مشکلات ازدواج جوانان به دلیل فرهنگ مدرنیته و سنتی

ازدواج برای جوانان ایرانی مانند قدیم نیست با پیشرفت و مدرنیته شدن ازدواج های امروزی به مشکلات فراوانی فرهنگی برخورد نموده اند که این باعث شده است خیلی از ازدواج ها به طلاق منجر شود و بسیاری از جوانان از هم جدا شوند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مشکلات ازدواج جوانان به دلیل فرهنگ مدرنیته و سنتی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گارش سایت دانستن: بــه اطــرافـــمان نگـــاه کنـــیم با جمــع کثـــیــری از افراد ازدواج نکـرده دخـــتـر و پسر روبهــ‌ــرو هســتـیــم. ازدواج نکردن فقـــط به دختـــران اخـتــصـاص ندارد بلـــکـــه پسران هم به همـــان میزان در حال از دست دادن فرصـــت ازدواج هسـتـنــد. اکثر آنـــهـا به لحاظ اقـتـــصـــادی و اجـتمــاعی و فرهـــنـــگـــی شرایـط ازدواج را دارنـــد ولی اقـــدامــی در این زمـــیـنه صورت نمـــیـ‌ـگیرد. این طور نیـسـت که افـــراد ازدواج نکـرده دارای بیماری باشنـد و به دلــیـــل مشکلـاتی که مرتـبـــط با بیـــمـاریشان باشـد، نتوانســـتهـ‌ــاند ازدواج کنند.

با توجه به وضعـیت افراد ازدواج نکرده که آن را در قالـــب افــزایـش سن ازدواج نکرده‌ــهــا یاد می‌ـکـــنـــیـم با این سوال اساســی روبه رو هســتیـم که ما با ایـــن مشکـــل چگونه میـــ‌ـــتوانیـم برخورد کنیم؟ در پاسخ به ایـــن سوال نیــازمـند تامــل بیــشـتری هستیـــم. باید کمـی دقت کنیم و شرایـــط پیـرامونیــ‌مـان را بهـتــر بشــنـــاســیم. شرایط پیــرامونی ما دوگانــه است. از یک طرف همـه زمـیـنهـ‌ـهای وارد شدن به جهــان مدرن را داریـــم و از طرف دیـگر سعـی داریــم فرم و صورت ازدواج سنـتـــی داشتــه باشیم. محتوای ازدواج را مدرن خواسـتهـــ‌ـایـم و شکل آن را سنــتی. این اسـاس و آغاز گرفـتــاری اســت که آن را نمــی شناســیم. مردم ما بد نمیـ‌ــدانـــند که در ظاهر سنتی ازدواج کنـــنــد یا سنتـــی خوانـده شوند ولی در عمـــل مدرن عمـل کنـــنـد.

در ایـــن میـــان چنـد سالــی هســت به واســـطـه رسیــدن دهـه شصتــیـ‌ـها و البـــتــه هفـــتــادی‌ــهــا به سن ازدواج، این موضوع بهــ‌ــعـنوان یکی از مهـمـــ‌تـــرین و بهــ‌ـــروزترین بحـــثـ‏ـــهای جامـــعه ایران اســـت، چه در سطح آکادمـــیک و چه در سطــح گفــتمان روزمره مردم یا حاکـمیــت. اهــمیــت این موضوع از آنجا ناشــی میــ‏شود که حدود یک‌ـــسوم جمــعـیـــت کشور یعـنـــی بیـــش از 24 میلـیون نفر را جمــعـــیت جوان 20 تا 35 سالـــه تشکـیل میـــ‏ـدهـند.

کاهــش 11 درصدی ازدواج در طول یک سال

حالا مدیـــر کل دفـــتـر مدیـریـــت عمــلکرد بهــزیستــی کشور ضمـــن بیـــان اینــکـــه طلـاق ۶.۶ درصد رشـد مثبــت و ازدواج ۱۱ درصد رشد منـــفی داشته اسـت، در تازهـ‌ــتــریـن اظـهارات خود در این باره میـــ‌ـگوید: درصد تغـــیــیرات ازدواج در سال ۹۶ نسـبت به سال ۹۵ ، ۱۱ درصــد رشد منـفــی داشــتـه اســـت؛ به عبارت دیگر تعـداد ازدواج ثبــت شده در سال ۹۶ نسبــت به سال ۹۵، ۱۱ درصـــد کاهـش یافـــتـــه اسـت. حسن موسوی چلک با ابراز نگـرانــی از وضعیـــت آســـیـب‌هــای اجــتـمــاعی در کشور، گفت: مسیری که در حال پیمودن هســتیم به درمانـدگــی اجـــتـــمـــاعـی ختـم میـــ‌شود.

