مضرات رابطه از پشت و باسن برای زنان و دختران

رابطه از پشت و باسن دختران و زنان بسیار خطرناک می باشد و موجب می شود خارج شدن مدفوع به شکل غیر ارادی شده فردی که دخول از پشت صورت می گیرد نتواند مدفوع خودش را نگه داشته و همیشه در لباس زیر خود مدفوع ببیند که این بسیار برای فرد ناخوشایند می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مضرات رابطه از پشت و باسن برای زنان و دختران را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

رابـــطـه جنـسـی مقـعدی یا آنال سکس عبـارت است از انـــجـــام عمـــل جنـــسـی توسط دخول آلت تناســلـی مردانه به مقعــد زن که از دیـرباز تا کنون وجود داشـــتـــه اســـت. نزدیــکـی مقـــعــدی بیــن دو مرد را لواط نامـــیده که متـاســـفـــانه ایـــن عمـــل با اســـم همـــجنــس گرایــی در کشورهـای غربــی زیــاد اسـت. مضـرات رابطه مقعــدی بسـیـار زیــاد و خطرنـــاک بوده و هم از لحـاظ پزشـــکــی و هم شرعی به هیچ عنوان توصیـه نمـــی شود. در عین حال ایـــن رابــطـه برای بعضی از مردان لذت زیادی داشته و به انــجام آن علــاقــه منــد می باشند. در ادامـــه ضمـــن نگاهی به عوارض ایـن رابطـه، نکــات پزشـــکی و شرعی، توصیـه هایــی جهـــت کاهش درد و افـزایـــش ایـــمــنی در ایـن نوع رابـــطــه جنـــســی زنــاشویی مطــرح شده اسـت.
رابـــطـه مقــعـدی از نظر پزشکی

انـجـــام رابطه جنسی یا نزدیـکی از مقعــد با هر روش و با اســـتــفــاده از هر ماده لغزنـده کنــنـده یا بی حس کننده به صورت کرم ، اسپری ، روغن ، ژل ، کانــدوم و پمــاد یک رابـطه پر خطر جنســی بوده و استفـاده از مواد یاد شده و شیوه های فوق فقــط از دردناک بودن این رابـــطـــه کاسته و آســیــب های جبران نا پذیــری به فرد مفعول به لحـاظ جسمــی و برای هر دو فرد فاعـل و مفعول به لحــاظ انـــتقــال بیــمــاری های مقـاربـــتـــی به همراه داشتـه و به جرأت میـــتوان گفـت که هیـــچ پزشکـــی ایــن رابطــه را توصیه نمی کنـــد و از نظـر علمــی غیر قابل قبول میـــبـاشد. به بیان دیـگــر هیچ نظــریــه ای مبـــنـــی بر سالم بودن و بی ضرر بودن این رابــطـه جنـــسی ارائه نگردیـده و بر عکس این رابــطــه همیــشه از نظر پزشکی نقض گردیـده اسـت.

در نواحـــی مقــعد رشــته های عصبــی زیادی پراکنــده شده که ایـــن رشـتـــه های عصــبـــی بســیــار بســیـار آسیـــب پذیر و حســـاس میــباشـنـد و نســبــت به هر چیــزی که وارد دهـانه مقعــد ( anal) شود سریعـــا واکنش نشــان میدهـــند. مکـــانـــیـــزمـی از عمــلــکرد داخــلی بدنبدیــن صورت می باشــد :

دستگـــاه گوارشــی دارای دو نوع اســـفنـکـتـــر sphincter که یکی از آنها داخــلی و غیـــر ارادیـــست و دریچــه ورودی غذا به معده و خروج آن میبــاشد و یکی دیـــگــر از این اسـفـنـــکـــتر ها خارجیــست که ایـــن یکـی ارادیست وقتـــی که غذا بلــعیده می شود , از طریق مری پایـــیـن آمــده و به سمت معــده می رود . در محـــل ورود و خروج معده , عضـلات حلــقوی وجود دارند که به آنـهـــا اصـطلاحا “اســفـنـــکـتـــر”( sphincter ) گفــتــه می شود و به عنوان دریـچه عمـل می کننـــد.

