مکان های تاریخی رم – ایتالیا

ایتالیا یکی از زیبا ترین کشورهای اروپا می باشد رم هم یکی از بزرگترین شهر ایتالیا بشمار می رود بناهای قدیمی این شهر اروپایی همیشه نظر توریست ها و گردشگران را به خود جلب کرده است بیشتر گردشگران همیشه برای دیدن این مکان های تاریخی به رم سفر می نمایند و رم یک شهر توریستی بشمار می رود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مکان های تاریخی رم – ایتالیا را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: در شهری که پر است از نمادهـا و آثار دوران قدیم، سخــت است که بدانیـم اول از همه کجــا بایــد رفـت. مســلماً علائق شخــصــی شمـــا انــتخاب هایـتان را کنترل خواهــد کرد، ولی مکان های خاصـی مثـــل کولوسئوم و پانــتئون وجود دارد که تقـریبـاً نمــادهــای الــزامــی ایتالـیا و تمام اروپا هسـتنـــد. در هنـــگام گشت و گذار از رم سعـــی کنــیـد که تجـــربیـــات بازدیــد خود را متـــنوع کنـیــد، تا مکان های باستـــانـی یا کلـیساهـای زیـادی را پشت سر هم دیدن نکـــنـید.

این جاذبـه های مهـــم تر تاریــخــی را می توانــیـد با چند نمـــاد توریــسـتی ترکــیــب کنـیــد. رم به قدری بزرگ اســت که می توانـــد گیـــج کنـــنـــده باشد، بنابرایـن حتـــی جدی تریـــن توریـــسـت ها هم بایـــد زمانی بگذارنـــد تا از پارک یا کافه ای کنـار خیابان لذت ببـــرند.

در ایـــن مطلــب، نگاهی داریم به دیــدنـــی تریـــن و معروف ترین جاذبــه های گردشگـری شهـــر رم:

1. کولوسئوم و طاق کنـستـانـــتـــیــن (The Colosseum and the Arch of Constantine)


درست مثـل برج ایـفـــل در پاریـس، کولوسئوم هم از همان اهمیـت در رم برخوردار است. کولوسئوم بزرگـــتـرین بنـــای به جا مانده از زمــان روم باســـتان است و هنوز هم مدلی برای اســتادیوم های ورزشی در جهان اسـت. استادیوم های فوتبــال به طور مشخص بر اســاس این طرح بیــضـــی شکـــل رومی طراحــی می شوند.

ساخت ایـــن بنــا در سال 72 پس از میلــاد به وسیـــلـه وسپـاسیـــان امپـــراتور رومی آغــاز شد، و بعـد از ایـنـکـه تیتوس فرزنـد او آن را با افــزودن طبقه چهـــارم بزرگــتر کرد، در سال 80 میــلـادی با یک سری مســابــقات هیجان انـگـیـــز افـــتـتـاح شد. کولوسئوم برای برگـزاری اجراهـای تئاتــر، فستیوال ها، سیـــرک ها، یا بازی ها و مســابقـات به انــدازه کافـی بزرگ بود، و در آن دربـــار پادشـاهی و مسئولین رده بالـــا از پایـیــن ترین طبقه، خانواده های اشــرافی روم از طبــقـــه دوم، و توده مردم از طبقـــات سوم و چهارم برنامــه ها را تماشـــا می کردند.

در کنـــار کولوسئوم طاق مشهور کنســتـــانتـــیـن قرار دارد، طاق نصـــرتـــی که به وسیله سنـای روم برافراشتــه شد تا امــپراتور را بعـــد از پیروزی وی در نبرد پل میـــلویان در سال 312 میـــلــادی مورد احترام قرار دهـــد.

2. واتـــیـکان (Vatican City)


واتـیکان کوچکتــریـن دولت خودمخــتـــار در جهان اســـت که مسـاحت آن کمتـر از نیم کیـــلومتر مربـــع اســت، و بیــشـتر آن به وسیلـــه دیوارهــای واتـــیکان احـاطـــه شده اسـت. داخــل آن کاخ و باغ های واتیــکان، کلیـسای سن پیتـرو، و میــدان سن پیتـــرو قرار دارد، و به وسیلـــه پاپ رهـــبـر ارشـــد کلـیــســـای کاتولیـــک رومی حکومت می شود. ایــن فضــای کوچک با موزه هایش و خود کلـیســـای سن پیــترو، دیـدنـــی های زیــادی برای ارائه به گردشگران دارد.

داخـل کلیــســای سن پیترو می توان مجــسمـه «ترحـم» شاهــکـار میکل آنژ را در کنار مجسمـه ها و محراب هایی از برنیـــنـی و دیـگر هنـرمـندان مشـــاهده کرد. کلـیــسـای سیـــستین بدون شک نقـطـــه عطــف موزه های واتیکـان است، که سقـف فرسکو شده آن معروف تریــن اثـر میـــکل آنـژ اسـت. داخـــل کاخ واتـــیکان می توان اتاق های رافـائل، آپـارتـــمان های بورجا، کتابخانـــه واتیــکـان و چنـد موزه را مشـاهده کرد که شامـــل گالری تصویر، موزه هنـر سکولار، موزه اتروسکان و … می شود.

