مسمومیت روحی با افکار منفی و منفی بودن

روح انسان بسیار حساس می باشد و ممکن است به خاطر افکار منفی صورت می گیرد افرادی هستند که اتفاقات بد را پیش گویی می نمایند و کلا فاز منفی دارند اینگونه افکار روح انسان را مسموم می نماید و باید سم زادیی شود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مسمومیت روحی با افکار منفی و منفی بودن را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: اگر هیـچ کس از زبـــان تنـــد و تیــزتان در امــان نیســـت و حرفـــهایتـان باعث ناراحتــی اطــرافـیـان می شود زمان آن رسـیـــده که روحتان را سم زدایـــی کنـیــد.

اگـــر با ایـــن مشکلات روبرو هسـتید بایـــد روحتـــان را سم زدایی و پاکـســازی کنــیـد

آیـا هنــگام صحـــبـــت با دیگـــران هر آن چه می گویید سخنـانـی طعــنه آمیـز و نیــشدار هسـتـنـد؟ آیــا به طور معـــمول احـســـاسات دیـــگران را جریـحـــه‌دار می کنـــیـد یا بی دلـــیــل آنـــهــا را مســـخــره می کنـــید؟ ایــن شرایـط نشان می دهــد که به پاکـسـازی و سمزدایی روح خود نیـــاز داریـد.

سم زدایـــی و پاکسازی بدن اقـــدامــی رایـج است. بدن ما روزانه با چیزهــای مختلفی در تماس اسـت که بسیاری از آنـــها برای انسان خوب نیســتنــد و گاهی اوقات به سمزدایی و بازگـشـــت بدن به شرایط عادی نیــاز اســت.

به گزارش پاور آو پازیـتیویتی ، اما افـراد بســـیــاری به ایـن مسالـــه توجه ندارند که روح و روان ما نیـــز به انجــام اقـدامـی مشـابـه نیـــاز دارد. ذهـــن و بدن ما هر دو می توانـــنــد با موارد منـــفـــی و چیــزهــای که برای سلامــت مضـر هستـنـــد پر شوند. بسیـــاری از کارشنـــاسان بهداشت و سلامـت افـــکـــار افسرده کنـــنده را به عنوان دلـیـل اصلـی ناراحــتی انسـان در نظر می گیـرنـــد.

برخـی نشـانــه ها می توانـنـد به فرا رسـیدن زمـــان سم زدایی روح اشـاره داشـتـه باشنـــد که در ادامـــه با آنـها بیـشـــتـــر آشــنــا می شویم.

اگر منفـــی بودن را جســتجو می کنـیـــد روحتـــان به سم زدایــی نیاز دارد

اگر اخـبــار مخــتــلــف یا مطالـــبی را مطالعـه می کنــید که می دانید موجب ناراحــتی شما خواهـــند شد، زمان آن فرا رســیــده اســت که درباره سمـزدایـــی روح خود فکـــر کنیـــد. افراد منفـی نگر می توانند با گذشـت زمـان شمـا را نیـز شبـــیه به خود کنند، در شرایـــطی که حتـی تا مدت ها پس از وقوع ایـن اتفـاق نیز متوجه آن نشوید. به ایــن نکتـــه توجه داشتـــه باشــیـــد که بین یک فرد منفـــی نگـر و فردی که به اجــبار در وضعـیــتـــی منفی قرار گرفــتــه اسـت، تفــاوت بزرگــی وجود دارد و بایـد ایـن مساله را مد نظر قرار داد.

کنار گذاشــتن لپ تاپ یا گوشی همراه و برقــراری ارتباط با افرادی که دوستـــشـــان داریـد، روشی خوب برای توقف روند جستـجوی موارد منفـــی و ناراحــت کنـــنده و تغذیه روح با آنهـــاســـت.

اگــر دربــاره آنــچــه می گوییـــد فکر نمـی کنیـد روحتان به سم زدایــی نیاز دارد

آیــا هنگــام صحــبــت با دیگران هر آن چه می گوییـــد سخنــانـی طعـــنـه آمـــیز و نیشدار هستــند؟ آیـا به طور معمول احـــســـاســات دیـــگران را جریحـه‌ـــدار می کنـید یا بی دلـــیل آنـــها را مسخـــره می کنـــیـــد؟ این شرایط نشـــان می دهــد که به پاکسـازی و سمزدایــی روح خود نیــاز داریــد. شما دربـــاره آنـچــه بر زبان می آوریـــد فکر نمــی کنــید، زیــرا سرشـــار از چیـزهــای منفی هسـتـیــد.

کمـــک هدفـــمنــد به دیـــگـران و تفکر دربـاره چیـزهای خوب می توانــد به بهبود این شرایـــط کمک کند.