زمــانی که شمـا احساس میــکـنید که نیـاز به عمل خروج مدفوع از دریــچه مقعــد را دارید ایــن زمـانیست که اســفنــکتر داخـــلـــی ۲ باز شده که خب همانطور که گفتـه شد غیر ارادیســت اما عمـل باز کردن دریچـه مقعـــد ( اسـفنکـــتـــر خارجی) و در کل دفـــع مدفوع ارادیست و دست شمـــا میــباشـد یعــنــی از زمانـــی که احـــسـاس کردیـــد نیاز به wc دارید و خودتون رو نگه میداریــد تا به محل منـــاسب برسـید و سپس به اراده خودتون باعــث خارج شدن مدفوع می شود ایـــن نگـــه داشــتـن و این عمــل خارج کردن مدفوع توسط اسفنکـــتــر خارجـی که ارادیـــست انـجــام میـــشه .

نتــیـجـه این مباحــث ایــنســـت که رابطــه جنسـی از راه مقــعد یا کلـا وارد شدن هر شئی در درون مقعــد باعث آســیـــب دیـــدگـی اســفنــکـــتـر خارجــی شده و باعـث میـــشود که دریــچه خروجی مقـعـد یا همون آنــال به درستی کار خودش رو انجام نده یعنـــی از قدرت ارادی خارج میـــشـه پس به مرور زمـان امکـــان ارادی خروج مدفوع یا نگـــه داشتن خود را از دست میـدهـید در این صورت نا خواسته و غیر ارادی مدفوع از درچه مقـعد خارج میشود در ایـــنـصورت همـیـــشه لکــه هایی از مدفوع در لباس زیـر مشاهــده می گردد. که خب مسلـمـــا این برای هیـــچ آدمـی خوشایــنـــد نیسـت.
رابــطـــه مقعـدی از نظـر شرع

در دیـــن اسلـــام به سکـــس مقعــدی بین دو مرد لواط و به سکس مقعـدی مرد با زن نیــز وطی دبـر گفته میـــ‌ شود. عمل لواط در ایــن دیـــن به شدت منــع شده و حرام و از گنـاهان کبیـرهــ‌ اســت و برای آن مجــازات اعــدام وجود دارد. اما در مورد جواز سکــس مقـعـدی مرد و زن اخـــتـلـاف وجود دارد به گونه‌ای که برخـــی معتــقدند این عمل کامــلـاً حرام است و اگر کســـی انجــام داد بایـــد توبه کند و برخی معـتقــدنــد اگــر زن راضی نبـاشـد حرام و در غیـــر ایـــنصورت شدیداً مکــروه‌ـــاســت. اهل سنـت ایـن کار را شدیداً حرام میـــ‌ـدانند و حتـــی برخـی از علـــمــای آنـان فتوا دادهــ‌انـد که اگـــر مردی چنـــیــن کاری انـجام دهد زنـش میـــ‌ــتوانـــد فوراً از او طلــاق بگیـــرد. در ادامه نظـر و فتوای برخــی از مراجع را ملـــاحـظه فرمـایید.

امـــام صادق (ع)در مورد نزدیــکی از پشــت اجازه زن را شرط می دانـد مگــر نه حرام اسـت.

فتوای آیـــت الـــلــه مکـــارم شیرازی را در این خصوص: در صورت رضایت همسر کراهـت شدیــد دارد و در صورت عدم رضـــایت حرام است.

برخـــی از علـمــا می گوینـــد رابطه مقعـــدی حتـــی با اجازه زن هم مکــروه است.

بنــا بر فتوای آیـــت اللـه خامـــنـــه ای این عمـــل کراهت شدید دارد و احـتـیاط در ترک آن است مخـصوصا اگر زن راضی نباشد و در صورتـی که موجب اذیت او شود حرام اسـت .

بنـابـــر فتوای آیت الـلــه تبریــزی آمیـزش با همـــسر از عقب ، بنـــابر احتـیـاط واجـب جائز نیــســت.

به فتوای کســـانـــی که ایــن کاررا جایـــز نمـی دانند، اگر کسی مرتکـــب شد، بایــد اســتــغـفـــار و توبه نمـــاید. اگــر در حال حیض ایــن کار صورت گرفت، ‌خوب اســـت کفّـاره بدهـــد. کفـّاره آن اگـر در ابـــتـــدای ایام حیـض باشد، هجــده نخود طلای سکّه دارو اگـر در وسط عادت باشـــد، نُــه نخود و قسمــت آخرت حیـض ۵/۴ نخود طلـای سکه دار باید به فقـیــر بدهـــد.

