موادمخدر صنعتی در ایران خطرناک تر از مواد مخدر سنتی

مواد مخدر صعنتی در ایران جای مواد مخدر سنتی را گرفته است و بیشتر جوانان به این مواد مخدر صنعتی اعتیاد پیدا نموده اند ولی خبر ندارند که چه عوارضی این مواد مخدر دارد بیشتر افراد که از مواد مخدر صنعتی استفاده می نمایند جوانان در ایران می باشند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر موادمخدر صنعتی در ایران خطرناک تر از مواد مخدر سنتی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : موادمـــخـدر سنتــی جای خود را به صنــعــتـی دادنـــد و اکـــنون شاهــد وجود گونه‌های دیـــگـر از موادمـخدر صنــعــتی مانـــنــد دسـتـــمال یا شامــپو تریاک در جامـــعـــه هسـتیم! قاچـاقچیان موادمـخدر هر روز فکـــر بهـتـری برای استـــتار جرم خود می‌کنند و چهـره دیـگــری به موادمـــخــدر داده و امکان شنــاســـایـــی آن را دشوارتـر می‌کـــنـــنـد.

با شرایـط موجود چگونه میـــ‌ـــتوان دو قدم جلوتر از قاچاقچیـــان گام برداشـت؟ زیـرا شکــلــ‌ـهـای نوین عرضه موادمـخـدر صنـعتــی سبـــب ایجاد مشــکـــلات برای مردم و نیــروهای انـتظـــامــی در شناسـایــی آنــهــا شده اســـت. قاچـاقـچــیــان قادرنـــد نوجوانــان یا جوانان را با ظاهر فریـبــنـــده و غیرقابـــل شناسایـــی موادمـخــدر جدیــد، به دام اعــتیاد بکـشانـنــد، زیـرا در ایـــن صورت آنـــهـا نمـــیــ‌دانـــنــد ماده مصــرف شده در واقع ماده مخـــدر اســت!


اغـلـــب مردم هنـــگــام یادآوری اسامی موادمــخـدر سنتـی و صنـــعــتـی ابــتدا شکل خاص آنـها را در ذهن میـــ‌آورنـد. در واقع آنــهـا اغـلب تصور می‌ـــکــنـــنــد موادمــخدر را به راحتی میـ‌ــتوان از شکل آن تشخـیـص داد و از مصـــرف آن خودداری کرد، امــا متـاسفانـه موادمخـــدر کنونی هیـچ‌ــشـــکـل و فرم خاصــی ندارنـــد. بنـابرایـــن تصور آن دور از ذهـن نیســـت که یک قرص، شربت، شامپو، عکـســـ‌برگردان، دســتمال و… در اصـل ماده مخــدر اســـت. نکـــته حائزاهمـــیت نحوه شنـــاسایـی و خودداری افـراد از مصـرف آنهاست. هر ازگاهی ستـــاد مبـارزه با موادمخـدر به منظور افــزایـــش آگــاهــی و اطلاعـ‌رسانی به مردم اخــبـاری در این زمـــینـه منتـشــر میـ‌ـکنـــد، امــا این نوع اطلـــاعـــ‌رســـانــی تا چه میـــزان می‌تواند پاســخــگوی سرعـــت عمل قاچاقچیان و ساقــیــان موادمـــخدر در استتار و تغیـــیرظـــاهـر موادمــخـــدر باشد و آیـا زمــان آن نرســـیـده که در مورد نوع و شیوه آگاهـیــ‌ــرسانی به مردم تجدیــدنــظــر کنیم؟

