مواد غذایی و نوشیدنی های مضر برای مغز

هر چیزی اگر به‌صورت متعادل مصرف شود بی‌‌‌ضرر خواهد بود اما یک استثنا در این باره وجود دارد و آن هم جیوه است خوردن نوشیدنی‌های شیرین اجتناب کنید زیرا سیستم تنظیم‌کننده مغز نمی‌تواند از عهده کالری‌های موجود در آن برآید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مواد غذایی و نوشیدنی های مضر برای مغز را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: حتــمـا شما نیز بارهـــا و بارهـا در مورد غذاهای افـزایش‌دهنـــده قدرت مغـــز همچون توت‌هـــا و ماهی سالمون شنیــدهـــ‌ایــد. ایـنــگونه خوراکــیــ‌هـا می‌ـتوانند حافظه شمـا را حفظ کنـند و ذهنــی قوی و قدرتـمند در اختــیارتـان بگذارنـد.

سوال ایــنــجاست که چه غذاهـــایی میـــ‌ـتواننـد بر روی قدرت مغز تاثـــیر منفــی داشــتـــه باشنــد و منـجـــر به بیـمـــاریـ‌ـــهــایی همچون آلـــزایـــمـــر شوند؟ در ادامــه قصد داریـــم غذاهــایی که باید از خوردن آن اجــتـنـــاب شود را بیان نماییم.

شیرین کننـــدهـ‌های مصنوعی

هر کسی در دنــیـای امـــروزی در مورد گلوتن، کربوهیدرات و شکر صحبـت میـــ‌ـــکــند امـــا بایــد توجه بیـــشـــتـــری به شیرین کنـــنـدهـ‌ــهـــای مصنوعی نیـــز داشـته باشیم. سال گذشته گروهی از محققــان، مطـــالــعـــهـــ‌ای را انــجـــام دادند. ایـن مطـــالـعــه نشــان میــ‌ـدهــد زمانـی که افــراد شیـــریـن کننــدهـ‌هـای بدون کالـــری را مصرف میـــ‌ـــکنـند، باکــتـــری‌هـــای درون روده به‌گونه‌ای تغــیـیر پیدا میــ‌کـــند که راه را برای ایـجـاد دیـــابــت نوع ۲ هموار می‌ـــسازد. اگر به بیمــاری دیابت مبــتلــا شوید، ۴ برابــر بیــشتـر از سایــر زمـــانـــ‌ـها خطــر ابتلـــا به بیمـــاریـــ‌هـای شناختی همچون آلـزایـــمــر در شمــا وجود خواهــد داشـت.

دلـــیـل ایــن موضوع بسیــار ساده اســـت. دیابــت باعث می‌ــشود کمــتـــر از قبــل به انسولین حســـاس شوید، بنــابــرایـن سطح قنـد خون افزایش پیـــدا می‌ــکنــد و همین امــر خطر ابتلا به بیــماریــ‌هــای انـــحـــطـاط مغز را افــزایش می‌دهد. با کمـــال تعـــجـــب، افرادی که شیــرینـ‌کـننده مصـنوعی مصـرف میـــ‌کــننــد بیــشـتر از سایـر افـــراد در معــرض توسعـــه دیابـــت قرار دارند.

ماهــیــ‌هـــای سرشار از جیوه

هر چیزی اگـــر به‌صورت متعـــادل مصـرف شود بیـ‌ــ‌‌ـضــرر خواهـد بود اما یک اســـتــثــنا در این باره وجود دارد و آن هم جیوه اســـت. جیوه بیشـــتـر در ماهـــی یافـــت می‌شود. اگر ماهی بزرگ باشد نشــان می‌دهد که بیشــتــر در آب زنـدگـی کرده اسـت و جیوه بیــشــتــری در بدن خود دارد.بیــشــتـر افراد فکـــر می‌کـــنــنـــد که جیوه تنـــهـا بر روی سیـسـتـــم شناخـــتـی انســان تاثـــیــر میــ‌گـذارد اما ایـــن ماده بر روی مخــچه نیز اثــر گذار اسـت (مخـچـه بخشـی از مغز انســان است که تعــادل، همـــاهـــنـگی و بیــنـایـی انســـان را تحــت تاثیــر قرار میـ‌دهد).

اگــرچــه از تن ماهی اسـتفـــاده می‌کــنــیــد ولی بیــشتــر از یکـ‌ـــبـــار در هفـتـه از آن مصــرف نکــنـــید. اگر می‌ــخواهــیــد کمــتـــر در معــرض جیوه موجود در ماهــی قرار بگــیریــد، توصیــه‌ـــهـــای زیر را دنـبـــال کنـــید: از مصـرف ماهی‌هـایـــی همچون کوسه، شمشـیر ماهـــی، کاشی ماهی خودداری کنید. ایـن ماهــیــ‌ـــهـــا حاوی سطـح بالایی از جیوه هســتـــنـــد. ۳۴۰ گرم در هفته از انواع ماهیــ‌هـایی استفــاده کنیـــد که سطــح جیوه بسیــار پایـینی دارند.

بیـســـکویت آماده

از مصــرف بیســـکویتـ‌ـــهـای آمـاده یا خمــیـر پیتــزای آمـــاده خودداری کنـــیـــد. اغـلب اوقات، اسیـــدهای چرب ترانس برای تولیــد ایـــن ترکـــیبـــات مورد استفاده قرار می‌ـــگیــرد. اگــرچـه بیشـتـــر اسیـدهـــای چرب ترانـس ممنوع بوده یا حذف میـ‌شود، اما هنوز هم مورد اســتـــفــاده قرار می‌ـگیرد. این اسـیدهــا موجب کوچک شدن مغـز، الـتهـاب و ایجـــاد اخـــتلال در سیســتـم انـــتـــقـال عصــبی میـ‌ـشود. مطالــعات انـجام‌ــشـده نشان میـ‌ـدهــد که ایــن اسیــدهــا می‌توانـد آســـیـــب بسیـار جدی به مغــز وارد کنـد.

نوشیدنی‌های شیـــریـــن

از خوردن نوشیـدنـــی‌ـــهای شیــریـن اجــتـناب کنـیـــد زیرا سیســـتـم تنظــیمـ‌کنــنـــده مغـز نمـی‌ـتوانـد از عهده کالری‌هـای موجود در آن برآید. سلول‌هـای عصبی در هیپوتالاموس بهـ‌طور معـــمول نمـــی‌توانــد کالــری مصــرف شده را با انــرژی سوزانده شده از طریق ورزش مطــابـــقت دهد.شواهد نشـان میـــ‌ـــدهد که نوشیــدنـی‌هـــای شیـریــن گرسنـگــی را همـــانـــند غذاهای جامد کاهـش نمـــی‌دهد. به همیـــن خاطـــر مقـــدار بیـــشتری از این نوشیــدنـــی‌هـا مصـــرف میـــ‌ـشود.

مواد غذایی و نوشیدنی های مضر برای مغز

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.