معرفی خودروهای مدرنی که امنیت زیادی ندارند

خودروهای شیک و مدن زیادی در جهان وارد بازار شده اند که بیشتر این خودروها امنیت بسیار کمی دارند خودروهایی که در جاده ها تلفات جانی بسیاری را داده اند و آمار تصادفات آنها بسیار بالا می باشد سطح امنیت این خودروهای مدرن بسیار کم می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر معرفی خودروهای مدرنی که امنیت زیادی ندارند را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن: خودروهای مدل‌ بالای امـروزی طراحـی زیـبـا و مشــتری پســـندی دارد که در نگــاه اول دل خریدار را می‌ــبرند، امــا گاهی اوقات حتی خودروهای تراز اول و جدیـد نیـــز آنچنان که باید شاید امن ساخـته نشـــدهــ‌ــانــد و به راحتـی جان سرنـــشـــیـنـــان را در معـرض خطر قرار می‌دهـــند. به همـــین منظور در ادامـــه با هم نگـــاهـــی به خودروهایـی خواهــیـــم داشـت که فرشته مرگ دور ایـن خودروها میــ‌چرخــد و سرنـــشــینان زیــادی را به کام مرگ فرســتــاده است.

سوبارو ایمــپـــرزا

مدلـ‌ـــهـای بالاتـــر از ۲۰۱۵ خودروی ایمــپـرزا به لحاظ طراحی و امنیـت چیــزی کم و کســر ندارنــد امـــا اگر سوبارو ایمپـرزایی به پست شمـــا خورد که در سال ۲۰۱۴ تولید شده بود پیــشـــنهـــاد میــ‌ـ‌ـــکنـــیم در خرید این خودرو بیــشتـــر دقت کنـیـــد. از بیــن یک میلــیون دسـتگـــاه سوبارو ایـــمپـــرزا مدل ۲۰۱۴ تاکنون ۵۴ مورد تصادف منجر به مرگ گزارش شده اسـت. الــبــتـه در ایـن تصـادفــ‌ها اشـتــبــاه‌هـــای رانـــنـــده نیــز دخیــل بوده اســـت اما باز هم در مجــموع آمـار مرگ و میـــر سرنــشـــیــنان سوبارو ایـمـــپــرزا مدل ۲۰۱۴ بیـش از حد انـــتظار است.

شورولت کامــارو کوپه

این خودروی شیــک و جذاب که خیلــی‌ـــهــا سودای رانــنــدگـی آن را دارند نیـز در مدلـ‌هـای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ آنــچنـان که بایـد و شایــد نتوانـــسته است جان سرنـــشـینــان را حفظ کند. بر اســـاس آمـار از حدود یک میلیون دســتـــگاه خودروی شورولت کامارو کوپه مدلـــ‌ـهـای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ چیزی برابر با ۵۵ تصـادف منـــجـــر به مرگ صورت گرفـته اســـت. ایــن تصادف‌ـها بیــن شورولت کامـــارو کوپه و سایر خودروها و همــچنین تصادف‌هایـی که تنــهــا این خودرو در آنـ‌ـــها حاضـــر بوده اســت اتفـــاق افتـــادهـ‌ــاند.

فورد ماستانـگ کوپه

فورد در مد‌ـلـــ‌ـــهای ۲۰۱۵ به بالـــای نسخه ماستـــانــگ کوپه از جدیــدتریـــن فناوریــ‌ــهای روز کمک گرفتـه اســت تا ایــن خودروها امنیـت بالـــایی داشتـه باشنـــد امــا ایـن سکـه روی دیـگـــری نیـــز دارد و مدلــ‌ــهـای پایــینـ‌ـــتر از ۲۰۱۵ فورد ماســتــانـــگ کوپه امـنــیت خوبی ندارنـد. جالـــب اسـت بدانــیــد از حدود ۱ میــلـیون دستـــگـاه فورد ماسـتـانـگ کوپه مدل ۲۰۱۴، تعـــداد ۵۸ تصــادف منــجـــر به مرگ گزارش شده است. دو سوم ایــن تصـادف‌ـــهــا بر اثـر برخورد واژگون شدن خودرو صورت گرفـــتـه اســـت.

