شرایط جدید و نحوه مهاجرت به کشور آلمان برای ایرانیان

ایرانیانی که دوست دارند در کشور آلمان زندگی نمایند به تازگی شراتبط جدید و ویژه ای برایشان گذاشته شده است بسیاری از افراد برای ویزا و اقامت گرفتن در آلماتن نمی داند چگونه اقدام نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر شرایط جدید و نحوه مهاجرت به کشور آلمان برای ایرانیان را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : همــیشــه بحــث مهاجــرت و ترک دیــار و خانه، حس غم انــگـــیـزی با خود به همراه دارد. افرادی که تصمـــیم به مهــاجـرت می گیـرنـــد دلــیل های قانــع کننــده و مهـــمـــی برای ایـــن کارشـــان دارند برای مثال می خواهـنـد در دانــشــگاه های خاصی به تحـصـیـــل بپردازند یا تجـربه های جدیـــدی کسب کنـــنـد.

آمـارها حاکـــی از آن هســـتند که در سال های اخــیــر مهـاجرت در بسیاری از کشورهای دنـیـــا افزایـــش یافتـه است. یکی از دلــایـــل ایـــن امر می توانـــد پیـــشرفت تکــنولوژی و شبکــه های اجتـــمــاعــی باشد؛ ایـن روزهـا با یک جسـتـــجوی کوتاه در ایـنـترنـــت می توان به راحـتی دربـاره وضعیـت زنــدگـی در مناطـق مخـتـــلــف دنـــیا اطلاعاتـــی مفیـد به دسـت آورد، همـــین موضوع موجب شد تا افراد بسـیاری به فکــر مهاجــرت به کشوری بیـفتـــنـد که با سلـیـــقه های آنـان هماهــنگی بیشــتـری داشـته باشــد.

با همه ایـــن تفاصــیل می توان گفـــت که مهـــاجرت، هم جنــبــه های منفــی دارد و هم مثبـت؛ اما بدون شک موفقــیـت در آن تا انــدازه زیادی به ویژگـــی های شخـصـــی فرد مهـاجـر باز می گردد. امروز می خواهــیـم با هم نگاهــی به وضعـــیـت و روش های مهــاجـــرت به کشور آلمـــان بیندازیـــم. سعی می کنیم راه های اصـــلی و نکـات مفیـــدی را در ایـن زمــیـنه بیـــان کنیـم تا از اشـــتــباه های فاحــش هم وطنـان مان جلوگیـری کرده باشــیــم. اگر شمــا هم تا حالا به مهاجـــرت به آلـمان فکر کرده ایـد ما را در ادامـه این مقالـــه همـــراهی کنـیـــد.

مهـاجرت به آلــمان

آلمـــان که نام رســـمـــی آن جمــهوری فدرال آلـــمــان اسـت، در قاره اروپا قرار دارد و به دلـیل داشتــن دانــشگـــاه های معتبــر و وضعـیــت مناســب زنـــدگی، افــراد بســـیاری از نقاط مخـتلـــف دنیـا علـــاقـه منـدنـد که در ایـن کشور زندگـــی کنـند. در چنـد سال اخیــر، سالانـه میـــزان پذیرش مهاجــر در ایــن دیـار رو به افـزایـش اسـت. در سال ۲۰۰۵ دولت ایــن کشور تلـــاش هایـی در راســـتـای جذب نیـروی کار ماهـر از سایر منـــاطـــق دنــیــا انــجــام داد. از ایـن زمان متــخـــصــص هایـــی که در زمـیـــنه فناوری اطـلـــاعات، علوم طبـــیـعـــی (زیــســت شناســـان، شیـمــی دانـــان، فیـــزیـک دانان) مهنـــدسـی یا اســتــادی فعالـیــت می کردنـــد راحـــت تر می توانــسـتند کار پیدا کنـــنــد؛ در مقابل افرادی که در زمــینـه های مخـتلـف فناوری و تکـنولوژی مهـــارت داشـتـــنـــد، توانسـتـــنـــد کارهـــایــی منـــاسب در این کشور را از آن خود کنــند.