چندی قبـل خبـــر موسوم به توزیع عکــس‌ــبرگـــردان‌ــهای اعتـــیادآور در مدارس نقــل شبــکـــهـ‌ـهـای اجـتمــاعـــی مجازی شده بود. خبــری که ستاد مبــارزه با موادمخــدر آن را تایـــیــد یا تکذیب نکرد، امـا هشـــدارهـــایـــی در ارتـــبـاط با آن‌ به مردم داد. این عکـــس‌ برگــردان‌ــهـا در قطع مربــعـ‌ـــهـــایـی ریــز و از قوی‌تـــریـــن مواد مخدر توهم زا، بسیـــار کشنـــده و با نام علـــمـی الـــ‌اسـ‌دی (نه ال‌ــدی) هســـتـــنـــد که از طریـق خوردن یا پوست جذب بدن میـــ‌ـــشوند. دسـتمـــال‌ـهـا گونه دیگری از موادمـــخدر صنعتـــی جدید هسـتند که به گفــتـه سخـــنـگوی ستــاد مبـارزه با موادمخدر به تازگی توسط برخی از فروشنـــدگـــان زن متــرو و ساقیان موادمخـدر در معــابـر عمومی شهرهـــای مخـــتـلـف به فروش میــ‌ــرسـنــد. آنها قابـل شناسایـــی نیـــسـتند و در قالـــب دستـــمال مرطوب برای پاک کردن مواد آرایـشی به فروش میــ‌ــرســند. پرویز افشـار تصــریـــح کرد: «آیــنـده تغییر الگوی مصـــرف در دنیا بیشتـر به سمـت و سوی این مواد است و مردم بایـــد در جریان باشنـــد مواد مخدر در قالب دستـمــال، قرص، اســپـــری عرضـه میـــ‌شود و حتـــی ممکــن است ایــن مواد در آیـــنـده، بیـشتــر در غالب عطریـــات و بخور مصـرف شود که بایــد مراقب اینهــا باشیــم.» بنابرایـن تغــییــر شکــل و ظاهـر موادمخدر خطری جدی و در کمــیــن افـــراد جامــعـــه اســت.

وقتـی نمـــی‌ـــدانــیــد معتاد شده‌ایـد!

تعـــجب نکنیـــد، دیــری نمیـ‌ــگذرد که بسیـــاری از افراد بیـــ‌ــاطـلـاع از آن‌انـد که به دام اعتیـاد کشـــیده شدهـ‌اند. شامـپو تریاک نمونه بارز ایـن بی‌ـاطـــلـــاعی اســـت. ایـــن شامــپوها به راحـتـی در جنوب ایـران و همـــچنین برخـی از داروخانهــ‌ــهــا به فروش میـــ‌ـرسند و بیـش از آنـکـــه راهـــ‌ـحـل درمـان ریـزش مو باشـــنــد برای مصـرفـ‌ــکننـده اعــتـیاد به همـــراه میــ‌ــآورنـد. شیوه عرضه قاچـــاقچیان در مورد تمـــام موادمـــخدرهای جدیــد یکسان است و مصــرفـ‌کـــننـده هرگـــز گمان نمــیـ‌کـــند شامـــپو یا دســتــمـــال مرطوب را به منـظور اعـتـیــاد تهیه می‌کند، اما در نهایـت اتفاق شوم اعتــیـــاد مصــرفـــ‌کننــده رخ می‌ـدهــد. دنــیــایـی که در آن به هرچـــیز خوردنــی، بوییــدنـــی و… باید شک کرد تا اعــتـــیـــادآور نبـاشد بسیـار ترســناک اســت و شیوه رهایی از ایــن ترس اطـلاع‌ــرســانـــی بموقع و سریع نهادهای نظارتــی است. متــاســـفانـــه در برخی موارد آنـــها تا زمان ابـــلــاغ گستـــرده رســانـهـــ‌ـها، دست به افــشـــاگـــری اطـــلـــاعات دربـــاره این موادمـخدر نمی‌ـــزنـــنـد. متـــاســـفانه استـفـــاده از ایـــن مواد‌مخــدر که ما در ایــن نوشتار آنها را «شبـــه مخــدرهـــا» میـــ‌نــامیـــم تا حدود زیــادی در جامــعـــه فراگــیــر شده است. موادمــخــدری که نمیـ‌ـــدانیم آنـــهـا را مصــرف میـ‌ـــکـنیـــم یا درکـــی از مضــرات استـــفاده از آنها برای سلـــامـــت جسـم و روان خود نداریم.

مدارس و دانـشگـاهـ‌هـــا را دریــابـــیـد!

اطـــلـــاعـــ‌ـــرسـانـــی دقیق و بهنــگـام به مدارس در ارتباط با شبه مخدرها به دانشــ‌ــآموزان یا دانشــجویان به چه میــزان است؟ آیــا برگزاری چنــد همـــایـــش سراسری برای دانـشــ‌ــآموزان به آگاهیـــ‌رســـانـــی به آنها دربـاره موادمـــخــدر جدیـــد کمک می‌ــکــنـد؟ نبـایـــد نوجوانان و جوانــان را با قاچاقـــچـیــان تنهـا بگــذاریم، بلـه درست خواندیـــد عدم اطـلـاعـــ‌ـــرسـانی کافـــی تفاوت چنـــدانـــی با تنـها گذاشـــتـــن آنـها با قاچـــاقــچـیـان موادمخدر ندارد. مشاوران مدارس قادرند نقـش بسیـــار مهـمی را در اطلـــاع‌رســـانــی دقیق به دانـشـــ‌آموزان در زمـیــنه معـــرفـــی و شنـاســـایی موادمخدر صنعــتی جدیــد ایـــفـــا کنـــنـــد، امــا سهم این شیوه آگاهــیـــ‌ـــرسـانی‌ به نوجوانان در مدارس چقــدر اســت و آیــا جوابـــگوی نیـاز فعــلـی جامعه اســـت یا خیـــر؟

