مواد غذایی کنسرو شده چقدر ویتامین و ارزش غذایی دارند

مواد غذایی که تازه مصرف می شود خیلی باارزش تر از موادغذایی که کنسرو شده است این مواد غذایی فریز شده در اثر سرما برخی از ویتامین های خود را از دست می دهند و باعث می شود که برای بدن زیاد مفید نباشد پس تا می توانید از مواد غذایی تازه استفاده نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مواد غذایی کنسرو شده چقدر ویتامین و ارزش غذایی دارند را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : آمـــریکایـــیـــ‌هـــا به انـــدازه‌ــی کافـی سبـــزیـــجـــات نمیــ‌خورنـد و فرقی هم نمـیـــ‌کنـد چرا. حتـــمـا از شنـــیدنش تعجـــب نکردهــ‌ـایــد امـا اگر عمـق فاجــعـه را بدانید حتـــمـــا شگفــت زده خواهــید شد؛ فقط 9 درصد از آمــریکـایــی‌ــها روزانـــه، دو تا سه وعده سبـزیـــجـات مصرف می‌کننـــد.

به توصیــهــ‌ـــی کارشـناسان، یک فرد معمولی بایـد روزی دو تا سه وعده یا حتی بیـــشــتـــر سبـــزیـــجات بخورد. آمـــار اعلـــام شده از سوی مرکز کنترل و پیـشگیـری بیمـــاریــ‌ــهـــاست، سازمـانـی که تمـــرکــزش روی سلـــامـــتـــی و پیشـگــیـری از بیمـاری اســـت. آمریـــکـــایـی‌ها در مصرف میوه کمی بهتـر عمـــل می‌کـــنــنـد؛ حدود 12 درصد از آمریـکــایی‌هــا، طبـــق میـزان توصیه شده میوه میـ‌ـخورنـد. بنـــابــرایـن هم از نظــر میوه و هم از نظر سبزی، کوتاهیـ‌هـــای زیــادی وجود دارد.

چرا تعـداد کسـانـــی که به اندازه‌ی کافـی سبــزیجات میــ‌خورند اینــقدر کم است؟ عدهـــ‌ــای فورا تائید میـ‌ـکنــنــد که طعـم سبزیجات را دوست ندارنــد. عده‌ای دیــگـــر هم ایـنطور میــ‌ـــگویند که فرصت آماده کردن سبـزیجــات را ندارنـــد. درست است که سبزیجات تازه برای شستــشو، آمـــاده سازی و خرد کردن و … به زمــان نیـاز دارد، امـــا انتـــخاب دیگری نیــز وجود دارد: سبــزیجات منـــجـمد و کنــسـروی، انــتخاب‌هایــی هســـتنـد که باری از دوش شما برداشـتــه‌اند و سبـــزیــجــات را برای شما آماده‌ی خوردن کرده‌انـــد.

مطــمئنا باز کردن بســتــه یا قوطی ایــن محـــصولات و اســـتـفـــاده از آنهـــا دیـگـــر کار سخـتی نیـــســـت! میــ‌ـتوانیـــد با افـــزودن چاشـــنی‌ــهـای سالــمی چون سس گوجه فرنـگی یا سیــر و یا هر چیـز دیگـری که دوست دارید، ایــن سبـــزیـحات را خوشمـزهـــ‌ـتــر کرده و سرو کنــید. سبزیـجات کنسروی و منجــمـــد، بیـ‌ــدردســـر و آمـــاده هسـتـنــد امــا آیا به انــدازهـــ‌ـی نوع تازهـــ‌شـان، ارزش غذایــی دارنـد؟

ارزش غذایی سبـزیــجات تازه، منـــجـــمد و کنـــسروی

در مطالـــعــهـــ‌ای که در نشریهـ‌ـــی Lifestyle Medicine منــتـــشـر شد، محــقـقان ارزش غذایــی سبــزیـــجات تازه، منــجـمد و کنســـروی را محـاســبـــه کردنــد و دریافـــتنـد ارزش غذایی در هر سه نوع مشابـه بوده اســت. اما وقتـــی میوه‌ــهـــا را تســـت کردنــد، ارزش غذایــی برخــی از انواع کنــسروی کمی پایـــیـــنــ‌ـــتـــر از نوع تازه‌ی آنـــهـا بوده است. امـــا در ایـــن تحــقــیق و بررســی، ارزش غذایی سبــزیــجــات، حتی وقتـــی که فریز یا کنــســـرو شدند، تقریبا یکســان مانــده بود.

