مشکلات جنسی بسیاری از زنان در دنیا

مشکلات جنسی بسیاری در بین زنان وجود دارد که زنان در حین نزدیکی و سکس به این مشکلات پی می برند عفون در واژن موجب می شود زنان در رحم خود احساس درد فراوانی نمایند خانم ها می توانند با شناخت این بیماری های ناحیه تناسلی به پزشک مراجعه نموده و سریع درمان شوند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مشکلات جنسی بسیاری از زنان در دنیا را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

1.در زندگـی مشــتـرك، رابطـــه زنـاشویی برای همـه زنان در همه اوقات لذتـــ‌ــبـخـــش و بدون درد نیـــست. در واقع بسـیـاری از زنان در نقطـــه‌ـای از زندگــیشان به دلــایـــل بسیـــار معـــمولی ممکــن است آمـــیزش دردناک را تجــربـه کنـــنـــد. اصـطــلــاح پزشــکـی که برای ایـن عارضه به‌ـــکار میـــ‌رود، «دیـــس‌پارونیـا» است که به ایـن صورت تعریـــف میــ‌ـــشود: «داشــتن درد تنـاسلــی مداوم یا عودکنــنده که درســـت پیش از رابــطــه زناشویی، حیــن یا پس از آن رخ می‌دهد و باعث ناراحـــتــی فرد می‌ـشود.»

2.آمـــیـــزش دردناک ممـکــن اســت شدت یا مکانـ‌هـــای متفــاوتی داشـــتــه باشـــد، از جملـــه: احـسـاس درد حتی هنگــام گذاشــتن تامپون، احســـاس درد تنـــهــا هنـگـــام آمـیـزش در شرایطـــی خاص، درد جدیــد پس از دوره قبـلی رابطـه زناشویی بدون درد، درد سطـحی (در دهــانـه ورودی دستـگـــاه تنــاسلی)، درد عمــیــق در دســتگــاه تنـــاسلی هنـگــام آمـــیزش، احـساس سوزش یا درد مبهـــم. اما اغـــلب زنـــان مبــتــلا به دیـــسـ‌پـارونیـــا از درد سطحـی هنـــگام رابـطــه زنــاشویی شکــایت میــ‌ــکنـنــد.

3.علــل آمـیــزش دردنـاک بر حســـب محل احسـاس درد و سطحـــی یا عمــقـــی بودن درد، متـفـــاوت اســـت. درد سطحی به علــل متـــفاوتی ممکن است رخ دهد؛ از جمــله:

• نرمـ‌ـشدگـــی ناکـافی:
ایــن عارضه اغـــلـــب به علت نوازش ناکافـــی پیش از رابطــه زنـــاشویی است. همچنـــیــن بهـــ‌ــطور شایعــی پس از یائسگــی، پس از زایمان یا هنگام شیـــردهی به علت افـت هورمون اسـتــروژن ممــکن اســت نرمـــ‌ــشـــدگـــی واژن به میــزان کافی ایجاد نشود.
برخی از داروها که میـــل یا برانــگــیــخـتگـی جنـسی را مهـــار میــ‌ـــکــنـــنــد، میـ‌ـتوانــنـد نرمـــ‌ـــشدگی واژن را نیـــز کم کننـد و به رابطـــه زنــاشویی دردناک منــتهــی شوند؛ از جمله آنهـا میــ‌ـــتوان به برخـــی داروهای ضدافـــسردگـی، داروهای ضدفشـار خون، داروهای آنــتـــی‌هـیسـتــامیــن (ضدحســاسـیــت) و نیز برخـی قرص‌ـــهـای پیشـگـــیــری از بارداری اشـاره کرد.

• آســیب، تحـریک، ضربـه:
آســیـــبـ‌ـها و جراحتــ‌هــای ناشــی از حوادث، جراحـی لگن، اپیزیوتومی یا ناهنــجـــاری‌ـهای مادرزادی.

