مواد غذایی مقوی برای اعصاب را بشناسید

بیشتر افرادی که به بیماری های روانی دچار میشوند با نغذیه مناسب حالش خوب می شود پس مواد غذایی که برای اعصاب مناسب می باشند را در رژیم غذایی خود بگنجانید تا ببدن سالمی داشته باشید بیماری افسردگی نیز یکی از این بیماری ها می باشد که از سوء تغذیه ناشی می شود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مواد غذایی مقوی برای اعصاب را بشناسید را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: گاهی دیـــده ایـــد وقتـــی روی ناخـــن ها لکـه های سفـــیـد پیــدا می شود، برخــی می گوینـــد حتـمـــا کلـســیم یا روی بدن کم شده؟ یا گاهی موها ناگـــهـان سفـیــد می شود و فکـر می کنـیـم حتـــمــا ویتامــیــنــی در بدنمــان کم شده؟ همــان طور که کمـبود ویتامـیـــن ها و املاح معـدنـــی بر قسمـــت های مخـــتــلـــف جسـم تاثــیرگذار اســـت، سلــامـــت روان را هم تحـــت تاثـیر قرا رمـــی دهد؛ نمونه بارزش کمـــبود عنـصر آهـــن در بدن است که باعث کم خونی می شود و در نتـیجه آن فرد مدام خســتـه، کســـل، بی حوصلـــه و عصبـی خواهدشـد. به همـیـن ترتـــیب سوءتغـــذیـــه می تواند سلامــت روان شما را به خطر بینـدازد و باعـــث بروز انواع و اقــسـام بیـــماری ها و اخـــتـــلـال های روانـــی شود.

از کمـبود ویتـامــیــن B تا کم هوشی!

بسیـــاری از مواد مغـذی مثـل ویتـــامـــین ها و مواد معدنـی به صورت مســـتـقیم عمـــلـــکردهای ذهـن و قدرت های شنـاخــتی که به Cognitive performance مشـهورنـد، تاثـــیــر می گذارنـــد و نهایتا در بروز بیــمـــاری های Degenerative مغزی یا درواقع بیمـــاری های تخـــریب کننده بافــت مغزی موثرند. شایـد قدیــمی ترین ویتامـین هایی که در دانـش بشری و دانــش تغــذیـــه وجود دارد، ویتــامـیــن های گروه B هسـتــنــد؛ ویتــامــنـــی های B1، B2، نیاسیـــن یا B3 و… الـبـتـه در حال حاضـــر فرم های شیمـــیـایــی مختـــلفی از این ویتـــامـــیـن ها شنـــاسایــی شده اند؛ برای مثــال فرم اسیـدی نیـاسیـــن، اســیـــد نیــکوتینیک است و فرم آمیــدی آن اســیــد نیکوتین آمـــیــد. یا ویتـــامیـن های دیــگر مثـــل B12 و فولیـــک اســـت که کمبودشان می تواند بر عمـلــکـردهای مغـزی موثر باشد و ممـکـــن اســـت باعـــث افـــسردگــی های شدید شود.

امـــا غیـــر از ویتـــامیـــن ها که قدیــمـــی تریـــن ها هستــنـــد، بیــن امـــلاح، کمبود حاشیـه ای آهن- یعـنی کمـــبودی که مربوط به منابع خوراکی آهــن نیـــســت و علـــائم بالینـــی ایــن کمــبود هم هنوز بروز نکرده؛ کمبودهای خفیـف و ناچیـز که حتـی ممـــکن اسـت با آزمـــایـش خون هم مشـخص نشود- می تواند باعث مخدوش شدن عمـــلکــردهـــای ذهن شود. تمرکز را به شدت کاهش دهــد و در درازمدت حتــی باعث کاهـش توانـایــی های هوش شود.

مغـزتــان را روغن کاری کنـــید!

