مصاحبه خواندنی با نیلوفر رجایی فر دختر داعشی سریال پایتخت 5

نیلوفر رجایی فر یکی از بازیگران جنجالی سریال پایتخت 5 می باشد که به نام الیزابت در این سریال نقش آفرینی می نماید این سریال مخاطبین بسیاری در ایران و خارج از ایران پیدا نموده اند و پر ببینده ترین سریال در ایران نیز بشمار می رود نیلوفر رجایی فر هم یکی از بهترین بازیگران این سریال می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مصاحبه خواندنی با نیلوفر رجایی فر دختر داعشی سریال پایتخت 5  را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : خانواده نقـی معمولی حالـا دیـــگر آنـقـدر برای مردم جا افـــتـــادهــ‌ــانـــد که پیگـیـــری سری پنجـــمـــآن مانــند فصل‌های قبـلی همــچــنان برایشــان جذاب باشد و بخواهـنـــد بدانـــند چه بر سر تک تکشــخـــصیــت‌هــای ایـــن سریـــال می‌ـــآیــد؛ حتــی «الـیـــزابت» بازیــگر داعشـــی پایـتخت ۵ که تازه به قصه پیوسته و نقـــی و خانوادهـــ‌اشـبـــا اعتمــاد به او در حال عبور از یک مخـمصه بزرگ هستنــد. نقــش «الیزابــت» یا به قول ارسـطو «الـی»را «نیلوفر رجاییـــ‌فر» بازی می‌ــکنـــد. او فارغـ‌ـالـتحصـیــل رشتـــه فیـزیــک و اختـر فیزیک از دانـشـــگاه رویال لندن انــگلـــستـــان اســت و ۲۵ سال سن دارد.
بازیگـر داعشی پایتخت ۵

با بازیگر داعشی پایــتـخت ۵ درباره حضورش در مجــموعه «پایتـــخت ۵» و ایفای نقــش یک خانــم که مدتی رابـــا داعشـــی‌ها زندگی کرده گفتــ‌وگو کردیم که در ادامه میـــ‌ــخوانیــد:

**خانــم رجـایــی‌فــر! با گروه آقـــای مقدم چطور آشنا شدید و به سریال پایـــتخت پیوستـــیـد؟

ـ رشــتـــه تحـصیلـــی من، فیــزیــک و اختـــر فیــزیک است و در دانشگـاه رویال لنـدن تحصیــل کردهــ‌ـام.در لندن تئاتـــر دانــشـجویی کار میـــ‌کـردم و همـیشه پیگیر بازیــگری بودم و در دانـشـگاه محـل تحصـیـلـــمهـــم چند نقش کوتاه بازی کرده بودم. در ایـــران هم چندبـار تســـت بازیگری داده بودم، ولیـبــه خاطـــر مدت کوتاه اقــامتـــم در ایران نمی‌ـتوانـسـتــم در آنهـــا حضور داشـــتـه باشـم که در نهایت از طریق دوستانــکـه در جریـــان فعالـیــت‌های من بود، به کار معـــرفـی شدم و دیداری با آقای محســـن تنـــابنـده داشتم.ایشـــان دربـاره نقش با من صحـــبـــتــ‌هـایی کرد و در نهایـت در حالــی که سریــال کلـــیـد خورده بود، من به کار پیوستم.


نیلوفر رجایـی فر بازیـگر داعــشی پایتــخت ۵

**پیـــش از پیوستـــن به پایـــتــخـت، فصلــ‌هـای قبــلی سریـــال را دیـده بودید و اصــلـا میــ‌ـــدانـــستیـــد چنــین مجـــموعه پرمخــاطــبـی تولیــد شده اســت؟

ـ واقــعـــیتـش این اسـت که بخـشـ‌ـــهایی از سریال را دیـــده بودم، ولی چون آن زمـان در ایران نبودم،نتوانــسـتــه بودم که مدام پیگیــر باشــم و بدانم که قصه سریـال چیست. اما بلافاصلهو بعد از ایـنــکه قرار شد در سریــال حضور داشـــتـــه باشـم، تمـام قســـمت‌ـها را طی ۲ شب دیـدم و بعـــد به کار پیوستـــم.
گفتگو با بازیـگـر داعـــشـــی پایتخت ۵

** پس وقتــی به بازیـــگـــران سریـــال پایتـخـــت اضافــه شدید، دیگـــر با خانواده نقـی معمولی آشــنـا بودید و می‌ــدانــستــیـد که ماجــرا از چه قرار اســـت.