نکــتـــه مهـم این اسـت که سران کشور آلمــان تنـهـا پذیـرای کارگــران و کارکـنــان متــخـــصص و توانا هستـــند و به کارگران غیـــر ماهـر به هیــچ وجه اقامـــت دایم نمـــی دهـنـد؛ اما افـرادی که بتواننــد رزومه ای قابل توجه ارایـه دهنـد و مهارت شان را به اثــبــات برسانــنــد، پس از ۵ سال کار در ایــن سرزمیـــن، می توانــنــد اقـامــت دایـم آلـمــان را به دســـت بیـــاورنـــد. آلمـــان با جمعیتـی بالغ بر ۸۲ میلیون تن، پر جمعـیــت تریـــن کشور اروپاست بنـــابــرایـــن یافــتن کار و اثــبات توانــایـــی های تان در آن کار آسـانــی نخواهــد بود. با این حال ایـن کشور از ثروت مندترین سرزمـین های اروپایـــی است و اگــر باهوش و توان منـــد باشــید، موفق خواهیـد شد. پیـــش از این که به چگونگــی مهاجـــرت به آلـــمان و روش های آن بپـردازیـم نکتـــه هایــی را مرور می کنیــم که بایــد پیش از هر اقـــدامــی از آن ها با خبر باشـــید. پس هم چنان همـراه ما بمانید.

نکات ضروری درباره مهـــاجرت به آلــمــان

نکــته هایی را به صورت خلـاصه بیان می کنـیم تا از برخـــی پرسـش های رایج جلوگیـــری کرده باشـیم:

طبـــق قانون مهاجــرت ۲۰۰۵ آلــمان، همــه اعضـــایِ خانواده فردی که اجـازه کار در ایــن کشور را یافــته، می توانند به ایـــن کشور آمـده و مشـغول به کار شوند و یا ادامـــه تحصــیـــل دهـــنـد.
افرادی که از دانـشگـاه های آلــمان فارغ الــتحــصیـل می شوند ۱۸ ماه فرصت خواهـند داشت تا کاری مناسب بیابنـد و اگــر نتوانــنــد در جایـی مشـغول به کار شوند اجـــازه اقـامـت شان را در ایـن کشور از دست خواهنـــد داد.
مطالــعـــاتــی که در سال ۲۰۱۵ انـــجــام شدند حاکـی از آن هستند که حدود ۵۴ درصد از دانشـجویان خارجی پس از فارغ الـــتــحـصیــلـــی، در آلمان مشــغول به کار می شوند و بقیه افراد بایــد به کشور دیگــری رهـســپار شوند.
آلــمان جزو شینگـن است و برای ورود به ایـن کشور به ویزای شیـــنـــگـن نیـز نیـاز خواهـــید داشت. برای کسب اطـلاعات بیشـتــر درباره ایـن ویزا و شرایط اخـــذ آن مطـلــب زیـــر را بخوانیــد:

اگـر هیــچ تصوری درباره آلمــان و چگونگـــی کســب اقامـــت در آن ندارید، شایــد مجبور شوید که از وکیـل های متخصص در ایـن زمینـه استــفـاده کنــید.
بســـیــاری از دانشگاه های آلمان به زبــان انـگـــلیـــسی تدریـــس می کنــند؛ اما برای برقـــراری ارتـــباط با دیگـران لازم اســت آلمـانی را هم بدانید.
آلــمان در حال حاضـــر پنجـمـیـــن کشور محـــبوب در نزد مهاجـران است و وضعیت آموزشی، رفـــاهــی و اقتصادی خوبی دارد.

مزیـت های کشور آلـــمان:

شرایط مالیاتی رقابـتـــی و مناســـب
زمــیـنـه سرمایـــه گذاری امــن
زیـر ساخــت خوب
وجود طرح های گوناگون برای تشویق سرمایـــه گذاران
سطح رفاه بالـای ساکــنان
وضعیــت اقـــتـصـادی خوب و پیشرو
وجود نیـروهای کار متـــخــصص
توجه به نوآوری

روش های مهاجرت به آلـــمـــان

روش های متعـددی برای مهـــاجـــرت به آلـمان وجود دارد که هر یک از آن ها برای افــراد خاصـــی، مناسـب هستــنـد. توجه داشــتـه باشیــد که نمـــی توان گفـت که مهـــاجــرت از چه راهی آسـان تر و از چه راهی دشوارتــر است چرا که یک روش می تواند برای یک فرد بســـیـــار آســان باشـد؛ اما برای فرد دیگــری دشوار به نظـر برسد. بنـــابـرایـــن ما روش ها را ذکـر می کنیـم و این که اقــدام از چه طریقـــی برای شمـــا مناسب اســت را به خودتــان می سپـــاریـم تا با بررسی ویژگـی و خصوصیات و شرایط خود آن چه برای تان مناسب تر است را بیـابیـــد. بایـد بدانـیـد که در صورتـــی موفق به اخـذ اقامت ایـن کشور خواهید شد که دلیل خاصـی برای مهاجرت داشتــه باشــید برای مثــال قصد پیوستــن به اعضای خانواده خود را داشتـــه باشـــید یا بخواهـیــد ادامـه تحصــیل دهیــد و مواردی از این قبــیــل.

