معرفی اسلحه های انفرادی فوق پیشرفته در سال 2018

اسلحه های انفرادی که برای دفاع شخصی ساخته شده است روز به روز پیشرفته شده است در سال 2019 هم سلاح های انفرادی بسیاری اختراع شده است که در کشورهای خارجی مردم برای دفاع شخصی از این اسلحه های گرم استفاده می نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر معرفی اسلحه های انفرادی فوق پیشرفته در سال 2018 را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: این روزها دیـــگـر در امان بودن به کاری بســیــار سخت تر از قبــل تبـدیـل شده است و همـــین موضوع باعـــث شده که بسیــاری از افراد، بویژه در کشورهای غربـــی و کشورهــای جنـــگ زده خاورمیانـــه و آفریقــا ترجـیح دهـنـد یک سلاح انفرادی را برای محـافظــت از جان خود و عزیـزانــشان همیـــشـه همــراه داشـــتـه یا در خانــه نگهـداری کنـــند. سلـاح های انـــفـــرادی از بهـتــریـن سلاح هایــی هسـتنـد که می تواننـــد جان یک فرد را در مقابـل دشمـنــانـــش نجات دهند. به همــیـــن دلــیـل اســت که ارتــش ها بیــش از هر نوع سلــاح دیگــری روی سلـــاح های انـــفـرادی خود سرمـایه گذاری می کننـــد. بدین ترتیـــب تصــمـــیــم گیـــری در مورد ایـــن که بهتـــرین سلاح انفرادی گرم ساختـه شده تاکـنون چه سلاحــی اسـت کار دشواری می باشـد. در ادامه این مطلب قصـــد داریم شما را با ۱۰ سلاح انفـــرادی و شخصـــی برتــری که تاکـــنون ساختـــه شده انـــد آشـنا کنـــیم.

۱۰- یوزی ساب

در ساخت اسـلحـه انـــفرادی خودکـار یوزی از پیـچ های تلـــکسوپی اســتـفــاده شده است که این موضوع باعث شده که خشــاب در درون سیسـتـم شلــیـک تفــنــگ قرار گرفتـــه و بدیــن ترتـــیـب طول اســلـــحـــه به میـــزان قابـل توجهـــی کاهش یابـــد. ایــن سلاح انفرادی با وزن ۳٫۵ کیــلوگرم و طول ۶۷ سانــتیـــمـــتـری خود در بیـش از ۹۰ ارتـــش دنـیا به کار گرفته شده است و یکـی از معـــدود مسلســـل هایی اســـت که می توان روی آن صدا خفـــه کن نصب کرد. یوزی می توانــد ۶۰۰ گلوله را در دقیـقـــه شلــیــک کنــد و خشـــاب های آن از ۱۰ تا ۵۰ گلوله متـــغـیر می باشد.

۹- کلت ام ۱۹۱۱ برونیـــنگ

ایـن سلـــاح انــفــرادی و کمری خارق العاده به خاطـــر سیـسـتـــم برگشـــتـــی (عقـــب نشیـــنـی هنــگــام شلیــک) خاص خود شناخـته می شود که مهـــم ترین ویژگی ایــن کلت به شمــار می آید. ایــن سلـــاح کمری قدرتــمند در دوران جنــگ های جهانــی اول و دوم و همـــینـــطور جنــگ ویتـنام و کره مورد اســتفــاده فراوان قرار گرفته و یکی از سلاح های کمــری اصلی افسران آمـریکــایــی بود. کلـــت برونینـگ ۱۹۱۱ سبک تریـن سلـــاح کمــری جهان (۱٫۱۰۵ کیـــلوگرم با خشاب خالـی) بوده امــا در زمره یکـــی از خطـــرناک تریـــن سلـــاح های انفــرادی قرار دارد. خشاب ایــن کلـــت ۷ گلوله کالیبــر با خشاب ۰٫۴۵ را در خود جای می دهـــد