ـ بله همه را می‌شـــنـاختـــم جز بهـــتـــاش که او هم در فصـــل پنــج به کار اضــافه شد.

گفت‌وگوی جذاب و خوانـــدنـــی با «الـیزابـت» پایـتـخت ۵ تصاویر

** قبـــل از ایـــنـــکه جلوی دوربـــیــن بروید، میـــ‌دانســـتید که قرار است نقـــش یک زن داعشی را بازی کنیـــد؟

ـ کسی که مرا به کار معرفی کرد، گفــت که یک نقـش بسـیار خوب و جذاب اســت که حتــمابــا ایفـــای آن دیـــده می‌ـشوی و مهـم‌ــتر از همـه اینکـه ارسـطو قرار اســـت عاشـــقت بشود! (با خنــده)و البتـــه من آن زمان نمـیـــ‌ـدانســـتـم یعــنی چه که ارسطو قرار اســـت عاشــقـــم بشود! بعـــد همدر طول کار متوجه شدم و حتی با آقـای مصطفــی تنـــابـنـده هم که صحبــت کردم او هم همـــیـــنـــرا گفت ولی بعدا متوجه شدم که موضوع اصــلا عاشـــقــی ارسـطو نیــست. الیزابـت حداقل برای منـبـــه قدری لایــه‌ـــهـای شخصیتی جالــب و متفـــاوتی داشت که واقـعـــا خیــلـــی خوشحالــم این نقش را ایـــفا کردم.

** شما قبـــل از حضور در مجموعه پایتـــخت نسبـــت به داعـــش و جنــایاتـــش آگـاهـی داشـتـــید و می‌ـدانســـتیـــد که چه میـ‌ــکـنـد؟

ـ بله، کاملـا. چون زنــدگـــی کردن در اروپا داعش را برای شمــا ملـــموس‌ـــتر و آشنـــاتــر میـــ‌ـــکنـد.


سریـــال پایــتخـــت ۵

** به خاطر حملـــات انــتـــحــاری و انـــفـجـــارهایی که روی می‌دهـد؟

ـ بلـه. من در یکی از روزهــایـی که سر کار میـــ‌ــرفـــتــم، با خط سیــاه قطار، خودم را به محـــل کار رسانـــدم.وقتی رســـیـــدم متوجه شدم ۱۰ دقیـقــه بعد در همـــان جا یک بمب خنـــثـی کردهـــ‌ــانــد و خطــر از بیـخ گوشم رد شده بود.
زندگـــی بازیگر داعـشـی پایتـــخـــت ۵

** پس شمـــا به واســطه زنـدگـــی در ایران و اروپا شاید بیشتـــر از ایـرانــی‌ــهــا متوجه امنیــتی که در کشورمان وجود دارد، باشــیـد و آن را درک کنید.

ـ بلـه. کاملـا همـیـــنـطور اسـت. من به واسطـه اتفـاقـاتــی که در آنـــجا می‌ـافــتـد، بیشتر متوجه امـــنیت موجود در ایران هسـتم.


پایتــخـــت ۵

** در ایـن مدت با افـراد داعـشــی هم مواجــهـــه داشتـــه‌ایـد؟

ـ نه به هیــچ وجه. فقط در اخـبار متوجه شدم و ایـــنــکــه مثــلا در محله کناری یک دختر به داعشـــپیوست و یا از فلان محـلـــه دیــگــر ۴ پسر به ایـن گروه ملـحق شده‌ـاند. مثـلا چنــدی پیــش شنـیــدمکه برادر یکـــی از دوستـان نزدیــکـم بی‌ـخبر برای کمـــک به سوریه رفتــه بود. او متـــخـــصــص کامــپـیوتر بودو الـــبتــه برای مبــارزه با داعـــش به سوریـــه رفته بود، ولی کســـی نمیـ‌ـــدانـست و او خبــری در ایـــن زمــیــنه نداده بود.

