معرفی ربات های کاربردی در ایران و کل دنیا

ربات هایی که در حال پیشرفت مبی باشند و انسان ها می توانند از این ربات ها به جای آدم ها کار نمایند این ربات ها می توانند در خانه ها به کار گرفته شود و به عنوان یک ماشین خانگی استفاده های خاصی دارند ربات های نظافتچی که بهترین برنامه ریزی های نظافتی را بر عهده دارند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر معرفی ربات های کاربردی در ایران و کل دنیا را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : رباتـ‌های خانـــگـی تقریـــبا هنوز در رده مفاهـــیـم علــمـیـــ‌-تخیلـــی قرار دارنــد و شاید بعضیــ‌ها با شنیــدن اسم آنـــهــا به یاد آدمــكـــ‌ــهــای مكـانـــیكــی بیفتند كه در حال انــجـــام كارهـای خانـــه هســـتنـد! امـــا واقعیت ایــن اســت كه پیـشــرفـت‌ــهـای علـــم ربـــاتــیــك و هوش مصــنوعی محصولات متنوع و كاربــردی به بازار عرضه كرده كه شایـــد در بســـیـاری از موارد فراتـــر از انــتـــظـار شمـــا باشنـــد.

جاروبرقــی‌ــهای خودكار را بایـد جزو نخــسـتـین رباتـ‌ـــهــای كاربردی دانـســت كه جای خود را در خانـــهـ‌ــها پیــدا كردنـــد و امروزه در ایـران‌ هم طرفــداران خود را دارنـــد، امــا به غیراز ایـــن جاروبرقیـ‌هـای هوشمـند، رباتـــ‌های خانـگی دیگری هم تولید و عرضـه شده كه قابلـیـت‌هــای مخـتلــف و امـــكانـــات جالـبـــی را در اخــتــیـار كاربران قرار میــ‌دهند. ایـــن ربـــات‌هــابه لطف پیشــرفت فنـــاوری هوش مصـــنوعی و پردازش صدا و تصویر اكنون قادر به اجـــرای وظایـــفــی هســتند كه شایـــد تا چنـــدی پیـــش در حوزه تخــیلـــات قرار میـ‌گرفتند.

الــبتـه متـــأســفــانـــه بیــشتـــر ایـن قابــلیـــتـ‌ــهــا نیـــازمـند تسلــط به زبـان انـگلـــیــسی هستـنـــد و شایـــد به همـیـــن دلیـل هم شاهـد استفـــاده گستــرده از محـــصولاتــی مثــل دسـتیــارهــای هوشمنــد دیــجـیـتـال توسط هموطنان نیـــستیــم و ایـــن محصولات خیلـــی در ایــران عرضـــه نمیـــ‌ـشوند. با این حال آینــده حتـــمــا متــعــلق به ربات‌های خانگی هوشمند اســـت و با افزودهـ‌شدن پشـــتـــیــبانـــی از زبــان‌ـهایـــی مثل فارســی و عربـــی و با گسترش دامــنـــه كاربــرد آنــها دیر یا زود شاهد ورود آنـهــا به خانـــهـــ‌های خود خواهــیــم بود. امــا ایــن رباتــ‌ــهـــا دقیــقـا چه كارهایـــی میـ‌توانـند انــجام دهنـد؟ در ادامه شمـا را با بهتـریــن رباتـــ‌ـــهـای خانـــگی موجود در بازار ایــران و جهــان آشنا و قابــلیتـ‌ــهــا و امكانــات آنــهــا را به شما معرفـی میــ‌ــكنــیم تا تصویر بهــتــری از ایـن محـصولات و انـــتــظـاراتـی كه میــ‌ــتوانـــند برآورده كنند داشـتـه باشـید.

