عکس مهسا طهماسبی در تیپ و مدل موهای خفن + بیوگرافی

مهسا طهماسبی بازیگر تئاتر و تلویزیون در ایران می باشد وی یکی از بازیگران سریال دیوار به دیوار می باشد و با بازی در این سریال به اوج شهرت دست یافته است مهسا طهماسبی در دوران دبیرستان وارد تئاتر شد و سپس کار هنری خود را در دانشگاه به شکل حرفه ای آغاز نمود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس مهسا طهماسبی در تیپ و مدل موهای خفن + بیوگرافی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

بیوگرافی مهـسا طهماسبی
مهـــسا طهـمــاسـبی متولد آبان ۱۳۷۲ در کرج و بازیــگـــر تئاتـــر و سینمـــا و تلویزیون اسـت. مهـســا طهـــماسبـی برادر زاده مائده طهـمـاســبی بازیـــگر شنـاخــتـــه شده تلویزیون است و فرهـــاد آئیش شوهر عمه اش می باشــد.

بیوگرافـی مهســا طهـــمــاســـبـــی:

مهــسا طهـــماسبـــی آبـان ۱۳۷۲ در کرج متولد شد او در رشته تئاتر دانـشــگـــاه تهــران با گرایــش عروسکی کرده اســـت. مهـســـا طهــماســـبی اولیـــن تجــربـــه بازیـگـری اش را در سریال دیوار به دیوار کســـب کرده است. مهســـا طهمـاســـبی برادر زاده مائده طهـــماسـبـی بازیگــر شنــاختـه شده تلویزیون اسـت و فرهــاد آئیش شوهر عمه اش می باشــد.

مـــائده طهــماسـبـی ( عمــه مهسا طهـــماسبـی) و فرهاد آئیش

مصـاحبه ای خواندنــی با مهــســـا طهــماســـبی:

خانـــم طهـمـاسبـــی لطـفـــا خودتـان را معرفــی کنید و چه زمــانی شروع به کار بازیــگری کردیـد؟
متولد آبــان ماه ۱۳۷۲ هســتـم. در رشـته تئاتر دانـــشگـاه تهـــران با گرایـش عروسکـــی تحـــصـیـــل کردم. کار بازیگـــری را با تئاتـر و پیش از آن که وارد دانشــگـــاه شوم، آغـــاز کردم. وقتــی وارد دانشگـــاه شدم، در سه فیـــلم سیـــنـــمایی که دوتایــ‌ـــشان ایـــرانی هسـتند و هنوز اکـــران نشدهــ‌انـــد و یکی از آن‌هــا فیـلـمــی برای شبکـه آرتـــه بود که یک‌ـسال قبــل پخـش شد. ایـــن فیلــم محـــصول مشتـرک ایــران و فرانسـه بود و عوامــل آن ازجـــمــلـه کارگردان فرانسوی بودنـــد. این فیـــلم اولیـن تجربـه من جلوی دوربیــن بود و فضای صمیـــمــانـــه و خوبی بر آن حاکـم بود. بازی در ایــن فیلــم از ایـن نظـــر برایم جالب بود که تجـربــه همــکــاری با سینمـاگران خارجی را کسـب کردم. یکــ‌جورهایـــی بهـ‌جـــای ایــن که من به خارج بروم، خارج آمـد ایـــران. (میـ‌خــنـدد)

از چه زمـانـــی به بازیگـــری علـــاقه منـد شدیـــد؟
در دوران راهـــنمــایی در مدرسه‌مـان دو ساعــت وقت آزاد در هفتــه داشتــیـم که هر دانشـ‌ــآموز بنا‌بـــر علایقــش می‌ـــتوانــســـت در آن ساعت آزاد به سمت کارهــای هنـری که دوست داشــت، برود. من هر سه سال در ایـــن دو ساعـــت فیـــلمـ‌ـــسازی و تئاتــر را انـتـــخاب کردم و بسیـــار به ایـن هنرهـا علاقــه‌منـد شدم. ضمـــن ایـــن که خانـــم مائده طهماسـبی عمه و آقای فرهاد آئیش شوهرعمـه‌ـــام هستنــد و من از کودکــی با ایـــن فضا و حرفـــه آشنـــا بودم.