** پس شمـا با این یکبـاره رهــا شدنـــ‌ـــهـــا آشنـــایــی داشـتـــیـــد. اتــفاقی که در سریــال برای الــیزابــت می‌افـــتـــد و او از طرف همـــسرش رها میــ‌ــشود.

ـ بله. کامـلــا همـیـــنطور اســت. ایـن موضوع برای من کامــلـــا ملــموس اســـت و الیــزابت را کامـــلــا حس کردم.الـــیزابــت همـــیــشـــه یک قسمتی از من خواهد بود. چون با او رنج کشـــیدم و حتـــی برایـــش گریه کردم. من حتــی نمــی‌دانـســـتــم که خط داستـانـی که الیزابــت را پیش می‌ـبــرد، چیـــسـت و در طول کار و فیلـمـنامـــهـــ‌ــای که به دسـت من میـ‌ـرســیـــد، متوجه رنــج‌ـهـــایــی می‌ـشــدم که ایــن زن متحــمــل می‌شد و این دردها باعـــث شد که من الیـزابـت را یک شخصـــیـت جدا و مسـتقــل از خودم بدانـــم.
اولین تجربـــه کاری بازیـــگـر داعــشی پایتخـت ۵

** ضمـــن اینکه شمــا در طول کار هم به عنوان اولین تجـربه جدی شرایط سختـی را در مرحـــلـــه تولیـد گذرانــیــد.

ـ ما گرمای طاقتـ‌ـفرسایی را تحمـل کردیــم هرچـند که از من نقـــل قول‌ـهای دروغی درباره سختـــی کشـــیدن در کار منـــتشــر شده که هیچـــکــدام صحـت ندارد. من بیـــشـــتر در سرما زنــدگی کرده‌ــام و خیــلــی گرمـا را تجــربـه نکرده بودم، ولی در زمان فیلـمـبرداری سریـــال این ماجرا را کامــلا درک کردم. مخـصوصاً که روز اول که سر صحـنـــه سریـال رفتم و گروه مشـغول ضبـط صحـــنــه‌ـــهــای مربوط به عبور از دشـت بودنـد. آنـــجا من هنوز جلوی دوربـــین نرفــته بودم و در سایـــه مدام آب خنک می‌ــنوشیدم ولی آنـچـنـــان گرمـازده شده بودم که نمـــیــ‌ـتوانستــم حتــی حرف بزنم که بعد محسن تنابــنده از من پرســیــد حالت خوب است؟ من هم گفتـم بلـه. صبـــر کنـید تا خودم را با ایــن گرمـا هماهنگ کرده و به آن عادت کنم.

** تجـــربــه کار با آقای مقـدم که یک کارگردان کاربلد و مشــهور هســـتنـــد، چطور بود؟

ـ خیلی شیرین و عالـــی بود و توانستـم چیـزهای بسیـــاری از ایشـان یاد بگـــیــرم. او به قدری باتـــجـــربـــه است که کار روان پیــش می‌ـــرود.

**دربـاره موضوع داعـش که به آن اشاره کردیــد، مردم اروپا و حداقـــل کسـانــی که شمـا آنـــهـا را میـ‌ــشـناسید، نســـبــت به داعـــش آگـــاهـــی حقیـقی داشـتــنــد؟

ـ به نکــته مهــمـی اشاره کردیـد. من تابسـتـان سالـــی که به ایـران برگشـتـــم، یکــی از دوستان نزدیکــم که اسپانـیایــی اســـت و ما در لندن باهـــم آشنا شده بودیم، تصـــمــیــم داشـت که به ایران سفــر کند و من را ببــیـــنـد. امـــا اولیـــن نگرانـــی پدر و مادر او حضور داعش در ایـران و نگرانی آنـــهــا از ایـن موضوع بود. دوست من هم مدام اخــبار و مقالاتی برای آنــهـا میـ‌فرستـــاد که متوجه بشوند یکی از جاهایی که داعش هنوز پایـــش را آنــجـا نگـــذاشتـه، ایـران است. آنهـــا به سختـــی باور کردنـــد که ایـران امـن است و خطـــری دخــترشـان را تهـدیـــد نمـی‌کـنــد.

