معرفی آنتی بیوتیک ها و عوارض جانبی این داروها

آنتی بیوتیک ها یکی از داروهایی می باشد که مصرف این دارو بسیار بالا می باشد و بیشتر افراد در ایران از انواع آنتی بیوتیک ها استفاده می نمایند خود درمانی باعث شده است عوارض این داروها نیز افزایش پیدا نماید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر معرفی آنتی بیوتیک ها و عوارض جانبی این داروها را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: بـا توجه به ایـــن که مصرف آنتـــی بیوتیک در بین ما بســیـــار بالــاســـت ، توجه به عوارض جانـبـی آن نیـز اهمیـت زیادی دارد . در سال 2018 آنــتـــی بیوتیک ها به عنوان پرفروش ترین دارو در جهــان معرفـــی شدنـد . مصــرف آنـتــی بیوتیک ها از سال 2000 الــی 2015 تقریـبا 40 درصــد افــزایش یافتــه است . برخـی از کارشناســـان اعتقاد دارند تا سال 2050 به دلیـــل ایـجــاد مقــاومت بدن انــسان ها به آنـــتــی بیوتیـک ، سالــانـــه 10 میلیون مرگ رخ خواهـد داد .

با مصرف بی رویه آنــتـی بیوتیـــک ها و ایجـاد مقـاومت به ایـن داروها ، مشــکــلـات بهـداشــتـــی بســیار زیـــادی در جهـان به وجود آمده اسـت .

آنتی بیوتیـــک چیــست ؟

گروه هایــی دارویی که برای درمان انواع عفونت های ناشی از باکتری مصــرف می شوند آنتـــی بیوتیـک نام دارند . یکی از معـــروف تریـن انتی بیوتیـک ها پنـــیسلین اســت که در سال 1926 برای اولیـــن بار معـــرفـــی شد .

رایج تریـــن آنتی بیوتیـک ها که به صورت گسـترده مصرف می شوند عبــارتنـد از :

•آموکســی سیلــین

•داکـــســی سایکلیـــن

•ســـفالـــکـسـیـــن

•سیــپــروفلوکساسیـن

•کـلـیــندامــایـــسیــن

•مترونیـدازول

•آزیـترومایســـیــن

•سفیـــکسیم

•آموکسـی سیـــلیــن

•تـتـــراسایکــلــیـــن

برخــی از رایج ترین موارد اســتــفــاده آنـــتی بیوتیــک ها عبـــارتـنــد از :

درمــان جوش ، برونشـیـــت ، عفوت ملـــتــحـمه چشم ، انواع عفونت های گوش ، بیمـــاری های جنـسی ، عفونت های پوستی ، اسـهال ، عفونت دسـتگــاه تنـــفســـی ، عفونت دسـتگاه ادراری و … توجه داشـــته باشــیــد که آنتــی بیوتیک ها هیچ تاثیری بر عفونت های ویروسی ندارنـــد . یکی از رایـــج ترین عفونت های ویروسی که مردم معمولا به صورت اشـتباه برای درمان آن از آنتــی بیوتیک استــفاده می کننــد سرمـاخوردگــی و آنـــفولانـزا اســـت . فقط در صورتی که به دلـیل ایـــن بیـماری ها دچـــار عفونت باکـتـریــایی گلو شده باشیــد ممــکن اسـت مصـرف انــتی بیوتیـــک مفـیــد باشـــد . در این مورد نیز توجه داشـتـه باشــیـد که اکـثــر عفونت های گلو و گلو درد ها بدون مصــرف دارو به راحتـی خوب می شوند .

در بیـــن مردم بسیـار رایج است که به محض درمان شدن عفونت ، مصرف آنـــتـــی بیوتیک را قطع می کنند در صورتـــی که مصــرف این داروها را باید تا تمـــام شدن دوره درمــان ادامـــه دهـــید و قطـع زود هنـگـــام ایـن داروها می تواند باعث ایــجـــاد مقــاومت باکتـــریـــایـــی شود . حتی در صورتـی که شمـا به اشتــبــاه برای درمـان بیــمـاری های ویروسی از آنتی بیوتیک اسـتـفاده کنید نیز می توانـــد باعــث بروز مقـــاومت بدن نســبت به این دارو ها شود .

