مواد شوینده و سفید کننده ها در خانه تکانی خطرناکند

خانه تکانی در آخرین ماه سال در بیشتر خانه ها شروع شده است بیشتر مردم در حال شستشو و خانه تکانی می باشند ولی به نکات مختلف نیز باید توجه داشت تا در خانه تکانی دچار آسیب دیدگی نشوید بسیار از خانم ها از سفید کننده ها استفاده می نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مواد شوینده و سفید کننده ها در خانه تکانی خطرناکند را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : چــشــم‌ــهایتـــان را که برهم بگذاریـــد سال نو شده است، شمارش معــکوس برای نظـــافت خانـــه و خرید لوازم و لبـــاسـ‌هـای نو شروع شده است. برخـیـــ‌هــا ترجیـــح میـــ‌ـدهـند خیــلی سریعـ‌ـتـر خانه‌ـــتکانـــی کننـد تا زمان بیــشـتری برای خریـــد و چیـدن سفـره عیــد داشــتــه باشـنـــد. آنــهــا تنــدتـند شروع به خانـه تکـــانی میـ‌ـــکنـند و همـه جا را برق میـ‌ــانــدازنــد؛ می‌ـــشوینــد و می‌ــسایند و برای از بین بردن آلودگی‌ـهـا همه تلاش خود را می‌کنــند.

شایـد تعـــدادی از ایـن خانمـــ‌ـــها یا آقایـان باسـلیقـه، حواسشـــان به آسیب‌ـــهـــای مواد شوینــده و مسمومیــتـ‌هـــای ناشی از آن نبـاشـــد و برخـی از آنـــهـا دقت نکـــنـنــد که سوختـگی ناشی از مواد شوینـــده ممـکن اســت گوارش، تنـفـــس و قسمـــتـ‌ـــهای زیادی از ارگانـ‌هـای داخلی‌ـــشـــان را بیـمار کنــد.

حتما چنـد نفـری هستـند که هنوز از دستکـــش استــفـاده نمــیـــ‌ـکنــنــد و هنــگـام استفاده از مواد شوینــده حواسـشان به پاشـیدن قطـرات به چشمانــشان نیســت. حتـی اگـر شمـا جزو کسانـــی باشـیــد که همــچنان نکــات ایمـــنی را رعـــایـت می‌کــنـــید، بایـــد بدانــیــد گاهـی اتفاقـــات اجــتــنابـــ‌نـاپذیـــرند و میـ‌ــافتــنـد! به همین دلیل دانــستن نکـــات ایــمنـی برای همــه ضروری اســـت. به همـــیـن بهــانـه با دکتر شاهیــن شادنــیـــا، فلوشیپ سمــ‌ـــشناسی بالیـــنـــی و مســمومیــت‌ـها، مدیر گروه سمـ‌ـــشـنـــاســـی بالینـــی و مســـمومیــت‌ــ‌ـهـای دانــشــگاه علوم پزشکی شهیــد بهشـــتـی، رئیس مجموعه مســمومیتــ‌ــهای بیـــمــارســتــان لقــمان حکیـــم گفتـ‌و‌گو کردهــ‌ایــم.

کدام مواد شوینده آســـیب‌ـزا هستــند؟

مواد پاکـــ‌کـنـنـــده، شوینـده و سفید‌کنــنـدهـــ‌ـهـــا خاصـیــت سوزانـنـــدگی دارنـــد و تماس با آنهـــا ممکــن است عوارض و مشــکـلـــاتـــی ایــجاد کنند. البــتــه زمـــان تماس با آنهـا عامـــل بســـیــار مهــمــی است و هرچــه تماس با ایــن مواد طولانـــیـ‌ــتـــر باشـد، عوارض بیـشـتـری ایجاد میـ‌ــشود. نبـــاید آســیـب را تنـهــا در مواد شوینده بسیار قوی جســتجو کرد. همـین مواد شوینده که بهـــ‌ـــطور روزمره از آنها اســـتــفـاده میــ‌ـــکنیـم، اگــر بدون دستــکـش و بهـــ‌ـطور نادرســـت اســتفاده شوند، میـ‌ــتوانــنـد آسیــبـــ‌ــهـــایی مانــنـــد حســـاســـیـــت ایجـــاد کنــنــد.