از سوی دیگـــر اکثـــر کســـانی که ازدواج کرده اند داعـــیه مدرن دارنــد و ازدواج با الزام های مدرن را دنبـال می کنـنـد اما صورت آن را هنوز سنـــتی حفـــظ کرده انـــد؛ یعنـی اهــل آداب هســتـــنـد، اهل مراســم هستنـــد اهــل بریز و بپاش هستند که از سنت آمده اسـت امـا محــتوای آن را مدرن می خواهند. آنـــهــا همه امـــکانــات لازم و مناســـب و رسمــی برای زنـــدگـــی می خواهـــند. دختـران به خواســتـــگارانـی پاسخ مثـبت می دهنـــد که توانایـــی مدیریــت زنـدگی در حد طبــقـــه متوسط را داشــتـــه باشند. همـــانطور که پسران به خواســـتگـــاری دخترانـــی می روند که این خواســـته ها را داشـــته باشــنـــد. از دخـــتـــرانـی خواسـتـگاری می کنـنـد که به آنـــها کمـــک کنــند تا در زنـدگی و شرایـــط مدرن از نوع طبقـــه متوسط بمانـند نه اینکــه کاهش موقعـــیت طبقاتی برایشان فراهـــم کنـــنـد.

در سال۹۶، ۱۷۵ هزار جدایـــی ثبت شد

از سوی دیـــگر بر اســاس آمار ارائه شده از سوی سازمـان ثبــت احوال از ابتـــدای سال ۹۵ تا پایـــان آذرمـــاه، ۱۳۵هزار و ۶۶۷ واقعه طلـــاق به ثبــت رسیده اسـت؛ یعـنـــی هر ساعت ۲۰.۴نفــر در کشور به دلایل مختلف وارد گروه مطـلـــقــیـــن می‌ــشوند. حالـــا هم در تازه‌تــرین آمـــار سال 96 دو روز پیش سیفـــ‌ـــالـــله ابوترابی، سخنـگوی سازمـان ثبت احوال کشور از ثبــت ۶۰۸هزار و ۹۷۷ مورد ازدواج و ۱۷۴هزار و ۵۹۷ واقعه طلـــاق در سال گذشتــه خبر داد و ایـــن یعنی آمـــار طلـاق نســـبت به آمـار پایانـی سالـــ٩۵ که ١۶۵هزار و ٩٧١ مورد بوده، نســـبـــت طلــاق‌ــها به ازدواج‌های ثبـتـ‌ـشده در یک سال به ۲۹درصد رسیده اسـت که بالاترین آمــار در تاریـخ ثبــت احوال ایــران از سال ۱۳۴۴ است.

همـچــنیــن این افزایش طلاق در کشور به معـــضلــی بزرگ و آسـیـــب اجتـــمـــاعـــی تبدیـل شده که بنـــیـان خانوادهــ‌ـها و سرمایـــهـ‌های اجـتـمــاعــی و به تبـع آن منابـع انـــســانـــی را نشــانـه رفــته است. مسئله طلاق و افزایش روند آن نگرانی‌های زیـــادی را در آیـــنـده فرهــنگـــی و نسلـی کشور به وجود آورده است. کارشناسان مسئله اعـتــیـاد، وضعـــیــت نامطلوب اقــتــصادی به تبع آن بیکاری و رواج سبــک زنـــدگی غربی در سطح جامــعه و در سطـــح خانواده نداشتن شنـــاخـت، نداشـــتــن امــیـد به تغیــیـر، نبود تفـــاهـم، تکـــراری شدن و دخالت خانواده را از مهــمـــ‌ـــتـرین علل اصـلی طلــاق در جامـعـــه کنونی میـ‌دانــنـــد. براساس آمــارهای ثبـــت شده در پایگـــاه جمـــعــیتی سازمان ثبت احوال کشور در سال گذشـته ۶۰۸هزار و ۹۷۷ مورد ازدواج به ثبـــت رسـیده که نســـبـــت به سال گذشتـــه افـــزایش داشته است و میانـگـین سنـــی ازدواج در مردان ۲۷.۳ سال و در زنان نیز ۲۲.۸ سال به ثبت رسیده است و طی سال گذشـتـه، ۱۷۴هزار و ۵۹۷ واقعـه طلـاق نیـــز ثبــت شده است.