۱- تحـــصــیـل در آلــمـــان

یکی از بهـــتـریــن راه ها برای جوانـــانـی که قصد ادامـه تحصیــل در خارج از کشورشـان را دارنـد، اخذ ویزای تحـــصــیــلـــی این سرزمــیــن است. ایـــن راه به دلــیــل آن که هزینـه کمـــی دارد با اســتقـــبــال جوانان رو به رو شده اســـت. شمــا در آلمــان می توانـــید مدرک کارشناسـی یا کارشــنــاسـی ارشـــدی بگــیریــد که به صورت بیــن المللی معتبر شناخــته می شوند، آن هم با هزیـــنـــه ای بسیــار پاییـن و حتا گاهی کامـــلــا رایــگـــان.

دانـــشــجویانــی که در ایــن کشور مشـــغول به تحــصیل می شوند اجازه کار نیز دارند؛ آن ها می توانــنـد ۹۰ روز در سال را به صورت تمــام وقت کار کنند و یا ایـــن که ۱۸۰ روز را به صورت نیـــمه وقت فعالـیت کرده و درآمـــد داشتــه باشـند.

دانــشجوها در صورتی می تواننــد مشـــغول به کار شوند که زبان آلــمانـــی را به صورت کامـل بدانـند و توانایـی برقراری ارتباط مفیـــد را با افـــراد جامـــعــه داشــتـه باشنــد. پس از فارغ التـــحصـیل شدن، آن ها بایـــد تا حداکــثر ۱۸ ماه، کاری ثابـت پیــدا کنـنـــد که با رشـــتـــه تحـصیــلــی و تخصـــص شان مرتــبـــط باشـــد.

اگــر می خواهیـد در آلـــمــان به تحــصـــیـل بپـردازیـــد بایـد ایـــن مراحل را طی کنـیـــد:

پذیـــرش دانــشگاه: بایـــد یکـی از دانشـگاه های این کشور را انتخـاب کرده و برای گرفــتن پذیـــرش در آن تلــاش کنــیـد، برای مثـــال می توانــید به وبســایت این مراکــز مراجــعـــه کرده و فرم پذیرش دانشجویان خارجی را پر کنــیـد.

اخــذ ویزای تحـصیـلی: مهاجران هوشمـــند همـــیـــشه فرصت را غنـــیـمـت می شمـارنـد. پیـــشـــنهــاد می کنیــم تا زمـانی که مشخـص شود دانــشگاه مورد نظــر شمـــا را پذیرفـــتـه یا خیــر برای اخــذ ویزای تحصـــیـلی آلمـان نیـز اقــدام کنـیـــد؛ زیـرا هردوی این مرحــله ها زمـان بر هســتــند. ویزاهـــای تحـــصـیــلی سه ماهــه هســـتنـــد ولی قابـــلیت تمــدیـد دارنـــد.

اجــازه مهاجـــرت: اگـر نگران هستیـــد که دانــشــگـــاه، شمـــا را نپذیرد می توانیــد تا زمـان نهایی شدن پذیــرش تان منتظر بمـــانـــید و پس از آن برای گرفــتن ویزای تحـصیـلـــی اقـــدام کنیـــد امــا در ایــن مرحـــلـه روی این موضوع که یک دانـــشـگاه پذیـرفتـــه شده ایـــد تاکــید زیـــادی داشتـــه باشـیــد تا ویزای تان با مشکــلــی مواجـه نشود. سفـارت آلــمان اگـــر با درخواســـت شمـــا موافـقت کنـد، اجـــازه‌ ورودتان به ایــن کشور را صادر می کند.

خرید بلیــت: وقتی با ویزای شمـــا موافـــقت شد دیـگـر زمـــان خریــد بلـیت و مهــاجـرت فرا می رســـد.

افــرادی که قصـــد دارنـــد بدون کمـــک وکیل به آلمان رفتــه و در آن تحـــصیـل کنند بایــد ایـــن مرحلــه ها را پشــت سر بگذارند: جســتجو برای یافــتــن دانشــگاه، تشـخیص رشته تحصـــیلی، کســـب مهارت زبان آلـمــانــی یا انـگــلـــیــسی (بنابر نیاز دانشگــاه مورد نظر)، تامـــین هزینـه های تحـــصیلــی، ارسال درخواست پذیـــرش به دانــشگاه، درخواســت ویزا پس از قبول شدن درخواست پذیـــرش، یافتـــن مکــانــی مناســـب برای اقــامـــت دانشجوها.