شاید شمـــا هم تجـربـه کرده باشـــیـــد که اگــر مدتی طولانـــی با ایـن مواد در ارتـــباط باشـــید، علـــائمی ماننـــد خارش، قرمـــزی یا حتی سوختــگــی را روی دســـت‌ـهــای خود ببینـید. پس این نکــتـه را فراموش نکـنید که موادی که برای نظافـــت خانـه از آنـــهــا اسـتـــفاده میــ‌ــکنید، با توجه به ترکـــیـــبـــات شیــمـیــایـی درونشان، خاصـــیـــت سوزاننـــدگـــی با شدتـ‌هــای متـــفاوتی دارند. مواد شوینـــده و پاکـ‌ـــکـــننده سوزانـــندگـی کمتــر و مواد سفـــید‌کننده سوزانـــندگـی بیـشـتــری دارنــد. به‌ــطور دقیـــقـــ‌تــر شویندهـــ‌ــهــای روزانـــه مانـنــد انواع پودرهـــا، چنـدمـنـظورهـ‌هـــا و مایـعـــ‌هـای ظرفـــشویی سوزانندگی بسیــارکــم امـا ترکـــیــبات سفـیــدکننده مانـــنـد وایتکســـ‌ها آسیـبـــ‌ــرسانـی بیشتری دارند و درنـــهایـــت جوهرنـمک‌ـها جزو گروه‌هـای خطـــرناکـ‌تـــری قرار می‌گــیرنـد.

مواد شوینـــده چه عوارضی ایجـــاد میــ‌ــکـــنند؟

ایــن مواد در اثـر تماس مخاطـی یعـنـــی ارتـــباط با دست یا پوست و پاشیـده شدن آنــها به چشم عوارض مخــتـــلفـــی با توجه به محــل ارتباط و میزان آن دارند. اگر این مواد اشـتـــبــاهـــی بلـعیده شوند، به دســـتــگـاه گوارش آسیـــب میـــ‌ـزننــد، حتــی استـنشاق بخـــارات متصاعـــدشده از آنـها در فضــای بســتــه که تهویه منـــاســبــی ندارنــد هم میـــ‌ـــتواند در مجــرای تنـفــسـی باعـــث سوختگـــی و التهــاب گاه جبران‌ــنــاپذیری شود. الـبته شدت ضایعـات با توجه به مدت تماس و نوع ماده مصرفـــی بیـن درجـات خفـــیف تا شدید متغــیر است.

آیـــا می‌توان میزان و زمان معـیـنی را بهــ‌ــعـنوان مرز خطر تعییــن کرد تا کسـی که شروع به خانهــ‌ـــتکانــی می‌ـــکند، به سادگــی از عامـــل خطر پیـشــگیـــری کنـــد؟

واقعـا نمیـ‌ـــتوان زمان مشـخـــصـــی را بهـ‌ـعـــنوان مرز خطر تعـییـن کرد؛ آسیـب در افراد با توجه به سن و سال و آمـادگـی بدن آنـــها متـــفـاوت اسـت. بهـ‌ــعـنوان مثال ممـــکــن اسـت افـراد مسـن و کودکــان آســیـب‌ـپذیرتر از دیـگــر گروه‌هـا باشنـد. زمـان آسـیــب برای خانمـ‌ـهای باردار و افـرادی که سابــقــه بیمـاری‌ـــهـــای ریوی، حسـاســـیــتـــی، آسـم و آلــرژی دارنــد، کوتاهـ‌‌تــر و خطـرات برای آنهــا بیــشـــتر اسـت.

از خانه‌تـــکانی و نظافـــت که گریزی نیـــســـت، توصیه‌ــهای شمـا برای آسیـــب کمـتـــر چیســـت؟

مهـــم‌ـــترین نکتـــه پیشگـیـری اسـت. درمـان همـیشـــه دشوارتــر از پیشـــگیری و رعــایــت نکـات ساده است. به‌طور کلــی ما به همـــه توصیه می‌کـنـــیم هنگام استفاده از هر نوع ماده شوینــده‌ـــای حتمــا از دســتـــکـــش استفـاده کنند. بهــ‌ـــطور معـــمول کارهای خانهـ‌ــتـکانـی در مدت طولانی انجام میـــ‌شوند و بایـــد سعی کنیـد زمان را به کمتــر از30 دقیـــقه کاهش دهـــیـد. در فضــای بســـتــه کار نکـنید اگر در جاهــایی مانند سرویســ‌ـهـای بهــداشتـی کار نظــافت را انـــجـــام می‌دهیــد حتمــا در و پنجره را بازبــگـذارید و به هیچ‌عنوان زیر بار کار کردن در محیـطی که تهویه منــاسب ندارد، نروید. لطـفا وسواس خود را کنتـــرل کنیـد و تا میـ‌توانید مدت کار را کوتاه کنیـد. به هرحال اســـتـــفــاده از ایــن مواد میــ‌توانــد برای شمـا عوارضـی داشـــته باشد. سعی کنــید از ماسـک استفــاده کنــیـد.