۸- مســـلـــسـل ام جی ۴ هکـلــر و کخ

ایـــن سلاح خودکـار فوق العـاده توسط کمپانــی مشهور آلـمــانـــی هکلـــر و کخ طراحـی و ساخـتــه شده اســـت. ام جی ۴ یک سلاح نسبــتــاً سبـــک (با توجه به قدرت و نوع آن) است که گلوله ای ۵٫۵۶ میلـــیـمتـــری داشتـــه و از سال ۲۰۰۵ جایـــگزین سلــاح انـــفـــرادی ام جی ۳ با گلوله ۷٫۶۲ میـــلـیمـــتری شده است. طراحی ایــن سلـاح دسـتــی طوری اسـت که بســـیار ایمـن و کارآمــد بوده و حتی در شرایــط دشوار نبرد نیــز برتـــری خاصی به دارنده ایــن سلـــاح می دهـــد. وزن ایـن سلـــاح در نمونه های مخــتـــلــف حدود ۶ کیلوگرم اســت. نمونه های مخـتـــلــف ایــن سلاح انفــرادی قدرت شلــیک ۷۷۵ تا ۹۲۰ گلوله در دقــیقــه را دارنــد.

۷- آ کا ۴۷ کالاشـنـــیـــکف

سلـــاح انــفــرادی آ کا ۴۷ یک اسلحـــه خودکار با سیســـتـم گازی است که توسط یک اسلــحـه ساز افــسـانه ای روسی به نام میخایـــیــل کالــاشـــنیکف در سال ۱۹۴۷ طراحــی و ساختــه شده اسـت. سیســـتـم آتـــش انتـــخـــابـی ایــن مسـلـــسل باعث شده که بتوان به صورت نیـمــه خودکـار و یا خودکار از آن استـفـــاده کرد. اولین نمونه های این سلاح قابلـیــت تا شو نداشــتـه و کاملـــاً فلزی بود. ایــن سلاح به دلـــیل سبکی و قدرت مانور فراوان و همـــچـــنـیــن کاربــردی بودن آن در شرایط سخت به عنوان محــبوب ترین سلاح انـفرادی در میـان ارتش های جهـــان و بویژه گروه های شبــه نظـــامـی شنـاخــتــه می شود. خشاب این اســلـحـه از ۵ تا ۷۵ گلوله متغیر بوده و کالـــیبـر اصلی آن ۷٫۶۲ میـلی متر است، هر چند کالیبـــرهـای متفاوت دیــگـــری از آن نیـــز وجود دارد

۶- اسلحـه کمـــری گلـاک کالیبـــر ۰٫۴۵

ایـن اسلـــحه کمری در ابــتدا توسط مهـــنــدسی به ارنـست دورهـام طراحـــی و ساخته شده و علـیرغــم کوتاه و سبک بودن از قدرت بالـــایی برخوردار اسـت. بدنــه لوله و نوک اســـلحــه کمری گلــاک طوری طراحی شده که امـــکـــان انــفجار آن بسیـــار ناچیز است و ماشه آن نیــز با تماس و فشار بسیـــار کمی عمــل می کنــد. وزن گلوله اصـلـــی این تپانـچه تنــهـا ۱۳ گرم بود.

۵-تفـــنـــگ تهاجـــمـــی اچ کی ۴۱۶ اَی ۵

ایــن مســلـســل خارق الـــعـاده نیـــز از ساخته های کمپانــی اسلــحه سازی هکلر و کخ در سال ۲۰۰۴ اسـت. ایـن سلاح نیــز از حمـلــه مسـلســل های قدرتـمـنـد با طول لوله کم به شمـــار آمده و نمونه های مختلفــی از آن توسط نیروهای ویژه ارتـش ایــالـــات متحده مورد اســـتـفــاده قرار گرفــتــه است. وزن نمونه های مختـلـــف این اسلحه انــفــرادی بیـن ۳ تا ۴ کیلوگرم متــغـیر اسـت. اچ کی ۴۱۶ توان شلیـک ۷۰۰ تا ۹۰۰ گلوله در دقیـقـه را دارد و دارای خشـاب های ۲۰، ۳۰ و ۱۰۰ گلوله ای اســت. وزن ایـن سلـــاح بیـــن ۳ تا ۴ کیلوگرم متفاوت بوده و بیـــن ۷۰۰ تا ۹۰۰ گلوله در دقــیقـــه شلـــیک خواهـــد کرد. خشاب ایـن سلــاح نیز ۲۰،۳۰ یا ۱۰۰ گلوله ای می باشــد و جالــب ایـن که در عمــلیات دسـتــگیــری و قتـــل بن لادن، نیـروهای ویژه ارتش ایــالات متحده از ایـن سلاح استـــفاده نمودنـد.