۲- کار در آلـمـان

برای یافـتــن کار در آلــمــان بایـد واجد شرایـط شوید و ایـن موضوع اصــلـــی تریـــن نکـــتــه برای مهـــاجرت کاری ست. برای ایــن که دید بهـــتــری درباره کار در این کشور به دســـت آوریــد نکتــه های مفیـــد و قوانیـنـــی را در ایـــن زمیـنه با هم مرور می کنیـم:

کارمنــد مهـاجـر بایـــد بتوانـــد همــانـنــد یک کارمــنـد آلـــمـــانـــی کار کند.
زمانــی یک مهاجــر به اسـتـخــدام درمــی آید که هیچ فرد آلمانـــی برای آن کار در دسترس نباشد.
فرد مهـاجـر باید دارای مدرک تحــصیـــلی معـتـبــر باشـد و در مواقع نیاز بتوانـــد در اخـــتیـار کارفــرمـا قرار دهد.
اگـــر مهـــاجــر قصد ثبــت شرکـــت در آلـمـان را دارد بایـد برای ثبـت شرکتش اقـــدام کرده باشـد.

اگــر قصـد یافـتـــن کار در آلمــان را داریـد پیـــشـــنهـاد می کنیم قبــل از سفـــر به صورت مکـــاتبـــه ای با کارفرمایـــان فعال در زمیــنــه کاری و تحصــیــلی تان صحـبت کنـیــد زیــرا اگـــر آن ها شمــا را بپـــذیــرنــد روند مهـــاجرت تان بســیار آسان تر خواهـــد شد. اگـر کارفـرمـایی با اسـتخـــدام شما موافقت نکــرد باز هم ناامــیـــد نشوید و به صورت حضوری به آلــمــان رفتــه و شانــس خود را برای یافـتـن کار مورد نظرتان امــتــحان کنید. توجه داشته باشیـد که اصــلا اهـمـیــتـی ندارد که به صورت حضوری کار مورد نظرتان را می یابــید یا غیـــرحــضوری؛ فردی که به ایــن کشور سفـر کرده و در جستــجوی کار اســت هیـچ گونه برتـری به نســـبت افرادی که به صورت مکــاتـبه ای اقـدام می کنـنــد، ندارد.

با همه ایـن تفـاصـــیـــل اگر باز هم موفق نشــدیــد می توانـیـــد از روزنـامــه های چاپ آلـــمـان، آژانس های کاریابی محـلی، نمـــایشــگـــاه ها و کارگزیــنی ها کمـک بگیرید.

۳- خود اشتـــغالــی یا کارآفـــریـــنی در آلمان، سرمایه گذاری

افـراد بســـیـــاری قصـــد کارآفـــریـنـــی در آلـــمان را دارنـد. آمـــارها نشـــان می دهنـــد که کشور آلمان بعــد از چیـــن و آمریـــکـــا محـــبوب تریــن سرزمــین نزد سرمـایه گذاران است. اگــر قصد خود اشــتـــغــالی و راه انـدازی کسـب و کاری جدیــد را در آلمان داریـد بایــد ایـن نکـــته ها را در نظـــر داشـــته باشـید:

بایــد تقـــاضا برای کاری که قصــد انـجام آن را دارید در ایـــن کشور وجود داشــتـــه باشـــد.
کســب و کار شما بایـــد بتواند تاثـیر مثبتــی روی اقتصــاد آلـــمان بگـــذارد.
برای راه اندازی کار در ایـــن کشور بایـد سرمـــایــه کافی داشـــتـــه باشـیـد و برای ایـن کار حداقل ۲۵۰،۰۰۰ یورو (معادل ۱,۴۵۷,۵۰۰ تومان) نیـــاز خواهیـد داشت.

مزایــای خوداشـــتـــغـالی در آلـمــان:

در صورت کارآفرینـی در ایــن کشور از همـه مزایای یک شهروند آلـــمانـی برخوردار خواهید شد.
به همکـار یا یک ضامـن آلمانی نیــاز نداریـــد.
اگر سه سال در این کشور کار کنــید به همه اعضـای درجـه یک خانواده شمــا نیز اجازه اقـــامت دایم به صورت نامحـدود داده می شود.
همـیشــه اجازه ورود و خروج به آلمـــان را در هر شرایــطی خواهـیـد داشــت.

۴- مهـاجــرت به آلـــمـان از طریـــق ازدواج

قاعـده ای هم وجود دارد که طبـق آن، بعـــضی ها بدون نیاز به اجازه کار یا تحـــصـــیل می توانــند خیــلی راحــت در آلــمان مشـــغول به کار شوند. ایـن افراد کسـانـــی هستـــند که همــسـر آلـمانی دارند. اگــر شمــا با یک فرد آلـمانـــی تبار ازدواج کنید اجـــازه کار و تحـــصـــیـل در این دیــار را پیدا خواهــیــد کرد. اگـــر قصد اقــدام از ایــن روش را دارید، حتما بایـــد گواهی قانونی همـــراه داشتــه باشــید که ازدواج کرده ایـد.

