عکس مریم معصومی با مدل موهای جذاب + بیوگرافی مریم معصومی

مریم معصومی یکی از بهترین بازیگران زن ایرانی در عرصه سینما و تلویزیون می باشد او در سریال های بسیاری در تلویزیون به ایفای نقش پرداخته است او در سریال فاصله ها در سال 89 به اوج شهرت دست یافت در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس مریم معصومی با مدل موهای جذاب + بیوگرافی مریم معصومی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

زندگـــیـنـــامه مریـم معـصومی
به گزارش سایت دانستن: در اسـفـنــد سال ۱۳۶۵ در اصفـــهـــان بدنــیـا آمد. او در خانواده ۵ نفره بدنـیـــا آمد که دو خواهر و دوبرادر دارد و او فرزنــد آخر خانواده محــسوب می شود. وی با سریـــال سه دونگ سه دونگ به مخاطبــان تلویزیونی معـرفـی شد. سریـــال هایی که تاکـنون مریـم معـــصومی در آن ها بازی کرده اسـت : سریـــال فاصلــه ها ساخته حسـیـــن سهـیــلـــی زاده در سال ۸۹ – سریـــال سه دونگ سه دونگ به کارگردانــی شاهـــد احمـــدلو در سال ۹۰ – بازی در سریــال پیــدا و پنهان در سال ۹۲ – و سریال های ۳۹ هفـــتـــه، ماجــراهای پریشان و همـه چیز آنـــجاسـت در سال ۹۳ .

گفـــتـگویی کوتاه با مریم معصومی

متولد اســـفــندمــاه
متولد اســـفنــد 1365 مي‌‌ـــباشم و افـتـخـار مي‌ــكـــنـم كه متولد اسفـند هســـتم، بهترين زن سال! (با خنده) اين را همـه طالـع بيني‌ـها مي‌گوينـــد! خانـــم گلچــين هم متولد اســفـنـد هســـتند و به خاطـــر همـين خيلي با هم خوب بوديم و همـــديگر را درك مي‌ـكـرديم. ته تغـاري ام. همـيشه حرف من اول و آخر تصـمــيمـ‌ــها بوده اســـت. داراي ليســانس علوم سياســـي، فارغ‌ــالتحـــصـيل دورهـ‌ـــهـــاي عكاسي حرفـه اي، فارغ‌الـتحصـيل دورهــ‌ـــهاي بازيگري و كارگرداني استـــاد سمنــدريان و فارغـــ‌ـالتحصـــيل دورهـ‌هـاي فيلــمــنامــهــ‌ــنويسي هســتـم. در حال حاضـــر مشــغول يادگـيري دورهـ‌هاي تدوين مي‌ـبــاشـم؛ اعـتـــقاد دارم كه يك بازيگر بايد خيلي با سواد باشد و خام جلوي دوربـــين نرود. دوتا خواهـر دارم كه هر دو متــاهـل هســـتــنـــد. دوتا هم خواهـــرزاده دارم. داراي يك برادر متاهـــل و يك برادر مجرد هستم. با برادر بزرگــ‌ـــتر مجردم خيلي صمـيمي هســـتــيم و مشوق اصــلـي‌ من در كارهـــايم ايشـــان هستــنـــد. پدرم بازنشــســتــه و مادرم خانــه‌دار هستنـد. يك برادرم فارغ‌الـــتحصـيل برق، يك برادرم ديپلمــه، يك خواهــرم فارغ‌التـــحصــيل حسابـداري و خواهــر ديگرم فارغــ‌الـــتـحصـــيل دســـتـياري دنــدانپزشــكي هستنـد.

علـاقه به بازيگـــري
كلـا هنر را خيلي دوست داشتم. البـــته حوصلـه نقـاشي نداشتم، چون يك مقدار اعصابــم ضعـــيف اســت! (با خنـــده) موسيقي را هنوز هم خيلي دوست دارم. عاشـق ساز ويلون هسـتــم. ولي فرصـــت يادگيري موسيقــي هيچ وقت برايم مهيا نشـــده است. خيلـــي عاشـــق بازيگري بودم. از دوران دبـــيرســتـــان من كارگــردانـي و بازيگــري مي‌ــكــردم و اكـنون اولين عشــق زندگي‌ـام بازيگـري است.بعــد از بازيگري عشق دوم من عكـــاسـي است و براي اين كار خيلـي سفـــر مي‌ـــكـنم.

ورود به عرصـــه بازيگري
سال 88 فارغ‌ـــالـــتحصـــيل شدم و نشـسـتم 8 ماه شديد براي فوق ليسانــس علوم سياســـي خواندم. مطمئن بودم كه سراسري قبول مي‌ـشوم و به همين خاطـــر اصلا در دانــشگـاه آزاد شركت نكردم و الــان پشيمـــان هستم! سراسري شبانه شهـرسـتـان قبول شدم. يك ترم ثبـتــ‌ــنام كردم ولي بعـد بازيگـري را ترجـــيح دادم به اين‌ـــكه دو روز بروم شهـرســـتــان و برگــردم. انــصراف دادم و فوق ليســانس روي هوا مانـد! اولين بار در سال 88 بدون هيچ دوره و كلاســي در تلـــه فيلم «كادوي در به در» يوسف تيموري 4، 5 سكانــس بازي كردم.از زمـاني كه اولين كارم پخش شد ديگر خانواده‌ام مشــكـلـي با كارم نداشـــتـــند. بعد از آن در كلــاس‌هــاي اسـتاد سمـــندريان ثبــت‌ــنام كردم. در آن مدت كار نكـــردم و صبــر كردم دوره‌هــايم تمـام شود تا پختـه جلوي دوربـين بروم. بعـد از آن دورهــ‌ـــهاي عكـاســـي‌ــام را شروع كردم.