از همان اول شغل بازیــگـــری را انـــتخاب کردید؟
علاقه به سیـنما با من بود، امـا در دوره دبــیرستان وارد مدرسه فرزانـگان شدم و در رشتـــه تجـربی ادامــه تحصیل دادم. تصــمــیم داشتم جراح قلب شوم، امـا پیش از ورود به دانـــشگاه تصمیــمــ‌ـام عوض شد و به خانواده‌ـــام گفـتـــم یا هنـــر می‌ـــخوانــم یا ترک تحــصیـل میــ‌ــکـنم. (میــ‌خندد)

خانوادهـــ‌ام خیلــی شوکه شدنـد و فکــر کردنـــد میـ‌ـخواهم تنـــبـلـــی کنـم و از درس‌ـخوانـدن فرار کنـم. با عمـــه‌ام در ایـن مورد صحبــت کردنـــد و خلـــاصه درنـهـــایت راضـی شدنـــد که در دانـــشـــگــاه هنـر بخوانم. خداراشکر الـان هم راضــی هســتنــد و می‌ــتوانم بگویم به من افتـــخار می‌کنـــند و خوشحـــالـــنــد که به من اجازه دادنــد به سراغ علاقه‌ــام یعــنـــی بازیـگری بروم.

آیـــا پدر و مادرتـــان شما را درک میکنند؟
پدرم و مادرم جوان هستنــد و پدرم هنوز به ۵۰سالـــگــی نرســیده‌ــاند و ما اخــتــلــاف سنی زیادی نداریـم. خوشبختانه همیـــن موضوع باعث میـ‌ـشود آن‌ـهــا من را درک کنـند. مادرم حسابدار هســـتـند و شغــل‌ـشان را دوست ندارنــد، به‌خـــاطـــر همــین وقتـــی در سن ۱۷سالــگی جدی درباره شغل آیندهـــ‌ و علاقـــه‌ام به بازیــگـری با آنــ‌ها صحبـت کردم، متـقـــاعد شدند و همراهیــ‌ام کردنــد.

آیا برای ورود به بازیگـری پارتــی بازی کردید؟
آقــای سامان مقدم برای نقـش کیان به‌دنـــبــال بازیــگـری جوان بودنـــد و آقــای آئیش به من گفتـــند که تو را برای بازی معرفی میـــ‌کـنم. البـــتـــه ایـــن معرفــی صرفـــا در حد پیـــشـنــهاد بود و قبـــلا هم آقـای آئیش من را برای بازی به پروژه‌ــهای دیـــگر معرفی کرده بودند که به سرانجــام نرســـیــده بود.

میـــ‌ـخواهـــم بگویم اینـ‌طور نبوده که با پارتیـــ‌ـــبـــازی وارد سینـــمــا شده باشم. درواقع شاید معـــرفیـ‌ـــام به پروژه‌ـها باواســطه بوده، ‌اما در مرحله بعد همهـ‌ــچـیز بر‌ـــعـهـده خودم بوده اســـت. در بازیــگــری کســی نمـیـــ‌ـتواند با پارتـیـ‌بازی مانـدگــار شود. اگـر کسی بخواهد در این حرفـه بمانــد، فقـــط باید بر اسـتــعـــداد و توانـــایی خودش متـکــی باشد. مطـمئن باشیــد اگر کســی در زمیـنـــه بازیگری مســتـــعد نبــاشـد، بعــد از مدتی مجــبور است از ایـــن حرفـه خداحــافظـــی کنـد.

آیـا بازیــگری کار آسانــی اسـت؟
بازیــگـری کار سخـــتی اســـت، ولی من همیـشــه فکــر می‌ـــکردم سیـنــمـــا نســـبت به سایر مدیوم‌هـا راحــت‌ــتر اسـت. تصور میـ‌ـکــردم بازیـگری که تنهـا در سیـنـــما کار میــ‌ـکـند و تابـــهـــ‌حال تجربــه تئاتری نداشــتـه، کار خاصــی نمـــیــ‌کنــد و بازی در مدیوم سینــما راحــت اســـت، امــا وقتـــی خودم در فیـــلــمـــ‌ــهای سیـــنـمــایی و سریال بازی کردم، متوجه شدم بازی مقابل دوربین هم کار سخـتی اســـت. بهــ‌خــصوص ایـــن که با گروهی حرفــه‌ای همــکـاری داشـته باشــیـد. در چنــیـــن موقعــیتی شمـا نمـــیـــ‌ـتوانــیــد بد بازی کنـــیـــد و کارگــردان مرتب کات بدهـــد؛ چون فقط ایـــن کار خودتــان نیـســت که خراب میــ‌ــشود، بلـکـــه زحمت بازیگران دیگر را هم هدر میـــ‌ــدهید.