Spot Mini

شركت Boston Dynamics یكی از شناخـتــه‌ـشـده‌ــتریـــن اســـم‌ــها در زمیــنــه طراحـــی و تولید رباتـــ‌های هوشمنــد برای كاربــردهـــای مختلف است. ایـــن شركــت كه در سال 2013 به مالــكـیت گوگل درآمـــد پروژهـــ‌هـــای بســیاری داشـــتـــه كه شاید سری ربــاتـــ‌ـهای چهـارپای نظـــامـی آن از جملـه BigDog بســـیــار مشـــهور هســتنــد و احــتـــمالا شما هم تصاویری از آنـهــا در ایـنتـرنــت یا شبكــه‌هـای اجـــتــمــاعـی مخـــتـــلــف دیده باشید. ربـاتـ‌های بســـیــار پایداری كه می‌توانــند به تنهـایی از موانـــع عبور كنــنـــد و تعادل خود را در هر شرایــطـی – حتــی بعد از لگد خوردن از انــسانــ‌ــهـا – حفــظ كننـــد. از دل ایــن پروژهــ‌ـهای بیشــتــر نظـــامـــی اما محـــصولی متولد شد كه برای اســتفـاده در منـزل و نه میـدان جنـــگ طراحــی شده و در كنـــار استفـــاده از منبــع توان الـكتــریكی سبـك و خوش‌قـیـافــه هم هســـت و قابــلـــیتـ‌هـای آن به جارو كردن خانه یا رفــت‌وآمـــد بدون برخورد با موانــع خلاصـــه نمیــ‌شوند.

كارهای بسیــاری هســـت كه انـجام دادن آنها برای یك ربات به تنـهایـی بســـیـــار سخــت اســت و Spot Mini به خوبی از پس همه آنها بر میــ‌ـــآید. باز كردن درهــا یكـی از این كارهاست كه برای آن به تعادل، دقت بالــا و قدرت حركــت كافی نیاز است. امـــا ایـن ربـات چهارپـــا می‌ــتواند به خوبی علـاوه‌ـــبـــر حركـت روی انواع سطوح و زمـــیــن ناهموار با استفاده از بازوی تعـــبیــه شده روی بالــای بدنه خود چنــین كارهایـــی را انجـام دهـد. الـــبتــه تنها كاربـــرد ایـــن بازو بازكردن در نیـــست و میـــ‌توانـد با استـفاده از همـان بازو و به لطـف كنترل دقیق آن اشیاء ظریــف و كوچك را برداشتـــه و برای صاحب خود بیـــاورد. انـــجــام چنین كاری بســیــار پیـــچـــیـدهـ‌ـتــر از آنــ‌ اســـت كه فكر میـ‌ـــكـنید؛ ربات بایـد به درســـتی صاحــب خود را تشـخــیـــص دهـد، دست آزاد وی را شناسایــی كنـــد، شی مورد نظــر را به دست آزاد رسانده و درست در زمانـی كه دست انسـان به خوبی جسم را نگه داشـــتـه آن را رهــا كند.

درواقـع خود نگه داشــتـــن اشـیاء بدون مچالــه كردن آنها یك چالـش بزرگ محـــسوب می‌ـــشود كه بهــ‌ـــنــظر می‌ـــرســـد سازنــدگـان ایـن ربــات به خوبی از پس انـــجام آن برآمـده باشنــد. نكتــه مثـبـــت دیـگر ایـن ربــات وزن نســبـــتـا پاییــن آن است (25 كیلوگرم خالـی و 30 كیــلوگرم با بازوی رباتــیك) كه خطـر صدمـــات ناشی از سقوط احـتــمالی آن روی كســـی در منازل و محــلــ‌های كار را كاهش می‌ـدهد. این ربات تمـام الكـــتریك برای عملكـــرد خود بر باتـــریـــ‌هــای داخـــلی تكــیــه دارد كه با هربـــار شارژ حدود یك ساعـــت و نیم آن را فعال نگه میـ‌ـــدارنــد و همچـنیـن بایـد ایــن ربات را یكـی از بیـ‌ـصـــداتـــریـن ربـــات‌ــهای ساختـــهـــ‌ـــشــده تا‌ــكــنون بدانیـم. الــبته این محصول رؤیایـــی هنوز به بازار عرضــه نشده و برای داشـتـــن یك سگ رباتیــك هوشمند و توانــا كه بتوانـــد تنـهـــا با یك صدا و بدون خوردن به جایی نوشیدنـی شما را از یخچـــال بیــاورد هنوز زمان لازم است. امــا Spot Mini نشــان میــ‌دهـد كه چنـیــن روزی خیلی هم خارج از دسترس نیـست.

