موسس تلگرام پاول دوروف فیلترینگ را دور خواهد زد

این مطلب به دستور كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه حذف شد

          پاول دوروف به فیلتر شدن تلگرام واکنش نشان داد و اظهار نمود می تواند از سد همه فیلترینگ ها رد شود و این کار را به زودی در نرم افزار تلگرام عملی خواهد نمود موسس تلگرام گفت روسیه نمی تواند تلگرام را فیلتر نماید و فیلترینگ روسیه را دور می زند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر موسس تلگرام پاول دوروف فیلترینگ را دور خواهد زد را درسایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.  به گزارش سایت دانستن: پاول دوروف موسس تلگــرام اهـــل روسیــه می باشـد . بعــد از رای دادگـاه روسیــه مبـــنـــی بر فیــلتر شدن تلگرام او به ان واکـــنـش نشـان داد و گفت که فیلتــریـنگ را دور می زنـیــمموسس تلگــرام موسس پیـام رسـان تلــگرام در نخـــستین واکـنـــش به رای دادگـــاه روسیه مبـــنـــی بر فیــلـتر شدن ایــن پیـام رســان اعـلام کرد که تلگـرام قادر اســـت، فیـــلــترینـگ روسیـــه را دور بزنـــد. پاول دوروف افـزود: تلـــگرام با استفاده از روش هایی که در آن نیـاز به انـــجـــام کارهـــای اضافی از سوی کاربـــران نیـــســـت، فیــلتـــریـــنگ را دور خواهــد زد. اسـپوتنـــیــک نیز گزارش کرده که موسس تلگرام اعــلــام کرده اسـت خواهــد توانسـت با اســـتـفاده از ابزار تعبــیه شده در این نرم افـــزار، فیلترینـگ را دور بزند. پاول دوروف موسس تلگرام «امـا امـــکان دارد در برخـی موارد نیاز به فیـلتــرشــکن باشد و فعلــا در دسترس بودن ۱۰۰ درصد تلگـــرام بدون فیــلـتـــرشـــکن» تضمیــن نمی شود.»

دادگاه تاگانــسکـی شهـر مسکو امروز با پذیـرش شکــایـت سرویس فدرال نظارت بر ارتــبــاطــات، فنــاوری اطــلــاعـات و ارتبــاطات جمعــی روسیـه، حکـــم به فیـــلـتــر تلـگــرام داد.

بیــشتـــر بدانـیـــد: ۱۰ نکتـــه خواندنـی درباره موسس تلگــرام پاول دوروف موسس فراری تلـــگرام اسـت ، اپلیــکیشـنی که ایـن روزهـا در مرکز بحــث های داغ پیــرامون رمـزنگاری قرار دارد .تلگرام که دفـتر اصلــی آن در برلین قرار دارد ایــن روزها به رقـیـبـــی جدی برای واتــس اپ تبدیــل شده اسـت.ایـــن اپـلیــکــیشـــن که از رمزنـــگـاری دومرحـله ای برای حفـــظ حریـــم شخـصـــی کاربـــران خود استفاده می کنـــدادعـــا دارد که از سایــر سرویس های پیام رســـان “ایمــن تر و سریـــع تر” اســـت. کاربران با اسـتفاده از تلگرام می توانند علاوه بر پیـــام، هر نوع فایـــلــی را به یکـــدیگــر ارسال کنند،ـگروه های چت ایجاد کنـنــد و یا از قابلیت چت مخفــیانـــه آن استفاده کنـــنــد. همه این قابــلیــت ها باعـــث شده تروریست های داعـــش نیز به استــفاده از ایـن اپـلیــکیـــشـــن روی بیـــاورنـد.
موسس تلـگـــرام مــا پاول دورف ۳۱ ساله واقعـأ کیـســـت؟ در ادامـه به بررسی چنـــد نکته جالب درباره او خواهـــیـم پرداخت. ۱٫ از او به عنوان مارک زاکـــربرگ روسیــه یاد می شودپیـــش از راه انـدازی تلــگـــرام، او در سال ۲۰۰۶ شبـکـــه اجـــتـــماعی ویکونتـاکت را در روسیــه تاسـیس کردکه در میــان شهروندان این کشور بســیار محبوب اســت و به عنوان جایگـزین فیــس بوک شنـــاختــه می شود. ۲٫ او تحــت تعقـــیـــب دولت روسیـــه اسـت در سال ۲۰۱۴، او تصــمیـم به فرار از کشور خود گرفـــت تا مجبور نباشد اطـلــاعـــات کاربــران اوکراینـی شبـکـــه ویکونتاکت را در اختـــیار دولت روسیه قرار دهــد. ٫ او به ادوارد اسنودن پیشنهـــاد موقعیـــت شغـــلــی کرد وقتی ادوارد اسنودن مجوز اقـــامت موقت در روسیه را در سال ۲۰۱۳ کسـب کرد، دوروف به او پیـــشـــنهـــاد کردبـه عنوان یکــی از مهــندسـیـن امـــنـیـــتــی شبــکه ویکونتـــاکت با او همـکـاری کنــد. دوروف در آن زمـــان به روسیه بســـیــار افـتـــخـار می کرد. دوروف در آن روزها گفــت: “من امروز از ایــنکه روس هســـتـم افتخـــار می کنـم و از رویکـــردی که آمریـکـا در پیـــش گرفـتــه متأــسفــم – آمـریـــکـا به اصول اولیه خود خیـــانت کرده اســـت.” دوروف همـچنیـــن ادوارد اسـنودن را قهرمــان خود نامــیــده اســت. نظـــر موسس تلگـــرام دربـاره سایر پیـام رســان ها ۴٫ او معـــتقد اســـت سایــر اپــلـیکـــیـشـن های پیـــام رســان افتـضـاح هســتند