آیـا دوست داریـــد که مشـــهور شوید؟

همـــه کســـانـــی که سمت بازیـگری میـــ‌ـــروند، دلـــ‌ـشان میـ‌خواهد دیده شوند. کسـی که بازیگری را انـتخاب‌ـــکــرده و ادعــا می‌ـــکــنـد دوست ندارد دیـــده شود یا دروغ می‌گوید یا بایــد از بازیـــگری خداحــافظـــی کنــد. من هم دوست دارم کارم دیـــده شود، به شرطـــی که در آثاری بازی کرده باشـــم که مردم دوست داشتــه باشــند. در ایـن صورت مردم از دیدنـم خوشحال میـ‌ـــشوند؛ چون به یاد کارهـای خوبی که بازی کرده‌ام، میــ‌ـــافـــتـنـد. ایـــن نوع دیده‌شــدن را دوست دارم. درواقـع شهـــرت بدون حاشــیه را دوست دارم، شهــرتی که بهـ‌واسطـه موفقـیـــتم در بازیگــری بهـ‌دستـ‌آمـده باشــد، نه حواشــی آن.

بازی در کدام نقـــش ها را بیــشــتر دوست داریــد( کمــدی یا جدی) ؟
تجــربه کمــدی برایــم خیــلـی جذاب و خوب بود، امـــا علاقـه شخــصـــیـــ‌ـــام ژانــر درام، فیـلمـــ‌ـها و سریـال‌ـــهــای اجتـــماعی و جدی اســـت. بازی در نقـــشـ‌هـای کمدی کار سخــتـــی اســت، بهـ‌ـــخـصوص ایـن که شمــا یک کمدیـن نبـاشـــیـد. در کل خنـداندن مردم در جامــعـــه ما خیلی سخـــتـ‌ـتر از گریـــاندن آنــ‌ـــهاســت. برای همـــیـن فکر می‌کنم کمـدی ژانر سختـی است و شما حتــمــا بایــد بازیگـرِ کمدی باشید تا بتوانـــید در چنـیـــن کاری بازی کنـــیـد.

آیــا ورزش هم میـــکــنــید؟
در ایران بازیـــگری خیلی به چهـره متکــی اسـت، ولی در کشورهـــای دیـــگــر فیـزیک بدنــی و صدا هم خیلـی مهم اسـت و جزو رکـنـ‌های اصـــلـــی بازیگری است. کسی که سبــک زندگـی خوبی نداشته باشـــد و ورزش نکـند، طبعــا پوست خوبی نخواهد داشت و بشــاش نخواهـــد بود. اگـر یک بازیگر بهـ‌ـخـــاطـــر عدم تحرک و تغـــذیه نادرســت پوست خوبی نداشــته باشـد و فیــزیک بدنــیـــ‌ـاش منــاســـب نباشـد، مخاطـــب هم او را دوست نخواهد داشت. ضمـن ایـن که در کل برای داشــتـــن زنــدگـی سالـم و شاد باید ورزش کنـــیـم.

روزهـایی که صبح زود بیدار میــ‌ـشوم و روزم را با ورزش آغاز میـــ‌ـکــنــم، تمام روز خوشحالم و تاثـیرش را کاملــا در روحیــه‌ـام حس میـ‌کنم. ورزش صبحگـــاهی باعـــث گردش خون در بدن میــ‌ــشود و به‌خـاطــر همیـن کل روز احـــســـاس نشـاط می‌ـکــنـیـــم.

در دوران راهنـمایی بهـــ‌صورت حرفـه‌ای بسکــتـبال بازی میــ‌ــکــردم، ولی در دبــیرستان دیـــگر ورزش را حرفه‌ای دنبـال نکردم. هندبـال را تجـــربه کردهــ‌ام، در والـیبــال بیـ‌ـاسـتـعــداد بودم. (میـــ‌خنـــدد) و مدتـــی هم فوتبال بازی میـ‌ــکـــردم و دروازهـــ‌بــان بودم. اما در حال حاضـر فقـــط به باشگاه بدنســازی می‌روم.