این قاعـده شامــل فرزندان همه شهـروندان آلمــانــی نیز می شود. کودکـــان و نوجوانانی که سن شان از ۱۶ سال کمتر باشد و یکـــی از والـــدیــن آن ها شهـروند ایـن کشور به شمـار آیــد می تواند بدون هیـچ مشـــکـــلی به این کشور مهاجرت کنــد. البتــه نکتـــه ای که باید در یاد داشـــتـــه باشید ایـــن اسـت که هر دو والـد بایــد بر سر مهـــاجرت فرزندشـان توافق کرده باشـنـد و اگـــر یکـی از آن ها مخـالــف این موضوع بود باید به مراجع قانونی مراجعه کننـد. توجه داشــتــه باشـید که برای به همـراه بردن فرزندان بالای ۱۶ سال بایــد به صورت جداگانه اقـدام کنـــیــد.

برای مهـــاجـــرت نوجوانان تا ۱۶ سال، نیــازی به مدرک زبان آلـمـانـی و یا حتـــا دانــسـتن ایـــن زبـــان نیــسـت، آن ها فقـط بایـــد گواهـی تولد داشـتـه باشــند؛ اما همــه افرادی که بیش از ۱۶ سال دارند بایــد بر این زبـان مســـلط باشـــنــد.

۵- ویزای کار در تعـــطیــلات

بعضی از کشورهـای دنـــیـــا ویزایی صادر می کنـند که فرد دارای آن ملــزم است که در طول تعـــطیلــات کار کند. ویزای تعــطـیلات به این دلیل به وجود آمد که در طول تعـطـــیـــلـی های رســـمی، کارمندان این کشورهـا به کار مشغول نیـســـتنــد و دولت ها با کمــبود نیروی کار مواجه می شوند. آلــمان هم با چنـــد کشور قرارداد دارد که به مردمــان آن ها اجازه کار در طول این زمان ها را می دهد. ایــن کشورها شامل استـرالیــا، کانــادا، نیوزیـــلــنـــد، ژاپــن، کره جنوبی و تایوان هســتـــنـــد. توجه داشـتـــه باشـیـــد که ایـن قاعـده تنهـا مختـص به افراد ۱۸ تا ۳۰ سالــه است.

افـرادی که این ویزا را دارنــد می توانـــنــد ۱۲ ماه در آلمان بمانــنـــد. این روش یک تبـــصره هم دارد، بنـــا بر ایــن تبصره هیچ فردی نبـــاید بیـش از ۹۰ روز به یک شغل مشغول باشـــد و حتــمــا بایــد به صورت چرخشی در مکــان های مختلف کار کنــد. این ویزا شامل ایــرانــی ها نمی شود اما اگـر شمــا تابعـیـت یکی از کشورهـای طرف قرارداد با آلــمان را داشـــتـــه باشــیــد شامل این ویزا خواهـــیـد بود.
درخواسـت اقـامت در کشور آلمان

یکی از پرســش های متداول در رابــطه با مهـاجـرت این اسـت که اگـر روش مورد نظر خود را یافـتـیــد، مرحله بعــدی چیــســـت و به اصــطـــلاح چگونه برای مقـــصـــد بایـد اپـلای کنـیـــد؟ مراحل این کار در کشورهای مخــتلـــف بنـــا بر قوانـین شان متـفــاوت است؛ امـــا در این قسمـــت سعی می کنـیــم مراحـــل اعـلــامِ درخواســتــِ اقامت یا همان اپـــلـای ایـن کشور را برای تان شرح دهیم.

هر فرد مهاجـری برای ورود و ساکــن شدن در ایــن کشور بایـد اجازه اقامــت داشـــتــه باشد، بدون ایـــن اجازه نامــه حق کار یا تحـصـیـــل در آلمـــان را نخواهد داشت. بد نیـــست بدانـیــد که شهــروندان ایــالات متـحـده، اسـتـرالیـا، کانادا، فلــســـطین اشــغـــالـــی، ژاپن، نیوزیـلند و سوئیس بسـیــار آسـان تر از ساکنـان دیــگـر کشورهـــا ایـن اجـازه نامـــه را کسب می کننـــد؛ امــا آن ها نیـــز نیاز به گواهـــی اقامت دارنـد.

ساکنان دیــگـر کشورهــا، از جمله ایـران برای کسب اجازه اقـامت باید به سفــارت خانــه یا کنسولگـــری آلمان مراجعـه کنند تا پس از بررسـی وضعیت آن ها، اجــازه نامه شان ثبـت شود، همـه کســانی که قصــد ماندن در ایـــن کشور را بیش از ۹۰ روز دارند، بایـد برای دریـافت مجوز اقـامـت بیـش از ۹۰ روز اقـدام کنــنـــد.

