مواد عجیب که حساسیت زا و آلرژی زا هستند را بشناسید

آلرژی داشتن به چیزهایی عجیب مانند مایع منی مرد تعجب برانگیز می باشد بیشتر خانم ها به کاندوم نیز حساسیت دارند و در واژن خود احساس خارش و سوزش می نمایند خیلی ازآلرژی ها طبیعی می باشند و بیشتر افراد ممکن است دچار این نوع حساسیتها باشند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مواد عجیب که حساسیت زا و آلرژی زا هستند را بشناسید را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: عطـســه و آبـــریزش بیــنــی و فین و فیـن کردن؛ اگـــر ایــنـها برای‌ـــتان آشــنــاســت پس بدانیـد که تنها نیســتـــیـــد. خیــلـی از افــراد دسـت کم به یک چیزی آلرژی دارند و تعداد این افراد نیـز روی به افزایــش اسـت. برای بیـشتـر افرادی که آلــرژی دارنـد، علائم آزاردهندهـــ‌ـاند اما خیلـی شدیـــد نیـســـتـــنـــد، ولی برای عدهــ‌ــای دیـگـر آلرژی می‌ـــتوانـــد واکـــنش‌ـــهای خطرنــاکی به نام آنافیـــلـاکـسی ایـجاد کنـــد.

آلـــرژی انواع گوناگونی دارد که شایـع‌ـتـــریـــن آنهــا شامـل آلـرژیـــ‌ــهای محـیـطی (گرده، خاک، گیــاه رگ وید)، غذایـی (بادام زمیـنــی، صدف)، حیوانـات و داروها می‌شود. امــا آلـــرژیـــ‌ـــهـــای غیـــر معـمولی نیز وجود دارنـــد که ممـکــن اســت حتـــی تصور هم نکــنیـــد که بتواننـد واکنـش آلـــرژیــک تولید کنـند.

1. دستمال‌ مرطوب‌هـای پاک کنــنده

دسـتمـال مرطوب‌ــهای پاک کنــنده بسیـار رایـــج هســـتـــنـد امـا میـ‌ـتوانــند اثــرات ناخوشایـندی روی شمـــا بگذارنـــد. ایــن دسـتمــال‌هـا حاوی موادی هســتنـــد که پوست شما را تمیــز کنــنـــد و همچــنین نگهـدارنــده و عطر نیز دارند. هر چنـــد بسـیــاری از صابون‌ها و پاک کنــنــده‌ـــهـا نیـز همـــین مواد را دارنــد امـا در مورد دستـــمــال‌ـهـای مرطوب، باقــیـــمانده‌ـی این مواد روی پوست می‌ـمــاند و شســتـه نمــی‌شود. ایـــن اتـــفــاق می‌توانـــد پوست مسـتـــعــد آلــرژی را وادار به واکــنش کند.

چه بایـــد کرد

اگر نیاز داریـــد از دســـتــمـال مرطوب پاک کنـنـــده استفــاده کنـید، دنــبال نوع بدون عطــر یا بدون نگـهـــدارنـــدهــ‌ـــی متـــیـل ایــزوتیـازولیـنون باشیــد چون ایـن مواد بیشـتریـــن احتـمـــال آلـرژی زا بودن را دارنـد. استفـاده از لیـــف‌هــای معــمولی همراه با پاک کنــنـــده یا صابون، انــتــخـــاب بهـتـری اســـت که هم پوست شمـا را تمـیز میـ‌ــکنـــد و هم آلـرژن ندارد.