آرزویم برای بازیـگــری چیـست؟
حضور در جشـــنواره‌ـــهــای معـــتبــر جهانـی مانـــنــد کن، برلـیـن و اسکـــار برای هر بازیگری آرزوست و من هم از ایـــن قاعده مستـــثـــنـی نیــستـم؛ امــا همیشه به خودم میــ‌گویم الویتــم بایــد پیشرفت، تلاش و آموختن باشد. این که خودم حس کنــم پیشـرفت کرده‌ام و در هر کاری که بازی کنـم، این حس را داشتـــه باشم که از کارهـــای قبلـــی بهتر بوده‌ام، برایـم لذت‌ــبخش است و در این صورت به آرزویم در بازیگری خواهم رسید.

ارتــباطتـان با اعــضـای خانواده تان به چه صورت اســـت؟
همـیـــشه خانواده برایـم در الویت و عزیز بوده است. هم در خانواده پدری و هم در خانواده مادریـــ‌ام همـه به‌شـدت به هم نزدیک هستـــنــد. ما برخـــلــاف خیـــلـــی خانوادهـ‌هـــا که ممـــکن است با عمـــه، خالـــه و عمو در ارتبــاط نباشنـد، ارتــباط بسیـار خوبی داریـم و من با همهـ‌شـان رفتـ‌وآمـد دارم.

همـه اعضای خانوادهـــ‌ـام حق پدری و مادری به گردنـــم دارند و همه‌ـشـــان را خیـــلـی دوست دارم. ما اصـالتـا بابــلی هسـتیــم و یکی از خالـــه‌ــهـایـم در ایــن شهر زندگـی میـــ‌کـنــد و من با ایـشان درســت به همــان انــدازه در ارتبـاطـم که با خالهـــ‌ام که در تهران و نزدیک ما زنــدگی میــ‌ـکــنند. همــه اعضـــای خانوادهـ‌ـام را دوست دارم و اصـلـــا نمـــیــ‌ـــتوانم حتی یک روز را بدون آنـــ‌ــها تصور کنـم.

آیا آقـــای فرهاد آئیش و مائده طهــماسبـــی در ایـن زمـــینـــه کمکـتان کرده اند؟
همیــشـه با عمو فرهـــاد و عمــه مائده مشورت می‌ـکـنـم، به‌خـــصوص از حالا به بعـــد این مشورت بیـــشتر هم خواهـد شد. خوشبــختـانه ایـــن شانس را دارم که ایـن عزیزان در کنارم هستـند و من قطــعـا هیـــچ کاری را بدون مشورت با آن‌ها قبول نخواهــم کرد. خداراشـکــر میـ‌کــنـــم که عمه و شوهرعـمـه‌ــام در کنـارم هســـتند؛ چون میــ‌توانــم بهـتــریـن مشـــاوره و نصیــحـــت‌ــهـا در زمـــینه کارم را از آنـــ‌ها بگـیــرم و بشنوم.

عــلاقه از کودکـی

در دوران راهنـــمــایی در مدرســـهـــ‌ مان دو ساعت وقت آزاد در هفتـــه داشـتیم که هر دانشـ‌ آموز بنـــا‌ـــبر علایقش می‌ توانـــست در آن ساعت آزاد به سمـــت کارهای هنری که دوست داشت، برود. من هر سه سال در ایـن دو ساعـت فیـلــم‌ سازی و تئاتر را انتـخـــاب کردم و بسیار به ایـــن هنـــرهــا علاقـــهـــ‌ منـــد شدم.

از جراحی قلـب تا دانـشگاه هنر

علــاقــه به سیـــنـمـا با من بود، امــا در دوره دبــیرسـتــان وارد مدرسه فرزانگــان شدم و در رشـتـه تجربــی ادامــه تحصـــیل دادم. تصمــیـم داشــتـــم جراح قلب شوم، امـا پیــش از ورود به دانشـگاه تصمی م‌ــام عوض شد و به خانوادهـــ‌ــام گفتــم یا هنـر می‌خوانـــم یا ترک تحـــصـیـــل میــ‌ـکنم.

خانواده ام درکــم کردنـــد

پدرم و مادرم جوان هستنـــد و پدرم هنوز به ۵۰ سالگی نرسیـــدهـ‌ـاند و ما اخـتلــاف سنی زیـادی نداریم.

خوشبــختــانه همیـن موضوع باعــث میـ‌ــشود آن‌ ها من را درک کننــد. مادرم حســـابـــدار هســـتند و شغــلـــ‌ شان را دوست ندارند، به‌ خاطر همــین وقتـــی در سن ۱۷سالــگی جدی دربـاره شغل آیــنـدهـــ‌ و علــاقهـ‌ ام به بازیـــگـری با آنـــ‌ ها صحبت کردم، متقـاعـــد شدند و همـراهــیـــ‌ ام کردند.