نیـــسان ماکـــسیــمــا

مدلـ‌هـای پایــیــنـــ‌ـــتر از ۲۰۱۴ نیسـان ماکسیما که در ایران طرفـــداران زیـــادی دارد در آزمایش‌ـهـــای امنـــیـــت خودرو نتایج خوبی را کسـب نکرده است. در بین یک میلیون دســتگــاه خودروهای ماکـــسیـــمایــی که مدل ‌‌ــآنـ‌ـــهـــا ۲۰۱۴ یا کمــتر اسـت حدود ۵۹ تصـــادف منجربــه مرگ گزارش شده اسـت. حدود دو سوم از این تصـادفـــ‌ـهــا بر اثـــر برخورد ماکـــســیــما با سایر خودروها صورت گرفـــتــه اســـت.

فولکــس‌واگـن گلـــف

اگــر نگاهی به آمــار و گزار‌ـشـ‌هـــای منــتشــر شده از جانـــب مجامـع جهانـــی ترافیک داشتـه باشــیـــد متوجه خواهـــیـــد شد که بیشــتـرین تعـداد مرگ در تصـادف‌هـا شامـل حال خودروهای میـنـی و کامپکـــت بوده اسـت. مدلــ‌هـــای نســـبتــاً قدیمـــی فولکس‌واگن گلف که از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ تولیــد شدهــ‌انــد از امـنیت خوبی برخوردار نیستند و از بین حدود یک میلـــیون دسـتـــگــاه از این خودروها تعداد ۶۳ تصــادف منجــر به مرگ گزارش شده اســت.

میتسوبیشی لنـســـر

سری خودروهای میتسوبیشـی لنـــسر سالیان سال است که به خیـابـــانـ‌ها راه پیـدا کر‌ـدهـــ‌انـد. شهریورمــاه امـسال نیز میتـسوبیشی رســماً تولیـــد میــتـــسوبیـشــی لنسر را متوقف کرد. مدل‌ــهـای میتسوبیـــشــی لنــسر که در بیــن سالـ‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۵ تولیــد شدهـــ‌ـــاند امـــنـیـت خوبی ندارنــد. از بیــن یک میـلـیون دستـگاه از ایـــن مدل‌ــهـــا حدود ۶۳ تصادف منــجـر به مرگ گزارش شده است که ۸۰ درصـد این تصـادفـــ‌ــهــا بر اثـر برخورد میتـــسوبیشــی لنـسر با یک خودروی دیگر بوده اســـت.

هیوندای اکــســـنــت ها‌چــ‌بـــک

در ایــن قســمـــت نوبت به یکـــی از مرگـبارتریـن خودروهای ایـن فهـــرسـت رســـیده اســت. در بیـن حدود یک میـلــیون دسـتــگـــاه از مدل‌ـهــای ساختـــه شده هیوندای اکسنــت هاچـــ‌ــبک که در سالـــ‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ راهـی بازار شدهــ‌ــاند چیزی برابـر با ۶۳ تصادف منجر به مرگ گزارش شده اسـت. آزمـایـــشــ‌ــهای فنـی نیــز ثابـــت کرده اســت که قسـمت جلوی هیوندای اکسنت ها‌ــچ‌بک اســـتــقـــامـــت مناسـبـــی را در تصادف‌هـــا ندارد.

هیوندای جنــسیـــس کوپه

مدلـ‌هـای نســـبتاً قدیـــمـــی هیوندای جنـــســـیـس که در سال‌هـــای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ ساختــه شدهـــ‌انـد تصادفـــ‌های دلـــخـــراشـی را به دنـبـــال داشــتــهـــ‌ـانـــد. در بیـن یک میلــیون دسـتــگـاه از ایـــن مدل‌ خودروها چیزی معــادل ۶۷ تصــادف مرگــبار گزارش شده که ۱۵ درصـد این تصـادف‌ها بر اثــر واژگونی و غلـتیدن خودرو صورت گرفته اســـت.