یکـی از ویتامین هایی که اخــیرا تاثــیرش بر عمـــلکـــردهای ذهـــنـــی مورد بررسـی قرار گرفـته و اثــبات شده، تاثـیـر کمبود اســیدهـای چرب امـگا3 در بروز اخــتـلال های روانی اسـت. در حال حاضـــر می دانــیم حدود 20درصـد چربـــی های مغـــز را چربـی های امـگـــا3 تشکـــیـل داده اند و از آنــجا که این اسیــدهــای چرب برای ادامـه حیات بدن کامــلـا ضروری اســـت و توسط خود بدن انســـان هم قابـل تولید نیسـت، حتـــما باید از طریق رژیم غذایـــی یا مکـــمل ها تامــیــن شود، اما منـــابـــع خوراکـــی اسیـــد چرب امـــگا3 محدد اســت و دسـتــرســی به این اسیدهـــا برای همـه افراد چنــدان آســان نیست.

بنــابرایــن احـتـــمال کمبودش بســـیار زیــاد اســت؛ مســتــندات علـمی موجود هم نشــان دهنده بروز مشکلـــات مربوط به کموبد اســیـــدهـــای چرب امگـــا3 در افراد است که از ایـن میان می توان به اخــتلـال های دوقطـــبی، بیــماری های اوتیـــســم و همین طور افــسـردگــی های شدیــد یا افســـردگی های دوران بارداری اشـاره کرد. پس به مقـدار کافــی گردو، ماهی و میگو، تخم کدو و تخــم کتان مصرف کنیــد. درواقع منـــبع امــگا3 در ماهـی هایی ماننـد ماهــی آزاد، قزل آلا، تن و شاه ماهــی تعـــریف می شود. در گیاهـان هم روغن های سویا، آفتابــگـردان، دانه کتان و گردو، فنـدق و کنجـــد حاوی امــگــا3 هستند. علاوه بر ایــن، مواد غذایــی غنـــی شده با امگــا3 مانـــنـد برخــی از نان ها، آبمیوه ها، روغن ها و تخـــم مرغ مرود توصیه متخــصـــصـان تغـــذیـــه است.

نگـذاریـــد ویتــامـیـن Dتان کم بیایـــد!

می گوینـــد 80 درصـد ایــرانــی ها با کمبود ویتــامیــن D روبرو هســـتند اما شما سعـی کنـــیـد جزئی از ایــن جمعیـــت وسیـــع نبــاشــیـــد چون کمــبود ویتـامــین D با بروز بیماری های خطرنــاکــی از جملــه امـــاس و نیـــز اخـتلال در عمـلـکــردهـای ذهنی، افسردگـی و… در ارتـــبـــاط اســت. در ایــن زمیــنه حتــی پژوهشی در دانشـکــده علوم تغـذیه دانـــشــگــاه ایـــران انجام و طی آن مشــخــص شد ویتامین D هم یکـــی دیـــگــر از مواد مغــذی کلـــیـــدی است که کمبودش روی عملـــکـرد ذهــن و بروز افـسـردگی اثرگـــذار و کمــبودش بسیـار بسیار شایع اسـت.

ویتامــیـن D نه تنـــهــا بر قســمـــت عمــده عملکردهای مغزی و ماهیچـه ای موثر اســـت بلــکـه بروز بیــماری ام اس، ضعف عضلـانـــی، فیبرو میالژیا و آرتـــریــت روماتوئید که بیمـــاری های سیـــســـتــم ایمـــنی هستــنـد، همچـــنـیـــن همه بیماری هایی که به نوعی با ضعف سلـســلــه اعـصاب مرکزی، سیســتم ایمنی و بافـت ماهیــچــه ای در ارتـباط انــد با کمبود ویتامـیـــن D در ارتباط هستـند. همـچنیـن کمـبود روی و ویتــامـیــن A می تواند باعــث بروزاخـــتـــلال در عملکــردهای ذهن شود.

