منفی نگری،سکوت بعد از جر و بحث رابطه عاشقانه را نابود می نماید

سکوت بعد از جر و بحث منفی نگری در رابطه باعث جدایی و سرد شدن یک رابطه عاشقانه می شود بسیاری از زنان حسادت بیش از اندازه ای دارند و به آنها حساسیت خاصی نشان می دهند و جر و بحث هایی که می تواند رابطه شما را بهتر از اول بکند ولی سکوت بعد از جر و بحث اصلا کار درستی به نظر نمی رسد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر منفی نگری،سکوت بعد از جر و بحث رابطه عاشقانه را نابود می نماید را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : هـــمه ما دوست داریـم که رابطــه عاطـــفــی مان به خوبی پیش برود و دوام زیادی داشـــتــه باشد امـا آیــا می دانیــم که گاهی خود با دســـت خودمــان به آن آســـیب می زنـیـــم؟ برخــی رفتـارهـــا شاید در ظاهــر مخرب نبــاشـنـد امــا در بلنــد مدت می توانــند شمـــا را از شریــک زنــدگــی تان دور کنـنـــد. اگر دوست دارید بدانیـــد که ایـــن رفتــارهـا کدامنــد، در ادامه مطـلــب با ما همـراه باشیــد.

حســادت بیـــش از حد داریـــد

حتــما شریک زنـدگـــی تان برای شما فردی بسیــار جذاب و خواســتـــنـی اســـت، از ایـن رو فکر می کنید که حتــمـا برای دیـگـــران هم به همیـــن نســبت جذابیت دارد، امــا این نبـاید باعـــث ایــجاد حس حســـادت در شمــا شود.

اگـــر شریک زنــدگــی تان به شما خیـــانــت کرده یا حتی نشانه های مشکوکی را در او مشاهـــده می کنـیـــد، باید قبل از هر چیزی با خودتان خلوت کنــیــد، علائم را کنار هم بچیــنید و ببــیـــنـــید که آیــا واقعا این فرد برای شما مناسب اســت یا خیر. اما اگـر با فرد وفاداری هستید، او نیـــز به ادامـه رابطه با شمــا تمـایل دارد، پس بهــتــر است که نگـرانــی هایــتـــان را دور بریــزیـــد و با حسادت های بی جا او را از خودتان نرانیـــد.

به خودتــان فضـــا نمی دهید

زمـــانـی که ما عاشـــق می شویم، دوست داریــم که تمام وقت مان را با عشـــق زنــدگـــی مان بگــذرانـــیم به طوری که فراموش می کنـــیم یک رابـــطه سالـم، رابـطـــه ای اسـت هر دو طرف فضایـی را برای تنــهــایـــی، خانواده یا حتــی دوستـــان خویش می خواهــنـــد. اتــفــاق بدی نمــی افـــتـــد اگر گاهی به طرف مقابـل مان ایـن اجــازه را بدهـیم که زمان خود را بدون حضور ما، آنـــطور که دلش می خواهد، سپـری کند. ایـن فضا نه تنـها برای او، بلــکـه برای خود ما هم واجـب اســت.

در ایــن زمـــان ما به مسائل زیـــادی پی می بریم، به عنوان مثــال قدر لحـــظـه های با هم بودن را بیـشــتـر می دانیـــم یا ایـــن که به کارهای شخـصی و عقــب مانده مان ترتیـــب می دهیــد و…. ما نبــایــد خانواده، دوستـان و تنـــهـــایی خود را از یاد ببــریــم تنـــها به ایـــن علــت که در رابـــطـه ای عاطفــی هسـتیم. بنابـرایـــن فضا دادن به طرف مقـــابـل یکـــی از کارهایـی اســت که برای هر رابــطـــه ای لازم اســت.

می خواهـیـــد عشـــق تان را به همــه نشان دهیــد

هر فردی شخـــصیت خاص خود را دارد و در شرایـط مخـتـــلـــف به شکل های متــفاوتی رفـــتار می کنـــد. به عنوان مثـــال یکی دوست دارد که دســـت همسـرش را در بیــرون از خانه بگــیـرد در حالی که دیــگــری، بنا به دلایل شخصــی، از ایـــن کار سر باز می زنـــد. شمـا بایـد رفتــار طرف مقـــابـل تان را تشـــخیص دهـــید و سعـی کنـــید که خودتان را با آن وفق دهـــید. اگر او دوست ندارد که در مکـــان های عمومی عشـــق اش را نشـــان دهد، ناراحـت نشوید زیرا شما ابــراز علـاقـــه او را در خلوت تان دیده ایـد. صحبـــت کردن در ایــن مورد با شریک زندگی تان خوب اســت اما اگـــر اصـــرار بیش از حد به آن کنیـــد، ممـکن اسـت که به ضررتان تمـــام شود.

