مضرات داروهای ناتوانی جنسی | قرص های تقویت جنسی و عوارض آن

ناتوانی جنسی نوعی بیماری در مردان می باشد که در برخی از مردان شایع می باشد و باید از قرص های ناتوانی جنسی استفاده نمایند ولی متاسفانه برخی از افراد از این قرص های تقویت جنسی بهعنوان سرگرمی استفاده می نمایند که بسیار زیان آور می باشند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مضرات داروهای ناتوانی جنسی | قرص های تقویت جنسی و عوارض آن را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: وایاگـــرا را می توان به جرات سرشــناس ترین داروی درمــان ناتوانی های جنــســی در بیــن مردم دانــست؛ اما اطـــلاعـــات ناقـص در مورد آن موجب مصـــرف غلـــط ایـــن دارو و افزایش عوارض جانــبـی آن شده اســـت؛ چرا که باورهـــای نادرســت زیـادی در مورد این دارو، که توسط بیـش از بیــسـت و سه میلـــیون نفـــر در سراســر جهــان مورد اســـتفاده قرار می گیـــرد، وجود دارد.

«سیـــلدنــافیـــل» که بیــشــتـر با نام تجـــاری خود یعنــی وایـاگــرا شناختـــه می شود، برای اولین بار توسط شرکت دارویی فایــزر ساخـته و برای درمــان آنــژیــن صدری (بیماری قلبی) مورد استـــفاده قرار گرفـت. در طی آزمـایــش های این دارو مشاهده شد در اثــر مصـــرف، افزایـش نعوظ رخ می دهد. از آن به بعـــد، از 27 مارس 1998 ایـن دارو به عنوان اولیـــن داروی درمان ناتوانـی های جنـسی در آمــریکا مورد اسـتـــفــاده قرار گرفــت.


وایـاگرا چه کار می کند؟

در اغـــلـب مردهـا گاه گاهـی اشــکالـاتـی در نعوظ دیـــده می شود که اگر ایــن اتـــفــاق به طور مکـــرر رخ دهد، احـــتیـاج به درمان دارد.

وایاگــرا با شل کردن عضـلــات آلت تناســلـــی مردانــه، باعث نفوذ مقـدار بیـــشتری خون به آن شده و در نتیـجـــه میزان نعوظ را افزایــش می دهد و اغـــلـــب برای درمان اختلـال نعوظ در مردان مورد اســتفاده قرار می گیرد؛ امــا موارد مصـــرفی دیگـــری نیــز دارد که با نظــر پزشک تعـــین می شود. بررسی پژوهشــگران ایتالــیایی نشـان داده است میزان هورمون جنــســـی تسـتوستـــرون در مردانی که از این دارو استـــفــاده می کنـــنـــد، افزایـش می یابد.

این قرص به راحتی و به سرعت از دسـتـــگاه گوارش جذب می شود. وایاگـــرا توسط آنـزیـم های کبدی متـابولیـزه می شود و کبد و کلــیـه در دفــع آن نقش دارند.

حتــی یک قرص

معـــمولا سیـلـــدنـــافیل را به صورت یک قرص در زمان مورد نیاز مصـــرف می کنـنــد؛ ایــن زمـان می تواند از نیــم الــی چهـــار ساعت (معمولا یک ساعت) قبـــل از تصمـــیــم به مقاربت باشـــد. مصـــرف غذاهـــای چرب همراه ایــن دارو، باعـــث تاخـــیــر در تاثـیــر آن می شود.

در مورد اغلــب بیــمــاران، درمـــان با قرص 50 میلـــی گرمــی آغـاز می شود؛ البـتـــه توجه داشـتــه باشـید حتی در صورت اســـتـفاده از وایاگرا باز هم جهـــت ایجاد نعوظ، احـتـیـاج به تحریــکـــات فیزیکــی و ذهـنـی و تمـایل بیمـار به ایـجــاد نعوظ وجود دارد.

آن روی سکه!