2. لوسیونی که مدتــهـــاســـت از آن اســـتفاده می‌کـنیــد

خیـــلــی از افراد نسبـــت به لوسیون یا کرمـی که مدتهـاسـت از آن استــفــاده می‌کنـنـــد واکنش آلرژیک نشان می‌دهــنـــد. شنـــاســایـی علت دقیـق آن کار سختی اســت، مخــصوصا ایـــنـکـــه فرد مدتـــهاسـت بدون هیـچ مشـــکلـی از محـــصول اســتـــفـاده می‌ــکــند. واکنـش‌هـــای آلـرژیک زمانی روی میـــ‌ـــدهند که شمـــا مکـررا در معــرض چیـزی قرار بگـــیرید امـــا کاملا مشـخـص نیســـت چرا این اتفــاق ناگهـان بعـد از یک مدت طولانـــی روی می‌ـــدهــد. یک دلیل احتــمــالـی میـ‌توانـــد ایــن باشد که سیــســتم ایــمـــنــی توسط عامل دیگری فعال شده و بنـابــرایــن نسـبـــت به هدف اشــتباهی، واکـنش بیش از حد نشان میــ‌دهد.

چه باید کرد

زمــانی که واکـنش آلـــرژیک ایـجاد شد بایـــد فورا اســتــفــاده از محــصول را متوقف کنــیـد. نسـبـــت به مواد و ترکیـــبـــات محـصول دقت داشته باشـــیـد تا بتوانیــد عامل آلــرژی را پیدا کنـــید. استـــفــاده از قرص آنـــتــی هیســـتامیـــن و کرم استــروئیدی به تسکین خارش کمـک می‌ـکـند و علائم باید طی یک هفـــته برطـرف شوند.

3. کرمــهــای ضد خارش یا آنـتی بیوتیــک

زمـانـی که دچــار خارش پوستـی میـ‌ـــشوید احــتمـالا اولین فکری که به ذهــن‌تان می‌ـــرسـد ایـن اسـت که از یک کرم یا پماد ضد خارش برای تسـکـیـن اســـتـفاده کنــیـد، اما ممکــن اســـت ببــیــنـــید اتـــفاقــی که میـــ‌ــافـتـــد کامـــلا برعـکـــس اســت! گاهـــی افراد نسبت به داروهایی که برای درمــان آلرژی اســـتــفاده می‌ــشوند آلرژی نشـان می‌ـدهـند. مثلـــا کرمـــ‌ــهــای ضد خارشی که حاوی آنـتی هیســـتـــامــیــن هسـتـنــد یا بی حس کننده‌هــای موضعی.

چه باید کرد

داروی متفاوتی را امتـحان کنـــیـد. اگـر دارویی را اســـتـفـــاده کردیـــد و علـــائم آلــرژیــ‌ـــتـــان بهـتر نشــد شایــد قرص آنـــتی هیـستامـــیـن، راه حل بهـتـری باشد.

4. عروسکــ‌ـهـــای پولیش

عروسک‌ـهای پولیـش بامزه و دوست داشـتـنی هسـتنــد امـــا واقعــیت ایـن است که مانـــنـــد آهـــن ربا برای مایتـ‌ــهای خاک عمـل میـ‌ــکـنـنــد. ایـــن عروسک‌ــها می‌توانــنــد موجب آبـریزی بیـــنـــی، سرفـــه و خس خس سینــه شوند و حتی برانگـــیـــزانـنده حملـــات آسـم باشــنــد. مایتـــ‌ـــهــای خانــگـی عاشـــق محیـطـ‌ـهــای گرم هســتـنـد و در بیــشتـــر وسایـل نرم ِ خانــه ماننــد پردهـــ‌هـــا، مبــل، تختخواب، فرش و بالش و کوسن که بتوانند از پوست انـســان تغـــذیه کنـــنـد زنـــدگـی میــ‌ــکـــنــند. چیــزی که باعــث می‌ــشود مایـت‌ـــهـــای خانگـی آلـــرژی زا باشــنــد، پروتئین مدفوع آنـهـــاســـت. شمــا شایـد بتوانـــید از مایـــت‌ـــهای خانگیـــ‌ـتان کم کنـــیـد امـــا هرگـز نمـیـــ‌ـــتوانــید کامـــلــا از شرشان خلـــاص شوید.

