مسیرهای فوق العاده عجیب هوایی و زمینی در جهان

مسیرهایی که ریلی و هوایی می باشد اگر زیبا و عجیب باشد برایتان جذابتر خواهد بود تا از یک مسیر دریایی یا کوهستانی رد شوید مطمئن باشید که انتخاب یک مسیر زیبا و پر هیجان به نفع خودتان می باشد تا در مسافرت به شما خوش بگذرد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مسیرهای فوق العاده عجیب هوایی و زمینی در جهان را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : اگر دوستـــدار سفرهــای ماجراجویانه هســتــید و هیجان را دوست داریـــد، احتــمـــالــا از دیـدن مکــان هایی همچون ایـستگـــاه قطــاری که از وسط بازار میوه و سبزیـــجـــات عبور می کنــد، یا ساحــلـی که هواپـــیـــما در آن فرود می آید، خوشتـان خواهـد آمـد.

در کشورهـای مخـتـــلــف جهان، مســـیــرهـای هوایـــی، جاده ای، ریلی و دریـــایی وجود دارد که به نمونه های اســتـــاندارد خود تفــاوت های بارزی دارنـد. از این رو آشــنایی با آن ها می توانـد برای بسـیـــاری از ما جذاب باشـد. به همیــن خاطـــر، از شما دعوت می کنــیـــم تا ۱۱ نمونه از راه های عجیب دنـیــا را زیر مشــاهــده کنید.

۱- ریـــل قطار Maeklong در کشور تایـلـنـــد

در نگاه اول همه چیز کامـلــا عادی به نظــر می رســد: در دو طرف یک ریـل آهـن، دســتفروش ها میوه، سبــزیجات و مرغ و ماهی رابـــساط کرده انـــد و به خرید و فروش خود مشغولند.

اما با شنیـدن صدای قطـار، داســتـــان عوض می شود. قطار شهـری چندیـن بار در روز از وسط ایـن بازار عبور کنـــد. هر عبور قطـــار یک همــهـــمه بزرگ در میـان مردم ایـــجــاد می کنـد تا از روی ریـــل بیرون رفـــته و اجــازه تردد ایـــن وسیـــله نقلـیـــه را بدهـــند.

البـــته ایـــن قطـار سرعـت بسیــار کمی دارد و با سرعـــت ۳۰ کیـلومتــر در ساعت حرکـــت می کنـــد.

۲- فرودگــاه بین الـــمــللـی شاهدخت جولیـــانا: فرود ترســـنـاک

هر هواپیمایی به طور متوسط به ۲۵۰۰ متــر باند فرود نیـاز دارنــد تا بتوانند در سلــامــت کامل به زمیــن بنـــشـــیـنـنـــد. امـا بانــد فرود فرودگــاه بیــن المـللی شاهـــدخت جولیـــانا فقط ۲۲۷۳ متــر درازا دارد و برخی از بزرگ تریـــن هواپـیماهای جهـــان همچون A340ها و A747ها در ایــن فرودگــاه، فرود می آیـــند.

اما موضوع هیجـــانــ‌ـانگـیزتر و البته ترسنـاک تر ماجـــرا ایـــنـــجاســت که هواپـیماهـا باید در ارتفـاع پایین و از روی مردم در ساحل عبور کننـــد.

۳- راهـــ‌آهـن مرگ در تایـلــنــد

راه‌ـآهـن مرگ یا راهــ‌ـــآهن بورمـا در اســتان کانچانـبوری در تایـلنــد در مرز میانــمـــار واقـع شده اســت. این راهــ‌ـــآهــن که در زمان جنگ جهانـی دوم توسط ژاپـــنــی ها ساختـــه شده، از میــان جنـــگل های انبوه و کوهستان های پرشیــب عبور می کنــد.

دلــیل نامـــگــذاری آن به راه‌آهن مرگ این است که در طول ساخــت ایـن مسیـــر ۹۰ هزار کارگر و بیش از ۱۲ هزار اسـیــر متـــفـقـین جان خود را از دســت داده انـد.

۴- فرودگـــاه گیـــزبورن در نیوزیلــنــد


ایــن فرودگـــاه در کرانـــه شمـالی جزیره در نیوزیـــلـــنـد واقـع شده است و یکـــی از عجـیب تریـن فرودگاه های جهان بشمار می رود. به ایـــن خاطــر که هیچ راه‌آهــنی از وسط یک فرودگاه در هیچ کشور جهـــان عبور نمی کنـد. با ایـــنــکـه ایـن امر بسـیــار خطـــرناک به نظـر می رســد، اما بدون هیــچ مشکـــلـــی، قطــار و هواپــیمــاها از کنــار هم عبور می کننـــد.