ازدواج در گیرودار سنـــت و مدرنیتــه

در ایـن میان در کنـار تغـییــر ایــجـــادشده شرایـط اقـتصـادی و اجتماعـی زندگـــی خانوادگـی به شکل سنـــتی نیـز سخـــت شده اسـت. در گذشــته بیـــشــتر افراد سالـــ‌ها بعـــد از تشـــکــیل زنــدگی متوجه می شدند که خانواده جدیــد دارند. ایـن زمــان همـــان زمـان از دست دادن والدیـــن بود. وقتـی پدر و مادر که بزرگان خانواده بودنــد، فوت می کردند افـــراد ازدواج کرده احـــســاس می کردنـد که خودشــان زندگـی مســتقـــل دارنــد. زمـانی احـــسـاس مستــقـل شدن و دارای زنـدگی خانوادگی داشـــتـــن را پیدا می کردنــد که دارای فرزند بوده و بخـش اعـــظم زندگی شان هم تمــام شده بود. زمـــانــی بود که خود جای والــدیـنــشان را گرفتـه و حکم پدر و مادربزرگ را داشــتــنـد. در حالـــی که امــروز شرایـط اینگونه نیــسـت. افــراد زمانــی که ازدواج می کنــنـد احسـاس می کنـــنـــد که مسئول خانواده هستـــنـــد. ایـــن احــسـاس هم خوشایند است و هم هزینه بر؛ خوشاینــدی ایــن نوع احــســاس همـــراه با هزیـــنه های اقــتــصادی و اجـــتمـــاعـی است که تشکـــیــل زنـــدگی را سخـــت کرده اسـت.

این در حالی اسـت که شرایط اقــتــصادی هم یکــی از معـــیارهای اســاســـی و تعیـــین کننــده در ایـن وضعیـت اسـت. سختی پیـــدا کردن شغــل و درآمــد و سامـانــدهـی زندگی به لحاظ اقتصــادی موجب شده است تا افـــراد یا به داشتـــن فرزنـد فکـر نکنند و اگــر هم فکـــر کردنـد مدیریــت آن برایشان سخـــت میـ‌شود. ایـــن هم یکـی دیـگــر از عوامـــلی است که نقـــش عمـــده ای در تغییر الــگوی ازدواج دارد. در نتـــیـجـه وضعــیت جدیـد که برای افراد قبـــل و بعد از ازدواج (ترکیـبـــی از موقعــیت طبـــقاتی، فرزندآوری، احسـاس مسوولیــت خانوادگـــی و شرایط سخت اقـــتـــصادی و…) فراهـم کرده در تولید الگوی جدیـد ازدواج نقـــش آفریـــنـی کرده اســـت. ایــن شرایــط به خودی خود حاصــل نشده اســت. هم شرایط بعـــد از انـــقـــلاب اسلـــامـــی و هم آموزه های سیـــاسـی و رسانـــه و شرایـــط جهانــی و هم مداخلـــه گری خانواده‌ـــهــا و نســـل های جدیـد در ایـن زمـینه تعـییـن کننــده بوده اســت.

در ایـــن میان بایـــد به ایـن نکــته هم توجه داشـــت که ازدواج در جامعـه شهری ایران معاصــر به لحــاظ فرم و صورت، سنـــتی اســـت و به لحـاظ محـــتوا، مدرن اســت. این وضعـــیـت دوگانـه اسـاس بسـیـاری از مشکــلاتی اسـت که برای افــراد فراهم کرده است.

ایـــن مشـکلات از قبــل از ازدواج تا پس از آن ادامه دارد و در جایی موجب دردسر می شود و حوزه خانواه و جامــعـه را دچار مشـکـــل می کنـد. با این وضعیـت آیـــا هنوز هم می توان افــراد را مقــصر دانـســـت یا اینــکـــه بایــد جامــعه را مقصر دانســـت؟ به نظــر میــ‌رسد به جای بیـــ‌تفـاوتی و نادیــده گرفتن ایـن وضعـــیـــت بایــد آن را به رسـمــیــت شنـاخـــت و به مدارای آن اقدام کرد و زمـــیــنه‌ها و شرایـــط تغیـیــر موقعیـت را فراهــم کرد. مدارا برای ایــجـــاد شرایط منــاسب و بهـــبود وضعیت و در نهـایت وارد شدن به شرایــط جدیــد اســت.

مشکلات ازدواج جوانان به دلیل فرهنگ مدرنیته و سنتی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.