پس از جر و بحـث سکوت می کنــیـد

مشکـــل در هر رابطـــه ای بوجود می آیـــد امـــا مهـــم روش حل کردن آن اســـت. این که پس از دعوا و جر و بحث سکوت کنـید و میـان خود و شریک زندگی تان فاصله بیانــدازیـــد، ساده تریــن کار اســت امــا آیا بهتـرین کار هم می باشـــد؟ اگر پس از دعوا تنـــهــا به ایــن علت که قهــر هســـتـیـد، سکوت می کنـــید، کارتـــان اشتــبـــاه اســت امـــا اگر زمـــانــی برای آرام شدن و فکـر کردن می خواهـیـــد، سکوت بهتـریـن انتخاب است. اما در هر شرایـــطی یادتـــان باشـــد که سکوت شمــا ایـن حس را به طرف مقــابـل تان منــتـقــل می کنــد که شمـــا به او اهمیـتـی نمــی دهـیـد.

در واقـع هر دو طرف رابطه باید این تصور را داشــتــه باشــند که حتـی جر و بحــث هم نمــی توانـد از نظر عاطـفـی آنها را از هم دور کند. به همیـــن دلیــل پس از کمی آرام شدن، از شریـــک زندگــی تان بخواهـیـــد تا در مورد مشکل پیش آمـــده با شمــا گفتـگو کنـد.

از گفتگوهای جدی فراری هستیـــد

همـیـــشــه زندگی بر وفق مراد ما نیـســت. زمان هایی فرا می رســـد که ما مجــبوریم در مورد مسـائل سخت و جدی با شریـک زنــدگی مان گفتگو کنـیــم امــا اگــر هر بار که در این شرایـــط قرار می گیریـــم، فرار را بر قرار ترجـیـح دهیم، در واقع به رابطه خود آســـیب رسانــده ایـم. به عنوان مثـــال شمـــا رفتـــار آزاردهنده ای از همــسرتــان می بینـیـــد امـــا به احــتمال این که ممــکــن اســت بحــثــی میان تان رخ دهد، مدام آن را نادیـده می گیـــرید.


در واقــع مانند کبــک سر را در برف فرو بردن، نه تنــهـــا چیــزی را درسـت نمـی کنــد بلــکه رابـــطه شمـا را در سایــه ای از ابـــهـام قرار می دهـــد. یادتان باشد که رابطه های بلــند مدت هیـــچ دوامی نخواهـــند داشت اگر دو طرف نتوانـنـد در مورد هر مسئله ای با یکدیـــگــر گفـتـــگو کنـنــد.

منــفی نگــر هستــیـــد

اگــر مثبـت اندیـش هســـتیــد که خب شانس با شمـــاسـت. امـــا اگـر جزو افرادی هستــیــد که همــیشه نیمــه خالی لیوان را نگاه می کنـــند، بایــد به شمــا هشــدار بدهـیـم که ایـــن رفــتـــار می توانـــد روی رابـــطـه عاطـــفـــی تان تاثـــیر منـفـی بگـذارد.

منـــفی نگری نه یکبـاره، بلکـــه به تدریـج می تواند رابـــطــه شمـــا را از این رو به آن رو کنـــد. به عنوان مثال زمـانی که شمـــا نسبت به آینده رابــطه تان امیـد ندارید و مدام آن را به زبان می آورید، پس از مدتــی زاویه دید شریـــک زندگـــی شمـــا نیــز به رابطه تغــیــیر خواهد کرد. پس سعـــی کنــید که نسبت به زنــدگی خوش بیــن تر باشیـــد تا دنـــیـا نیــز بیـــشتـــر به کام تان شود.