چه بایـــد کرد

ماهـــی یک بار تمام اسبــاب بازیـ‌ـــهای پولیـــش را در دمای 60 درجه شستــشو دهـیــد یا اگر قابـــل شسـتشو نیســتــنــد آنهـا را در کیـــســهـ‌هـــای فریـــزری دســت کم به مدت 12 ساعـت در فریـزر بگـذارید. برای بالش‌ـــهـایـــ‌تان از روبالـشــیــ‌ــهای ضد آلــرژی اســتــفـــاده کنـــیــد و ملـافهـ‌ــها را در دمـــای حداقـــل 60 درجـــه بشوییــد.

5. کانـــدوم

آنهایی که به لاتکـس آلرژی دارند اگـــر در تمـــاس با آن قرار بگیـــرند دچـار خارشـ‌ــهـــای پوستی میـ‌ــشوند. لاتکس، لاسـتــیـکـی گیــاهـــی اســـت و برای عده‌ای ایـن آلـــرژی می‌ــتوانـد آنقــدر خطــرناک باشد که واکـــنش آنافیــلاکسی ناگهـانی و کُـــشنـــده ایـجــاد کنــد. گفــته میـــ‌ـــشود که بیـش از 6 درصد جمـــعـــیت زمـیـــن به لاتـــکــس آلـرژی دارند. آلــرژی به لاتـکس از مواد شیـــمـــیـــایی ناشـی میــ‌شود که در فرآوری لاســتـیـک آن به کار میـــ‌ـــرود. ایــن آلرژی واکــنـــش پوستـــی ایجــاد میـ‌ـکـنـد که میــ‌ـــتوانـد قرمزی و تاول بوجود بیـاورد. پروتئین موجود در لاســـتیـــک طبـیــعی نیز میـــ‌توانــد واکـنـش آنافــیلاکســی ناگــهانی ایجاد کنـد.

چه بایـد کرد

امروزه خیـلی از چیزهــایــی که از لاتــکس تهــیـه ساخـــته میـ‌ـشوند از موادی تهــیـــه میــ‌ـــشوند که کمــتـر آلـرژی زا هســـتنـد امــا هنوز بیشتـر کانـــدوم‌ها حاوی آنـــهــا هسـتند. امـروزه بیــشــتـر کانــدوم‌ـهـــا از مواد مصنوعی ماننـــد پلــی ایـــزوپرن هسـتـند که باعث می‌ـــشود انتـــخـاب‌ خوبی برای محـافظـــت در برابر واکنـش‌ــهـــای آلــرژیـک باشند.

6. مایع منی

هر چنـــد ایــن آلرژی نادر اســت امـــا گفـته میـــ‌ـشود که بعـضی از خانمــهـا نسـبـــت به مایع منـــی واکــنـش آلــرژیـــک نشــان می‌دهـــنــد. این سیــستـــم ایمــنی بدن اســت که نسبت به اســـپــرم واکنـش نشــان می‌ـــدهد. علائمی چون احسـاس سوزش، التهـاب، خارش و یا کهــیـر بعــد از تمـــاس مایع منـی با پوست در ایــن نوع آلرژی مشاهـده می‌ــشود. در موراد شدیـدتر ممــکـن اسـت واکــنش آناقـیــلــاکـــســـی روی بدهد و موجب مشـــکــلات تنفــســی بشود.

چه بایـــد کرد

ایــن آلــرژی معـمولا نسبـت به فرد خاصـــی ایـجـاد میـ‌ـشود بنابرایـن یک خانــم ممـــکن است نســـبت به یک مرد ایــن آلرژی را داشته باشـد و نسبـــت به مرد دیــگری دچار ایــن آلــرژی نشود. وقتـی آلـرژی تشــخــیص داده شد میـ‌ـــتوان حسـاســـیت زدایـــی کرد (مشـابـه واکـســنـــ‌ـــهای آلـرژی) تا زوجین رابـطهـــ‌ــی جنسی بدون واکـــنـــش آلرژیک داشـتـــه باشـــند.