مادر مريم معـصومي: مخـالـف بوديم
خانه دار هستم. دو خواهــر و يك برادر مريم ازدواج كردند و فقط مريم و برادر بزرگـــتـرش مجـــرد هســتنــد و با ما زنـدگي مي‌كننـد. مريم از بچـــگـي در همــه زمـــينـــه‌ـــهـــا مثـل نقاشي، موسيقـي و… خيلـي با استعــداد بود. ولي هيچ وقت دوست نداشتـم مريم به سمت هنــر و بازيگـــري برود. مريم مي‌ــخواست بازيگري – كارگـــرداني بخواند ولي من به شدت مخـالــف بودم و مي‌ــگـفـتم يا بايد دكــتـر بشوي يا مهنـــدس كه باعـــث رنجـــش مريم مي‌شد. وقتي كه وارد دبيرســـتان شد رفتم رشته رياضـي ثبـت نامش كردم ولي وقتـي كه فهمـــيد من رشته رياضــي ثبـــت‌نامـش كردم خيلـي ناراحـــت شد و گفـت من رياضي دوست ندارم و مي‌ــخواهـم علوم انســـانـــي بخوانـم.با توجه به اينـــ‌كــه مرغ مريم خانـم يه پا داره! رشـتــهـ‌اش را عوض كرد. من و پدرش موافقــت كرديم كه رشـــته انــســاني بخوانـد به اين شرط ‌كه هر رشــتـــه‌اي مي‌خوانــد دكترايش را بگيرد. هميشـــه معلـــم‌هــايش دوستـــش داشتـــند و مي‌ـگفـتـند كه خيلي با اسـتعداد، متواضع و با گذشـت و خونگرم اســـت. همـــيشـــه نمره‌ـهايش خوب بود و حتـي معدل پيش دانـشـگـاهـي‌اش 60/19 شد! در دانشــگاه هم نمـراتش بالا بود و خيلي زود درس‌ـــهايش را پاس كرد و درســـش تمـام شد. بعــد از ليســـانـس هم وارد بازيگري شد. من و پدرش اول مخـالف بوديم. چون همـــيشـه يك هالـــهــ‌اي دور سينـــما وجود دارد و به آدم اسـتــرس مي‌دهــد. اولين باري كه مريم رفـــت جلوي دوربـين ما اصـــلـــا اطــلـاع نداشــتيم و خانـــم يك روز آمـد و گفــت رفتم فيلـــم بازي كردم! اولين باري كه تصويرش را در تلويزيون ديديم از آن سخـــتــي‌هـا دســـت برداشـــتـــيم و ديديم كه توانايي‌ــاش را دارد. من همـــيشه سعي كردم دختـــرم را طوري تربـيت كنـــم كه يك خانم كامـل باشد براي جامـعهــ‌ـاي كه در آن زندگـي مي‌ــكـنــم و فكر مي‌كـــنــم تلاشم جواب داده اســـت، چون اطـــرافيان اين را به من مي‌ـگوينــد.

تلويزيون بهـــتـر است
كار در تلويزيون، سينمــا و تئاتر را دوست دارم، ولي اول تلويزيون و بعــد به سينـما و تئاتـر علاقــه‌مـــنـــدم. به نظـــرم تلويزيون شروع خوبي اسـت.

الـــگوهاي ايرانـــي
الگوي‌ـهاي بازيگـري خارجـــي را انـــتــخاب نمــي‌ـكنـم، چون اعـــتقاد دارم در كشور خودمان اســاتــيد بزرگـــي چون آقــاي انــتظـــامـــي، آقــاي نصيريان، آقـاي پرســتويي و… داريم كه نيازي نيسـت از بازيگــران خارجي الگوبرداري كنـيم. ضمن اين‌ـــكـه شرايط بازي در كشور ما با كشورهـاي ديگـر تفـــاوت دارد. بازي امـين حيايي و باران كوثري را خيلـــي دوست دارم. آرزو دارم كه با كارگـــردان‌هاي صاحب‌نــام كار كنـم.

فيلم با تخمـه آفتابگردان!
خيلـي فيلــم مي‌بينم و اهل سينمـــا و تئاتــر رفـــتـن هســـتم و موقع فيلمـبرداري هم اگر وقت كوچكــي پيدا مي‌ــكردم سريع مي‌رفـتم سينمـــا. يكي از تفريحات مهـــم من فيلم ديدن به همـــراه يك كاسه بزرگ از تخــمه آفتابـگردان است! وبعــد هم تجـزيه و تحلـــيل آن فيلم.

اهـل كار خونه نيســـتـــم
اصـلــا اهل آشـــپزي و كار خونه نيستم. در خانه دســـت به سياه و سفـيد نمي‌زنـــم! خيلي كم پيش آمــده كه ظرف بشورم، مگر اين‌ـــكـــه مجبور شوم! اما امـان از روزي كه آشپـزي كنـــم! با اين كه تجربـه ندارم اما دست پختم عاليه!

زندگـــي من در چهار كلمه!
به شدت ورزش مي‌كنــم. ورزش اصـــلي من شنا و بدن سازي اســت. زنـدگـي من در چهـــار كلـمـه خلاصه مي‌شود: بازيگري، ورزش، عكـاســي و خواب!

عکس مریم معصومی با مدل موهای جذاب

عکس مریم معصومی با مدل موهای جذاب

عکس مریم معصومی با مدل موهای جذاب

عکس مریم معصومی با مدل موهای جذاب

عکس مریم معصومی با مدل موهای جذاب

عکس مریم معصومی با مدل موهای جذاب

عکس مریم معصومی با مدل موهای جذاب + بیوگرافی مریم معصومی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.