الــبتــه ستـاد مبـارزه با موادمـخــدر برای شنــاســایــی مواد صنـعـتــی جدیـــد تلــاشــ‌ـهای زیــادی میـــ‌کــند و در هر صورت تلـاش فزاینــده‌ای برای مقابله با قاچــاقـــچـــیـان موادمخدر داشته است، امـا زمان آن رســـیده که شیوه اطـــلـــاع‌ـــرســانی به مردم را به شیوه‌ـهای نوین تغییـر بدهـیـم و در مدارس نیــز از روش مشــاورهـ‌های انــفـرادی برای تک تک دانــشـ‌ــآموزان بهره ببریـم. بســیاری از دانــشجویان نیز از چنگـــال اعتـیاد در امان نیــستــند، آنـهـا نیز بهــ‌هـــزار و یک دلـــیـــل غیـر از اعــتیـاد تن به اســـتفــاده از موادمـخـــدر می‌ــدهند بی آنـــکـــه شناخـت چندانـی از مشـــکــلـاتـــی داشـــته باشـنــد که بعــدها دچـــار آن می‌شوند. نمونه بارز اســـتفاده از مواد روانــگــردان در شب‌ـهای امتـحـان توسط دانـشـجویان پســر و دخـــتـــر اسـت.

قرص‌ ریتــالیــن که به قرص «شب امـتحـــانــی» در میـان دانشــجویان شهرت دارد، سبب شب بیداریـــ‌ دانـشـــجویان می‌ـشود تا به سبـــب آن بتواننـــد به راحـتی درس بخوانند. ایـــن قرصــ‌ــها که اغلب در موقعیت‌های خاص توسط دانشـجویان مصـرف می‌شوند به مرور زمان آنـها را دچار اعـــتــیـاد می‌ــکنـنـد. دانـش‌آموزان و دانشجویان قشـرهای تاثـــیـرگذار جامعه در حلـ‌ بحـــرانـ‌ــهای اجــتمـاعـی هســتنـد. بنابــراین ناخودآگـاه و با اطلـــاعــ‌ــرسانــی دقیق به آنـــها می‌توانیــم میزان اســـتـــفــاده افــراد جامـــعـه را از موادمــخــدر صنعتــی که اغلب خطـرناکـــ‌ــتـر از مواد سنــتی هستـنــد، کاهـــش دهــیــم. حتـــی در ایــن صورت هنوز خطر شبه مخـدرهـــا وجود دارد و به منـــظور مقـــابـــله با آنهـــا مسئولان بایـد اطلاعات خودشان را از شگـــردهای قاچــاقـــچیان همواره به روز نگـه دارند.

لزوم تغییر شیوه اطـلــاعــ‌ــرسانـی در زمــینــه موادمـــخدر صنـــعتی

یک کارشنـاس اعتـیاد در گفت‌و‌گو با «آرمـان» با اشــاره به خطـرات مواد مخـــدر نسل سومی برای عموم افـراد جامـعه میـــ‌ــگوید: مواد روانــگـردان جدیـد یا NPS‌هـــا حدود 30 سال اســت که در دنـیــا مطـرح اند، اما سرعــت رشد و تنوع آنـها در دو، سه سال گذشـــتـــه بسـیار زیاد شده و تعـــداد آنــهـا به 700 گونه رسیده است. سعید صفــاتـــیان میـ‌ـــافـزایــد: نیاز به بررســـی علل علـاقـه منـــدی جوانان به استفاده از ایـــن مواد و تولیـد آنـــها توسط قاچاقچـــیــان داریــم. تصمـیم تولید ایــن مواد از سوی قاچاقــچـیان آماتور و خردهـ‌ـپـا نیســت و یک گروه متخصـــص از آنهــا در اتــاقـــ‌های فکــر درباره نیازهای جوانان در جامعــه تصــمــیـمـ‌گیری می‌ـــکـننـــد. او تاکیـــد می‌ـــکــنـد: برای مثال آنـهــا به نیــاز یک جوان در صورت حضور در یک مهمـــانی فکــر و مواد مخدری با اثرات کوتاه‌ـمـــدت تولید میــ‌ــکـنـند. بنـابرایــن در نهـــایت موادمـــخــدر یا روانگردانی تولید می‌ــشود که جوان از مصرف آن شاد شده، از نظر جنـــســی تقویت و دچار توهم و هیـجان شده و از فشـــار زندگی روزمــره رها می‌ـــشود.

