مسابقه های جالب ورزشی و عجیب در جهان

مسابقههای زیبا و جالبی که برای شرکت کننده ها بسیار هیجان انگیز می باشند است مسابقات بیشتر در طبیعت برگزار می شود و جنبه تفریحی و سرگرمی دارد بیشتر افراد دوست دارند در این مسابقه های جالب شرکت نمایند و حتی سعی می نمایند برنده این مسابقات باشند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مسابقه های جالب ورزشی و عجیب در جهان را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: آیــا از ورزش‌ـــهــای عادی خستـــه شده ایــد و به دنبـال یک ورزش جذاب‌ و غیـــرمـــعــمول‌تر میـــ‌ـگــردید؟ نظــرتان در مورد اتو کردن در ارتـفـــاع ۵۰۰۰ متری دریـا یا بیرون کشیـدن حدود ۵۷۰ کرم از زمـیـن در زمان مشخـص چیـست؟ شایـــد عجــیــب به نظــر برسـد، اما هر سال صد‌ـهـــا نفر از سراسر جهان برای رقـابت و لذت بردن از ایـن ورزشـــ‌ــهـــا در مسابـقــات قهــرمـــانـــی جهان جمـــع می‌ـــشوند. در این مطلــب تعدادی از این رویداد‌های ورزشی عجــیب را مشـاهـده میــ‌ـــکـنیـد که تصورات شما را از ورزش را به چالش میـ‌ـکـــشـــد.


پنـــیـر غلتانـی

هر سال یک پنـــیر گرد ۴ کیلویی از بالای تپـــه کوپر در انـگلـستــان به پاییــن غلـتانـده می‌شود و رقابـــت کنــنـدگــان دنـــبــال آن میـ‌ـــدوند. از آنجا که سرعــت پنــیـر ممـــکـن اســـت به ۱۱۰ کیــلومتر بر ساعـت برسد، شانس گرفتـن آن بسیار کم اســـت؛ بنــابـــراین کسـی که زودتـر از خط پایان عبور کند، پنــیر را میــ‌ـبـرد. اگـــر تصمــیـم داریــد در این مســابـــقه شرکـــت کنیــد، بایـد بســیار مراقـــب باشید، چون سطح ناهـــموار تپـــه باعـث صدمــات جدی می‌شود.

بوکس شطرنـــج

بوکس شطـرنــج توسط هنـــرمـنــد هلـنـدی ایپه رابیـن (Iepe Rubingh) اخـتـراع شد و در اصل قرار بود یک اجــرای هنری باشد نه یک ورزش. امـروزه ایـــن بازی از ۷ دور، یعــنــی ۶ دور شطرنـج و ۵ دور بوکس تشــکیل شده است. رقـابـت کنـــنــده می‌تواند با ناک‌اوت کردن در رینگ یا مات کردن روی میـــز بازی را ببرد. در واقـــع این ورزش فرصـت خوبی برای آزمودن توانــایی جســـمـــی و ذهـنـــی اسـت.

کرم گیری

در ورزش کرم گیری به رقـابت کنــنــدگان ۳ متـر مربـع زمین و ۳۰ دقیقــه زمـــان داده میــ‌ـــشود و باید تا می‌ــتوانــند از آن کرم بیــرون بکــشــند. رکورد جهانـی متـــعـــلق به سوفی اســمــیـت ۱۰ سالـه اســـت که در رقابـت جهانـــی سال ۲۰۰۹ توانـــســـت ۵۶۷ کرم را بیرون بکشد.

فوتبال حبابـی

فوتبال حبــابی نه تنهـــا برای بازیکنــان بلـکه برای تمـــاشاچیـان هم سرگرم کنـنـده است. بازیــکنــان در حباب بادی قرار میـــ‌گیرنـد که بالاتـــنـه و سرشــان را میـــ‌پوشانـــد. این بازی اولین بار در سال ۲۰۱۱ در نروژ اخـتراع شد. مسابـــقـه بین دو تیـــم با حداکثر ۵ بازیکن برگزار می‌ـشود. طبـــق قوانـین بازی، هر تیم باید در تمـــام طول بازی حداقـــل یک زن در میـــدان داشـتـــه باشد.

حمل همسر

ورزش حمــل همسـر در فنلـــاند متولد شد. رقابـت کننـــدگان مرد در حالـــی که همسـرانــشان را بر پشت خود حمـل میـ‌ــکننـد با هم مسابـــقه میــ‌ـدهنـــد و از موانع عبور می‌ـکـنـنـــد. ایــن ورزش براســـاس یک افســـانــه قرن نوزدهمی به نام رونکایـــنـــن دزد اســـت. در ایـن داستـان رونکـانـیـن و گروهش غذا و زنان روستــا‌های همـــسایــه را دزدیـده، روی دوششان میــ‌گـذاشتـنــد و فرار می‌کـــردند. مســـابـقــات جهانـــی حمل همســـر هر سال در فنـــلاند برگزار می‌ـــشود.