حتی برخــی پژوهش‌هـا اعــلـــام کردنــد که سبـــزیجـــات منـجمـــد نسبت به سبـــزیـجات تازه، مغــذی‌ـتر هسـتنـد. چطور چنــیــن چیـزی ممکــن اســت؟ سبزیجـــات تازه معمولا بعــد از برداشــت فورا مصـرف نمی‌ــشوند و تا به دست مصرف کنــنـده برسنــد مدتـــی طول می‌کشـــد؛ چون بایــد بعد از برداشــت منتقل شوند و گاهــی هم بایـد مسـافــت‌ــهای طولانـــی را طی کننـــد تا به فروشگــاهــهـــا برســـنـد. در فروشگـاه این سبزیجات در معرض نور قرار گرفـــته و مدتــی در آنـجـا میــ‌ـمـاند. طی ایـــن مدت، سبزیـــجات مقـــدار قابــل توجهـی از ویتامیـن C‌ خود را از دســـت میـ‌دهــنـد. ضمنـا مقداری از ویتــامینـ‌ــهای گروه B و بویژه اســید فولیــک و ریــبوفلـــاون سبـــزیـــجـات توسط نور و گرمـا تخــریب می‌شود.

امتـیاز سبــزیـجــات منــجـمد چیست؟

سبــزیــجــات منــجمــد، فورا بعد از برداشت فریــز شده‌ـــاند و ایـن باعـث ِ حفـظ ارزش غذایی آنـها شده و جلوی از دست رفتــن ویتـــامیــنـ‌های مهــم آنها را می‌ـــگـیــرد. ارزش غذایــی سبـزیجـــات منجـــمـــد 45 درصـد بیـــشـتر از ارزش غذایـی سبـزیـــجـات تازه اســـت.

امــا ایـن اطلاعـات مغـایـر با یافـــتــه‌ـهای مطالـــعـــهـــ‌ای منتــشـــر شده در Lifestyle Medicine هســتنـد که میـ‌گوید ارزش غذایی سبـــزیـــجـات تازه و منـجــمــد یکــســان اســـت. الــبـــتـــه این مطــالعـــه تنـها روی هشـت نوع سبـزی انـجام شده بود، بنابرایــن بر اساس یافتــهـــ‌های اخیر میــ‌ــتوانیم بگوییـم سبـزیجـات منجـــمد، دست کم به اندازهــ‌ی سبزیجات تازه مغـذی هسـتــنـد. به هر حال اگر مصـــرف آسان و بی‌دردســـر سبـــزیـــجــات برای‌ـــتـــان فاکتور مهــمـــی اســت و در صورتـی که سبزیجـــات منــجـــمد بخرید حتـما آنـهـــا را خواهـید خورد، پس سبــزیـــجـات منـــجـــمـد بخــرید!

یک استــثــنایی که از ایـــن لحـــاظ وجود دارد، بروکلـــی است. بروکلـی منـــجمـــد دارای میروزیـنـــاس بسیـار کمتری نسبت به بروکلــی تازه اسـت. میـروزینــاس آنزیـمـــی اســت که گروکوزنولات بروکلـــی را به سولفورافـان که ترکـیـــبی دارای خاصـیــت ضد سرطانی اســت تبدیل میـــ‌کــنـد. بدون میـــروزیـــنـاس، شمـــا نمـیـــ‌توانـــیـد از فوایــد ضد سرطــانی بروکلـــی به طور کامـل بهره مند شوید. امـــا میــ‌ـتوانـــیـد با افــشاندن جوانـــهــ‌ـــی بروکلی روی بروکلی منــجـــمـــدتـــان ایــن کمبود را جبران کنـیــد، زیــرا جوانه‌ـی بروکلی منـبع عالی میروزینـــاس است. یک راه دیگـر هم، خوردن بروکلی تازه است، ترجیــحـا خام، چون پخـتـن بروکلـــی مقـداری از میــروزینـاسـ‌ـها را نابود میـ‌کــند.

سبزیجــات کنسروی چطور؟

در همان مطــالـعـه‌ـای که برای بررسـی ارزشـــ‌ـهـــای غذایی سبـزیـــجـــات تازه و منجـــمد و کنــسـروی صورت گرفـــت، سبزیـجــات کنـــســـروی دســـت به انـدازهـــ‌ی سبزیـــجـــات تازه و منـجــمـــد دارای ارزش غذایی بودنــد. با ایـنــحال ایـــن موضوع ممکـن است در مورد تمــام سبـــزیـجات کنسروی صدق نکـــنـــد.