جزییـــات رابــطــه تان را برای دیگران فاش می کنیــد

شاید برایـتان لذت بخـــش باشد که ریــز و درشت رابطــه تان را برای دوست صمــیمی تان تعریف کنید امــا آیـا می دانـــیــد که ایـن کار به ضرر رابـطـه تمـام خواهـد شد؟ مشورت گرفتـــن از دیـگــران کار خوبی اسـت امـا خبرچـــیـــنــی و تعریف آنـــچـــه میـــان شمـا و شریـک زنــدگـــی تان می گذرد، به هیــچ وجه موجه نیـــست. به عنوان مثــال پس از یک دعوا با شریــک زندگی تان می نشـیــنیـــد و نزد دوستان تان از او بد می گوییــد اما آیـــا به این هم فکـــر کرده ایـد که دو روز آیــنده زمـــانـــی که همـه چیــز مانـند گذشــتـه شد، چه خواهید کرد؟ در آن زمـان شما به دلیـل عشق تان به آن فرد همـــه چیز را فراموش می کنـــید امـا آن حرف هایــی که شمـا زده ایــد، هیــچــگاه از خاطــر دوستان تان پاک نمـــی شود.

به تکــنولوژی بیش از او اهـــمـــیـــت می دهید

تلفــن همـراه، لپ تاپ، ساعــت های هوشمــنـــد، بازی های رایـانـــه ای و… جذابیت فوق الـــعـاده ای دارنــد به طوری که نمی شود از آنــها دل کنـــد اما استــفـــاده بیـش از حد از آنـها می تواند شریـــک زنــدگـــی تان را از شمــا دور کند. متــاسفـانـــه امــروزه مردم آنــقـــدر جذب حجم عظیــم اطلــاعـــات ایــنـــتــرنـتـــی شده انــد که یادشــان می روند با آدم های واقــعـی اطـراف شان ارتـباط برقـرار کننــد. بنابــرایــن اگـــر رابـطــه تان را دوست دارید، گوشی تان را به کنـــاری بگــذارید و زمان تان را صرف فردی که دوستـش دارید، کنید. آنوقت خواهـیــد فهــمـید که هیچکـدام از تبـــادلـات شبـکه های اجتماعـی، جایش را به شریـک واقعــی زندگـــی تان نخواهد داد.

از او می خواهیـد که به خاطـــر شمـا تغیـیـر کنـــد

شمـــا شریــک زندگی تان را انــتخاب کرده ایـــد، او نیـــز شمــا را همانگونه که هستــید انـتخـاب کرده اسـت. در واقع شخـصـــیت شمــا به گونه ای بوده که از همـان روز اول جذب یکـدیگـــر شده ایـد. واقـــعـیـت ایــن اســت که هر چه بیشــتــر ما زمــان مان را با دیـگری بگـــذرانـیـم، انـتـــظـــارات مان نیـــز بالـــا می رود و برای تغیـــیر رفتار طرف مقابـــل تلـــاش می کنــیـــم.

به عنوان مثال شمـا شریـک زندگی تان را با هیـــکـلی چاق پسـندیـــده ایـــد امـا هر چه زمــان بیــشتر می گذرد به او بیــشــتر فشـــار می آوریـــد که رژیــم بگـــیـرد و لاغــر شود. ایـــجـــاد تغیــیرات مثـــبــت خوب است اما نبـایـد به گونه ای باشد که طرف مقـــابــل را در منـــگـــنــه بگذارد. بلــکـــه او بایــد احـساس کنــد که شمــا از او حمایت و برای تغیـــیـرات لازم همـــراهی اش می کنـیـد.

می خواهـــید کامـــل باشـــیـــد

این که شما می خواهــید همــیـــشه بی عیـب و نقـص باشیـد، بد نیــسـت امـــا این طرز فکــر در دراز مدت به شمــا آســـیـب می زند. به زمـانـی فکر کنــید که می خواهـید همه چیز کامل باشد، اگـــر نبود، آنوقت چه؟ آیا ناامــیـــد نخواهــیـد شد؟ شدت این موضوع در روابـط اجـتـماعــی بیــشــتـــر می شود. به عنوان مثــال شما از شریـک زنـــدگــی تان انتـظــار دارید که کاری را به بهــتــرین شکـــل ممکن انـــجام دهـــد، امـا او بنا به دلایــلـی نمــی تواند، در ایـــن صورت غر زدن یا انـتقــاد منـــفـــی از او را آغــاز می کنیـــد که در بلـــند مدت نه تنـــها به شما، بلکه به رابطــه تان آسیب جدی وارد خواهد کرد.

منفی نگری،سکوت بعد از جر و بحث رابطه عاشقانه را نابود می نماید

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.