الـبـــته اگر ناخواســتــه و سهواً نزدیکـــی صورت گرفـتـه اشـکــال ندارد. به هر حال چه ایـن عمــل جایـز باشد و چه نبـاشــد ، بایــد توجه داشت که ایـــن کار عملــی غیر طبیــعـی اســت و چه بســـا تکرار آن مشــکـلـــاتی را در سیســـتــم گوارش و دفـع مدفوع برای زن به وجود آورد . بنـــابـرایـن اطاعـــت از شوهر در این مسئله لازم نیـــســت.

در قوانـــین مجازات های اســلـــامی آمــده اسـت اگر مردی همـســـر خود را مجـبور به انـــجام چنـیـــن رابـــطـه ای با وی کند زوجه ( زن) می توانــد از شوهر خود شکایــت کند. کمــا اینکــه هر چیزی که از نظر اســلـام مردود شنــاخـته شود حتـــما به ضرر انسـان می باشـد که امروزه از نظر پزشـکـــی نیـــز ثابت شده که ایــن رابـــطــه یک رابــطه پرخطــر اسـت .

آیات عظام: خویی،‌ اراکـــی، سیـــستـانـــی، امـام خمیـنــی، آیـت الـله فاضل و آیــت الـــلـه تبریزی درخــصوص نزدیـــکـی کردن از پشــت می گوینـــد هم از نظر دیــن و هم از نظـر عقل و هم از نظـــر علـم مردود اسـت . امــا وجود میـل درونی را نمـی شود منـکــر شد.

آیات عظام: امـام خمــیــنی، بهـجت، خامــن ه­ای، صافــی، مکــارم، نوری کراهــت شدیـــد دارد.» امام خمــیـــنـی، آیـــت اللــه نوری و آیت الله فاضل، تعـــلــیقـــات الـعـروه ج۲، الــنـــکـاح، الـــفـصـل الـاول، م ۱؛» آیت الـــله صافـــی، توضیـح المـسائل مراجـع، م ۴۵۰؛» آیت الــلـــه خامــنه­ــای، اســتـفتــاء س ۴۱۹؛» آیت الله مکارم، تعلیقــات علی الــعـروه، احــکام الحیـــض، الــسابـــع و دفتــر آیت اللـه بهـجت.»

آیــت الـــله سیسـتـانـی: اگــر زن راضـــی باشـد، کراهــت شدید دارد و اگــر راضــی نبـاشــد، بنا بر احتـــیاط واجـب جایز نیست. » آیـت الــله سیـسـتـــانـی، توضیـح المسائل مراجع، م ۴۵۰٫» آیت الله تبـریـزی و آیـت الــله وحیــد: بنــا بر احـتـــیاط واجب جایز نیـــسـت.» آیت الـــلـه تبریزی، استـفـتـــائات، س ۱۴۶۳ و منهاج الــصالحـــیـن، ج ۱، م۲۲۸ و آیت الـله وحیــد، منهاج الـــصـالــحیــن، ج ۲، م ۲۲۸٫

قرآن مجــیـد نیز درخصوص کامجویى از زن می گوید:

۱) نِسَـاؤُـکـُمْ حَـرْثـــٌ لَـکُــمــْ فَأـْـــتوْا حَرْـــثـَکـــُـــمــْ أَــنـــَّىــ‏ شِئْتــُمْـ….”هـــمســران شما محـل بذر افـشانــى شما هسـتـند، بنا بر این هر زمانـــ‏ـــبخواهـــید مى‏توانیـد با آنـــها آمــیزش نمـــایـــید…ـــ”

۲) فَـإِذَـا تَـــطَــهـــَّــرْـنـَ فَـــأـْــتـُوهُـــنـّـَ مِـــنـــْ حَیْثـــُ أَـــمَرَکـــُمُ الـــلــّـــَهـــُ…”… چون پاک شدند از آن جا که خدا فرمـــان داده اســت با ایــشــانــ‏ نزدیـکـى کنید…” (قائلان به حرمت به این آیه استشهـــاد مى‏ـــکـــنـــنــد.