۵- جاده تونلی گوالـــیانگ


ایـن جاده بســیار ترسـنـــاک در Huixian، واقـــع در ژیانـــگژانگ در اسـتـان هنــان کشور چین قرار دارد. ایـن جاده ۵ متر ارتـفاع و ۴ متر عرض دارد و در دهه ۱۹۷۰ میلـــادی توسط ۱۳ مرد روستــایی ساخـــته شده اسـت. مفــهوم نام این جاده ایـن اســـت: مســـیــری که هیـچ اشــتــباهـــی برنــمـی دارد! یعنــی با کوچک تریــن اشتــباه در رانندگی، جان خود را به خطر خواهـــیـــد انــداخــت. به همـــیـــن خاطـر یکی از خطـــرنـــاک تریـن جاده های جهـــان محسوب می شود.

۶- فرودگـاه صبـــا: کوتاه تریـــن بانـد فرودگاهی جهـان

یکـــی از فرودگاه های خطرناک برای فرود در جهـان صباسـت که در ۴۵ کیلومتری جنوب جزیره سنـت مارتیـــن قرار دارد؛ کشوری که تحــت پادشــاهی هلــنـد ساخـــتـه شده است. فرودگـاه صبا با درازای ۴۰۰ متــر کوتاه تریـن بانـد فرودگاهی تجــاری جهان محسوب می شود. فرود در این باند برای بیشتر خلــبــان ها از سراســر دنـــیا بسیـــار دشوار است زیــرا با یک اشــتـباه کوچک، ممکن است جان خود و مسافــران را به خطــر بیــندازنــد.

۷- ترِن ا لاس نوبِـــس در آرژانتـــیـــن

خط راهـــ‌ـآهنی که شمــالـ‌ـــغـــربـــی کشور آرژانـتـیــن را به مرز شیـــلی متصـــل می کنـــد از روی رشتـــهــ‌ کوه‌های آند میــ‌ـــگـذرد. این مسیـــر ریلــی از سالـتا آنـــتوفاگــاسـتـا عبو می کنــد و بخشی از کمپانــی راه‌آهن بلـــگارنوست.

ایـن ریــلــ‌ــآهــن در ارتـفاع ۴۲۲۰ متری از سطح دریـــا واقـع شده و پنجـــمـــیــن راهـ‌ـآهـن مرتفـع دنیا بشمار میـ‌رود.

۸- راهـ‌ـــآهنــ‌ چینای-رامشوارام در کشور هنـد

این راهـــ‌ــآهـن جزیـــره رامــشوارام را به سرزمـیـــن اصـلـــی در بخش جنوبی کشور هنــد متـصـل می کند. نام این مسیـــر ریـــلـــی در فهــرست میـــراث جهانـــی یونســـکو هم ثبت شده اســـت. پلـی با ستون های بســیـــار کوتاه و ارتـــفـــاع ۲۰۶۵ متری روی آب، بخـشـی از ایـن راهـــ‌ـــآهن را تشـــکیل داده اســـت.

وقتی قطـــار از روی پل عبور میـــ‌ـکـــنــد، هیـــچ منـــظره ای جز آب دریـا دیده نمـــی شود. این طور به‌ـــنــظـــر می رسد که قطار روی آب حرکــت می کند.

۹- جاده جلال آبـاد در کابل

این جاده به محـل اســـتـقــرار طالبـان منـتـــهـی می شود و در میانه ناکـــجاآباد واقـــع شده است. این جاده ۶۵ کیلومتـــری از میـــان کوه های صخره ای که هیــچ سکونتــ‌گــاهی ندارد، عبور کرده و یکی از خطـرناک تریـن جاده های جهــان لقـب گرفـته است. علاوه بر عدم امنـیـت جاده ای، ایـن مســیـر پیــچ های باریک و با شیب زیـاد هم در فاصله ۶۰۰ متـری دارد و رانـــنـده ها هم بدون رعایـت جوانب احـــتــیــاط از هم سبـــقـــت می گیـــرنـد و همــه این موارد در کنــار هم باعث شده تا جاده جلــال آباد یکــی از ترسناک تریـــن و خطرناک تریـن جاده های جهـــان باشد.