آیا اسـتنـــشاق گازها ممــکـن است خطـــر مرگ را به‌ـدنـــبال داشـتـــه باشد؟

بلـــه، دانســـتـن اینکه مواد شوینـده نبـــاید به هیچـ‌ـعنوان با یکـدیگر ترکـــیـب شوند بسـیـار ‌ضروری است. گاهی افـــرادی را میـ‌بـیـنیـــم که با ابراز این نکتــه که لک‌ـهـا برطرف نشـدهـــ‌انـد، دو ماده پاک‌ـــکنـــنــده و سفـید‌ــکنـنده را با هم ترکـیـــب میـــ‌کــننــد که اصــلـا کار درســـتی نیـســـت. ترکـیـــب‌ـــهایی که از نظــر شمــا ساده به نظـــر می‌رســـند، فعـل و انـــفـــعالـــات اســیـدی ایـــجـــاد میــ‌ـــکـــننـــد که به شدت سوزانــنـده است و میـــ‌ـــتواند آسـیـب‌ـهـایــی جدی ایجـــاد کنـــد که حتـی باعـث مرگ افـــراد شود. پس یک خط قرمــز را همیــشه به یاد داشـتـه باشـیــد که هر چقـدر لکهـــ‌ــای دیـر از بین برود، نبـــاید برای برطــرف کردن آن از ترکـیـــب دو ماده اســـتفــاده کنیــد.

کودکــان را چگونه از آســـیـــب حفــظ کنـیم؟

مهم‌ـــترین مشـکـلی که ما بیـش از پیش با آن روبرو و به میـــزان زیــاد شاهد آن‌ هستیـم، خوردن مواد شوینـده توسط کودکـــان اسـت. توصیـــه جدی به والـــدیــن این اسـت که به هیــچ‌ـعــنوان مواد شوینده را در دسترس کودکـان قرار ندهند. این حقیقـــت را بپـذیرنــد که کودکــان بســـیار کنجـکـــاو هستــنـد و دوست دارند تجــربهـــ‌ـــهــای زیادی را کسب کننـد. به همـین دلــیل اصلـا دور از ذهن نیـسـت که به همــه جا سرک بکـــشنـد. مواد شوینـــده را حســـابی مهـــر و موم کنــیــد و در کابـینـــتـــ‌ها یا مکـانـــ‌ــهایی قرار دهـیـد که دست کودکـــی به آنـهــا نرسـد. نکــته مهم دیگر که رعــایت آن بســیـــار مهم اســـت اینـــکه ایــن مواد را در ظروف خودش نگـهـــداری کنــیــد و به ظرف نوشابه یا شربـتــ‌ـــهای خالـی منتــقـــل نکـنیــد. متـاســـفـــانــه بســـیـــار شاهــد هستـیـم دیگر اعــضای خانواده ایــن مواد شوینده را بهــ‌عنوان نوشیـــدنـی یکـبـاره سر کشـــیـــده‌ و دچـار سوختـــگـــی شده‌اند.

اگـــر ایـن مواد باعث سوختـــگــی شدنـد، چه کنیـم؟

همه افـراد لازم اســت نکـــات ساده‌ـــای در‌بـاره برخورد با ایـــن شرایـــط بداننـــد.

اول ایــنکـه اگـر تمـاس با مواد پاکـ‌ـــکنـنــده یا شوینـــده با پوست علـائمی مانند سوختگــی، خارش و قرمـــزی ایـــجــاد کرده یا اگـــر قطـرات ایــن مواد به چشم راه پیــدا کردهـ‌ــ‌انـــد، بهــتــریـــن کار شسـتـشو با آب معــمولی است. محـل آسـیـبــ‌ـــدیده را 30 دقـــیقه زیر آب نگه‌داریـــد. دمـای آب هم بهـتر اســـت ولرم؛ نه خیلـی خنک و نه خیـــلـــی داغ باشــد. در مرحلـه بعــد بایـد به مراکــز درمانـی مراجــعـه کنید. نفوذ قطـرات به چشم ممـکن است عارضـــه جدی ایجاد کنـد و حتمــا بایــد بعد از شستـشو توسط پزشـــک متــخصص معـاینه شود. از پمـــادهای سوختگـی اسـتــفاده نکنــیـد و فقــط محل را خوب شســـتـــشو دهید.