۳ ) خداوند از زبـان پیـامبرش لوط که قومش را مورد خطـــاب قرارداده بود، مىــ‏ــفرمـاید:یَاقــَوْمـِ هَؤُلـــاءِ بَـنَـــاتـــی هُنــّـــَ أَــطـــْــهـَـرُ لَکـُـمـــْ…ـــ”گــفـــت: اى قوم من! ایــنها دخـــتران من هســتــند (ومن حتى حاضرم‏ـــدخـتــران خودم را به عقــد شمــا در آورم اینـــهــا) براى شمــا پاکیــزه‏ـترنـد.”

۴) قَـالــَ هؤُـلـــآءِ بَنـــَاتِی إِن کُــنتـــُـمْ فَاعــِلـــِینــَ “لوط به قوم خود گفـت: من این دخـترانم را به نکاح شما می دهم تااگر خیـال عمـلى داریـد انــجـام دهید.” معـتـقــدان به جواز ایـــن کار به ایـــن آیــهــ‏وآیــه ۷۸ سوره هود و۲۲۳ سوره بقــره اسـتــشـهـــاد مى‏کـنـــنـــد.

به طور کلـــی تفــصیـل احـکام را می توان ایـنگونه شرح داد:

۱ – بنا به نظر اقوى – که نظر مشهور اســت – نزدیکى کردن با زن یا کنـــیـــز از عقـب جایز مى‏ـبـــاشـد، ولى شدیــداً کراهت دارد، و احوط، ترک ‏ایـــن کار است، به ویژه هنــگـــام عدم رضـایـت زن یا زیان رسانــدن بدو،چنان که خبـر ابن ابى یعفور – که پیــشتـــر گفته شد – بر آن دلــالـت دارد.

۲ – بنـــابــر جواز ایـن عمل، آیــا مى‏ـتوان در ایـام حیض از عقب با زنــ‏نزدیکـــى کرد؟ اقوى چنیـن اسـت.

۳- نزدیـــکـــى از عقـــب همــچون جمــاع طبـیـعـــى اســت در وجوب‏ــغـســـل، عده گرفتــن، تعلـــق گرفـــتـن مهـــر، باطـــل کردن روزه، ثابـــت شدنـ‏ حد زنـا اگــر زن بیگـــانــه باشد، وایــنکــه ملــاک تحـقق جماع، دخول حشــفه(قسمت جلویى آلـــت تناســلى مرد)یا به مقدار آن، و در حرمـت دختـــرومادر زن، ودیـــگـــر احکام مصــاهره که بر دخول متــرتــب است.

۴ – این نوع جماع در حصول حلـــال شدن زن سه طلاقه کافىـ‏ـــنیست، زیـــرا در اخبـــار آمـده است که بایــد زن ومرد )عسـیلـه( همـدیــگـررا بچشـنــد )کنـایــه از انزال در رحـــم زن اســـت( پس در ایــن حالت آمـیـزش‏جنـــسـى بایـد از طریق طبـیــعـــى صورت پذیرد.

۵ – بعــید به نظـر مىـــ‏رسد که این کار از آمـیزش جنسى واجب چهــارمــاه یکـــبار، کفایت کنــد
دلـــایل تمــایـــل مردان به سکس از پشت

یکی از دلایلی که مرد را به سوی نزدیکـــی از پشت میـــ‌ کشـــانـــد، عدم موفقیت مرد در به ارگاســـم رســـاندن همســـرش میـــ‌ باشد. و از این موضوع رنج میـــ‌ـــبــرد؛ لذا متمـایل میـ‌ شود که از پشت نزدیکی کنــد. در چنـین شرایـــطی زن میـ‌ تواند با محــبـت به شوهرش کمــک و او را راهــنــمــایـــی کند تا او با لمس و بازی با مواضــع حساس جنـسـی‌ اش ، سریعــ‌ تر آماده شده و به ارگـــاســم برسد. در این صورت «مرد» احــســاس قدرت و لذت میــ‌ کند، واز تقــاضـای خود منـصرف می‌ـشود.
مضرات پزشکی سکس از مقعـــد (دُبُـر)