به صورت کلـــی می توان چنــد مرحـــلــه، برای اخذ اقـــامت دایم برشـمـرد:

ارایـه درخواسـت اقامــت + اجـازه کار به سفارت آلـــمــان در کشور مبـدا.
ارایـــه درخواست به سازمان مهـــاجــرت کشور مقصد یا مبـــدا و طی مراحـل اداری مربوطه.
اخــذ ویزای ورودی کشور مقـصـد در صورتی به مهـــاجر داده می شود که دو مرحـلـــه قبـــل را طی کرده باشــد.
ارایـــه مجوز کار و اقامـــت خود و اعضــای خانواده به اداره اتباع خارجـی آلــمــان، پس از ورود به این کشور.

پس از گرفتــن اجــازه نامه اقـــامـــت در آلـمان، اگر فرد مهــاجـــر در طول اقـامـت موقتش کاری خلـــاف قانون انــجــام ندهد و از همــه قوانیـن پیروی کند می توانــد درخواسـت اقامت دایـــم بدهد. ایــن موضوع که فرد مهـــاجــر از چه زمـانی می تواند برای اقـــامـت دایم درخواســـت کند بسـتـگی به نوع ویزای شما دارد؛ امـا تقـریـــبا ۵ سال طول می کشـد.

از یاد نبــریـد که نامــه رسمی بانـک نیز برای افرادی که قصد سرمایـــه گذاری یا کار در آلــمــان را دارنــد نیـــاز است. متــقاضی باید مدرک معتبـــری ارایــه کنــد که بودجــه منـاســـبــی در دست دارد و می تواند هزیـــنــه هایش را تامــین کنــد. لازم نیست که سرمـــایـه خود را حتــما به آلمان منـــتـقــل کنید بلـــکـــه این مدرک تنهـا برای اطـمیـنـــان ایـن دولت از وضعیـت مالی و توانایی شما در پرداخـت هزیـــنـه های زندگی تان اســـت. به عبـارت دیـگــر بایـــد ثابـــت کنـیـــد که از پس مخارج خود و اعـضــای خانواده تان بر خواهـید آمــد.

اگـر قصـــد راه انـــدازی تجـارتی نوین را در ایـن کشور دارید بایــد هنگــام ارایه درخواست اقامت، طرح و برنامه ریزی تجاری خود را نیز ضمـیـــمــه کنـید تا میزان سود آوری طرح شما برآورد شود. اگـــر بیزیـنس پِـلَـن یا همـــان طرح تجـــاری شما مورد قبول واقع شد بایـد بتوانید بعد از حدود ۳ سال زندگـی در ایــن کشور، گردش حساب تان را به حداقـــل ۲۵۰۰۰۰ یورو (معادل ۱,۴۵۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان) برســـانـــید. اگــر این اتفاق نیـــفـتـد، اقــامت دایم ارایه نمـی شود.

کارت آبـی آلـمان چیـست؟

اگـــر به قصد کار و در نهـایت کسب اقـامت دایم، قصد مهـاجـرت به آلـمـان را داریـد بایــد حتـمـا با کارت آبـی (Blue card) و ویژگـی های آن نیـــز آشــنـا باشــیـــد. کارت آبــی با الگوبرداری از گرین کارت آمـــریـــکا به وجود آمده اســـت و مهاجر با دریــافت آن می تواند در سراســـر کشورهــایــی که عضو اتـحــادیــه اروپا هستنـــد، به کار مشـــغول شود؛ الـــبـتــه کشورهای دانــمــارک، انـگـــلـستان و ایرلـنـــد جزو این قاعـده نمــی شوند.

در سال ۲۰۰۷ اتحادیه اروپا تصـمـــیـم گرفت برای رفـع مشـــکلِ کمبود نیـرو، مهاجـرانی را از کشورهـای غیــر اروپایی جذب کنــد و برای سامان دادن به ایــن نیـــروها، کارت آبــی را به وجود آورد. طرح کارت آبی برای اولیــن بار در کشور آلمان اجـــرایـی شد و هنوز هم مورد اسـتفـاده قرار می گیرد.