• الـــتــهـــاب، عفونت یا اخــتــلــال پوستـی:
عفونت در ناحـــیه تنــاســـلــی یا مجــاری ادراری میـ‌تواند آمـیزش را دردنــاک کنـــد. اگــزما یا سایــر مشکـــلــات پوستی ناحــیـــه تنـــاسلــی نیز میـــ‌تواند ایــن عارضـــه را ایـــجــاد کنـــد.

• واکنش به فرآورده‌ـــهای پیـــشــگــیــری از بارداری:
حساسـیت به فوم‌هـــا، ژلــ‌ـــها یا لاتکـس ممـکـن اسـت در زنان رخ دهـــد. همچــنـــیـــن اگر وسایــل پیـــشــگــیری از بارداری دیافـراگــم یا کلـــاهــک گردن رحـــم درست اندازه نشـده باشــد، می‌ــتوانــد درد به‌وجود بیـــاورد.

• واژیــنـــیـسـموس:
انقباض و گرفـتگـی غیرارادی عضلات دیواره واژن.

• وستـــیبولیت:
ایـــن عارضـــه که علت آن دقیــقـا معلوم نیــست به صورت احـساس سوزش یا مورمور شدن در مدخل واژن بروز می‌ــکـنـد.
4.درد عمــیق معــمولا در برخــی از وضعـیتـ‌هـای بدنی هنــگــام آمــیزش شدیـدتـر می‌شود. برخــی علل احسـاس درد عمیق دیـس‌پارونیـا عبارتـــنــد از:

• بیـــمـــاری‌هـــا:
فهــرسـت طویلی از بیــماریـ‌ها شامــل آندومتــریوز، بیـــمـــاری الــتـــهابــی لگـــن، افـــتادگی رحم، رحـم به عقب برگـشــته، فیبــروم‌ـهـــای رحـم، الــتـــهاب مثانه، نشــانگـــان روده تحریـکـــ‌ـپـــذیر، هموروییــد یا بواســیر و کیســتـ‌هـا تخــمـــدانــی ممـکن اســـت درد عمـــیق هنگـــام آمـیـــزش ایجــاد کننـد.

• عفونتـــ‌ــهــا:
هر عفونتـــی در گردن رحم، رحــم یا لوله‌ـــهـــای رحــم ممـکن اسـت باعث درد عمیـق شود.

• درمـان‌ـــهــای جراحی و دارویی:
جوشگاه‌ـــهـــای به جا مانـــده از جراحیـــ‌ـــهایی که در ناحیــه لگـــن انجـــام شده‌ـانـد (از جمـلـــه رحــم‌ـــبـرداری) گاهــی ممـــکن است باعـث مقــاربـت دردناک شوند. بهـــ‌ـــعلـــاوه درمانـ‌ـهــای سرطان شامـــل پرتوتابی و شیــمـــی‌ـدرمانــی باعث تغـــیـیـراتی در بافـــت‌هـــا میــ‌شوند که رابطــه زناشویی را دردنـــاک می‌ـکـنـــنــد.
5.عواطـف عمـیقا بر رابطه زنـاشویی تأــثـــیر می‌گـذارند و ممــکن است در هر نوع درد جنـسـی نقــشـی داشتـــه باشــنــد. از جمـله عوامــل عاطفــی موثر در آمـــیـــزش دردناک عبـارتنـد از:

• مشکــلات روانــی:
اضـــطــراب، افـــســـردگـــی، نگــرانی در مورد ظاهر جسمــی، ترس از صمـیمــیت و نزدیــکـی یا مشـــکــلات در روابط زن و شوهر ممکن اســت با کاهش میـــزان برانـگـــیخـــتــگـــی جنـســی در زن باعــث ناراحتی یا درد هنــگام رابــطه زناشویی شود.