اما غیـر از وجه شرعی، باید جنـــبــه های بهــداشـتـــی چنــین رابطــه جنــســی را نیــز در نظـــر گرفت؛ زیــرا از نظـــر پزشـکی احتمـــال ابتــلاء به بسـیـاری از عفونتـ‌ ها و بیمـــاریـ‌ ها برای زن و مرد و به خصوص زن با رابطه جنـســـی از معقـــد وجود دارد. حلـقه خروجی جداره مقـعـد به دلیـل ایـــنـکه ماننــد واژن قابلـیــت ارتـــجـاعی و انـعـطافــ‌پذیـری لازم برای نزدیـــکـی و حرکـــت رفت و برگـشتــی پنـیـس(آلت تنـــاسلی مرد) را ندارد، در نتـــیـجه احتمــال خراش برداشـــتـــن و خون ریــزی آن بســـیــار بالـا می‌ باشـد. این خراش‌ــهـا و بریدگــیــ‌ــهـا اغلب در بافت و بســـیــار ریز می‌ــباشـــنـــد و معــمولاً با چشـــم غیر مسـلـح قابل دیـــدن نیستند. هم چنـیـــن، نوک آلـت تناسلـــی مردان نیز به دلـیـل عدم وجود محیــطی مناســـب برای حرکـت رفــت و برگــشـتـی احـــتمـال دارد که دچـــار خراش در سطـــح گردد که این مورد خطــر دریافت ویروس را در شخــص فاعـل هم افزایــش میـ‌ـدهـد.

اســاســا ساخـــتار مقـــعد برای انــجام رابـطـه جنســی نمـــیــ‌ باشــد و بگونهـ‌ـــای شکـل یافته که برای خروج مدفوع کارایی داشــتــه باشـد نه برای دخول جســـم خارجی، در نتــیـــجـــه رابــطه جنـــســـی مقعــدی کاملـا غیر طبــیـعی است؛ عضـلـــات اسـفنگتر اطراف مقـعــد که کارکـــرد آنهـا بسـتن مجـــرا میـــ‌باشــد بگونه ای شکــل گرفتـهــ‌ـاند که در اثر ورود آلت و با فشاری که مرد با آلت خود بر مقعد می‌آورد بنـــا به طبیــعت خود منــقـبـض میـ‌گردنـد تا از ورود جلوگیـــری کنـــنــد، ایــن عمل کامـلـا غیــر ارادی میــ‌ـباشد و موجب ایـــجـاد زخـم های بسیار ریز در دیواره داخلـــی میـ‌گـــردد ( حتی اگـر این کار به آرامی صورت گیـــرد یا از مواد روان کننــده اســـتفــاده شود).
این زخـم ها اگـــر چه بســیـــار ریز بوده و شاید هیچـگونه دردی نداشـتــه و با چشم قابل مشــاهـده نباشـنـد ولی شاهراه فوق العــاده بزرگی برای ورود باکتریـ‌ـــهـا و ویروس‌ـهـــای خطرناک (اعـــم از ویروسهـــای داخـل روده و مدفوع و یا ویروسهــایـــی که از طریق آلت مرد وارد میـ‌ـشوند) به داخل جریـان خون می‌باشنـــد. ایـن میکـــروب‌ـهـا میــ‌توانـنــد بیـــمـــاری های STD نظیــر بیمـــاری ایــدز و انواع عفونت های دســـتـــگاه گوارشـــی عفونت های رودهـ‌ ای را ایجـــاد کننـــد.

بر اســـاس برآورد سازمـــان جهـانی بهــداشـت روزانـه شاهـد بروز حدود یک میلـیون مورد از بیـــماریهای آمـیـزشـی(STDs) در دنیـا هستیــم. STD ها میکـــروب‌هایی هستـنـــد که می‌توانـند پوست، مخاط، واژن (مهـبــل)، مقـعـد (رکـتوم یا راست روده)، کبد، دستـگــاه گوارش و حتی چشـم ، دهـان و حلـــق را گرفتار کنـــند.

