معرفی پیست های اسکی با امکانات ویژه در ایران

پیست های اسکی که در ایران هستند  برای تفریح و خوشگذرانی بسیاری از افراد ساخته شده اند دختر و پسرها در زمستان برای اسکی به این پیست ها مراجعه می نمایند و در بسیاری از شهرها پیست اسکی وجود دارد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر معرفی پیست های اسکی با امکانات ویژه در ایران در مجله خبری دانستن خواهید دید با ماهمراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : شایــد تصور کنـیــد که اســـکی تفریــح قشر مرفـــه جامـعه اســت، اما ایــن طور نیـــســـت و پیـــسـت های اســکــی ایــران به انـدازه تمـام مردم جا برای لذت بردن از برف را دارند. بنابــرایـــن اگـر تا به حال راهی پیـسـت های بیـن المللی کشور نشده ایــد، توصیه می کنیــم از سرمـــای زمـســـتــان امســال استـــفـاده کرده و لذت سُـرخوردن بر دامـــنـه های برفـــی را تجـــربـــه کنید.

برای آشـنایــی با بهتـــریـن پیســـت های اســـکــی، توصیـه می کنـیـم تا در ادامه با ما همـراه باشـیـد.

پیـســت اسکـــی توچال

نـزدیک تریـن و شلوغ ترین پیـــست اســـکــی تهـران، توچال اســـت که در سه کیلومتــری تجــریـش و در منـطقـــه شمـیــرانـات قرار دارد. همـچنــین ایــن پیـــســت مرتـــفـــع تریـن پیست کشور نیز به شمـــار می آید که مجـــهز به ۳ خط تله کابین، ۳ خط تلـــه سیــژ، یک خط تلــه اســـکـــی با مجموع ۷۵۰۰ متــر است که با طولانـــی ترین تله کابـــیــن های سایر نقــاط جهان رقابــت می کند. این مجـــموعه سه پیست مجــزا داراد که اولی در قله، دومی در دامـــنـــه غربـــی و سومی در ایـــستـــگاه ۷ به ۵ آن قرار دارد. ایـــن پیــســـت مجهز به باشــگاه تنـیـــس، باشگــاه تیـر و کمان، باشگاه بانجـــی جامپــیـنگ، اســـکیــت، پیـنـــت بال است و نیــز امکاناتـی چون کوهنوردی و پیـــاده روی نیـز در آن وجود دارد.

پیست اســکی خوشاکو

خوشاکو، در منـطقـه رازان و در ۳۰ کیـــلومتری غرب ارومیه، قرار گرفتـــه است. ایـن مجموعه دارای کوه هایـــی با شیـب منـــاســـب و با چشـم انداز زیــبـــا اسـت . پیـــســت اسکی خوشاکو که ۵۰ هزار کیـلومتر مکــعـــب مساحـت دارد، امکـان اســـکـــی بر روی چمن را برای علـاقمندان به اسکی در فصـل تابــســـتـان نیز فراهم می آورد. خوشاکو، در منطـــقــه رازان و در ۳۰ کیلومتری غرب ارومیه، قرار گرفتـــه است. ایـــن مجــموعه دارای کوه هایی با شیـــب مناســـب و با چشـم انداز زیبـــا اسـت . پیســـت اســـکی خوشاکو که ۵۰ هزار کیلومتـر مکعب مســـاحــت دارد، امــکان اسکی بر روی چمن را برای علــاقــمندان به اسکــی در فصـل تابـــســتان نیـز فراهـم می آورد.

پیــسـت اســکــی نسار بیـجـــار

این پیـســت اسکــی در دامـــنـه کوه نســار در شهـر بیــجـــار استان کردســـتـــان قرار دارد. این مکـــان, یکـی از ۵ تفریـــح گاه اصــلـــی مسـافــرانی اسـت که به این اســـتــان سفــر می کنــند. از جمــلـه امکانات این مجموعه دیـدنـــی، تله کابـین، تلـه سیژ، پارکـــیـــنـــگ عمومی و هتل و رستوران است. یکی از دلـــایــل اهـــمـیــت این پیــسـت اسکــی، دســتــرســـی آســـان به آن و نیـــز مشــرف بودنــش به شهــر اسـت. طول و شیــب مناسب این پیــست، امـــکـــان برگـزاری مسابقات داخلی و بیـــن الـــملـــلــی را به راحــتــی فراهـــم می آورد.