• اسـتــرس:
عضلات کف لگـــن شمـا بسیار به اسـترس حساس هستــنـد. بنـــابــرایــن اســتـرس می‌ـــتواند به آمیـــزش دردنــاک بیـنــجـــامــد.

• سابــقـه سو‌ء‌ اســتـفـاده جنـــســی:
اغلـــب زنـــان مبتـلـا به مقـــاربـــت دردنـــاک سابـــقه‌ سوء‌اســتفاده جنـــسـی ندارنــد امـا اگــر زنی چنین سابـــقـــهــ‌ــای داشتــه باشد، این واقعه ممـــکــن است در تشــدیـــد این عارضه نقــش داشـتــه باشد.

6.پزشـکـــان معمولا برای تشــخــیص علت زمیــنـــهـ‌ــساز درد شمــا اقدامـــات زیــر را انـجـام میــ‌ــدهــند:

• بررسـی سابقه پزشــکی:
پزشــک برای حل ایــن مشــکل سابـــقــه پزشـــکــی کامـــلی را از شمــا خواهـد خواسـت؛ از جمـله زمان شروع درد،ـ‌ مکــان درد،ــ‌ شدت درد، ارتــبـــاط درد با وضعــیت‌های متفاوت بدن، سوابق جراحی و زایـــمانــ‌ـها.

• معـایــنــه لگنـی:
پزشـک حیـن معـــاینه لگنی نشـــانه‌ـهـای تحــریـــک پوستی، عفونت و مشــکــلات آناتومیـــک (بدنــی) را بررسی خواهد کرد. پزشــکتــان ممـــکن اســت در معـــایـنــه دسـتـــگـاه تناســـلــی و عضلات لگــن از شمـــا بخواهد که محل درد را مشــخص کنـیــد و همچـنـین ممــکـــن است برای معایـــنـــه از اســـپــکولوم اســتـــفاده كنـد یا از سونوگرافی و لاپـاروسکوپی (یک عمــل جراحـی که در آن یک وسیــلـــه دوربــیــن‌دار باریک به نام لاپاروسکوپ به درون حفــره شکم یا لگـــن فرسـتـــاده میـــ‌ـــشود) برای دیدن انـدام‌هـای لگـنی كمــك بگیـــرد.
7.در گذشــتـــه، دیـــســـ‌ـــپارونیـــا را عمدتـــا یک مشــکل روانــی می‌ـــدانـسـتــنــد که نیاز به روان‌درمـانـــی دارد. اما امروزه ایـــن دیــدگـاه را کنـار گذاشتـــه‌انـد. پژوهشـگــران، بسیــاری از علـــل آمیـــزش دردنــاک را شناخــته‌ـانـــد و توصیــه آنـهـــا درمـانی همــهــ‌جـــانــبــه و فراگیر اســـت. درمانــی که پزشک انــجـام میـ‌ــدهـــد بسـتگـــی به علت زمـــینــهــ‌ــســـاز درد دارد. بیـمار و همـسرش ممـکـن است بتوانند با ایـجــاد چنــد تغـــیـــیر ساده در رابــطه زنـاشویی، درد را به حداقـــل برساننـد؛ تغیـیــراتـــی مانند موارد زیــر:

• همــ‌ـكلـامـی با همــســـر:
در مورد احـــساســات بد و خوبتان با همـســـرتان صحـبـــت کنـــید؛ مثـــلـا اگـــر احساس میــ‌ـکــنید بایـد آمـــیزش آرامـ‌تــربــاشـــد، حتــمــا بایـــد به همـــســـرتـــان بگویید. اگر در وضعـیـــت بدنی خاصــی هنگــام آمیزش احـسـاس درد میـ‌ـــکنـــید، ممــکن اســت با تغیــیر دادن آن و امتـحان وضعیـتـ‌ــهـای دیگر دردتان کاهـش پیـــدا کند. ضمن ایــنـــكـه نوازش طولانـــیـــ‌ـتر پیـــش از آمــیـــزش نیـــز به تحـــریـــک نرم‌شـدگـی طبیعی واژن کمـک میـــ‌کنـد.