واقـــعــیــت این اســـت که چون ایــران در ایــن منـطــقه حضور دارد، آنهـــا فکــر می‌ـکـــنـــند که در ایـــران هم داعــش حضور دارد و کشور ناامـنی اســت. البــته ایـن متـعــلق به نسل قدیـم اسـت و جوان‌ــتـرها بهـتر میـ‌ـدانـــنــد که ایـــران جای امـنــی است.

زنـدگــی بازیــگر داعشـی پایـتــخت ۵ در ایــران

** شمــا در ایران میـــ‌ـــمـــانیـــد و کار هنـــریتــان را ادامــه می‌ــدهـــیـــد یا قصد داریـد برای ادامــه زندگـــی به اروپا برگردید؟

ـ فعـــلا در ایــران هستم. به واسـطه کارم مســـافــرت زیـاد میــ‌ــکــنـم، ولی قصـد مهــاجـــرت و مانـــدن در کشور دیـــگـری را ندارم.

** بازخوردهایی که از کار گرفتید چطور بود؟

ـ عالــی. سعــی می‌ـــکـــنم تمام نظـرات مخـــاطـــبان را دنــبــال کنـــم. علی‌ـــرغم اینــکه خیـــلـــی ارتـــباط خوبی با فضای مجازی ندارم ولی تمـــام نظـرات را دنبال میــ‌ـکنـم و میــ‌ـخوانـــم و اتفاقـا پیگـیـر نقدهـــای سازنده هم هسـتـم. مردم ما خیلـی مهـــربان هســـتنـــد و لطف بســـیاری به من داشــتنــد.

** کدام یک از نقشـــ‌های پایــتـخـت را بیـشتـر دوست داشتید؟

ـ تک تک ایــن شخصیـت‌ـــها را دوست داشـــتـــم و حتــی بازیگران ایـن سریال در زندگی شخصـیشــان را هم خیــلـــی دوست دارم. هرکــدام از آنها به نوعی کمک حال من بودنــد. یکی از لحاظ تکـنـــیـکی، یکــی از لحـــاظ آرامـــش، یکی ایــنکــه من در سریال خوشحال باشم. همـــه را مسـاوی و به یک انـــدازه دوست داشــتــم. شیــریــنی صحـبت کردن فهـیمه، درستــکاری و مهــربـــانـــی همــا، دل مهـــربــان نقی و ایــنکـــه در عین حال میـ‌ـــخواهـــد بگوید من از همــه بهــتـرم. بهتــاش و قدبـــازیــِ‌هـای جوانــیــ‌ـــاش، بابــاپـنجعـــلی، رحــمــت و … نمیـــ‌دانـــم کســی را از قلــم انـداختــهـ‌ـام یا نه.


الیزابت بازیگـــر داعــشـــی پایــتخــت ۵

** ارسوط چطور؟ او را نگـــفتیـد.

ـ ارســـطو دیـگـــر گفـــتـــن ندارد.(میـــ‌ــخندد) همـه میـــ‌ـــدانـند عالـــی اســت.

**اگـــر فصـــل ششــم پایتــخـــت ساخــتــه شود در آن حضور داریـد؟

ـ آن را بایـــد ببینیـــم.

همچنین ببــبـیـنیــد:بازیــگـــر «پایـتـــخـــت»: خودم داشــتــم سکته می کردم!

هومن حاجـی عبــداللـهــی بازیگر نقـش رحــمت در سریـال پایـــتــخت ۵ در پســـت اینـســـتاگرامی نوشت: با ایــنـکـــه خودم بازی کردم ولی داشـــتــم سکـــتـــه می کردم.


رحـــمت و فهیـــمه در پایتــخـــت ۵

مصاحبه خواندنی با نیلوفر رجایی فر دختر داعشی سریال پایتخت 5

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.