7. پشـــم

پشـم هم میــ‌تواند خارش ایـــجـاد کنــد حتی اگر آلرژی نداشتـــه باشــید. اما برخـــی از افراد ممکـــن اســت دچار خارشـ‌ـهـای شدیــدی شوند که علـت آن حســـاسیت به لانولین است؛ مادهــ‌ـای طبــیـــعـی و موم ماننــد که توسط گوسفـنــد تولیـــد می‌ـشود. لانولین روغنی اســت که باعث حساســیت‌ــهای پوستــی چون کهیر و خارش و قرمـزی و یا پف کردن چشمـهـا و گرفـتگی بیــنـی می‌ـــشود. لانولین در بعــضی از محـصولات آرایـــشی و بهداشتی نیـز وجود دارد.

چه باید کرد

میــ‌ـــتوانــید از آزمایش خون یا تست پوستی آلـرژی برای تشـــخیــص آلـرژی کمــک بگـــیریـد. اگـر به لانولین حساســـیــت داریــد نمی‌ــتوانید درمـــانـش کنــید امـــا می‌ــتوانــید از محصولاتی که برچـســب «فاقـد لانولیـن» خورده‌ــانـــد اســـتـفـاده کنــید یا بســـته به شدت آلرژی خود آنـتـــی هیستامیــن و اســتروئید مصرف کنیـــد.

8. تاتو

طی دهه‌ـهـــای گذشــتـه تاتو رواج زیــادی پیـدا کرده است. عده‌ـــای از افراد به جوهر تاتو حســـاسیت دارند. مطالـــعــات نشـــان داده عامل آلــرژی زا، جوهر قرمز اســت که حاوی جیوه و سولفــید اســـت. بعــضیـ‌هــا ممـــکــن اســت حتـی نســبـت به حنـای سیـــاه که در تاتوهای موقت به کار میـــ‌رود حسـاسیت داشته باشـند.

چه باید کرد

برای تاتو کردن به مراکز معتبـر و تمیز مراجعـــه کنــیـد و دســت کم 24 ساعـــت پیـــش از انــجـام تاتوی اصـلی، تســـت پوستی آن را انجام دهـــیـــد. فراموش نکنیـد که بعــضی از واکـــنـشـ‌ـهـا تا سالهــا ممکن است شروع نشوند؛ امـا اگر تاتوی شمـا شروع کرد به تغیـیـــر کردن به پزشـک مراجـــعـــه کنــید.

9. ناخن مصــنوعی

آمــار نشـان می‌ـــدهـــد 59 درصـــد از خانـمهـــا از لاک یا ناخـــنـ‌هــای مصنوعی اســـتـفــاده میـ‌کـــنـند. محــصولاتـی که روی ناخنـــ‌هـا اسـتفـاده می‌ـشود مانـنـــد چسب ناخن، لاک و ناخـنــ‌ اکــریـــلیـک میـ‌ـــتوانـــنــد موجب اگزمــا یا درماتیــت تماسی شوند. حتـــی ممــکـن است درماتـــیت یا اگـــزمــای صورت ایجـاد شود زیرا ما صورت خود را در طول روز بارهـا و بارهـــا لمـس می‌کـــنیـــم.

چه باید کرد

اگـــر به ناخـــن مصـــنوعی یا لاک ناخن حساســـیــت داریـد بهتـرین کار این است که از محـــصولاتی که حاوی مواد آلرژی زا هســـتـنـــد اجــتنـاب کنید. ناخنــ‌ـهای هایـپوآلـرژنــیـک که از صمغ پلـــی اســـتـر یا سلولز اســـتـــات بوتیـرات در آن اســتفـــاده شده میــ‌توانـــند جایـــگـــزیـنـــ‌هـای بهـــتـــری باشند امـا احـتــمال آلـرژی همـــچـنـــان وجود دارد.

مواد عجیب که حساسیت زا و آلرژی زا هستند را بشناسید

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.