۴- کلت عقاب صحــرا

کلت نیـمه اتوماتــیـــک عقاب صحرا دارای طراحـــی منـحــصـر بفرد و فوق الـــعــاده ای اســت که از آن میـان می توان به شعــلـــه پوش بزرگ و لوله سه گوش اشـــاره کرد. طراحی اولیه ایــن کلــت نیز توسط یک کمـــپـــانی اسلـحــه سازی اســرایــیــلـی انجــام گرفــته است و طول کلی آن در بلــندترین نمونه به ۳۷٫۵ نیم سانـتـــیـمـــتـر می رسـد. وزن کلــت عثاب صحـرا کمتر از ۲ کیـلوگرم بوده و بر اساس نمونه سلــاح کالیــبـر آن کمــی متفــاوت اســـت. خشـــاب های ایــن اسلــحــه از ۷ تا ۹ گلوله در نسخـــه های متـــفــاوت تشـکیل شده است و برد مفیـــد آن نیز به ۲۰۰ متـر می رسد.

۳- روولور اســمـــیــت و وسون

تیــم رولوور سبـک وزن و پر کاربـرد توسط کمـپـانــی اسلـحــه سازی اســمــیت و وسون طراحـــی و ساخــته شده اســت و در هر هر شرایـطی امکـــان بهتـریـن هدفـگـــیری و تیرانـــدازی را برای دارنـــده خود فراهـــم می آورد. به همین دلـــیل این سلــاح کمری در میان نیروهای نظـــامـــی و پلیس های سراسر جهــان سلاحی محـبوب اســت. وزن ایـن سلــاح کمـر از یک کیــلوگرم بوده و سیـــلندر آن ۶ گلوله را در خود جای می دهـد.

۲- تفنـگ تک تیــرانـــدازی ای اس ۵۰

ایــن سلاح انـفرادی خودکار در واقـع به عنوان سلـاحـــی برای تیرانـــدازی دقـــیـق از راه دور اســتــفــاده می شود و ساخـــت کمپـانـــی Accuracy International می باشـد. تک تیـــراندازان می توانــند از فاصــلـــه های دور با اسـتـفـــاده از گلوله های آتشزا و انفــجاری با دقــتی خارق العاده علیـــه افـــراد دشمن و تجــهــیـــزات آن ها استـفــاده کنـــند. وزن این سلـــاح انــفـــرادی خارق الـــعــاده ۱۲٫۲ کیـلوگرم بوده و برد موثر آن نیز به ۱٫۸۰۰ متــر می رسـد. علــاوه بر تغذیـــه دستـی می توان با خشــاب های ۵ تا ۱۰ گلوله ای این اســـلــحــه را تغـذیــه نمود.

۱- تفــنگ با گلوله هدایـــت شونده

ایـن سلاح تک تیـرانـــداز بسیـار دقـیق از مســـافت های دور تا برد موثرحــدود ۱ کیلومتر طراحی شده و برای ساخـت آن از تکنولوژی قفـل موشکــی و جت های جنگنــده اسـتــفـاده شده است. با استــفـاده از ایـن سلـاح دیـگر اشـتـــباه در هدفـگیری به هر دلیــلــی، از بین خواهـد رفــت. سرعـت گلوله ایـــن تفنـــگ به ۳۲ کیـــلومتــر بر ثانیـــه خواهد رسیـــد. ایــن سلــاح انـــفرادی علــاوه بر اســتـفـاده توسط تک تیـــراندازان ماهـر، مورد اسـتــفاده افـرادی که به شکــار می پردازند نیـــز قرار می گیرد زیرا از دقـــت بالایی برخوردار بوده و گلوله ان قابلیـت هدایت دارد. حتی ایـــن اسلحه توانـایـی متـــصـل شده به شبکــه های محلـی برای جمع آوری اطــلــاعات و اســـتـــفاده از آن ها در روند شلیـــک به اهـــداف را داراست.

معرفی اسلحه های انفرادی فوق پیشرفته در سال 2018

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.