معماری های خارق العاده در سال گذشته درجهان

معماری های که در سال گذشته توسط مهندسان انجام شد بسیار زیبا بودند و از لحاظ  طرحی بنا بسیار زیبا و منحصربه فرد بودند خیلی از این ساختمان ها در واقع نمای داخلی و خارجی به سبک های جدید و مدرنی داشتند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر معماری های خارق العاده در سال گذشته در جهان را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : “جانـــاتـــان گلــنـســی” منتـقـــد هنـر و معــماری و دبـیـــر صفــحه معـمــاری روزنامــه گاردیـن از 1997، عضو افتخـاری ریـــبـا و نویسـنده کتبـی مانـــند “معمــاری قرن بیــسـتـــ‌و‌یـــکم: ساخــتمـان‌ـهـــایی که قرن را شکل دادند” (1998)، “داستـان معماری” (2000)، “ساختمـــانـ‌هـــای گم‌ــشـده” (2008) اســت. از او مقالــاتی نیز در مجــلات آرکیـــتــکچـــرال ریویو، آرکیـــتکـــت و بلوپرینــت به چاپ رسـیـــده اســـت.

تازه‌ـتـرین تأــمـل این منتقـــد شناختـه شده بر مجــموعه آثار و رویدادهـای معـمــاری سال 2018 متــمــرکز است که بر اســـاس محـتوای مقالــه او نمونهــ‌ـــهای درخشــانی را در معمـاری معـــاصر نشانه گذاری میـ‌ـــکـــند. آنـچـــه در ادامـــه میـــ‌ـخوانید برگـــردان کامــل ایـــن مقالـه اســت که “جاناتـان گلـــنــسی” طی آن درخــشانـ‌ـ‌ـــتریـــن ایـــن نمونهـ‌هــا را از خانــه لگو در دانــمـــارک گرفتـــه تا کتـــابـــخــانـــه‌ای عمومی در چین بررســی کرده اســت.

جسورانه و چشـــمگـــیر

خانـه لوگو، بیلوندِ دانـــمارک، اثـــر گروه معـمــاری بی.آی.جی.

جانــاتان گلنــسـی : یکی از رایــجــ‌تریـن شیوه‌ـهـــا برای خردانگـــاری معــمـــاری معـاصـــر آن اســـت که بگوییـم ایـــن یا آن ساختــمــان جدیـد “شبـــیــه لگو به نظر میـــ‌رســد.” لگو، همـــان آجـــرهـــای پلــاســـتیــکی مشهور متصلــ‌ـشونده به یکــدیگر برای اولین بار در ۱۹۴۹برای فروش عرضه شدنــد؛ درســـت هنــگامـــی که معماری مدرن، که در “جنــبـــش باهــاوس” ریــشـه داشت، بهــ‌راســـتـــی جهانــی شد. ساخـتـــمـــانـ‌های چهارضـلعـی مکــعـــب شکل در خیابان‌هــای شهــرهـای بزرگ جهـان از سیــدنـــی گرفـــته تا سانفـــرانــسیســـکو صف کشیـدند.

اکنون پس از ۷۰ سال، مرکز بازدیدکـنندگان لگو، در بیـلوند دانــمارک، زادگاه ایـن اسـبـابـ‌ــبـــازی، انــگـــار واقعاً از آجرهای عظــیــم لگو ساخـتــه شده اســـت. و چرا ایـــن گونه نبـاشــد؟ کمــی آنـــ‌سوتر پارک لگو قرار دارد. بیــارکــه ایـنگلـس، معـمـــار دانمارکی سازنده ایـن مرکــز لوگو، و گروه معماری‌ـــاش “بی.آی.جی.” به ساخت سازهــ‌هــای چشمـــگــیـــر و جسورانه مشهورنـــد. ازهـمینـ‌ـــرو از آنـان بعــیــد نبود که بنـایی چنــیـــن چشمــ‌نواز و خوش‌‌ـــ‌ــآب‌ورنـــگ (یادآور رنــگـــ‌ـــهای درخـــشان لگو) بســـازند؛ خانــهــ‌ لگویی که می‌ـــتوان از آن بالـــا رفت و به شیوه‌هــای خلاقــانه و بازیگوشانــه در آن گردش کرد و سروگوش آب داد.