عکس مهســا طهمـاسـبـــی و برادرش

اولین تجــربه

کار بازیــگری را با تئاتــر و پیـــش از آن که وارد دانـشگــاه شوم، آغاز کردم.

وقتــی وارد دانــشگاه شدم، در سه فیــلم سینمـایــی که دوتایـ‌ شان ایرانـی هســـتــنـد و هنوز اکران نشدهـ‌ انـــد و یکی از آن‌ ها فیلـمـــی برای شبکـــه آرته بود که یک‌ سال قبـــل پخش شد، ایـن فیلم محصول مشـتـــرک ایـــران و فرانسه بود و عوامـل آن از جمـــلـــه کارگردان فرانـسوی بودنــد. این فیلــم اولین تجـربـه من جلوی دوربــیــن بود.

سریـال دیوار بهـ‌ دیوار اولیـن کار تلویزیونی‌ ام است

ورود به بازیگــری با پارتـی یا بدون پارتـــی !

آقای سامان مقدم برای نقــش کیــان به‌ دنـــبال بازیـگری جوان بودند و آقــای آئیش به من گفـــتـند که تو را برای بازی معرفی می‌ کنــم. الــبـــتــه این معرفــی صرفـا در حد پیـشنهاد بود و قبـــلــا هم آقـای آئیش من را برای بازی به پروژهــ‌ های دیگر معــرفـی کرده بودنـــد که به سرانـجام نرســـیــده بود.

میــ‌ خواهــم بگویم این‌ طور نبوده که با پارتــیــ‌ـــبازی وارد سیــنـما شده باشم. در واقع شایــد معرفــی‌ ام به پروژه‌ ها باواســطـه بوده، ‌امـا در مرحلـــه بعد همــه چیز بر‌عــهــده خودم بوده است.

علـاقه به ژانـر جدی و اجـتــمــاعی

تجــربــه کمـــدی برایم خیــلـــی جذاب و خوب بود، اما علـــاقــه شخصـیـ‌ ام ژانر درام، فیـــلـــمـ‌ ها و سریـالــ‌ های اجــتـمـاعــی و جدی اســت، بازی در نقــش‌ های کمـدی کار سختـــی است به‌ خصوص این که شما یک کمدیـــن نباشــیـد.

در کل خنـــدانـدن مردم در جامــعــه ما خیلـــی سخـت‌ تر از گریــاندن آنـــ‌هــا ست.

از بســکتـــبال تا بدنسازی

در دوران راهنمـــایــی به‌ صورت حرفــهـ‌ ای بسکتــبال بازی میـــ‌ کردم، ولی در دبیرستـــان دیــگــر ورزش را حرفـهـــ‌ ای دنبال نکردم. هنـدبـــال را تجـربه کردهــ‌ ام، در والیبال بیـــ‌ اســـتعـــداد بودم. مدتی هم فوتبـال بازی میــ‌ کردم و دروازهـ‌ب ان بودم. امـــا در حال حاضر فقـــط به باشـــگـــاه بدنســـازی میـــ‌ روم.

عکـــس مهسا طهــماســـبی و عمه اش مائده طهـــمـــاسبی

مـشورت با عمـــه و شوهر عمه

همـــیشه با عمو فرهـاد و عمـه مائده مشورت میـ‌ـکـــنم.

بخـــصوص از حالـا به بعـــد این مشورت بیشـتــر هم خواهـد شد. خوشبختانه این شانـــس را دارم که ایـــن عزیزان در کنــارم هستـند و من قطعا هیـــچ کاری را بدون مشورت با آنـــ‌ ها قبول نخواهم کرد.

ازدواج

مهسا طهـــمـاســبی هنوز ازدواج نکــرده و مجرد اســت.

تصاویری از مهسا طهماسبی

مهسا طهماسبی به همراه یاسمینا باهر و حسن زارعی

مهسا طهماسبی، ویشکا آسایش و یاسمینا باهر

عکس های پدر و مادر مهسا طهماسبی

جدیدترین تصاویر مهسا طهماسبی

مادر و مادربزرگ مهسا طهماسبی

عکس مهسا طهماسبی در تیپ و مدل موهای خفن + بیوگرافی

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.