اگــر دوستانتان علــاقــه ای به وقت گذرانــی با شما ندارنـــد روحتـــان به سم زدایـی نیــاز دارد

اگر همواره امواج منـفی از خود ساطــع کنـید، جای شگـفــتـی نخواهــد بود که دوستـانتان دیـگــر علاقه چنــدانـــی به وقت گذرانـــی با شما نداشـــتـــه باشــنــد. ایــن یک نشـانه هشـدار دهــنـــده اسـت که نیاز به سمزدایــی جدی روح را خاطرنـشــان می کنــد تا بار دیگر امکـــان برقراری ارتبــاط نزدیک با دوستانـتان فراهــم شود. به دنـــبـال موضوعات منفی نبـــاشـیــد و با افـــرادی که شمــا را خوشحـال می کنند وقت بگذرانـیــد.

اگر بی حس شده اید روحتــان به سم زدایـی نیــاز دارد

احــساســـات و عواطف آن چیزی هستنـــد که ما را انســـان می سازند. این که هیـــچ احـــســاســـی نداشته باشیــد، شرایطـی بد محسوب می شود. احسـاســات حالــتی خنثــی دارند و ایـن که ما چگونه با آنهـــا سر و کار داشتـه باشـــید، شرایـط را بهـتـــر یا بدتر می سازد. اما زمــانی که بی حس شده اید و هیچ چیــزی، چه خوب و چه بد، تغـیـیـری در شمـا ایــجـاد نمـی کنـد، زمان سمـــزدایی روح فرا رســـیــده اسـت.

ما درد مزمن را با دارو درمـان می کنـیــم. ما بی خوابـــی را با داروهای خواب آور درمان می کنیم. ما از طریــق ورزش و رژیــم غذایـــی متعــادل وزن خود را مدیریـت می کنــیـــم. و ممکـــن اسـت به بی حسـی روحی خود برچــسـب یک بیماری روانــی، ماننــد افـــسردگـی، زده و علائم آن را با مصـرف دارو پنـهــان کنیم که امـکــان وخیـمـــ‌ـتـر شدن شرایــط را افـــزایـش می دهد.

از ایـــن رو، ارتــبـاط برقرار کردن با تمـــامـی حواس می تواند بار دیگر احساسـات شمــا را در مسـیــر درسـت قرار داده و به بهبودی زخــم هایــی که با چشـم غیـر مســـلح قابــل مشاهده نیـــســـتـــنــد، کمـک کنـــد.

اگــر از بدبخـــتــی دیگران لذت می برید روحتـان به سم زدایــی نیـاز دارد

آیـا زمانـی که مشــکـــلـی برای دیگــران رخ داده اســـت، به جای احــســاس همـدردی یا همدلـی با آنـهـا از بروز این شرایـط لذت برده و خوشحال می شوید؟ در نظر بگـیـرید اگـر شمـا در این شرایط قرار می گرفتـــیـــد، دوست داشــتـــید واکنش دیگــران به این وضعــیت چگونه باشـد. روبرو شدن و مقابلــه با زشـتی یکــی از بهـــتــرین روش ها برای سمـــزدایـی روح است.

مشــکــل ایـن است که افـــراد بسـیاری از این که فردی تلخ هستـــند، آگاه نیــسـتند. از آنـــجــایــی که آنـهـــا متـــقاعـد شده انـــد که حق با آنــهاست نمـی تواننـــد اشتــبـــاه خود را شاهـد و پذیرا باشـــند. هرچــه ریـــشـه این تلــخی بیــشتــر رشد کنـد از بیـــن بردن آن نیـز دشوارتــر می شود.

اگر ارتباط با افـراد شاد موجب آزار شما می شود روحتان به سم زدایـــی نیاز دارد

در این شرایط حضور بیــن افــرادی که شاد هســتــند می توانـد هر چه بیشـــتـر احساس بدبـخـــتــی را در شمـا تقویت کنـــد. ممکن اسـت ایـن احــســـاس در شما شکـل بگیـــرد که از احساسات مثـبت خود جدا شده ایــد.

توانایی پذیــرش چیـزهــای مخـــتــلف همــان گونه که هســتــند از جمـــله ویژگــی هایـــی است که افـــراد شاد به اشــتراک می گذارنـــد. در شرایــطی که ما روی هر چیــزی که در دنـــیای بیـرون اتــفــاق می افتد کنترل نداریــم، امـــا می توانیم آنـــچــه درونمـــان رخ می دهــد را کنـــتـرل کنـیــم، به این معـنــی که طرز فکـــر، احساس و واکنـــش ما به موقعـیت های بیـــرونی چگونه اســـت.