صفــاتــیان میـ‌ـافزاید: متـخــصصــان حاضر در اتــاق فکر دارو و موادمـخدر را تولید و وارد بازار می‌کنـنــد. او میــ‌گوید: قیمــت دارو نکــتــه بعدی در زمــان تولیـــد آن اســت؛
قاچاقچـیـان قادر به تولیـــد دارویی با قیـــمـــت هر قرص 200‌هزار تومان نیــســـتند، زیرا مصـرف هر دارویی با ایـن قیـــمت حتی با بالــاتریــن میـزان اثـــرگذاری روحی و روانـــی در جامعه رواج نمـیـــ‌ـیـــابد. بنـابــرایـــن قیمـــت دارو را متعـادل نگــه می‌دارند تا همـه افـــراد جامـــعـــه قادر به خرید آن باشـــنـــد. صفـاتیـان خاطرنــشـان میـ‌کـــنـــد: شکل و شمایـل دارو و ماده مخدر بایـد غلط انداز باشـــد تا به راحــتـــی حمل شود و دود و بوی زیــادی در زمان مصرف نداشـتــه باشد، زیـرا موادمــخدر صنــعــتـــی اغـلـــب به دور از چشـــم خانواده و اطـــرافـیــان مصــرف می‌ـــشوند. او تاکـــیـد می‌ــکـنـــد: بنـابــراین قاچاقچیان و تولیــدکـــنـــندگان به سوی عرضه و تولیـد نوعی از ماده مخــدر ماننـــد قرصـــ‌های خاص، اسپــری، دستمـال میـ‌روند که ظاهـــر فریــبـــند‌ه‌ــای داشتــه باشنــد و شیوه حمل و نقل آنهـــا نیـز آســانـــ‌ باشــد. صفـاتیـــان میـــ‌ــافزایـــد: راهـــ‌هـــای خریـــد و فروش ایـن مواد به دلــیل دستــرســـی آسـان به آنها راحت‌تــر اسـت. به‌ـطور کلی همواره سیــسـتم عرضــه و قاچـاق مواد مخدر از ستـاد مقـــابــلـــه در حوزه کاهـش تقاضــا جلوتر اســت.

در واقــع مواد مخــدر با اسـامی جدید کار متـخــصصـــان را در تشـــخیص و درمـان مواد مخــدر دچــار مشــکـــل میــ‌ـکــند. او خاطــرنــشان می‌کنـد: ستــاد مبـــارزه با موادمخدر بایـــد سریـعـا نوع مواد و اثرات آن را تشخــیص داده و دستورات لازم در زمیـــنـــه مقابـلـــه با آنــهـــا را بدهـند. از سوی دیـگر تا وقتـی ماده اولیه یک ماده مخـــدر مشخـــص نبـــاشـــد در زمیــنــه درمـان نمـــیـــ‌ــتوان اقدام درخوری انـجام داد. در حالـــ‌ حاضر مراجعــی مانند شهـــرداری یا نیـروی‌انـــتـــظـــامی به دلــیل تنوع زیـــاد آنــهـا قادر به شناسـایی این مواد نیسـتنـــد. صفــاتـــیان میـ‌ـافزایـــد: سیســتــم آموزش در دنــیـا به روز شده و تنــها دربـاره موادمخـــدر سنـــتـی صحبــت نمــی‌ـــکـــنــنـد. در واقـع در ارتباط با هر ماده مصرفی توسط یک نوجوان حتــی یک دســتـمال که احتمـال وجود مواد روانگـــردان در آن است، باید به نوجوان توضیح داد، زیرا در غیــراین صورت جای مضرات عوارض مثـــبت مصـــرف را از سیـــســتـــم قاچــاق و فضـای ‌مـــجازی می‌گـــیــرد و در ایــن صورت توضیـحات نهادهــای نظـارتی و نیـروی ‌انتــظـامی برای او قابل قبول نیســت.

موادمخدر صنعتی در ایران خطرناک تر از مواد مخدر سنتی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.