نیــســـان سنتـرا

در بیــن سدان‌ــهایــی که برای اسـتفـــاده خانواده‌هـــا طراحـی شدهـــ‌انـد هیچ خودرویی را نمــی‌توان سراغ داشــت که تصـــادفــ‌ــهـــای مرگـبـاری مانند نیسان سنتـــرا داشتــه باشـــد. در بین یک میلیون دستـــگــاه مدل‌ــهـای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ نیـــسان سنـــترا تعــداد ۷۲ تصــادف منجـــر به مرگ گزارش شده اسـت.

نیـسان ورسـا

مدلــ‌ــهــای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴ نیــسـان ورسا جایـزهـــ‌ــهــای مختـــلـفـی را به لحــاظ امـــنـیت و حفظ سلامت سرنـــشــینـــان از آن خود کردنـد امـــا در عمــل ایــن خودروها دچار ضعـــف در قسمت جلو هستـــنـــد و آزمایــشـــ‌ـهـا نشـــان داده است که ایــربگ تعــبیــه شده در ایــن مدل‌ خودروها نمـی‌ـــتوانــد آنـچنـان که باید و شاید از سر سرنــشیـنـان محافظت کنـد. این امر باعــث شده تا در بیـــن یک میــلـیون دستـگــاه خودروی نیسان ورســـا که در سالــ‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ تولیــد شده اســـت شاهد ۹۵ تصـــادف منجر به مرگ باشیم. متــأـسـفـــانـه مدلـ‌ــهــای نیســان ورسا که قبـل از سال ۲۰۱۱ تولید شدهـــ‌ـانــد آمـــار بدتری را در زمـیــنــه تصـادفــات منجــر به مرگ دارنـــد.

کیـــا ریو

به احـتــمــال زیاد مدل سدان کیــا ریو را میــ‌توان یکی از مرگـــبـارتــریـن خودروها در قرن ۲۱ دانـست. در بیـن یک میلیون دستگـــاه خوروی کیا ریو مدل ۲۰۱۵ چیـــزی معادل ۱۴۹ تصادف منـجر به مرگ گزارش شده‌ اســـت. این آمـار تأــســف‌انـگـــیـــز باعـــث شد کیـا در مدل‌هــای جدیـدتـــر خودروی ریو توجه بیشتـری به امــنــیت این خودرو داشته باشـــد امـا حتی در جدیـدتـــریـــن گزارشــ‌هـا نیز شاهـــد هستیم که از بیـــن یک میـلیون دســـتـــگاه کیا ریو چیزی معــادل ۱۰۲ تصادف مرگبـار رخ داده اســـت. بر اساس آزمایـشـ‌ـهای ایـمــنــی که بر روی مدل‌هـــای کیا ریو ساخــت ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ صورت گرفتـه است این خودروها در قسـمـــت پا و سر سرنـــشینان جلو دارای ضعـــف ایـــمــنـــی هستـند.

هیوندا اکـسـنــت سدان

اگـــر به فکر خریــد مدلـــ‌‌ـهــای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ هیوندا اکســـنـت سدان هستـــیـد پیــشنهـــاد میـ‌ـــکـنـــیـــم بیشـتـــر به ایـن تصمـیــم فکـــر کنـید. بر اســـاس آزمـایــشـــ‌ـــهــای ایمنی که بر روی ایــن مدل از خودروهای هیوندا اکسنــت سدان انجـام شده اســـت رانـــنـده از قسمت ران، پا و زانوی سمــت چپ در معرض آســیب شدیـد در حین تصـــادفــات اســت. هیوندا اکــســـنــت سدان از سال ۲۰۱۱ تاکـنون به عنوان یکی از مرگبارتـریــن خودروها در کشورهــای مخــتــلف دنیـا به حسـاب می‌آیــد و بر اساس آمار از حدود یک میــلیون دستگاه خودروی هیوندای اکسنت سدان تعـداد ۱۰۴ تصـــادف منجر به مرگ گزارش شده است.

در پایان پیـشنـهـاد میـــ‌کنیــم اگـــر شمـــا هم خودروی تراز اولی را سراغ دارید که به لحاظ امـــنــیـــت زیــاد نمـیـ‌ــتوان روی آن حســـاب باز کرد نام و مدل این خودرو را در قســـمـت نظرات با ما و سایـــر کاربـران به اشتراک بگذارید.

معرفی خودروهای مدرنی که امنیت زیادی ندارند + تصاویر

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.