• استـفاده از نرم‌ــکننـــدهـــ‌ها:
نرم‌کــننـدهــ‌ــهــای موجود در بازار شامـل نرم‌ــکــننده‌های با پایه آب یا با پایه سیــلیـــکون ممکـن اســـت رابطه زناشویی را برای شمــا راحـت‌ـتر کنــد. در برخـی از زنـان نرم‌کنــنـــده‌ـــهای حاوی گلــیـــسیـــرین ممکن است زمینـــهـ‌ساز عفونت قارچی شود. بنابراین هنگام خرید ایـن نرم‌ــکــنـــنـــده‌ــهــا به اجزای آنـها روی برچسـب‌شان دقــت کنید و از پزشـكــتان در ایـن مورد سوال کنـــیـد.
8.اگر عفونت یا یک عارضه پزشــکی خاصی باعث درد شده باشد، درمان آن ممــکـن اسـت دیــس‌پارونیا را برطـــرف کنـد.
اگر مصرف دارویی باعـث بروز مشــکل در نرمــ‌‌ــشدگی واژن شده باشد، کنار گذاشـــتـــن آن میــ‌ـــتواند مشکل را حل کنـــد. در اغــلب زنان پس از سن یائسگـی، دیـــسـ‌پارونیا ناشـی از مقــدار ناکافی نرم‌ـشـــدگــی واژن به علت افت میــزان هورمون جنـــسی استروژن است. در این موارد، استــفــاده از کرم‌هــا یا شیـــافــ‌های واژنی ایـن هورمون با تجویز پزشـک ممکـن است مشکل را برطـرف کنـــد.
9.در شیوه درمانی «حســاســیت‌ــزدایــی»، شمــا میـ‌آموزیـــد چگونه با انـــجــام تمـــریــنـاتی برای شل کردن واژن، دردتـان را کاهــش دهید.
پزشـك ممکن اســت انجام ورزشـ‌ــهای کف لگـــن (تمریــنـات کگـل) یا سایــر تمـریـنـات را برای کاهـــش دردتـــان توصیـــه کنـد. اگر برای مدتــی طولانی حین رابــطه زنـــاشویی احسـاس درد کرده باشـید، ممکــن اســـت حتـی پس از درمان و رفع علت درد، نســـبــت به تحریـــکـات جنــسـی پاسـخ عاطـفــی منفی نشان دهـیـــد. اگـــر به علـــت آمـیزش دردناک،‌ شما و همســـرتـان از صمــیمیــت جنـــســـی پرهیــز کرده باشـیـــد، ممـکن اســت نیــاز به بهـــبود ارتبـاطـــ‌ــتان داشـــتـــه باشـــیــد. صحــبـت کردن با یک مشـــاور یا متخـــصــص می‌ـــتوانــد به حل این مشکـلات کمــک کند.
10.و بالـــاخره ایــنـــکـه برخی تغــیـــیـرات در عادات بهداشتــیـ‌تان میـ‌ـــتوان درد و ناراحتی شمـــا هنــگام رابـــطه زنــاشویی را به حداقـــل برســاند. از شســـتـــ‌وشودهـندهـ‌ـهـــای معطـری مانــنـــد شامپوهای بدن و ژلــ‌ـــهـــای دوش در ناحــیــه تناسـلــی اسـتـــفـــاده نكنـــیــد. این فرآوردهــ‌ها ممـــکـــن است باعث تحریـــک ناحــیـــه تنـاسلـــی و مخـتلـ‌کردن نرم‌ــشدگـــی طبـیـعــی آن شوند؛ بهـ‌خصوص اگــر بیــش از حد مصـــرف شوند. از دوش واژیـــنـال هم پرهـیــز کنــیـــد.

مشکلات جنسی بسیاری از زنان در دنیا

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.