ادای احترام به هنــر مد

موزه ایو سنــ‌ـــلورن، مراکـــش، اثر استودیو کو

طراح مد مشــهور فرانسوی، سنــ‌ــلورن از ۱۹۶۶ هر ساله به مراکش سفر میـــ‌ــکرد و اوقاتی را در آن‌جـا میـــ‌گـــذراند. او در همـــیـن کشور آخریــن مجموعه کوتور (نوعی از طراحی‌ـــهــای بسـیار گران‌قـــیمــت) خود را خلــق کرد. اکــنون در مراکش موزه‌ای ساخـــتـــه شده و به آثــار سنـ‌لورن اختــصـــاص داده شده اســـت. این سازه را اولویه مارتی و کارل فورنـیـر از اســتودیو کو طراحی کردهـــ‌ــاند. شرکـــت آنان در ساخت و طراحی بناهــای میـــنی‌ـــمالـــیــستــی مجـرب است و آن‌ها در ایـــن طراحــی از شیوه معـمـاری سنـتـی مراکـــشی نیـز بهـره برده‌ــانـد. ساختمـان انگـــار از دل زمـــیـن بیرون آمده و نمـــای آجری موزه که همـــچون سطـحی درهمـــ‌ــبـافـتــه جلوه میـــ‌ــکنــد، به پارچهـــ‌ــهـــای پشـــمـــی یا فاســتونی شبـاهـــت میـــ‌بــرد.

سطح کرمــ‌رنــگ دیوارهـــای سرسرای ورودی یادآور پارچهـ‌ـــهـــای ابـــریـــشـــمـیــن است. بنا با چنین طرح و شمــایلـــی آنـــ‌چنان بازدیدکــنــنــدگان را در برمـــیـ‌ـــگیرد که گویی لباســـی که ایو سنـ‌لورن طرح ریخــته در برکرده‌انــد. این انگاره و تصور معـماران، محقق شده و مؤثر از کار درآمده اســـت، زیرا این موزه با تالارهــا، گالریـ‌ـها، سالــنـ‌هـــای نمایــش، کتـــابخانه و کتاب‌ـفــروشی و کافــهـــ‌ــهــایــش گویی ادای احتـــرامی است به این طراح بزرگ. موزه سنـ‌ـلورن با پوشش گیاهی‌اش از برگــ‌ــبو و بلوط، و نیـــزآرایـه‌هـــای بیــ‌ــجـــانـش مانـنــد شیشـه‌ــهــای رنـگــی، سرامیـــکـــ‌، سطوح لعـابـی، کاشـــیـ‌ـهـا و سنگ‌مــرمر یادآور پارچــهــ‌ـهایی است که ایـن طراح بزرگ در آثــارش به کار می‌برد.

بارانــدازی بی‌همتـا

اسـکلـه هیـــســتـــنیگز، ساســـکس شرقـی در انگلستــان، اثـر دیـــ‌ـــ‌.آر.‌امـ‌.ام.

اگـــر بخواهـیم دقیق سخـــن بگوییم بارانـــداز دریایـــی هیســتـیــنــگـز، که بازسازیــ‌شده، هنگامــی تکــمـــیل شد که ساگــس، خوانـــنــده گروه مدنـــس، زاده هیسـتــینــگز، به صورت نمـادیـــن آخریــن قطـعـــه این سازه را به آن متــصل کرد. امـا ایــن ساختـــار منـعـطـف و خوش و آب و رنــگ زمـــانی در تصورات عموم جان گرفت که در سال ۲۰۱۷ جایزه ریبـــا (موسســه سلطـنـتی معمــاران بریتانیا) استرلینـگ را از آن خود کرد، که معادل جایـــزه ترنـر در معـــماری به‌ـشمـــار میــ‌آیـد.