وایــاگـرا داروی نســـبتا پرعارضـــه ای اســت. طبـیـعـــتـا همــه این عوارض اهمـیـت یکـسانـــی ندارنـــد و براساس نوع شان حتــی می توانــنــد با خطـر مرگ همـراه شوند. برخـــی از عوارض جانبـــی و شایـــع وایـــاگــرا شامـــل سردرد، ایجـاد قرمــزی و احسـاس گرمــا در صورت و قســـمــت فوقانـی بدن، ناراحـــتـی معـــده، ترس از نور، احـــساس نبض، آبــریزش بیــنـــی، احـتــقــان بینـی، عطســـه های مکــرر، تغییـــرات بیـــنـایـی، آبــی رنـگ به نظـر رســیدن اجســام و اسهال می شود.

ار جمـله واکشـــن های حسـاســـیتـی نسبــت به ایـــن دارو می توان به احساس بســـته شدن حنجـره، تورم لب ها، زبــان و صورت، پیــدایـش کهــیر، درد قفـســه سیـــنـــه و ضربــان نامنظـم قلـــب، گزگـــز و سنـگـیــنی در سینـــه، بازور، گردن و فک تحـــتانی، تورم پاها، کوتاهـی نفس و احـــساس منـگی طولانـــی مدت یا شدیـد اشـــاره کرد. نعوظ بیـش از حد دردنــاک و طولانـی مدت (بیــش از 4 ساعت) هم از دیگر عوارض ایـن دارو است.

سکـــته قلبــی ناشی از مصرف سیلـدنــافیـل به ندرت در بیـــماران فاقـد سابــقــه ابتلـــا به بیـمـاری های قلــبــی- عروقی و بدون مصـــرف هم زمان با داروهای مســتــعدکـــننـده مشکـــلات قلبـــی- عروقی گزارش شده اسـت. افت فشـار خون، آسـیب عضـــلــات قلب و ایجاد لخـــتــه در عروق نیــز در صورت مصرف سیلـــدنـــافــیـــل گزارش شده اســت.

تداخل های دارویی


برخی از داروها باعث تغـــیـــیر اثــربخــشــی و عوارض ایــن دارو می شوند؛ برای مثـــال داروهای قلـبی حاوی نیــتــرات، سایـــر داروهای مورد اسـتفـاده برای اخـــتــلـال نعوظ، برخـی داروهای ضدایدز، سایمتــیـــدین، فنوباربیـــتــال، کاربامازپیــن و ریـــفـامپـــیـن با سیلـدنافیل تداخل اثر دارنــد و مصرف هم زمان آنـــها بایــد با احتـیـــاط صورت گیــرد. نیترو گلـیـســـیریـن یا داروهای نیــتـــراتـی ماننـد ایزوسوربــایــد، مونونیتـرات، دینـــیـــترات، قرص ها یا سپــری زیرزبانی نیــتـــروگلیسیــرین، نوارها و برچـــسب ترابوستــی نیـتـروگلــیـــســـیـرن نیز منع مصرف هم زمان با ایـن دارو را دارند.

آیــا وایــاگرا کور می کنــد؟

این فرم از کوری، اصـطـلـــاحـــا “NAION” نام دارد و اغـلب در مردان مبـتـــلـا به مرض قند یا مبتـــلایـان به بیمــاری های قلــبی که به اخـتلال در نعوظ منجــر می شوند، پدیـــد می آید. طبــق گزارش سازمان غذا و داروی آمریــکـا، پنـجاه مورد از این بیمـــاری در مصــرف کنـنـدگــان وایاگـــرا گزارش شده است؛ امـــا در مورد اینـکـــه آیا واقــعـــا “NAION” را نیز باید از عوارض ایــن دارو دانســـت یا نه؛ باید گفت هنوز راه نســبـتا زیادی برای تایــید یا رد این مسالــه در پیـــش است.

دارو سرگـــرمی نیست!

بســیاری از کارشــناســـان، آگهـــی های تلویزیونی شرکت های تولیــدکـننـده داروهای ضدنـاتوانــی جنسـی مانـــنـد وایـاگـــرا را علـت اصلــی روی آوردن جوانــان به مصرف ایــن داروها می داننـد. هرچــنـــد ایــن دارو بدون نسـخه پزشــک نبـایــد اســـتفـاده شود؛ امـا در تلویزیون های خارجی و بســـیـــاری از سایــت های ایــنــتــرنـــتی تبـلیــغ شده و فروش ایــنتـرنـتی هم دارد؛ به طوری که در فاصــله بین سال های 1999 تا 2001 نزدیـک به یک میــلـیارد دلار فروش داشـــتـــه اسـت.