مدیـتیـشن و در ارتــباط بودن با یک سیستـــم حمایـتـی متـشــکـل از افـــرادی که به آنــهــا علـــاقمـند هستیـــد به از بیـــن بردن این احــساســـات منفــی خاص و سمـزدایـی روح کمــک می کنـــد. به خاطـــر داشتـه باشـیـد که شادی باید مسری باشــد و نه ناراحــت کنــنده.

اگـر خوب نمی خوابـید روحتـان به سم زدایی نیاز دارد

در ایــن شرایط در به خواب رفــتن، خواب باقـــی مانــدن یا بیدار شدن از خواب با مشـکــل مواجه هستید. شاید کابوس هایی را تجربـه می کنــیــد که در میـانـه شب شمـــا را از خواب بیدار می کنـنــد. ایـــن می توانـد نشانه ای از تلاش های روح شمــا برای بیـــان نیاز به سمزدایـی فوری باشد. مدیـــتـــیـشن می تواند ابـزار مناسبـی برای بهـــبود این شرایط باشــد. خواب با کیفـیـــت و کافـی می توانــد احسـاس مثبــت بودن را طی روز در شمـا ایــجاد کنـد.

اگر شمــا همواره قربــانــی هسـتیــد روحتان به سم زدایی نیــاز دارد

حداقــل خود شمــا این گونه فکـــر می کنــیـد که همواره فردی قربانی هســـتـید یا فردی علـــیــه شما کار اشـــتـــبـاهـی انجام داده اســـت. اگـــر احــســـاس می کنـــیـــد در ایـن موقعیت قرار داریــد، شایــد زمـــان آن فرا رسـیــده تا توجه ویژه ای به روح خود داشـــتــه و این پرســش را مطــرح کنـید که آیـا به واقــع من در اینـــجا قربـــانی هسـتم؟ شاید به ایـن نتـــیــجـــه برســـید که تنها منفــی بودن بر شمـــا غلــبــه کرده اســت.

افــکــار منـــفـــی موجب تولد واژه های منفی می شوند، که ایـن شرایط موجب شکل گیری افــکـار منـــفی بیـشتر می شود.خود را به گونه ای آموزش دهــید که هنـگام تفـــکر، صحبـت یا حتـــی رفتــار به روشی منفــی متوجه شده و بلافــاصــلـــه ایـــن روند را متوقف کنـیـــد.

اگر از مدیـتــیــشن یا نیـــایش پرهـــیـــز می کنـــیـد روحتــان به سم زدایی نیـاز دارد

این فعـــالیـت ها ما را وادار می کننــد با خود و افکـارمـــان در صادقـانـــهـــ‌ـتـریــن و آسیـــب پذیــرترین لحــظاتمان وقت بگذرانــیم. اگر از انجــام آنها پرهیـــز می کنــیـــد، احتــمــالـا به خاطر وجود چیــزی درون روح شمـــا است که قصـــد ندارید با آن روبرو شوید. گام های کوچک برداشـتـه و بر مدیـــتیــشـن هرچـــه بیـــشــتــر در هر روز متـمــرکز شوید تا زمـانـــی که بتوانــیـد نیازهـــای روح خود برای سمزدایی برآورده سازید.

مدیتــیشـن روح را آرام می سازد. گوش دادن به خرد درونی مسیـری سریـع برای مقـــابلـــه با افـــکــار منـفی و آن چیزی اســـت که به سود شمـــا کار نمـی کند.

اگر همواره بی حوصله هستـــیـــد روحتـان به سم زدایــی نیاز دارد

در ایــن شرایـط هیچ چیـزی برای شمــا ارضا کننـده به نظر نمـــی رسد. سرگــرمـــی هایی که از آنـــهــا لذت می بردیــد، دیـــگــر آن احسـاس را در شمـا ایــجــاد نمــی کنـــنـد و هیچ چیزی سرگـــرم کننده به نظـــر نمی رسد. در این حالت روح شمـا به یک سمزدایی جدی نیـــاز دارد تا بار دیگـــر از نظر احســـاســـی با محیط اطـــراف خود ارتباط برقرار کرده و دوباره عشــق بورزید.

سخــن پایـــانـی

زمانـی که میـزان مواد شیمــیـایـــی بد و مضـــر در بدن انسان افزایش می یابـــد، بار سمــی اضـــافــی را موجب می شود. ایـــن شرایط ما را بی‌ــحال ساخـتـــه و حتی ممکــن است موجب بیمـاری شود. به روشی مشابـــه، احــساسـات منفـی نیـز می توانند در بدن ما تجمـــع کنند. در صورت نادیده گرفـتن، این شرایـط می تواند به شدت بر ذهن، روح و بدن ما فشــار وارد کنـد. زمانـــی که موضوع موارد منفـــی که برای ما بد هســـتند، مطـرح می شود، بدن و روح به یک انـــدازه نیـازمند توجه هســتنــد.

مسمومیت روحی با افکار منفی و منفی بودن

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.