گزارش‌ــها بیــانـــگـــر این واقعیـتنــد که STD ها خانــمها را بیـــشـتـــر گرفـتـار می‌کــننـد. طی تحقــیقات انـــجام شده معلوم گشتـه که خطر ابتــلا به برخـی از STD ها نظـــیر ویروس HIV ( ایــدز) از طریـــق رابـــطــه جنسی مقـعدی بیشـتر از رابـطه جنــسی مهبلی (از طریـق فرج) میــ‌باشـــد.
رابــطـه جنـــسـی معقــدی همـچنـــین می تواند موجب آســـیب های فیــزیکـی مانــنـد باد شکـــمـــ‌، بواسیـــر، شقـاق مقعــدی، بی اخـــتیــاری مدفوعی و نظایر آن گردد. در ضمــن ایـن عمل علاوه بر مشکـلات یاد شده میــتوانـــد موجب پارگی رکـــتوم گردد که در این صورت نیاز به عمـل جراحی می‌ـــبـاشد.

خـــطرات رابـطــه جنــسی مقعدی برای زنان

مطــالـعات نشان داده است که تکرار ایـن عمل موجب ایـــجاد بی اخــتـــیاری مدفوعی می شود، به ایــن دلــیـــل که ایــن عمل موجب تضـــعــیف ماهـــیچــه های اسـفنگتـــر شده و ماهیچه قدرت اولیه خود برای جمع شدن و جلوگیری از خروج مدفوع را از دســـت میــدهـــد. مســالــه مهـم دیـــگـــر از ایــنـجا ناشــی می گردد که کوچکــتریــن دسـتـــکـاری در مقعد (یا رابــطه مقــعدی) به دلیـل نزدیـکـی زیـاد مقـــعد به مهبل می تواند موجب ورود ویروس های موجود در روده به مهــبل شده و بیـمــاریهای عفونی در ایـن ناحـــیـه، همــانـــند ترشـحات بد بو در مهبل ، عفونت مثانـه ، زگــیل ، تبخــال ، اخـــتلال و عفونت کلـــیـــه ها و حتـــی سرطــان را ایـجاد نمـــاید.

طی مطــالـعــهـ‌ـای در آمریـکـا تحقـــیــقی روی گروهی از زوجین انـــجام شد و مشـخـص گردیـــد که درصد بالـــایـی از زنـانی که رابطـه جنسی مقـــعدی داشتـــه‌ـانــد، نه تنها هیـــچ لذتـی از این رابـطـه نمــیـ‌ـبردنـــد بلکـه این نوع رابـطـه برایـشـان رنـــج آور بوده و در صد دیــگــر، با وجود تجربه ایـن نوع رابــطـــه طی ماه های متــمادی، هنوز هم از بعـــد از انـــجــام آن ، از احــســاس ناراحـتــی در مقعـــد تا چنــد روز بعد از آن و بویژه هنگـــام دفـــع مدفوع، گلــهـ‌ـــمـنـــد بودند و دلیــل انجام ایـن نوع رابـــطـــه را خواست شوهرانــشـان ذکــر کردهــ‌ـــاند.
زنـان قربانـیـــان سکـس از پشـت

دیواره داخلـی روده بزرگ (بخش داخـــلـی مقـعـــد) خود قابـــلـــیــت جذب مسـتقـیم مواد و انـــتقال مستقیم آن به خون را دارد. بر اساس آمار، انـــتـــقال ویروس اچ. آی. وی. از طریـق رابــطـه جنــسی مقعــدی، همچـنــان بالــاتریــن میزان درصــد خطــر انـنقـال را به خود اخــتصــاص می دهد. در بیـــن افــراد آلوده از طریـق آمـیـــزش جنســـی، مردان همــجنـســگرایـی که به رابـــطه جنــســی مقـــعـــدی گرایش دارنــد، بیــشتریـــن قربــانـیان ایـن ویروس را تشـکـیل می دهـند.
در صورت آلوده بودن هر یک از شرکـــای جنسی، ریـــســک انــتــقال ویروس HIV و سایر بیـمـــاریـــ‌های آمـــیــزشـــی که از طریـــق خون انتـــقـــال می‌یابـند، در تمـاس جنـسی از راه مقعد بســـیار بالــا میــ‌ــبـاشـــد. در رابطـــه جنـسی از معقـــد، مهـــم ترین خطــری که اشخاص را تهـدید می کنـد تماس خونی مسـتـقـــیم و همـــچنـین مایــعـات درونی بدن با خون شریـــک جنـسی میـ‌باشـــد که در صورت آلوده بودن هر یک از شرکـــای جنـــسی، احتمال سرایت ویروس HIV به شریک سالــم وجود دارد.
رابـطه مقــعــدی در ایران