شرکت الکـــس دریــجــکا و سیدی مورگـان در این پروژه فقـــط به مثابه طراح فعـالیــت نمیـ‌ـــکـرد بلـــکـــه خود بخشی از ایــده ای مبتکرانــه از جانــب انجمن اســـکـلـــهـــ‌ـهای هیتـــسـنـــیــگز بود که میـ‌ـخواســـتنـــد به جاذبه‌ـــهـای دوره ویکتوریـا که اغلب در اثــر توفان و آتشــ‌ــسوزی از میـــان رفته‌انــد، جان تازه‌ــای ببخــشند. سوانـــحــی از ایـن دست به بسیـــاری از اســکلــهـــ‌هــای زیبا و آسیــبـ‌ـپــذیر صدمهـ‌ زده است. شرکـــت دی‌‌.آر.‌امـــ‌.ام. با طراحی و تعــبیـه عرشـــه‌ـای چند منظوره و غرفه‌هـــای آراســـته در بازسازی سازه بســـیار کوشید. یک ماه پس از آن که اســکـلـــه هیــستــیـــنگـــر جایزه ریبا را در اکـــتــبـر ۲۰۱۷ به خود اخــتـــصاص داد، با واگذاری موسســه غیـرانتــفـاعی اســـکله به سبــب معوقاتـــش، ایــن بارانـداز بار دیگر خبرساز شد.

ترکیب نور، بتـن و حیـاط‌ـهای داخـلی

استودیو یورگن تلـر، لندن، انگلــستــان، اثـر سیـــکس ای آرشـیـــتکـــتـز(معماران سیکـــس ای)

ایــن استودیو که برای یورگـن تلر هنـــرمند و عکاس آلـــمــانـــی تبار در یکی از خیابانـــ‌هــای نزدیـــک به مرکـز لندن ساختـــه شده، بنایی ساده و بی‌ادعاســـت. طراحـــی بنا نشان میــ‌ـدهد که در زمـــین‌ـــهای بدقواره شهری در حوزه معـــماری به چه دستاوردهـــای درخوری می‌ـــتوان رســـیـــد. نمای خاکستـری و بتــنـی و غیـــرمتـــظـاهرانه ایـن ساختـــمان که از سه بلوک مجزا ساخته شده- شامـــل دفاتـر و بخش بایــگانــی، اسـتودیو، اتـاق غذاخوری، و اقامتگــاهی شخصـی در بخـــش فوقانـــی- با حیـاط‌هــا و باغچـــهـ‌ـهای داخـــلـی از یکـدیــگر جدا شده‌ـــانـــد.

ایـنـــ‌ـجا بافـــت نامنظــم و خام بتـــن در تضـاد با نور زیاد و بازی سایــه‌هـا در فضـــای سبـــز حیاطــ‌ـها قرار می‌ــگـــیـرد. باغــچهـــ‌ــهایـــی که دن پیرسـن طراحی کرده پوشش ناشـی از رویش گیـاه خاراشکن (saxifraga) را تداعـی میـــ‌ـــکنــد که به طور طبیـعی در جای فروافتـادن بمبــ‌هــای جنگــ‌ـــجــهـــانی‌ــدوم در درون و پیرامون ویرانــهــ‌ــهـــا میـــ‌رویید. ساخــتـمان‌هـایی که همــاننـد بناهــای شهر پمـــپئی در روم باسـتان ویران شده بودنــد. ایـــن اســتودیو و مجـموعه حیاطـــ‌هــای داخلیــ‌ـاش ،که از دیـــدگان همـسایــگان نهـــان شده، هم بسـیـــار مدرن و هم ساده به نظر می‌ــرســد و به گونهـ‌ای غیـــرمنــتظـــره خانـهـــ‌ــهــای سنـتــی روم باسـتان را به یاد میــ‌ـآورد. منازلـــی با انــدرونیــ‌ـهـــای زیـبـــا که در شهرهای متـراکم روزگـار کهـن جا گرفـتــه ‌بودنـد.