به همیـــن دلیـل بود که او و برادرش نیکولای در سال ۲۰۱۳ سرویس تلگـرام را راه اندازی کردند.او در ماه سپتــامــبــر گذشـــتـــه گفـت “اگر بخواهــم ساده بگویم، واقعـأ اهــمیـتـــی ندارد که چه تعـداد سرویس پیام رســان افتضـاح در حال رقــابـــت با ما هستنــد.”  ۵٫ او بیــشتر نگــران تهــدیـدهـا علیه نقـض حریـم شخصی کاربران اسـت تا تهـدیدهــای تروریستی او در ماه سپتامبـر گذشتـــه گفـــت: “اگر از لحـاظ آمـــاری به رویدادهــای اخیر نگاه کنـــیمو برای یک لحظـــه احســاسات را کنـــار بگذاریـم، احتـمال اینـــکـه من یا شما به علــت انجام عمــلیاتــتــروریـــستـی کشتــه شویم تقریبأ صفـر اســـت. احتــمـال ایـنکه در تصادف راننــدگی کشته شویم یک میـــلـیون بار بیشـتر از کشـــتـه شدن در عملیــات تروریســـتـــی است.” ۶٫ او معتـــقـــد اسـت مزایای برقـــراری ارتبـاطـــات خصوصی بیــشـتـر از معـایب آن اسـت پیـــرو انتـشار خبرهایـی مبـنـــی بر ایــنکه داعش از تلگـرام برای ارتبــاط استفاده می کند،ـدوروف اعلام کرد ۷۸ کانال مرتبط با ایــن گروه را مسدود کرده اسـت. این در حالـی استــکـــه ارتباط خصوصی بیـــن اعـــضای داعش همـچـــنـــان امکان پذیر است. ولی این به معـنـای بد بودن رمـــزنــگاری نیسـت.دوروف معتـــقد است “فراهـم کردن بسـتـــر ارتــبـــاطـــی ایمن برای مردمـی که ۹۹٫۹۹ درصـــد از آنــهـــا هیچ ارتبـــاطـیبـــا گروه های تروریـسـتــی ندارند آنقدر مزایـــا دارد که بر معــایــب آن غلـبه کند. تروریــست ها نیـــز همیشـه راهی ایـــمـن برای ارتـباط پیدا می کنند.” ۷٫ به نظــر او دولت فرانـــسـه به انـدازه داعــش مسئول حمـــلــات پاریـــس اســـت به نظر او، سیـاست ها و بی تفاوتی دولت فرانسه منجر به روی دادن ایـــن اتفاق غم انــگیز شده است.دوروف معـــتقـد است که دولت فرانسه با دریـافت مالیات سنــگـیـــن از شهروندان خود، این سرمایــه را صرف جنـگ های بی فایـده می کنــد.
کســب درآمـد موسس تلگرام  ۸٫ او از تلـــگرام کسب درآمـد نمی کنـد دوروف تلگــرام را با سرمایــه شخـــصی خود اداره می کند. در بخشـی از پرسـش های متـداولاین سرویس آمـــده: “اگـــر روزی با مشـکــل مالی مواجه شویم، از کاربـــران خود تقاضای کمک می کنـیمیـــا قابلـــیـت های جانـبــی پولی به تلــگـرام اضافـــه می کنـــیم. با ایـــن حال، هیـچ وقت قصــد نداریم از تلگـــرام سود کسب کنیــم.” ۹٫ او به سفـر علــاقه دارد و عکاس ماهــری است

صفـحه اینـســتــاگرام او پر اسـت از تصاویر زیبــا از منــاظر طبـــیعی و البتـــه چنــد تصویر از خودش. از لوکیشن تصاویر تازه او می توان فهمیـد که او اخـــیــرأ به فنلاند، بارســـلون، سن فرانــسیسکو، نیویورک و رم سفر کرده اســـت.  ۱۰٫ او هیچ جا را وطن خود نمـی دانــد دوروف که بخش هایـــی از کودکی خود را در سن پتــرزبورگ و همـچـــنــین ایـــتـــالیــا گذارنده می گوید“دوست ندارم سوزنی را روی قسمــتی از نقـشه فرو کنم و آن را وطن خود بنامم. به نظرم بهتــر اســتوابـــستگـــی خود به موضوع منـسوخی که آن را کشور می نامــیم کم کنـیــم.” او از ایــنـکــه روسیـــه را ترک کردهپـشـیــمـــان نیـسـت و می گوید “از ایـنکـه از روسیـه فرار کردم خیـــلــی خوشحــالــم چرا که شرکــتـی که الان ادارهمی کنــم بسیـــار موفق تر از گذشـــته است. بعــیـد اســـت روزی تصمـیـــم بگـــیـــرم برای زندگـی دائمی دوباره به روسیـه برگردم.”

موسس تلگرام پاول دوروف فیلترینگ را دور خواهد زد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.