Amazon Echo

تصویری كه اكـــثر ما از رباتـ‌ـهای هوشمــند خانـــگی داریم عبـارت اســـت از یك ماشـیـــن انـسانـ‌نما كه مشــغول انـجام كارهای خانـــه اســـت، امـا واقعیت ایـــن اسـت كه یكی از هوشمــندترین ربـات‌هـــای خانــگی موجود در بازار جهانی در واقع یك بلـندگوی بی‌ســـیم هوشمـند بدون هیچ عضو فیزیكـــی است. بلندگوی بیــ‌ســـیــم هوشمنــد Echo شركــت Amazon كه از پلتـــفـرم هوش‌مصنوعی Alexa (كه نامــ‌گـــذاری آن با الهام از كتابـخانــه عظیـــم و تاریــخـــی اسكندریه مصر انجـــام شده‌اســت) استفـــاده میـ‌كنــد یكـــی از تواناترین و هوشمــندتریــن دستــیـــارهــای دیجــیتال است كه میـــ‌ــتوانـد كنتـــرل خانـه هوشمنـد شمـــا را بهـــ‌ــعهـده بگـیــرد. پخش موسیـقی دلــخواه شمـا، تنظیــم قرارهای ملـاقـات، اطـــلـــاع از آخـــرین وضعیــت جوی، خبـــرهــای روز، كنـتــرل تلویزیون‌ـــهـــای هوشمند، استــفاده از سرویســـ‌ـــهای پخــش آنــلایـــن موسیقی و فیـلـــم، پاسخـــ‌ـدادن به پرسش‌ـــهـــای عمومی كاربر (مثــلـــا با جســتـــ‌وجو در ویكی‌پـدیا)و كنترل لوازم هوشمند منزل از جمـلـه چراغـ‌هـــای خودكار و سایـــر لوازم هوشمــنـد سازگار با Alexa تنــهـا بخـــشی از قابلیتــ‌هـــای ایـــن بلندگو هستـــند.

به لطـــف فنـاوری تشـخــیـــص صدای پیـــشــرفــتـــه و میكروفون‌هـای با عمـــقـ‌میــدان بالا، Echo میـــ‌ــتواند صدای شما را از هرجای منزل كه باشید بشنود و به فرامــیــن شمـا پاسخ دهـد. یكـی از ویژگی‌ــهای ایـــن دستــیار هوشمـند سیـــســـتـم هوش‌مـصـــنوعی پیشـرفتـه و قابلـــیــت تشـخیــص و درك مكالـــمه جالــب آن است كه كار كردن با آن را بســـیــار راحـــتـــ‌ كرده و باعــث محـــبوبیــت آن بیـن كاربـــران شده‌ــاست. هرچنـد متأـــسفانـه هنوز تمـام زبان‌ـهـــای زنــده جهان توسط Alexa پشـتیـبــانی نمـــیـــ‌ـشوند و اگــر تصمیم به خریـد چنیــن دستگـــاهی در ایــران داشتـــه باشـــیـد بایـــد قبـل از آن زبان انـــگـــلیــسی خود را به حد كفــایــت برسانـــیــد. نكــتــه جالـب دیــگــری كه بایـــد به آن اشاره كنیـم قابـــلـیت آموزش ایــن دســـتیــار هوشمـــنــد اسـت. اپـــلـیــكـــیـشـــن اختـصاصـی ایـن بلنـدگو در كنـار دســترســـی به تنـــظــیمـــات آن به شمـــا امــكان میـ‌دهد كه انــجـام دادن هر كار جدیـــدی را هم به آن آموزش دهـــید و به ایــن شكـــل دامـــنــه توانــایـیـ‌هـای آن را باز هم گسترده‌تـــر كنــیــد. رقابـت شركـت‌هـایی مثــل گوگل و اپـــل برای توسعــه دسـتـیـارهای هوشمنـد مشابـــه Echo از همـیــن الان آغــاز شده و در آیـنده احـــتــمـــالا شاهـد عرضـه محصولاتـی قدرتـــمـنـدتـر با تواناییــ‌ـهــای بیـــشتر در ایــن رده خواهیـم بود.

