مضرات دخول و رابطه از پشت | نزدیکی از پشت و ضررهای آن

نزدیکی از پشت در بین ایرانیان بسیار متداول می باشد دخترانی که دوست دارند با پسران رابطه جنسی برقرار نمایند و به دلیل آسیب دیدن پره بکارتشان نمی نواند نزدیکی از جلو داشته باشند دخول از پشت انجام می دهند این به ضرر دختران و زنان می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر  مضرات دخول و رابطه از پشت | نزدیکی از پشت و ضررهای آن را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

رابـطه مقعـــدی و بی اختیـاری مدفوع
بر اساس یک مطالـــعــه جدید، امکان ابـتـــلا به بی اخـتــیــاری مدفوع را از عوارض رابـــطه مقعـدی برشــمرده‌انـد. در حالی که این تحقـیق نشــان داد که مردان و زنان به دلیل رابـــطـه جنـــســـی مقــعدی هر دو از بی اخــتیاری مدفوع رنـج می‌ـــبرنـد، اما ایـن میزان در مردان همـجـــنـــس‌گــرا بیشـــتر اســـت.
از بین ۶۱۵۰ بزرگـسالـــی که به طور ملـی توسط محــقـــقان دانـــشگـاه آلـــابـــامـا در بیـرمـــنـگـــام بررسی شدنــد، مشخـــص گردیـد که ۵ درصد از مردان و ۳۷ درصد از زنـان حداقـــل یک بار در زنــدگی خود رابـطـــه جنــسی مقـــعـدی را تجربـــه کرده‌اند. برای زنان که از آن به صورت یک رابطه دائمی استفـــاده می‌کـــردند، ۵۰ درصد از آن‌ــهـا حداقل یک بار در ماه گزارش بی اخــتــیاری مدفوع را گزارش کردند، که اگر صادقانه به قضیه نگاه کنــیم چندان بد نیـــســت. با ایــن حال ایـــن آمـار در مورد مردانی که چنـــیـــن رابطـه‌ای را تجربه کرده بودند تقـــریـبا تجـربه بی اخـــتـــیـــاری ادرار در هر ماه سه برابر بود.
ایـــن آمــار در حالیسـت که تنــها ۱۰ درصد از زنان مورد بررســـی رابـطه جنسی مقـــعـدی داشتــنــد، لازم به ذکـــر اسـت که ۷/۷ درصد از زنـان که هرگز مقـاربت مقـعــدی نداشــتـــه‌انــد، نیز تجربه بی اخـتیاری دفع را به صورت گاه گاه گزارش کردهـــ‌ـاند؛ بنـابــرایـــن همانـــطور که این مطـــالــعــه به خودی خود بیانـــگـر اســـت، نتایج نشـــان میـــ‌ــدهـد که رابــطـــه جنــســـی مقـعــدی به طور قطـع سبـــب بی اخـــتـــیـــاری مدفوع نمی‌شود، بلکـــه یکـی از ریـــسـک فاکـــتور‌ـهـای مهــم آن به شمــار می‌رود.

پارگـــی بافتــ‌ـــهـــای مقـــعــدی از عوارض رابطـــه مقعدی
بر خلاف واژن، مقـعـد دارای قابــلیـــت ترشح رطوبت را ندارد و ایـــن امـر عمـــل نفوذ آلت را بسیار سخـت و دردنــاک کرده و احـــتــمـــالـــی پارگی بافـــت‌ــهای اطراف مقــعد را به دنبـــال دارد. دلـــیــل ایـــن که طرفـداران رابـطــه جنـسی مقــعــدی نسـبت به اســـتـــفــاده از روغن‌های روان کنـنــده بسیار آگــاه هســـتـند، نه تنـــها به ایــن دلـــیـــل است که اســـتفاده از آن به کاهش درد کمک میــ‌ـکـــند بلـــکــه به ایـن دلـــیل است که از پارگــی احتـــمــالی بافتـ‌ـهـــای مقـعـد جلوگیـری میـ‌کنــد. لازم به ذکر اسـت که پارگی بافــت مقعد به خودی خود مســـالـه بحــران برانـــگیــزی نیست، چرا که پس از مدتی بهبود می‌یابد. آنـچه در ایـن رابـطــه نیاز به مراقـــبـت دارد ایــن اســت که در ناحـیـه مقعــد باکـــتـــریــ‌ــهای مخـــتلـــفــی زنــدگی میـــ‌کـنـنـــد که با پارگــی بافــت مقـعـــد می‌توانـــنـــد به راحتی به جریـــان خون بدن شخص وارد شده و عفونتـــ‌ــهــا و بیــماری‌ــهـای جدی برای شخص ایجــاد کنـــنـد که ایـــن خود از عوارض رابـــطـه مقعــدی بشمار میــ‌ــآیـد.