برخی از رایـــج ترین عوارض جانـبــی آنــتـی بیوتیـک ها

1 ) ایـجاد مقــاومت عفونت ها به دارو

هر سالـــه در امـریـکـــا 23000 نفــر به دلـیــل مقـــاوم شدن باکـتـری ها به آنتی بیوتیــک جان خود را از دست می دهند . درحال حاضـــر بزرگ تریـــن نگــرانی کارشـــنــاســان وجود عفونت هایـــی است که کاملـا نســبـت به این دارو ها مقـاوم شده اند . ولی چرا ایـن اتفـاق افتـــاده اســت ؟ دلیـل مقـاوم شدن باکـتری ها نسبت به آنتی بیوتیــک می تواند شامل ایــن موارد باشد .

•بـــه دلـیل مصـــرف بی رویه و اشــتبـــاه آنتـی بیوتیـک ها

•بـه دلـــیل کامـل نکـــردن دوره درمان

•به دلـیــل مصـــرف مواد غذایـی حامل آنتــی بیوتیـــک شیمـیـایـی مانند انواع گوشت ها و انواع لبنیات

مطلب پیشــنـــهادی : لوراتـــادیــن چیست؟

2 ) آلـــرژی و آســـم

تحـقـــیـــقات اخــیـــر نشـــان می دهــد که رابــطه مستقـــیمـــی نسبت به مصرف آنتی بیوتیــک ها و احــتمال ابتلــا به آســـم و آلــرژی وجود دارد . در مطــالعات گستـــرده ای که در سال 2018 انجام شده اســت ، پرونده سلـامت 792000 کودک مورد بررسی قرار گرفــت . در این تحـقـیـــق ارتباطاتـی بیـن ابـــتـــلــا به آســم و مصرف انـتـی بیوتیک در زمان تولد تا 6 ماهـگی یافـــت شد . طبـــق این تحــقــیق به نظـــر می رسد مصرف ایــن داروها در دوران کودکـی می تواند احـتـمـــال ابتلـا به آسـم در بزرگسالـــی را افـــزایـش دهد .

3 ) ارتـبـاط مصرف آنـتی بیوتیـک با اســهــال

یکــی از رایج تریـــن عوارض مصـــرف آنتــی بیوتیــک ها اسـهال است که در موارد حاد می توانـد باعث کمبود آب بدن و عدم تعـادل الکترولیـتـی شود . ایـن اســهــال ممکــن اسـت حتـــی هفـته ها بعـد از قطـــع مصـــرف آنـــتی بیوتیک ها می توانــد ادامه داشـتـه باشـد . توجه داشــته باشـیـــد که در دوره مصـــرف ایــن داروها نبـایـــد از داروهای جلوگیـری از اسهال مانـند لوپرامیـــد اسـتــفاده کنــیـد .

4 ) خسـتگــی و بی حوصلگی

زمــانی که شما بیـمار هستیـــد به صورت معـــمول احــساس خسـتـــگـی و بی حوصلـــگی می کنـــیــد . در این زمان در صورت مصـرف آنــتی بیوتیک ها ، خستـــگی و بیـحوصلـگـــی شما شدت بیـشتری خواهد یافـــت .

5 ) تورم زبان ، سیــاه شدن زبـان ، حتـی مو در آوردن مو روی زبان

این عارضه جانبی در بیـن آنـتـی بیوتیـــک ها بیـشــتـــر در زمــان مصــرف آموکسی سیلــیــن مشاهده می شود . در صورتی که این دارو به صورت طولانـــی مدت و در دوزهـای بالـــا مصرف شود می توانــد باعـث تغــیــیر رنـــگ زبان ، تورم زبان و حتــی حالـتــی شبـیه به مو در آوردن زبان شود . برخــی از سایـر عوارض جانـبـی رایـــج آموکسـی سیلین عبارتند از :

حالـــت تهوع / اسـتفــراغ / اســـهــال / دل درد / سوزش سر دل / خارش واژن و داشتن ترشـحـــات غیـــر معـمول واژن / سردرد / تغـییـر در دوره های قاعدگی