مدیـنهـــ‌ـای با طراحــی مدرن

موزه لوور ابوظبی، امــارات متـــحـده عربی، اثــر ژان نوول

گالـری سه میلــیـــارد پوندی و جنجالـ‌ـــبـــرانگــیـز ساخــتـــهـــ‌ــشـــده در امـــارات متـــحـــده عربــی نخستــین شعـــبه لوور پاریـس به‌ـشـــمار میـــ‌آید. ایـــن بنا ایستـــاده در زیـر آفـــتاب بیـــ‌رحــم جزیــره سیـادت در ساحــل شهـر ابوظبی، بخـــشی از مجموعه باشــکوه موزهـــ‌ـــهای هشـــت‌ـگانـــه است که در سال ۲۰۲۰ تکــمیل خواهـد شد. لوور جدیـد با طراحـی جیـــن نوول، مدیـــنه معاصـــر و مدرن و آراســـته‌ای است که براساس ویژگیـــ‌ــهــای شهـرهای سنـــتـــی عربـــی در جهـــان قدیم طراحـی شده اســـت. شهرهایی محـــصور در میان دیوارهــا که کوچهـــ‌هــای تودرتو هزارتو ماننــد درکالبدشـان پیــچ‌و‌تاب می‌خوردنــد. ۲۳ گالری ایــن موزه همـــچون بنــایی جداگـانـه به نظـر میـــ‌رســد وسقفی وسیع و ظریـــف که انگــار بر فرازش شنـــاور است، ساخـــتمان را میـــ‌پوشانـــد. ۱۸۵۰ صفحـه آلومیـــنیومی و فولادیـــن مشـبک و در همــبافته سازه ای گنبـدی را برمیــ‌ـسازنــد که از لابـــه لای آن نور به زیـــبایـی به کوچهـــ‌ـها میـ‌ـــتـــابد و دمــا را معـــتـــدل نگــاه می‌ـدارد.

مارمـــاننــد و نبوغ آسـا

ایـستگـــاه خط راهـــ‌آهــن ناپولی-آفراگولا، ناپـــل در ایتالیــا، اثــر گروه معـماری زاها حدیــد

این ایســـتگاه خیـــرهــ‌ــکـــنــنـده تازه‌ـــســاز، یکــی از ۱۳ ایـســتگـاه در پروژه گسـترش شبــکــه راهـــ‌آهن سریعــ‌ــالسیر ایتـالـیـــا بهــ‌شـمـار می‌ـآیـد. بنـــای آن بر فراز ۸ ریــل قطـار پیچ و تاب می‌خورد و مناطـقی را که زمانــی حومهـــ‌های ناپل بودند به یکـدیـگـــر پیوند می‌ــدهد. هم پلی باشکوه به شکل مار اســـت نشـان‌گر آهـــنـــگ پرشتـــاب قطارهای تنــدروی ایـــتالــیا ( با سرعت ۳۰۰ کیـــلومتر بر ساعت)، و هم ایـــستگــاهـی اصــلی شامـــل باجـــه فروش بلـیت و کافه‌ــهـا و دفاتر، و هم چشــم‌ـانـداز زیبـــایـی از کوه وزوو نمایـــان می‌کــنــد.

ایتالـــیا کشوری زلزلــه خیـــز و آتــشـــفشـــانـــی اســت، به همـــیــن سبب ایــن بنای دیـــنــامــیک گرچه سازهـ‌ـای سیــنوسی و یکپارچه بهــ‌ــنظــر میــ‌ـرســد، در‌واقـع از تکه‌هـــای جداگـانه ساختــه شدهــ‌ اســت. اگـــر زلـزله بیایــد ساخـتـــمـان عظیـــم ایسـتگاه که به دســت مهــندســـان راه آهن دولتی ایـــتـالیـا ساخــتـــه شده، به قطـــعــات کوچک تجـــزیـــه میــ‌ـشود که هر یک جداگانـه حرکت میـ‌کنند و فرو میـــ‌ـــافـــتند. و در پایـــان از همــه مهم‌ـتــر ایـن که ایســـتـــگـــاه باطراحی گروه معمــاری زاها حدیــد، نمــاد مهم و موثری از رونق اقــتـصادی جنوب ایـتالــیـــا تلقی می‌ـشود.

تالار در مرکــز پنـــج طبـــقـــه که می‌پیـــچــد و بالـــا میــ‌ـرود

کتـــابـــخـانـــه منطــقـه تیـانــجیــن ، در تیـــانــجـــین چیــن، اثر ام.وی.آر.وی.دی.