Winbot 850

پاك كردن شیشــهــ‌ـها یكـی دیـگـــر از آن كارهای تكــراری خانه اســت كه بهـــ‌خـــصوص امروزه و در زنــدگــی آپـــارتــمــانــ‌نـشــینــی اهــمـــیت بیشـــتری هم پیـدا كرده اسـت. بالـــاخــره داشــتـن شیـــشهــ‌هـــای كثیف علـــاوه بر خراب كردن نمــای بیـــرون میـ‌ــتوانـد باعث القای حس كثــیفـــی و شلـختگـی خانـه هم بشود و ایـن مطلوب هیـــچ‌كس نیـست. اما پنــجـــره‌ــهــای بســیاری از آپــارتمان‌ــها و برجـ‌هـای بلند بسیـــار دور از دستـــرس هســـتنـــد یا نظافــت آنهـــا به‌ــصورت دســتی خطـرناك و زمانـ‌ــبـر اسـت. برای چنیـــن شرایـــطـــی، اســتـفــاده از ربــات شیشــهــ‌ــپـاكـــ‌ــكـــن Winbot 850 از همـان شركت Ecovacs میـ‌ـتوانـــد برای شما بسـیار كار راه‌انــداز باشــد. ایـن ربـات با اســتفـاده از فنـاوری مكــش پرقـــدرت خود میـ‌ـــتواند به هر سطح صاف و شیشـهـــ‌ـای چسبـــیده و سطح داخـلـی و خارجــی شیشـــه‌ـهـا حتـــی شیــشـــهـــ‌ـــهای دارای برچـــســـب (مثـل شیشـهـ‌ــهـای ورودی مغــازه‌ـهـا) و سطوح افقـــی (مثـــل شیـشــهــ‌ـــهای سقـــفــی) را هم تمــیز كنــد.

ایـــن ربــات به محـــض روشن شدن بهـــ‌ـــصورت خودكار ابــعــاد پنــجـره مورد نظـــر را انـــدازهـــ‌ــگـــیـری كرده و شروع به نظـــافــت آن میـ‌كــند. هرچـــنـد می‌ـتوانیـد با استفـــاده از تنـــظـــیمــات آن نحوه نظـافــت شیـشـــه یا سطـــح صاف مورد نظـرتـــان را تغیـــیر هم بدهــیــد. حسگرهــای این ربات هم به آن اجازه میـ‌ـــدهـــنـــد بدون برخورد یا فشـــار آوردن به فریـــم خارجی شیشــهـــ‌ـــهـا عمـل نظـــافـت را در كمتـریـن زمـــان ممكن و بهــ‌ـــصورت بهیـــنـه انـــجام دهـد. یك نكـــته مثـبت دیگـر آنـــكـــه این ربات پس از پایـان كار خود به محــل اولیه شروع نظافـت باز می‌گردد تا احـیـانـا برای برداشـتـن آن از گوشه دوردست یك پنجره مرتــفـــع دچــار مشكل نشوید و به راحتــی بتوانـیـــد كار خودتـــان را انـجام دهـــید. مسلــما هزینهـ‌ــهای خرید و نگـهـداری این ربات بســیـار بیشــتــر از چنـــد كارتن مایع شیـــشهـ‌شوی و چنـد بســـته روزنـــامـه باطلــه اســت، اما واقـــعــیـت ایـن است كه ایـن ربات شیـــشـــهـــ‌ـشوی ، دچـار كســلی و تنبـلــی نمـی‌ــشود و میــ‌ــتوانــیـــد مطـمئن باشیــد كه همـیـشـــه شیــشه‌ــهای محل كار یا زندگـی شمـــا شفاف و تمــیـز خواهــند بود.