6 ) تغــیـــیر در دوره های قاعدگی

یکـی دیگـر از عوارض جانبی مصرف آنـتـی بیوتیـــک ها ، تغـــیــیر در دوره قاعـــدگی و پریود اســت . به نظــر می رســـد ایـن عارضه در برخی از زنــان اصلــا مشـــاهده نمـی شود ولی در برخی دیگــر به صورت واضح قابـل مشــاهده اسـت . به نظـــر می رســد ایـن عارضه به دلــیـــل این اسـت که آنتی بیوتیک ها بر متابولیســـم اســتروژن و پروژســـتـــرون در کبـــد تاثـیر می گذارد . هنـگـامـی که مصرف این داروها باعـــث برهـــم خوردن تعــادل هورمونی بدن می شود باعث تغـــیـیر در دوره های قاعـدگـــی خواهد شد .

الـــبتـــه برخـــی از کارشنـــاســـان بر این باور هســـتنـد که تغـــیـــیـرات قاعـــدگـی به دلــیـل مصـرف آنـتی بیوتیـک ها نیـست بلـکـــه عفونت موجود در بدن و اســـترس بیـــماری باعث این تغــییـر می شود .

7 ) اختـــلالــات روانـــی / هذیـان گویی

به تازگــی مشخـــص شده است که آنـتـــی بیوتیــک های فلوروکیـنولون می توانـــند به میـتوکندری آسیـــب رســانده و باعـث آسـیب های عصـبـــی شوند . فلوروکیــنولون ها با عوارض جانــبــی مانـند افــســـردگی ، هذیـان گویی ، توهم ، حرف زدن در خواب و حتـی روان پریـــشــی همــراه اسـت . حدود 10 سال پیش FDA به سازنــدگان ایـــن نوع آنتی بیوتیــک ها هشـدار داد تا بر روی جعبـه این آنـــتـی بیوتیک ها به برخی از عوارض جانبی آنها مانند افـزایـــش خطر آســـیب های عصــبـی و حتـی آسیب به تادون ها ، اشاره شود .

اثرات جانـبــی آنــتـــی بیوتیـک ها چندیــن هفــته طول می کشد.

این مورد بستـــگی به نوع داروی مصـرفی ، مدت زمـان مصرف ، دوز مصـرف و بدن فرد دارد . معــمولا از بین رفـــتن اثرات جانـبــی آنــتی بیوتیک ها چندیـن هفتـــه طول می کشــد . برای مثال اسهال که یکـی از رایج تریـن عوارض جانـــبـی ایـن داروها اســت ، معمولا 2 هفته بعد از قطع دارو از بین می رود.
جایـگزین آنتـی بیوتیک ها

خوشبــخـــتــانه خوراکــی ها و مواد طبـــیـــعـــی وجود دارند که در مواردی می توانـــد از انـها به جای آنــتـــی بیوتیـک های شیــمـــیـایـــی اســـتــفاده کرد . این انـــتـــی بیوتیــک های طبــیــعی معـــمولا بدون عارضـه هسـتــنــد و یا عوارض جانـبی بسـیار کمی دارنـد .ایــن مواد طبـــیـــعــی باعث مقاومت باکـتـــریایی نمـی شوند و اکـــثرا بر روی باکــتـــری هایی که به آنتـی بیوتیـــک های شیـــمـیـایی مقـاوم شده انـد نیـــز اثر گذار هســـتنـــد .

سیر یکی از این مواد طبیعــی اســت . سیر خاصیــت ضد باکتری ، ضد ویروس ، ضد قارچ و ضد پرتو دارد . روغن سیــر یکی از مواد طبیـــعـی برای درمـان عفونت گوش اســـت . روغن زیتون ، پونه کوهی ، نقره کلوئیدی نیـز از ایـــن مواد طبــیعی هســتنـــد . تحـقیـقات آزمایشـــگاهی در سال 2017 نشـان داده است که نقــره کلوئیدی به صورت طبــیـعی می توانــد از فعالـــیت باکــتـری ها و قارچ ها جلوگیری کنــنـــد.

معرفی آنتی بیوتیک ها و عوارض جانبی این داروها

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.