هم اکـنون افـرادی که به قصد اشــتـــغـال به آلــمان مهاجرت می کننـد، ویزای کاری می گیرنـــد و پس چند سال فعـــالــیت (حداقل ۴ سال) در ایـن کشور، برای اقامت دایم اقدام می کنـــند. حالــا بایــد بدانـــید که اگر موفق به یافـتن کار در این کشور شدید، می توانـــیـــد برای دریافـــت کارت آبی اقدام کنید. از یاد نبـریــد که تنهــا با داشـــتـن پیـشــنـهاد کار و پذرفته شدن توسط یک کارفــرما می توانـــیـد برای دریــافـت این کارت اقــدام کنـــیـــد. با اسـتخدام مهاجر، مطـــابــق با مدت زمـانـِ قرارداد او، کارتــی به رنگ آبــی برایــش صادر می شود. به عبــارت دیـــگر اگر قراردادی یک سالــه با کارفرمـــا ببــنــدیــد کارت آبی شمـا ۱ سال اعـتـــبـار خواهـد داشت. لازم به ذکـر اســت که دولت آلمــان ۳ ماه بعد از پایان اعـتـبــار کارت آبـی نیز به مهاجـــر اجازه زنـدگــی در ایــن کشور را می دهــد یعـنـی در حقیقــت کارت یک سالــه، یک سال و سه ماه اعتـبار دارد.

بعد از گذشــت ۴ سال اقـامـــت با کارت آبی در آلــمــان، فرد مهاجــر می توانـــد برای کسب اقــامـت دایــم اقدام کنــد. تمدیـــد کارت آبـــی آسـان است بنــابرایـــن در این رابـــطـه نگرانی نداشـــتـــه باشـیـــد.

حالا که تا اندازه ای با کارت آبـی آلـــمان آشنـــا شدیـــم با هم مروری داریم بر مزایـای آن:

در آلـــمــان قانونی وجود دارد که مهــاجــر تنـها در صورتی اسخــدام می شود که هیـچ فردِ آلـــمــانـــی تباری برای آن کار وجود نداشتــه باشــد، همــیــن موضوع یافتن کار را برای مهـــاجـــران دشوار می کنــد؛ امــا اگـــر شمـا موفق شوید که کارت آبی را دریـافت کنید، دیـگــر شامـل این قانون نخواهید بود.
با داشتن کارت آبی امـکـان گرفتن اقامـت دایــم ایـن کشور بسـیـــار آســـان تر خواهـد شد.
این کارت به مهـاجران امکـــان می دهد تا همـــسـر و فرزنـدان خود را هم به این کشور بیـــاورنـد.
کارت آبـــی نوعی اجازه ورود به دیگــر کشورهـــای اروپایی به حسـاب می آیـد.
اگـر ایــن کارت را داشــته باشید و مدرک زبـان آلـــمانی را هم بگـــیـــریـد، می توانید با ۳ سال اقامـــت در ایــن کشور، اقامــت دایـم را به دســت آورید.

نکــتـــه های مهـم درباره کارت آبـــی:

تنــها افـــرادی که تحصـیــلات دانشگاهی دارند به عنوان متخـــصص شنـــاختــه می شوند و می توانـنـد برای کار و دریــافت کارت آبــی اقـدام کنــند.
اگر قرارداد کاری نداشته باشید نمی توانـید برای دریافت کارت آبی اقدام کنـیـد.
مهم نیــســت که قرارداد کار خود را به صورت حضوری یا غیــر حضوری بستــه باشید.
برای اخـــذ اقــامـت دایم در آلـــمــان و دریافت ویزای کار و کارت آبی بایـد حتـــما این شرایط را حتـــمــا داشتـــه باشـــیـد: تسلـط به زبـــان انـگلــیســـی یا آلمـانــی، رزومه ای به سبک این کشور، گواهــی تمکین مالـــی معـتـــبــر.
توجه داشتـــه باشــیـد که اگـــر مهاجـر به عنوان نیـــروی کاری بسیار ماهـــر شناختــه شود، می تواند پس از ۲ سال نیز درخواست دریافـت کارت آبـی را بدهــد.

همــه شرایـــط اولیه برای مهـــاجـرت را می دانـیم و کارنــاوال هم در مطـــلبـی جداگانه به ایـــن موضوعات پرداخـــتـه اســت. می توانــید با خوانـــدن مطلب زیر از ایـن نکـــات ابـتدایی بیــشتـر مطلـع شوید.ورود به صفــحــه اخـتصاصــی شرایـــط اولیه مهاجــرت

علــاوه بر ضوابط ابـــتــدایـی که برای مهـاجرت نیـاز دارید و به نوعی شرایـط عمومی به شمــار می آیــند در خصوص آلـمــان، نکات دیـگـری هم وجود دارد که بایــد آن ها را رعــایت کنــیـد و اگــر آن ها را نداشته باشـــیـــد، هرگـز اجـــازه اقامت را دریـافــت نخواهـیـــد کرد.