Deebot M88

ایـــن رباتــ‌ـــهای گرد و بامــزه را كه برای خودشـــان در خانـه جولان میــ‌دهــنـد میــ‌ــتوان یكی از نخســـتــین نشـــانهـ‌ـــهـای ورود فناوری هوشمـنــد به خانــه‌هـــای ما دانـست. الـــبـــتـــه كاهـــش قیمـت دركــنار توانایی‌ـهای روزافزون ایـن دســـتـه از ربـــاتـــ‌ـهـای نظـافـتچی باعث افـــزایش محبوبیـــت و گسـترش اســـتـفاده از آنهـــا شده‌اســت. در سالـــ‌هــای اخـیر و به لطف پیـشرفــت نرمـــ‌افــزارهـــا، حســـگرها و الـــبتــه گوشیـ‌هـــای هوشمنــد برنامـــهــ‌ـریـزی و اســتــفاده از ایـــن دسـتگـاه‌هـا بسیـــار ساده‌ـــتــر شده و ایـــن جاروبرقیـ‌هـای خودكـار را تبــدیـل به دســتـگـــاهـــی واقـــعـــا كاربـــردی كرده‌ است. یكـــی از محصولاتی كه در كشور ما هم پیدا میـــ‌ـــشود جاروبرقــیـ‌های شركت Ecovacsاســـت كه در ایــن گزارش به قابلیــتـ‌ـهـــای سری M88 آن اشـــاره میــ‌ـــكـنیم. ایـن جاروبرقـی به لطـــف حســگـرهــای خود و قابلیــت پیمایــش هوشمـند میـــ‌ــتوانــد بدون برخورد به موانع با انـدازهـ‌ـــگــیری دقیق محیط اطـراف خود بهـــتـرین الگوی حركـــتــی برای نظافت بهیــنــه را انــتخاب كرده و با صرف كمتــریـــن زمـــان و انـرژی الـــكتـــریكــی نظــافـت تمـام سطــح منـــزل را انــجــام دهد.

 

الـــبـــتـــه امكـان كنترل ایـن جارو بهــ‌صورت دســـتی و با اســتفاده از گوشی هوشمنــد هم وجود دارد و می‌ـــتوانید تنها با اتــصال به اینـــترنـت از هرجــا كه هسـتـید زمـــانبـــنـــدی انجــام كارها را تغــیـیر دهید، برنـــامه حركتــی آن را تغــیــیر دهـیـد، قدرت مكــش یا حالــت نظافت ربات را تنـــظـــیم كنیـد و همــچنیــن از وضعیت فعـــلـی آن آگــاه شوید. به‌ــعـــلـاوه درصورتـی كه بخواهـــیــد حتــی امكـــان هدایت دستـــی به وسیلــه اپلـیكیـــشـــن اختصـــاصـــی هم وجود دارد. ابـعـــاد كوچك این جاروبرقــی به آن امــكان می‌دهد كه زیـــر مبل و تختخواب و مكانــ‌های دور از دسترس دیگر را به راحتی نظافـت كند و همـــچـــنین با داشــتـــن قابـــلــیـتــ‌ـهایی مثل كشیـــدن تی خشك و‌تـــر و نظافت پنــج مرحـــلـــه‌ـــای خیـــال شما را از نتـــیجــه كار راحـــت كند. حســـگــرهـــای پیــشـــگــیری از برخورد این جارو به خوبی كار می‌ـكـــنند، هرچـنـــد سرعــت و وزن آن به قدری پایـیـــن هســت كه درصورت برخورد با وسایل منـــزل آسیـــبـــی به آنها وارد نشود. پس از پایان كار هم ایــن جارو بهـ‌صورت خودكار به پایگـاه یا همـــان شارژر خود باز میـــ‌ـــگردد و برای زمانـــ‌ تعــیـیــنـــ‌شده بعدی یا هروقت كه شمـــا لازمـــ‌اش داشــتـــه باشـــیـــد باتـــریـــ‌ـــهـــایش را شارژ می‌ـــكــند.