در مرکــز ایــن کتابخـــانه عمومی شگفتــ‌انگــیز، بنایـی به‌ـــسـان چشـمــی بســیــار ‌بـزرگ جای دارد که به بازدیـــدکنـندگان و انـبوه گردشـگرانـی که می‌ــخواهند از این بنـای خوش‌ـتـــصویر عکـــس بردارند میــ‌نگرد. مردمــک ایـــن چشم ادوتوریوم یا تالـار وسیـعـی اسـت در میـان پنـج طبــقـــه که در پیـــرامونش میــ‌پیـــچــنـــد و بالــا می‌ـروند. سالن کتــابخــانه همــچون چشم‌خــانـه اسـت. برخی از طبـــقـــات سفــیــدرنــگ و پیچـــان سرگیـجــه‌آور آن قدر در بالا جاگـــرفـــتهــ‌ــانـد که دســت هیچ‌ـکــس هیــچـــ‌گـاه به آن‌ـــهـــا نخواهد رســید.

آیـــا ممـکن است بعـضــی از ایـن کتـابـ‌هـــا واقـــعی نبـاشـنـد؟ قطعاً ایــن‌گونه اسـت. بر طبقهـ‌ــهای دور‌ازدست صفـحه‌ـــای آلومینومی کشــیـده شده که بر آن تصویر کتـابــ‌ــهـا دیده میـــ‌شود. هدف از طراحی غریب و هنرمـــنـــدانـه ایـن کتـابـــخانــه خارقـــ‌ـالـعاده، اثـــر معـــماران هلنـــدی شرکت “ام. دی.آر.دی. وی.” آن اســـت که مردم محـــلــی را به دنیـــای کتـاب و کتابـــ‌ـخوانــی علـــاقه‌مــنــد کنـد. تالار ورودی خیرهـــ‌ــکـــنــنــده بنـــا که از جنبه بصــری دیریـــاب اسـت برای مطالـــعه و ملـاقات و کار با کامپیوتر به کار می‌رود. کتـــابــخـــانـــه تیانجـــیـن بر خلـاف ظاهــرش بسیــار کاربــردی و در عمـــل بس سودمند اسـت.

مهم‌ـــترین رویداد معماری سال ۲۰۱۷

الـــبـفـــیلـ‌ـهارمونیک، هامبورگ، آلـمـان، اثـر هرتــزوگ و دموران

گشایـش این بنــا در هامبورگ احتـــمــالاً مهــمـــ‌تـــرین رویداد معـــماری در سال ۲۰۱۷ دست کم در حوزه ساختـــمــانــ‌هـای شهـــری اســـت. سازه مذکور که هزیـنـــه‌ــهای هنـــگــفتی صرف آن شد تحســین فراوان صاحـب‌نـظران را برانـگیـخـت. الفبـیــل‌هارمونیــک واجـــد بسیاری از معیــارها و شاخـــصـــ‌هـــای معمـــاری اســت. ایـــن ساختـــمــان از یک‌سو طراحــی دراماتـــیـک و از دیـگرسو طرحـی منـطقـــی دارد که جانی تازه و پرتـکاپو به ایــن منـطــقه بارانـدازی قدیـمــی می‌ـبخـــشـــد که دیگـر کاربری کشــتـــیـــ‌رانی ندارد.

بخـــش فوقانــی ظریف و سبـــک بنا همچون امواج بلوریــن از بدنه زیریـــن که به مخزن سوخت شبـاهت میـــ‌ـبــرد و انـــبارهای شکلـــات و چایـی است سربرمی آورد. تالار کنـســـرت خیـــرهـــ‌کنـنـده با طراحی هرتـــزوگ و دموران نیـــز در کناره بافـت محلــی این بنـــدر آلـمـــانی پهلو میـ‌ـــگــیرد. طراحـی داخـلی سالــن اجـــرای موسیـقــی همـانند همه نمونه‌ـــهای مشــابه ماجـــراجویانه و خطیر است. این ساختـمـان خاصـــه در روزهـــایــی که سرمــای گزنده از فراز اقــیـــانوس بر ساحل هامــبورگ تازیانـه می‌کـــشـــد، منـــزلــگــاهـی است که مراجـــعـــان می‌توانــنـــد ساعـــتـــ‌ـهـــا در آن بگـــردنـد و بخورنـــد و بنوشنـد و مناظـر چشـــم‌نواز را نظاره کنـــنــد و به نوای موسیـقـــی در مطـــلوب‌ــتـــریـن شرایـــط گوش بسپارنـد.

معماری های خارق العاده در سال گذشته درجهان

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.