در ایـــران هیـچ آمـار دقیـقی از رابــطـه جنــســی مقـــعدی وجود ندارد امـا با وجود محـــدودیتـ‌ های اجتــمـــاعی و مذهبـی و همــچنین عدم پذیــرش نزدیــکـــی بین دخـــتــرهـای جوان و پسـر های جوان پیش از ازدواج در ایـــران، احتــمـــال آن داده میــ‌ شود که رویکرد به آمیزش مقــعـدی چه در رابـــطـه (دخـتر– پسر) و چه در رابطـه (پسر– پســر) در ابـتدای بلوغ جنـــسی و گذار به مرحـلـــه سن بلوغ و شکل گیری هویت جنـسی، به عنوان شکـــلی از پاسـخگویی به کنـــجــکـاوی‌ های جنســـی و رشـــد شکــل شخـــصــیـت جنــســـیتی آنان بیـشتــر مورد توجه ایـــن گروه سنـی باشــد. متاسـفانـه در بین دخـــتران جوان به دلـیـــل توجه به حفـظ پرده بکـــارت ممکن اسـت که دختــران پیش از ازدواج بیشتر به چنـیــن شیوه‌ای روی آورنـــد. بارها شاهـد بودیـم که دختــرانـــی با سن و سال پایــیــن برای مشـــکـلات مقـــعدی و بیــرون زدگی رکتوم به مطـب همـــکـــاران مراجــعه کرده انــد.

نحوه تشخــیص رابـــطه مقــعــدی

پزشکـــی قانونی میـــتوانــد نسبـــت به تشـــخـــیص این نوع رابــطه همـــانـــنـــد رابـــطــه واژیـــنـال اقـدام و اعـلــام نظــر نمایـــد که معـمولا در تجـــاوزات جنــسی ایــن تشــخیـــص میتوانـــد موثر باشد. در صورت مکـرر بودن ، علـــایم دخول را می توان مشاهــده نمود. بایــد دانـســـت که اگـر دفـــعـات دخول کمتـر از ۳-۲ مورد باشد نبـــایـد انــتـــظـــار علایــم را داشــت در صورتی که دفــعـات دخول بیـــشـتـــر باشــد علائمی مثـل از بیــن رفـــت چیـن های مقعدی که در حالـــت معـاینـه پوست اطراف مقـعد صاف تر از زمــان طبیـعـــی است و تورم یا صافی چیـن ها ، ضخیم شدن پوست اطـــراف مقعـد که به داخـل کشیده شده و تا ناحـــیـه پوستی مخاطـــی ادامه می یابـد و گهـــگــاه ناحـیـــه یاد شده پوستــه گذار می گردد ، دیــده می شود.
اگـــر مفــعول حرفه ای باشد ضخیـم شدن پوست حتی به داخـل رکتوم امـــتـــداد می یابـــد و فیـسوزهـای بهــبود یافـته قبلـــی به صورت خطوط کم رنگ در محل چین ها دیده می شود . در مفــعولین حرفه ای مقـــعد شکــل قیفـی پیــدا می کنــد مثـل ایـنـکه مقـــعد به طرف داخـل کشـــیــده شده باشـــد از نکــات مهم ایـن اسـت که هیــچ وقت نباید شل شدگی اســفنکـــتـر مقعـدی را از یاد برد. در افـراد حرفه ای و در مشـــاهـــده مقـعــدی اکثرا علـــائمی مشـاهـــده نمـــی گردد مگـــر از مانور به خصوصی اســتفـــاده نمائیم .
مواقعـــی که شخـــصی در حالت معــاینـــه قرار دارد انگـشتان بزرگ را در فاصلـــه کمی از مقـعــد قرار داده و با بقـیه انـــگشتان باسن را گرفـــتـه و به طرف کنــاره ها می کشیــم تا چین ها مقــعـــدی به خوبی نمــایــان شوند . سپــس به طور عمـدی به اســـفنکـــتـر فشار آورده و تا فرد خود را جمع کند و اگر افکار او را به نکــتـه دیگری جلــب نمایید حرکت ارادی اسفنـکـتـــر از بین رفـته و حالت آن مشحـــص می شود . علــائم پارگی اسـفـــنکتـــر چیـن ها ممـکن اســـت مشاهـــده شود که لازم به توجه می باشد شلی اســفنکتـر مقـعدی از علـائم دخول مکـــرر می باشـــد.
در ضمن بایــد به حالت مجرای مقعدی نیز توجه کرد. دخول مقـعــدی ممکن اســـت باعث تغــییـر حالـت مجرای مقـــعـــدی- ایــجاد بواسیـــر و هموروئید-زایـده های گوشتی کوچک در اطـراف مجــرای مقعــدی – زگـیـــل های کوچک – بیـــرون زدن قسـمـتی از بافــت از مقـعـــد-کمی باز شدن مجـــرای مقعدی و … شود.