در ایـــن قسمـــت به این نکـته ها می پردازیـم:

ثبــات مالــی: بدون شک هر فردی با هدف ویژه ای وارد آلمان می شود؛ امـا کســانی که قصد اقامت دایم دارند بایــد ثابـــت کنــنــد که می توانـــنـد از نظـــر مالی از پس مخارج خود بر بیایــنـــد. حتا اگـر قصـد یافـتـن کار را هم دارید بایـد بتوانیـــد تا زمــان پیدا کردن کار همـه مخارج‌تــان را از راهی قانونی تامین کنـــیــد.

بیــمه درمانی: برای ورود به آلـــمان باید سلــامت جســمانـــی خود را ثابـــت کنیــد. اگر بیمـه درمانـی معــتبری داشتــه باشــیـد ایــن موضوع به اثبات می رســـد؛ امــا بیـــمـه درمــانــی همـــه کشورهـــا از نظر آلــمانی ها معـتبـر نیـسـتـند و در مراحــل مهـاجـــرتـــی خود بایـد میــزان اعتــبار بیمـه خود را از مسوولان بپـرسیـد.

تســـلـــط به زبـــان آلــمـانی: دانـستـــن زبــان آلـمـــانی برای ورود به ایـن کشور ضروری نیـــسـت اما بایـــد بتوانــید با مردمان ساکن در ایــن سرزمـــین ارتـــبـاط برقـرار کنـیــد. شمـــا می توانیـــد در آزمون های سنـجش زبــان انـگـــلـیـســـی و آلـــمانی شرکــت کنید و توانـایــی خود را اثـبات کنـــیـــد.

ویزای معـــتبر: هر کسی که وارد آلمان می شود بایـد ویزایی معــتبـــر داشته باشد، حتـا گردشگران بایــد دارای ویزای مدت دار باشند. ایــن موضوع به ایـــن دلـیـــل اســت که شایـد تازه واردان به آلــمان درخواســـت اقــامـت دایـم بدهنـــد. ویزاهــای معـتبر این کشور عبــارت اند از ویزای تحـصیــلی، تجــاری، گردشـــگری، علـــمی و پژوهشــی، کاری و سرمایــه گذاری.
توصیه :

در آخـــر توصیـه می کنیـم که همیـشـه همـــه مدارکی که از شمـا درخواسـت می شود را به صورت تمام و کمال تهیه و ارســال کنـــیـــد. ایـــن موضوع درباره سفارت آلـــمان بســـیـار جدی تر اسـت. برای گرفتن نوبت در سفـــارت آلمان بایـد حتمــا به صورت ایـــنترنــتی اقدام کنـیــد که همـــین مرحــله مدتـــی طول خواهـــد کشید و اگــر مدرک های شمــا کامـــل نبـاشنـــد تا چندین ماه کارتـــان به عقــب خواهـد افتــاد. همچـــنـیـن بدانـیـد نوبتـی که در سفــارت آلــمان ثبت می کنـــیـــد به هیــچ وجه قابـل تغییر نیـــســت. پیشــنهـــاد می کنیم که همـیشه نام و نام خانوادگـی و مشـــخـصات اصــلی تان را مرور کنــید و از صحت آن ها مطـــمئن شوید.

گذرنـــامه شمـــا نیــز نقـــش بسزایـی در روند مهــاجرت شما دارد پس همیشــه شماره گذرنامه خود را در اسنـادتـان چک کنـــیـد تا اشـــتـــباه نبـاشــد. فراموش نکــنـیـــد که بسـیــاری از امور مهـــاجـرتـــی از طریـــق ایمیــل انـــجام می شود به همیـــن خاطــر حتـــمـا پیش از هر اقـــدامی یک آدرس الــکتــرونیـکی معــتـــبر با رمز مشـخص داشــتـــه باشید.

یکـی دیـــگر از دردسرهـایی که مهـــاجـران ایـرانی با آن مواجـــه می شوند در رابطــه با عکـسی اســت که به سفـــارت خانه می فرستـنــد. این عکـــس بدون شک باید تمام رخ و جدید باشد در غیـــر این صورت در آیــنـده با مشـــکل رو به رو خواهیـد شد.

سخــن آخـر

می دانـــیم که آلمـــان یکی از ۲۶ کشور عضو شیــنگـــن است و دریـافت ویزای آن برای کشورهــایــی که عضو این پیــمان نیـــسـتنــد کمـــی دشوار، به همـین خاطـر باید به یاد داشته باشیــد که اخـــذ اقامت دایــم آن نیـز آسـان نیــست. اگـر شما تجــربه مهـــاجـرت یا سفر به آلـــمـــان را داشـتـه ایـــد مشکـــل ها و تجربـه های تان را با ما در میـــان گذاریـد.

شرایط جدید و نحوه مهاجرت به کشور آلمان برای ایرانیان

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.