وایاگــرا در ابتـــدا برای مردان سالـمـنـدی که دچار مشـــکـــلات جنـسی هسـتـــنــد، تولیــد شد؛ امـا آمارهـای اخـــیــر حکـــایـت از آن دارد که از هنگــام ورود ایـن دارو به بازار در سال 1998 تعداد موارد تجویز آنهـــا برای افــراد زیـر 45 سال، 30 درصـد افــزایش یافـــته اســت.

حتـی بسیـاری از مردان جوان که دچار هیـچ مشکـــلـی هم نیــســـتـــند، اذعــان می کنند که به مصــرف تفــریـحـی ایــن دارو روی آورده انــد؛ ما در ایــنـجا ایــن پرســـش پیش می آید که آیـــا مصـرف چنـین داروهایی به خصوص در درازمدت خطری برای سلـامـــتی مردان جوان ندارد؟ در حال حاضـر اجــمـــاع نظــری در این مورد وجود ندارد.

امـروزه این داور که اســـامـــی عامیانـه ای هم پیدا کرده، مثــل «آقـای آبـی» “Mr. Blue”، «سکـستازی» “Sextasy”، (ترکـــیب وایـــاگــرا و اکـسـتـازی) و «ویتامیــن V» از سوی بسیـــاری از افراد به صورت تفـریحـــی مصرف می شود؛ ایـن در حالــی اســت که ایـن داروها اصولا برای مصــارف تفریــحـــی طراحــی نشـده انــد.

8 توصیه مهم دربـــاره وایاگرا!

1- استـــفــاده از ایـن دارو در افـراد مسـن، خصوصا کسانی که از داروهای خاصی مثــل نیـــتــرات ها (که در داروهای بیـــمــاران قلبـی کاربر دارد)، اســـتفـاده می کنــند، بایــد با نظر مســـتـقــیـم پزشـک مربوطه و تجویز او صورت گیرد. در غیــر این صورت می توانـــد مخاطــره آمیــز باشـد.

2- در صورتــی که نعوظ بیــشــتـر از چهار ساعـت به طول انجامــد، به دلـــیــل احـتمال آسـیب به آلت تنـاسلـی، مراجعه به پزشک ضروری اســت.

3- مصرف سیلدنافیـــل در بیماران مبـــتــلـا به اخـتلالــات خونریـــزی یا زخم معده بایـســـتی با احتـیــاط صورت گیـــرد.

4-در صورتــی که در خلـــال نزدیــکی، علائمی چون منـگــی، گیـــجـــی، تهوع یا دردهای قلـبی (درد سینه، احـسـاس سفـــتی و فشـــار در سینـــه، رخـــتـــی، کزکـز و درد قفـــسه سینه یا شانــه و فک تحــتانـی) در مصرف کننــده پدید آمـد، از ادامه فعـالـــیـــت جنـسی بایـــد خودداری کرد و سریـعا به پزشـک مراجـــعـــه کرد.

5- مصـرف بیشتــر از یک قرص سیـــلدنــافــیـل در روز توصیـــه نمی شود.

6- در صورت مصـــرف اتفاقی بیش از مقـــادیـــر توصیـه شده، بیـمـــار را باید سریـــعا به بیـــمــارستـــان منــتـــقل کرد.

7- دارو را باید دور از نور و رطوبت در دمـای زیـــر 30 درجـــه سانتــیـــگـــراد، درون جعبه دربســته نگـهـــداری کرد.

8- با توجه به احـتـمال بروز عوارض قلـبی شدیــد ناشی از مصـــرف ایـن دارو، توصیه می شود که فقـط تحـت نسخه پزشـک مصرف شود. مهـــمتــرین توصیــه ایـــن است: «هیـچــگـاه از سر تفـنن یا کنـجـــکـاوی این دارو را مصـرف نکــنیـــد.»

مضرات داروهای ناتوانی جنسی | قرص های تقویت جنسی و عوارض آن

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.