غواصـــی در لجن

این ورزش یکــی از عجـیـب‌ـــتـــرین ورزشـــ‌های دنــیـــاســت. آگوست هر سال صد‌هــا شنـــاگـــر از سراســـر جهـــان در شهـر کوچکی در ولز جمــع میـ‌شوند تا در ایـن رقابــت جهــانی شرکـت کنـنـــد. رقـــابـت کننــدگـان بایـد از لباس غواصی و لوله تنــفــس اسـتفـــاده کنــنــد و مســیـــر ۱۱۰ متـری را در آب لجــنـزار بپیـمایـــنـد.

مسابقــات بامــبورانـی روی آب

مسابـــقـات بامــبورانـی روی آب ورزش محـــبوبی در جنوب غربی چیـن اسـت. رقابــت کننـدگان روی چوب‌هـای بامبوی ۷ متـــری می‌ـــایسـتنــد و از یک چوب نازک بامبو به عنوان پارو استـــفاده می‌ـکنـد. در ابـتدا این ورزش نوعی روش حمــل و نقل در چیــن بوده اســـت. امــروزه اغلـب به جای بامـبو از یک تیــر فایــبـــرگـلــس مشـابه سبز اســـتـفــاده میـــ‌کــنــد که مقــاوم‌ـتـر است.

اتو کردن

این ورزش خطـرنـــاک هیجان فعـالــیـت در فضای باز را با رضایـــت از یک پیراهـن خوب اتو شده ترکـیـــب میــ‌ـــکــنـد. رقـابت کنندگـان با یک میز اتو و اتو به جا‌ــهای خطـــرناک و دورافتــاده می‌روند. فعالــیت‌ــها شامل اتو کردن زیــر آب، روی کوه، در حال حرکـــت، در قایق، وسط خیـــابــان شلوغ، در حال اســـکـــی، در آســـمان یا اســنوبرد سواری میـــ‌ـشود.

کشـــتی با انـــگشـــت پا

در ایــن ورزش عجــیــب دو رقـابــت کننده سعی میـ‌ـــکنـنـــد پای یکدیـــگـر را حداقل سه ثانــیه به زمـــیـــن بچـسـبـانــنـــد. این مسابقــه سه دور دارد و دور اول با پای راســت و دور دوم با پای چپ انـحام میـــ‌ـــشود. قدمت این ورزش عجـــیـــب به سال ۱۹۷۶ بازمی‌گـــردد زمانی که گروهی از افـــراد به دنبـال ورزشـی می‌گشـــتـند که فقــط بریـتـــانــیـایی‌ـــها بتوانـنـد ببــرنــد.

کنده غلـــتـانــی

در این ورزش دو رقابت کننده سعی می‌کنـند روی یک کنـده شنـــاور بایســتـند و باعـــث شوند رقیــب تعادلش را از دسـت بدهـد و در آب بیفـــتد. شرکــت کنــندگـان از تکــنـــیـــکـ‌ـهای مخــتلفـی اسـتـــفاده کنـــنــد تا یکــدیگـــر را در آب بیــنـــدازنـد، مثــل لگـــد زدن به کنــده، تغـــییر جهت آن و …، امـــا اجازه ندارند یکــدیــگر را لمـــس کنـند یا از خط وسط عبور کننــد. این ورزش نیاز به قدرت پا و تعـــادل و تمــرکز زیـادی دارد.

بوکس زیـر آب

شایـد عجـــیــب به نظـــر برسد، اما بوکس زیـــر آب یک گزیــنه فوق الــعـاده برای کسانی اســت که می‌ـــخواهنـــد بوکس را شروع کنـنـد، اما نمـــیـــ‌ـــخواهـنـد زیـاد به سر و بدنـشــان مشـت بخورد. بوکسر‌هــا بایـد سه دور یک دقــیــقـــهــ‌ای نفـســشـــان را زیر آب نگـه دارنـد و بین هر دور به سطح آب بیاینــد و نفـــس بگــیـرنــد.

گوسفـنـد شمـاری

مسـابقـــات گوسفـنــدشماری در سالـــ‌هــای اخــیـر در استرالــیا محــبوب شده اســـت. برعـــکـس تمریـن ذهنـــی شمرده گوسفـــنـــدان برای به خواب رفتـــن، ایـن ورزش نیـــاز به توجه زیـاد و چشـمـــان تیــزبین دارد. حدود ۴۰۰ گوسفنـد از یک آغـــل رهــا میــ‌ـشوند و از مقــابـــل ۱۰ شرکت کننده عبور می‌ــکنـند که سعـی میـــ‌ــکــنـنـد آن‌هـــا را به دقت بشـــمـــارنـد. کســی که تعـــداد دقــیـق گوسفـــنـــدان را پیدا کنـــد برنـــده رقـــابــت است.

مسابقه های جالب ورزشی و عجیب در جهان + تصاویر

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.