۱۰- راهـ‌آهن بنگلادش در کشور بنــگــلـــادش

ازدحام جمـعـــیت و سوار شدن بر سقف قطارهـا در کشور بنــگـلادش یک امـــر کاملـا عادی بشـمـــار می رود. بنـگـلـادش یکـی از پرجمــعـــیت تریــن کشورهـای جهـــان اســت و شبکـه حمـــل و نقــل ریــلـــی ایــن کشور چندان وسیـع نیســـت.

در نتـــیــجـه نمـی توانـد پاسخـگوی ازدحـام مســـافـــران باشــد. از ایـن رو، مردم برای رسیـــدن به مقاصد خود خطـــرات رفـتــن به سقف قطار را به جان خریـــده و به سفرهــای داخــل شهری خود می پردازند.

۱۱- آنـــتـرکتیـکــا (قطب جنوب): فرودگـــاهـی با زمین های منجمـد و لیز

سردتریـن بخش کره زمیــن هیچ باند فرودگاه سنـگــفرش شده ای ندارد. بنابرایـــن، هواپیماهــا بایـــد روی سطـــح یخ فرود بیـــایـنـــد. امــا مســالـــه ترسـناک ماجـــرا ایـــن اسـت که وزن هواپیـمـــا ممکن است به تخـته های یخ فشار بیاورنـــد و موجب ترک برداشـتــن آن ها بشوند. در ثانـــی، گیر کردن در برف و بوران نیز از دیـگر خطــرات فرود هواپیـمـــاها در قطـــب جنوب بشـمار می رود.

۱۲- بزرگـراه جیمـــز دبـلــیو دالتون در کشور آلـاسکا

جیــمـز دبـلیو دالتون که با نام بزرگـراه شمـــاره ۱۱ آلاســکا نیـــز شناخــته می شود یکـی از پرچـالش ترین جاده ها در زمین است. این جاده با درازای ۶۶۶ کیــلومتر از بزرگراه الـــیوت در فربانکـــز شروع شده و تا ددهورس در نزدیـــکـی اقیانوس قطب شمال پایان می یابـد. ایـن بزرگــراه در وسط ناکجاآباد واقــع شده است و کمـتـــر از یکـهــزار نفـــر در آن محــدوده ساکـــن هســتـــنــد. فقــط سه پمپ بنزین در تمام طول بزرگـــراه وجود دارد.

آب و هوای سرد، بادهای منجـمد و جاده های پوشیده از برف دلیل ترسناکــی و خطـرنـاکـی این جاده هســتنـــد.

۱۳- پل رودخـــانـــه ویتیـم در سیبـری

رودخانـه Vitim در سیـبری واقع شده است و شاخـــه ای از رود لنا محـسوب می شود. ایـن رود با عرض ۱٫۸ متـری یکی از معـدود مســـیـــرهـایــی را در خود جا داده که ماشین ها می توانند از آن عبور کنــنـد.

الـبته ایـــن جاده چوبی هیـــچ محافـــظ یا فنســی ندارد و با ۵۷۰ متر امتـداد، یکـی از خطرنـــاک تریــن جاده های جهـــان محسوب می شود. ایـن پل چوبی و قدیــمی در بیشـــتـــر روزهای سال یخ زده و لیز است و تردد از آن بازی با مرگ بشمــار می رود.

۱۴- ایســـتگاه راه آهــن مومبـای در هندوستان

راه‌ـــآهـــن های هند یکی از پرجمــعــیــت ترین ها در دنـیا محــسوب می شوند. مردم محـــلی مومبـــای برای سفـــرهـای خود از قطار استـفاده می کنــنـد که همیـــشه مملو از جمـعـــیــت اسـت.

به طوری که بر اسـاس آمــار، روزانه ۷٫۶ میلیون نفر با ایـن خط سفر می کنـند.

۱۵- زوجی لا پاس در هنـــد

یکـی دیــگر از خطرناک ترین و صعب الــعبورتــریـن جاده های جهـان در هنـــد واقع شده اســـت. ایـن تنهــا جاده ای اسـت که راه ارتباطی مردم لاداخ و دیـــگر منـــاطـــق جهـان را میــســـر می سازد.

زوجی لا پاس با ۹ کیلومتـر بلـــنـــدی، کشمــیـر و لاداخ را در دل کوهسـتـــان و در ارتفــاع ۳۵۲۸ متری به هم وصل می کند. ایـن جاده هیچ محــافظی در حاشیــه خود ندارد و از ایـــن رو، کوچک تریـــن اشــتباهی منـــجـر به مرگ راننده ها یا مسـافران خواهــد شد.

مسیرهای فوق العاده عجیب هوایی و زمینی در جهان + تصاویر

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.