـــر سه سالـه اش برخورد کرد. او دخـــترش را به بیـــمـارسـتــان بود، اما دیـــر شده و دخترک جان خود را از دسـت داده بود. البــته فقط بچـهـــ‌هـا نیــسـتند که آســـیــب می‌ـــبـــیننــد. بزرگـسالـــان زیادی هم دچـار سوختـگـی شدیـد در اثـر تمـــاس با موتور یا حتی قطع عضو میــ‌شوند.

تلویزیون

با گذشـت زمـان تلویزیون‌هـــا نازکـ‌ــتـر و سبــک‌تـــر میـــ‌ــشوند. ایــن اتفـــاق مزایـــای زیــادی دارد اما اگــر به دیوار نصــب نشود، بچـــه‌ــها به راحـتی می‌توانـنـد آن را کشــیــده و آسـیــب ببــیـنـــنـــد. در واقع هر ۳۰ دقــیقــه در آمریکــا، یک کودک در اثر آســـیــبـ‌ـهای ناشــی از سقوط تلویزیون راهی بیمـارستان می‌ــشود. بیـــن سال‌ـــهـــای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ در مجـموع ۲۱۵ کودک از سقوط تلویزیون جان خود را از دست داده انـد. بیـــشـتــر ایـــن کودکان زیــر ۵ سال بودنـــد.

مرگ وحشتناک افراد با اشیای بی خطر در جهان + تصاویر

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.