همـــان طور که گفـــته شد، افـسردگـی از راه های مخـتلــفـی بروز می کنـد و محققـــان دانـــشـــگاه ایــران با آزمایش روی گروه های گیــرنـده ویتـــامـــیـــن D و گروهی که فقـط پلـــاســـیبو (دارونمـا) مصرف می کردنـد، ثابـت کردند گروهی که ویتــامیـن D بیــشــتری دریـــافـــت کردنــد، به اخـــتـلال های روانــی کمتـــری دچـار شدنـــد. همـــچــنیــن افـــرادی که دچــار افـــسردگی بودنـد با مکمل یاری و دریـــافـت دوزهای مصـرفی روزانـه ویتـامــیـن D به درمان شان کمـک شد و سطــح سلامـتـشـان ارتقـا یافـــت.

یادتان باشــد بیش از 80درصــد ویتامین D از طریق مواجـــهــه با نور آفــتاب تامین می شود و 15-10 دقیـــقـــه قرارگــرفتن روزانه بدن در مقـــابل نور بی واســـطـــه خورشیـد می تواند نیـاز 2 هزار واحـــدی به ایـن ویتامـین موثر را تامـــیـــن کنـــد. نقش مواد غذایی همـــچون غلـــات و برخــی سبـــزی ها و میوه ها، کره، روغن کبد ماهی، زرده تخـم مرغ، خامـه، جگـــر، ماهــی ساردیـن و گوشت قرمـز و قارچ در این فرآیــنـد فقـط 20درصــد اعـــلام شده است. پس از نور افــتاب کمــک بگـیرید.

اغلــب مواد مغذی ای که نام برده شد، به صورت «کوآنــزیم» یا «کوفاکتور» واکنــش های مختلــف بیوشیـــمـایـــی را در بدن ماکاتــالـــیــز می کنـــند. برای مثال آهـن یا ویتامین های گروه B درواقع کوفاکـــتور واکنـش های شیـــمــیایی بدن هســتـنـد که باعـــث ساخـــت نوروترنســـمـیتــرها با واسطه های شیمیـای مغز می شوند. از آنـجـــا که واســطـــه های شیمـــایــی مغــز برای انتقــال پیـام های عصبی و برای عملـــکردهـای مغـزی لازم و ضروری هستنـــد، کامــلا واضــح است که وقتــی کوآنزیـم هایـــی که این واکنــش های شیمـــیـایـی را کاتالیـز می کننــد، کم باشــنـــد، واکنـــش های لازم انجــام نمـی شوند.

 

درنــتـیــجـــه موادی که باید در نتیــجـــه این واکـنش ها ساخـــتـه شوند، تولیـد نمـــی شوند، تعـادل ایـن واسطه های شیـمــیایــی در مغز به هم می خورد، عمـلـــکردهای وابســتـه به آنــهــا مخـتـــل می شود و نهایـتا به شکل اخــتــلـــال های روانـی بروز می کنـد. کمـــبود تمــام موادی که گفـــتـه شد، می توانـد باعث بروز علائم افـــسردگـی و سایـــر اخـــتــلال های روانی شود امـــا همـــیشــه علــایم افـــسـردگی ها و اخـــتـــلال های روانی به دلــیل وجود مشکـــلات تغذیـه ای بروز نمـی کنـنـــد.

چون ممکــن است ریشه ها و دلـــایـل متفـاوت زیـادی داشـته باشـد. مثـلـا شوک ناشـــی از یک حادثـه بد و استـرس ناشی از آن می توانـــد باعث بروز افـــسردگـــی شود. حالـا اگــر کســی سوءتغــذیـــه هم داشته باشــد، به طور قطع شکــل شدیــدتر افــســردگی را تجـــربه خواهــدکــرد اما به طور قطع، تغـــذیـــه، شیوه غذا خوردن و نوع انتـــخاب مواد غذایـــی به شدت با سلــامت جسـم و روان افـراد در ارتباط اســـت.

مواد غذایی مقوی برای اعصاب را بشناسید

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.