پیــســـت اسـکـــی چلگرد

ایـــن پیــست در ۸۵ کیلومتـــری شهرسـتــان شهــرکـرد قرار دارد و تا روزهای پایـــانی اسـفـند ماه، امکـان اســـتــفــاده از آن وجود دارد. جالب آن است که در بیـــشتـــر روزهـای زمـــســـتـان، در این منطقه, هوا آفـتابی است و در حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر، سالانــه از آن بهــره برداری می کنند. و از طریق منــطقه زاگـرس می توان به آن دسترسی پیـدا کرد. اگــر به این منطقه سفـر کردیـــد حتـمـا از آبشـــار کوهرنــگ که در نزدیـکــی همـیـــن پیـسـت قرار دارد نیــز دیــدن کنید.

پیـسـت اسـکی شمـشک

 

ایـن پیــســت، بعـد از دیزین ، بزرگـــتـــریـن پیســت اســـکی ایران به شمار می رود که در ۵۷ کیـلومتری شمـــال شرقــی تهران واقـع شده اسـت و به روستــای شمشـک از توابع رودبار قصـران شهرســتان شمیـرانـات بسـیار نزدیــک است. مســیرهـای رســـیــدن به ایـن پیـســـت عبـارت از لشـــکــرک ، زردبنــد و کرج، گچســـر (الـبــتــه فقط در فصــل تابســـتــان) هســتــنــد. امکـــانــات ایـن مجـــموعه شامل, دو دســـتـــگـاه تلـه سیـژ, دو دســتـــگـاه تله کابـــین بشقابی ، و دو دستـگــاه اســکــی چکـشـــی، دو هتــل و ۴ رستوران که یکی از ایـن رســـتوران ها در قله کوه قرار گرفــته است . بهتـرین زمـــان های پیشــنــهـــادی برای اســـتفـاده از این پیـست ، از اوایل آذر تا اواســـط فروردیـن است که الـــبتـه تمـــاشــای منـاظــر زیبـای آن در تمــام فصـل ها بی نظـــیـر اســـت.

پیـسـت اسکـی سهـند

این پیـست در ۳۹ کیـلومتـری جنوب شرقی تبــریــز قرار گرفتــه است. ایــن مجـموعه اخــیرا در حال تعمیر بوده و به زودی اسـتـفـاده از امــکاناتی چون ، ۱۲ دســتگـاه بالابر، هتـــل ۳ و ۵ ستاره، مجموعه های آپارتـمـــانی، ویلــایـــی و اماکن ورزشی ممـکــن است . امـکـانـــات فعــلی آن شامل دو بالابـــر تلــه اسکــی به طول ۱۲۰۰متـر ، دو دســـتـــگـاه مبتدی به طول ۱۰۰ متـــر در ایـن پیست وجود دارد که امـکــان ۶ ماه اسـکـی کردن را به ساکنــان و مسـافـران این منطـقه می دهد و بهمن گیـر نبودن آن، امکان هر نوع ورزش زمسـتــانـــی را فراهـم می آورد.

پیـست اسکـــی کاکـــان

ایـــن پیست که دســـتــرسـی به آن از طریـق دامـنـــه های زاگـــرس و قله دنـا در ۱۸ کیـــلومتری یاسوج، امــکـان پذیر است در استـــان کهـگـیـــلویه و بویراحمـــد و در نزدیـکـــی دهــســـتان کاکـــان است. از تلــه اســکی بشـقابـی ایــن پیـــست به عنوان دسـتگــاه بالـابر اســـتـــفاده می شود و امـکـانـات قابـــل اسـتـــفـاده در آن شامل خوابگـاه و رستوران اسـت و از اوایـــل دی تا اواخـر اســـفـنـــد ماه قابـل استــفاده است. جشنواره ساخـــت آدم برفـــی از مراسمی است که هر سال در ایـن پیــســـت برگـزار می شود.