برخـــی از سبــزیجات کنـــســروی به گونه‌ــای فرآوری می‌ـشوند که بخشــی از ترکیبات مفیــد سبزیـجات تجزیـه می‌‌شوند. مثلا، بعــضـی از سبـزیجــات مانـنـــد چغــنـــدر و سبزیجات برگـــدار، حاوی ترکـــیـــبـــات طبیـعـی به نام نیـــتـــراتــ‌ـــها هســتـنـد که تولیـد نیـــتـــریک اکــســـید را توسط رگهـــای خونی افزایش می‌دهــنــد. نیــتــریـــک اکــســـیـــد، نحوه‌ی عملــکـرد رگهـــا را بهــبود داده و به کاهش فشــار خون کمـــک میـــ‌کنـــنــد. انواعی از فرآوری‌ــهـا، نیـتـراتــ‌ـهـــا را نابود می‌کــنـــنــد.

نگــرانی دیـگــری که در مورد سبزیجــات کنســروی وجود دارد، قوطی اســت که در آن کنـســـرو میـــ‌ـــشوند. بیــشــتــر قوطیــ‌ـــهـــا با پلـیمــری به نام بیـــسفنول A یا BPA آســـتـــر بنـــدی میــ‌ــشوند. مطــالعـات حیوانـی نشـــان داده بین BPA و اخــتـــلـــال هورمونی، ناباروری و افـــزایش ریـــســک سرطـــان ارتــبـاط وجود دارد.

وقتـی غذا در قوطی با لایه‌ای از BPA‌ قرار میـــ‌گـــیرد مقـــداری از ایـن BPA‌ میـــ‌تواند وارد غذا شود. اگــر سبــزیـــجات کنسروی را برای مدت طولانی نگهــداری کنیـد، ریـــسک خطــرات آن بالــاتـر هم میـ‌ـــرود، مخـــصوصا در هوای گرم. ضمنا سبــزیـــجــات اسیـدی، مانند گوجه فرنـگی، به دلــیــل محتوای اسیـدی که دارنـــد، BPA راحتـــ‌تــر از قوطی وارد این غذا خواهــد شد. بنــابـــرایـن ایـن هم موضوع مهــم دیگری اســـت که هنـــگـــام تصـمیم گیــری برای خرید سبــزیـــجـات تازه، منــجمــد یا کنـــسروی بایـد آن را مدنـظـر داشتـه باشیـد.

حرف آخــر

به طور کلی، سبزیـجات منـــجـــمـــد و کنـسـروی، حداقـــل به اندازهـــ‌ـــی سبزیـحـات تازه ارزش غذایـــی دارنــد و در برخی موارد حتی ارزش غذایی‌شــان بیـــشـــتـر هم هسـت. اما برخـــی از انواع فرآوریــ‌ـهــا میـ‌ـــتوانــند به ترکیــبــات مهـــم آنـــها آسیب بزننـــد، مثــلا نیتـرات در سبزیجات کنـــسـروی. لایهـ‌ــی BPA موجود در داخل قوطی میـــ‌ـــتوانـد خطـراتی برای سلـــامتـی داشــتـه باشـد. اگـر دوست دارید سبـــزیـــجات را راحـــت و آماده مصرف کنــیـــد، بهـتریــن انــتخــاب شمــا، نوع منـجــمــد سبزیجات می‌ــتوانـــد باشـد.

البـــته در مورد بروکلـــی بهتـر است نوع تازه‌ی آن را ترجیح دهیـــد زیـــرا نوع منجمد آن دارای مقدار بسیار کمتری از میـروزیــنـــاس اســـت. در نهـایـت، چیـزی که از همه مهـمـــتـر اسـت، انـتخـاب و خریـــد نوعی از سبزی اســت که شمـا بهتر می‌ــتوانید آن را مصــرف کنــید. اگــر سبزیـجات منـــجـــمد به شمــا کمـک میـ‌ـــکـــنــد که از سبزی بیــشــتـــری سر میز غذایـــ‌تان اسـتــفـاده کنیـــد پس بهتـــر اسـت سبـــزیجات منــجمد بخریـد. سبزیجــات منـــجمد، نســبــت به سبزیــجـــات تازه، ماندگاری بیـــشــتـری دارنــد و ارزانـــتــر هم هسـتــند. به دنـــبـال یاد گرفــتن راهـهایـی خلـــاقـانـه و متــنوع برای افـزایــش مصـرف سبـــزیـجات در رژیم غذایــی‌ــتـــان باشـــیـد.

مواد غذایی کنسرو شده چقدر ویتامین و ارزش غذایی دارند

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.