رابـطــه مقعـــدی و احتـمال ابـتـــلا به اچ آی وی و سایـــر عفونت‌های مقــاربتـی
در حالـــی که یکــی از مزایای رابـطه جنــســـی مقعــدی نداشـتــن نگرانی در مورد بارداری اسـت، وقتی که بحث بیماری‌ــهـــای عفونی وسط می‌آید داسـتـــان چیــز دیگـــری خواهـد بود. اگـر چه در صورت عدم به کارگــیری روش‌ــهـای ایمــنــی، همــه موارد عفونت‌ــهای دستـگاه تناســلــی میــ‌توانــند از طریـق رابـطـه جنســی معمولی نیز انتقـــال یابـنـــد، اما در رابــطه مقعـدی شانس انتــقـال و ابـــتلــای فرد به ایــن عفونتـ‌ها ۳۰ برابــر بیــشتـــر از رابــطـه واژیـنـال می‌ـبـــاشد.

رابـــطه مقعـــدی و احـــتـمال ابتلــا به سرطانـــ‌هــای مقـعــدی
با توجه به انـجـــمــن سرطـــان شنـــاسی آمــریکـا، به علت اینکـه مقعد دارای غشایــی بســیار نازک و حساس است، به شدت مســـتــعـــد پذیــرش انواعـی از بیـــمــاری‌های ویروسی و به خصوص ویروس پاپـیلومای انــسـانـی یا HPV است. بر اساس گفتـــهــ‌ـهای محـقـــقـــان ایـــن انـــجمن اکـــثـر سرطــان‌های مرتبط با دستـــگاه دفـع با این ویروس مرتبـــط هسـتند و در نتیجـه پذیرش این ویروس به وجود میــ‌ـــآیـنـد. همـچــنـین ایــن نگرانـی وجود دارد که اگر ویروس HPV از طریق مقـــاربــت جنسی به ناحیـــه مقـــعدی منتقــل شود، میـ‌ـــتوانــد منجر به بروز زگـیلـــ‌های مقعـدی نیــز شود. بدیهـــی اســت که ایـن بیــمــاری به اندازه سرطان دردسرساز نیـــست، اما با ایـن حال ناراحتی است که هیــچ کس نمی‌ـخواهـد.

ابتلـــا به عفونت به واژن از عوارض رابــطـــه مقعدی
اگـــر صریـــح به قضیــه نگاه کنــیــم همه میـــ‌ـــدانــیم که مقعد و روده محل تجمــع مواد زایـد و دفـعی بدن و در نتــیجـه آن محـــل زندگــی انواعی از باکـتـــریـ‌ــهــا و انــگل‌ــها اسـت. ایـــن بدین معـــنی اســـت که در صورت داشـــتـــن رابـطـه متنـــاوب مقعدی و واژیـنــال به صورت توامان و بدون انــجام شســت و شو، احــتـمـال انتــقال عفونتـــ‌هــای مخـتــلف و ابـتلـــا به انواع عفونتـ‌ــهای مجاری ادراری و هم چنیــن بیــماریـ‌ـــهای واژیــنال برای زنــان صد در صد است.

رابطه مقـعدی و افـــتادگـی بافت مقعد
اگــر چه شواهد محـکــمی وجود ندارد که بیــانگــر این باشد که رابطه مقــعـــدی به طور حتم منجـــر به افــتـادگـــی بافــت مقعـدی میـ‌ـشود، باید توجه داشـت که پس از تکـرار رابطه مقــعدی ممـکن اســت اتفـــاق بیــفتـد. البتـه لازم به ذکـر اســـت که افـــتادگــی مثــانـــه نیـــز در اثـــر زایـمان و حتــی به سادگی در اثــر گرانـــش زمــین نیز در طول عمـر یک فرد اتـــفاق میـ‌ـافـــتـــد.

رابــطـه مقعــدی و احــتـمال دفع حیـــن رابــطه
داشـــتـــن رابـطـه جنـســی مقعـــدی و احتـــمال دفـــع حیــن رابطـــه در برخی موارد ناگـزیـر اســـت. اگـــر از ایـــن نوع رابـطـــه برای لذت بردن استـفـاده میــ‌ــکــنـــیــد، نباید تعــجـــب کنـــیـد که این اتـــفاق برای خود و یا شریــک دریــافـت کنـنده آن بیـافــتـــد. الــبــته بایــد بیان کرد که وقوع آن باز هم یک احتمال است، نه یک چیـز مطـمئن. بنــابـــرایــن میــ‌توانید آن را به خاطـــر بسپاریـــد که اگر آن اتـفـــاق بیـفتد، فریاد نزنـید و یا شرمــنده نبـاشید چرا که این امــر یک چیـز مسـلم و طبـیـــعـــی می‌ـــبــاشــد.

مضرات دخول و رابطه از پشت | نزدیکی از پشت و ضررهای آن

لینک مرتبط:

سکس و نزدیکی از پشت (مقعد ) در دوران حاملگی زن

نزدیکی از پشت و مقعد | ضررهای دخول از پشت

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.