پیــسـت اسکی دیزیـــن

ایــن پیــست، نه تنــها از مهم ترین پیســت های داخـلی است بلــکه معـتـبرتریـــن پیـســـت منـطقه خاورمیـــانــه است که در شمال تهــران واقـــع شده اســـت. پیـــســـت اسکی دیزین، اولیـن پیـــسـت اســـکــی ایران اسـت که با دارا بودن تایید فدراســیون جهانــی اسکــی، جهـــت برگـــزاری مســـابقات رسمـی استـفـاده و عنوان بیـن المـلــلی را به خود گرفتــه اســت. برای اســکــی در دیزیـــن باید راهــی کوه های شمــالــی تهــران و منـطقـــه گاجـــره ، مکانی در ۱۲۳ کیــلومتری مسیـر جاده چالوس و ۷۱ کیــلومتــری شمــشـــک شوید. این پیسـت بیـــن الـــملـلــی ۳ تلـــه کابین، ۲ تلــه اسیــژ، ۷ تلــه اسـکـی بشقـابــی و یک تلــه اسکی چکـشی دارد. بهــتـــریـــن زمـان برای اســـکـــی در این پیــســت با ارتـــفــاع ۲۶۵۰ تا ۳۶۰۰ متری, اوایــل آذر تا اواخـر اردیبهشـت اســت. امـــکـانــات موجود در آن شامـــل ۲ هتـل، ۱۹ کلــبـه، و ۵ رستوران است و برای سفــرهـای جمــعـــی مکـان بسـیار منـــاســب به شمار می آیــد.

پیــست اســـکی پولادکف

یـکـی دیگـــر از پیست های اسکی ایـــران پیسـت پولادکف معـروف به سپیدان در کوه سپــیدان اســـتـان فارس اســـت که در ۱۵ کیـلومتری مسیـــر سپیدان به آبشـار مارگون و قبل از روستـای کمـهر واقــع شده اســت و حدود ۸۰ کیلومتر با شهر شیراز فاصلــه دارد. ایــن پیـست ر سال ۱۳۸۱ بهـره برداری عمومی شده اســت. هوای خنــک ، وجود چشــمه سارهــا و چمنزارهای طبـیــعی، امـــکـــان استفاده از ایـــن مکــان را از اواسط بهــار تا تابـــســتان برای علاقـه منـدان فراهـم می کنـد .

ایــن پیست حتـــی برای انـجـــام ورزش های تابــسـتــانی چون ، اسـکی روی چمـن، دوچرخـــه سواری و غیـــره منــاســب و در هنـگام زمــستـان و بارش سنگیـن برف که حدود نیــمـــه های پاییــز تا اوایل بهار ، بهترین زمان برای انجــام ورزش های زمستانـی به حساب می آید. قابـــل استـــفـاده بودن در کلـــیه فصول، از خصوصیــات منــحـــصـر به فرد این مجـــموعه به شمار می اید. امـــکـــاناتی چون، تلـه کابیـــن، تلـه اسـکی، موتورهــای برفــی، ماشیـن های کوهستـانی، چرخ های هوشمــنــد، قایــق های پدالو، آموزشگاه اســکــی ، پیسـت دوچرخـه سواری، اســـب سواری، هتــل، رستوران و کافــی شاپ اســت . در نزدیــک همین پیست، پیست کوچک تری نیز دیده می شود که به “پیـست اســکـی تربیــت بدنی اردکان فارســـ” شنـــاخـــته می شود و ۴ فصـل سال در آن فعـالیت های ورزشـی انـجــام می شود.

پیســـت اسـکـی فریــدون شهر

 

ایـــن پیـــست ، واقــع در ۱۸۰ کیـلومتـری غرب استــان اصـــفهــان و ۳ کیـلومتری مرکز شهـــرســتــان فریـدون شهر، مرتـــفــع تریـــن پیـســـت اســـکـی فلـــات ایـــران به شمـــار می آید که شیب تند حدود ۳۵ درجه آن، این پیســـت را در جزو ۲۲ پیــســت ممتـــاز کشور قرار داده است. در حدود ۲۲ گردشـگر، در روزهای عادی و حدود ۳ هزار نفر، در روزهــای زمستـانـی از ایــن مکـــان دیــدن می کننـــد.

پیســت اســکی پاپایی زنــجـــان

پـــیست اســـکـــی پاپـــایــی با وسعــت ۸۰ هکـتـــار، با ظرفــیـت پذیرش ۵ هزار گردشـــگــر، در ۴۵ کیلومتـــری جنوب غربـــی زنــجـان واقـع شده اسـت. تجهــیزات چون، تله اســکــی، برف کوب، سوئیت، رســـتوران، کافــی شاپ، پارکـــیـــنگ و مدرســه اسکـــی با ۲۰ مربی که در طول زمــستــان فعـال است، از امـکانـــات این مجـــموعه به شمـار می رود. عدم تابش مســتــقیـــم نور آفــتاب به ایـن پیســت، زمان یخبنـــدان را در آن طولانــی تر می کنــد اما دارا بودن شیـب نه چنـــدان تنــد، جهـت استـــفـــاده اسکـی بازان آماتور نیز به کار برده می شود.

معرفی پیست های اسکی با امکانات ویژه در ایران

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.