سؤال و جواب در مورد رابطه مقــعـــدی

آیا رابــطـه جنــسی مقـــعــدی باعث بزرگ شدن یا برجــستـــه شدن باسـن میــشود ؟
خیر به هیــچ وجه از نظر علـمی این موضوع ثابـــت نشـــده است
آیا رابطـــه جنـــســی مقـــعدی باعــث بزرگ شدن دهانــه مقعد میشود ؟
بلـه ، رابطه جنسی مقعـــدی میـتوانـد باعـث تغیــیر شکــل بخــش خروجی مقـــعـــد (anal) شود
آیا از طریق رابــطه جنــسی مقـــعـــدی امکـان بارداری وجود دارد ؟
خیر
آیا اگـــر از روان کنــنـــده ، اسـپری های بی حسی برای رابــطه جنسی مقعــدی استــفـــاده کنـیم از عوارض آن کاسـته میــشود ؟
خیــر، اســتفـــاده از روان کنــنـده ، بیحــس کنـنده و امثـالهــم تنها جهت روان شدن و یا کاهـــش درد ایـــن رابطه میــبــاشـد و از عوارض و آسیبــهــای ایــن رابطه نمـــیــکاهـد
آیــا رابطـــه جنـــسـی مقــعدی برای زنــان لذتـــبخش اسـت ؟
از نظر فیــزولوژیـکی خیـــر ، امــا از نظــر روانــی دسـتــه ای از زنــان از ایــن جهـــت که باعث ایـــجـــاد لذت برای همسـرشــان میشوند از ایـــن طریـق احــساس لذت و تحـریک جنـــســی بیـشـتـری میکـنـند
حکــم رابطــه جنســی مقعــدی از نظـر شرعــی ؟
رابـــطـه جنـــسـی مقــعـــدی در صورت رضایــت زن مکــروه و درصورتــی که زن رضــایت نداشته باشــد حرام است
آیـــا رابطه جنـسی مقـعدی برای پزشکــی قانونی قابـل تشخـــیص است ؟
بلـه ، با توجه به علـــائمی که طی انجـــام مکـرر ایـن رابطـه بوجود می آیـد ایــن رابطــه نیـــز برای پزشـــکـــی قانونی قابــل تشخـــیص است
اگـــر شوهرم از من درخواست رابطــه جنــســی مقــعـــدی داشـــتـــه باشـــد و من نپذیـــرم آیا میـــتوانــد بعلـــت عدم تمکــیـــن از من شکایت کنـــد ؟
در مورد رابطـه جنـــسی مقـعدی خیــر ، در صورت عدم رضـــایـت زن مرد نمیتوانـد درخواست تمکـین کنـــد
اگـــر رابطه جنســی مقعــدی مضـــر اســت چرا در فیـــلـمــهای پو*ر*نو انـجام میشود ؟
در فیــلمـهــای پو*ر*نو خیـــلــی رفــتارها انــجام میـــشود که جزء اخـتلالـــات جنــســی و انحـــرافــات جنـــسی میــبـاشـــد امــا آیــا ایـن رفــتارهـا درســت است ؟ خیـــر
فیـلــم های پو*ر*نو صرفا به قصـد تحــریــک جنسـی تولیـد میشوند و عشق و دوست داشـــتـن در ایـن فیلــمـها جایـــگـــاهـی ندارد ایـن در حالــیـسـت که رابـطه جنســی بین زوجیــن بایـــد باعــث تحـــکیـــم علــاقــه فی ماب ین طرفیـن شود.

مضرات رابطه از پشت و باسن برای زنان و دختران

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.