اگـر ایـــن مواد را اســـتنـشـــاق کردیــم، چه کنــیم؟

اگر بخـارات ایـن مواد وارد ریه شما شدنـــد، بهـتـــریـن کار خروج از محـــیــط آلوده است. بهـــتـر اســت هرچـه سریـع‌ــتــر در معرض هوای آزاد قرار بگیـــرید. اگــر هم در منزل کپـــسول‌هــای اکـســیــژن داریـد، در چنـــیـــن شرایطـــی حتمــا از آنهـا اســـتــفـــاده کنید. در ایـــن موارد هم حتــمـــا بایـد با عکـسبـرداری از ریـه در مراکز درمـانـــی انجـــام شود. از آنـــجـایی که هر سوخگی الـتـهــاب ایــجــاد می‌کند، توصیــه ما ایـن اســـت که معــایــنه ریــه حتـما انـــجـام شود، تا از لحـاظ علـــائم اولیه الـــتـهاب مورد بررســی قرار گیرد. معمولا در مرحـلـــه اولیـه عکـس از ریه گرفـته می‌شود تا طی 24ساعت و نهایــت 72 ساعت سیـر علـــائم توسط متـخـصـصـــان رصـد شود. ایـــن عکس اولیـه به درمانــگــران کمـک میـ‌کند اگر سیـر الـتهـــابــات ادامـــه پیـــدا کرد بتوانـنــد وضعـــیت بیمار را بررسی کننـــد. افـراد بایـــد حتـــمـــا در مســـمومیــت‌ـهـایـــی با علائم تنـــگیـــ‌ـــنفس، خســ‌خس سیـــنــه، سنگــیــنـی یا احساس سوختـگـی سیــنه به مراکـــز درمــانی مراجعه کننـد.

اگـــر ایـن مواد اشتبـــاهـی بلعـیدهـ‌ـــشدند، تکــلـــیـف چیـــســت؟

در مسمومیت‌ـهای خوراکــی توسط مواد شوینـــده و سوزانــنــده برخـــلاف مسـمومیتــ‌ـهـای دیـگر که به فرد مصــدوم توصیه به استـــفـــراغ می‌ــشود، فرد نبــاید به هیـچـ‌ـــعـنوان استفـراغ کنـــد. ایـــن مواد هنـگــام پایین رفتن یکباره فرد را میــ‌ـسوزاننــد و با بالـــا آمــدن دوباره ایـن کار تکـرار می‌ـشود و درنهـایت ضایـــعـه بیــشـــتـر میــ‌شود. در ایـن شرایط باید تلاش کنـــیــد آب معــمولی در حجــمـ‌ـــهـای کم و دفعـــات زیـــاد به مصـــدوم بدهیـــد تا مایـــع رقیــق شود و اثـــرش کاهش پیدا کنــد و به نزدیــکـــ‌تـریــن مرکـــز درمــانی برســید و اقدامــات تخصــصـــی درمــانـی را انـــجام دهیـــد.

در بیمـــارستــان هم فرد توسط متـخـصـــصان معـایــنـه میـ‌شود. ماهیـــت ایـن مواد ایـن اسـت که باعــث ایــجاد استـفـــراغ می‌ـــشوند و در صورتی که علــائم شدیـــد گوارشی وجود نداشتـــه باشـــد، معـــمولا داروهای ضداستفراغ و در عین حال ترکــیـبـات محافظـتـ‌ـــکـننده نوع خوراکی یا تزریقی دستگاه گوارش یا همان آنتــیــ‌اســیــد‌ــهـا اســتفــاده میـ‌ـــشود تا نقش محافـــظـــتی برای دسـتـــگاه گوارش ایـــجاد شود. در مواردی که علــائم شدید‌تر اسـت و نشـــانهـ‌هــایی مانـــنــد درد شکـــمــی یا علـائم سوختـــگی یا خونریـزی در قســمـتــ‌هــای فوقانـی دستــگاه گوارش وجود داشته باشـنـد حتما بایـــد اقدامــات تشخیصــی پیشرفتـــهــ‌ـتـر مانـــند انــدوسکوپی و نظـــایــر آن انـجـام بگـــیرنـد و داروهای متــناسـب تجویز شود.

مواد شوینده و سفید کننده ها در خانه تکانی خطرناکند

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.