Jumping Night Marshall

نوبتــی هم باشـد نوبت وسایـل تفـریحـی و سرگـرمـی است و چه چیـــزی بهـتـر از یك ربات نیـــمـــهـــ‌ـهوشمـنــد قابل كنــترل كه بتوانـد با سرعـت بالا حركـــت كنـد، مانورهـای جالـــب انجـــام دهــد، از روی موانعـی تا 75 سانـتـیــ‌مـتر پرش كند و در تمــام مدت تصاویر زنـده از دوربــین اصــلــی خود را به گوشی هوشمند شمــا ارسـال كنـد؟ هرچــنـد ربات Jumping Race Max شركـــت Parrot را نمیــ‌توان یك ربات هوشمنـد به تمام‌مـعنی دانـــست، امـا قابــلیــت‌ـهـای خودكـار بســیـــاری از جمله پیــروی از مســـیرهـای ازپیش تعیــیـــنـ‌شـده در آن تعبـیه شده و مســلـــمــا از یك ماشـین كنــتـرلــی معمولی بسیار پیشــرفـتــهـ‌تر اســـت. بهـــ‌ــعــلاوه میــ‌ــتوانـیــد با اســـتـــفـــاده از اپــلیــكیشن اخـــتصاصــی تعــبـیـــه شده برای آن در كنـــار دریـــافت تصــاویر زنــده دوربیـن جلو از ارتـفـاع 15 سانتــیـ‌ـــمـتــری زمیـــن، سایـــر تنـــظـــیمـــات ایـن ربـــات مســابــقه‌ـای از جمـــلـــه مســیـــر حركـــت، مانورهــای مورد نظـــر و حتـــی مكــان‌ـــهایــی را كه باید در آنـــهــا اقـدام به عكـــس‌ــبـرداری یا فیـلـــمـبـــرداری شود تعــیین كنـید. البــتـــه بایـــد به خاطر داشته باشــید كه مســیر را به‌گونهــ‌ــای تعــیین كنیـــد كه شارژ محدود حدودا 20 دقـــیـــقــه‌ـــای ایـن ربـات بتواند جوابــگوی آن باشد. بهـــ‌ـخـــصوص كه انــجـــام كارهـایـی مثــل پرشـ‌ـهـای بلنـــد یا فیلمبرداری مداوم هم میـــ‌ــتوانـد باعث كاهش بیــشتـر عمـــر باتری شود.

شارژ باتـــری هم تنـهـا 90 دقـــیــقه زمـــان میـ‌بـــرد، هرچنـد می‌توانــید با خرید یك شارژر با ظرفیت بیشـــتــر این زمان را به یكـــ‌ـسوم كاهش دهیـد. بدنـــه پلـــاسـتیكی ایـــن ربـات مقاومت قابلـــ‌ـقبولی دارد و به لطـــف وزن پاییـن 205 گرمــی آن مشـكل چندانــی در برخوردها یا افتادن از موانـع نخواهد داشت. به علـاوه قابــلیـت پرش این ربــات تا ارتـــفـاع 75 سانتـــیـــ‌ــمـــتر دســـت ایـــن ربات برای عبور از موانــع را باز گذاشــتـــه و میــ‌ـتوانــد ایــن كار را هیـجـانـ‌انــگــیـــزتـر هم كند. چرخ‌هـــا هم با یك لایـــه محــافظ پوشانـــده‌شـده و الـــبته عرض آنــهـا نسبت به سری Racing كاهــش یافته كه عبور از مسیـــرهـای تنگ را راحـتـ‌ـــتـر می‌ـكنــد. یكـی دیــگر از ویژگـــیـ‌ــهـای سری Night داشتـــن لامـــپ‌ـــهـای LED برای راحـت‌تر شدن عكـــس و فیلـمبرداری در شب اسـت، هرچـنــد باید خاطرنشان كنیـــم كه از دوربیــن VGA ایـن ربـات نبـاید انتـظــار چندانی داشـــته باشید. در نهـایــت این ربات یك وسیــلـــه سرگرمـ‌ــكننده و جذاب است كه می‌تواند تا مدتــ‌هـــا برای شمــا و اطرافـــیان جذاب باشد و حس خوبی از داشتــن یك ربــات نیـمـهـــ‌ــهوشمنــد خانــگی به شمـــا بدهـــد.

معرفی ربات های کاربردی در ایران و کل دنیا + تصاویر

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.