3. پانــتئون (The Pantheon)


پانتئون که بیـــن تمـــام بناهـــای باستانــی رومی بهتر از همه حفظ شده، در تاریـــخ 2 هزار ساله خود تقــریبـاً سالــم باقی مانـــده است. این در حالی اســت که پاپ گریـگوری سوم کاشـی های برنــزی طلـــاکاری شده سقـــف آن را جدا کرد، و پاپ اوربان هشـــتم دستور داد که سقف برنزی آن به طور کامل ذوب شده و برای سقـف بالای محراب کلیســـای سن پیـتـرو و توپ های جنــگی قلــعــه سنت آنـــجــلو استفــاده شود. پانتئون بعـــد از تخـــریـــب در آتش سوزی در سال 80 میـلـــادی مجـــدداً بازســازی شد، و بنـای بازســـازی شده نمایش دهــنـده تبحـر بالای معـــماران رومی اســـت. گنـــبد 43 متــری آن که اوج دستـــاورد معـــماری داخـــلــی رومی اســـت، بدون هیــچ تکــیـــه گاه قابـــل رؤیـــتـــی (که به خوبی درون دیوارها پنــهـان شده اند) معـلق باقی مانده است و ورودی مرکزی 9 متری آن تنهـــا منـبــع روشنـــایـــی ساخــتمــان اسـت.

اثــر متوازن فضای داخـلـی ساخـتـمـان در نتـــیجه تنـاسـب های آن به دســت آمـــده اســـت: ارتفـــاع و قطر به یک اندازه هستـنـــد. با اینکه اولیــن پادشـاهان مسیـحـــی استفـــاده از ایـن معبـــد غیر مسیحـی را برای عبـادت ممـنوع کردنـد، ولی در سال 609 میـــلـــادی پاپ بونیفـــاس چهـــارم آن را به مریـم باکره و تمــام شهــدای مسیحی اختــصاص داد، و از آن زمـان، ایـــن معبد تبـــدیـــل به محـل دفـــن پادشاهــان ایتـــالیایــی و دیـــگــر افـراد مشهور ایــتالـیـایی از جملـــه رافائل هنــرمــند نقاش شده اســت.

4. رومن فروم (Roman Forum)


راه رفـتن در این میدان در شهــر مدرن و پرتــکـاپوی کنونی، مثــل بازگشـت به دو هزار سال پیش به قلب روم باســتـــان است. اگر چه چیزی که از ایـن مرکـــز زنــدگی و حکومت رومی باقی مانده تنـــهــا گوشه کوچکی از شکوه اولیه آن را نشـــان می دهد، با این حال ستون های ایـستاده و فرو افـتـــاده آن، طاق های نصرت آن، و باقـــیـــمــانـــده دیوارها هنوز هم شمـــا را تحـت تأثـیــر قرار می دهـند، به ویژه وقتی در نظر بگیریــد که تاریـخ فروم برای قرن ها تاریـــخ امــپراتوری روم و دنیــای غرب بود. زنـــدگـی سیاسی و مذهــبی رومی در اینــجــا در جریان بود، و دادگــاه ها، بازارهــا و مکـان هایـــی برای جلـــسات همــگی در ایـن محل قرار داشـتنــد.

سنگ های این محل برای دیـــگـــر ساخـــتــمان ها اســـتـــخـراج می شدنـد و در قرن های هجـــدهم و نوزدهم بود که حفاری های اصولی ایـن بناهای تاریـخـــی را از زیـــر لایه ای 10 متری از زمــیـــن و خرده سنـگ بیـرون آورد. بنـاهای برجــستــه ایــن مکان تاریــخـــی که نبـــایــد دیـــدن آن ها را از دست دهـید شامل معـــبد آنتونیوس پیوس، معـــبـد کسـتور و پولوکس، معـبد ساتــرن، طاق سپـتـــیـــموس سوروس، کلیــسای کوریـا، معــبــد وستا و طاق تیـــتوس می شود.

5. فواره تروی (Trevi Fountain)


ایـن شاهـــکار قرن هفـدهمــی یکـی از محـــبوب ترین جاذبــه های توریســتی شهـــر اسـت و در فیــلـم های سیـنمایی به شکلی جاودانه شده که بازدیــد از آن برای هر گردشگـــری در رم الـزامی اســت. انـداخــتن یک سکــه درون فواره تروی سنتـــی است که بر اســـاس آن، بازگشــت شمـــا به رم تضــمــیـــن می شود. فواره تروی که بزرگــتـرین فواره رم است به وسیـلـــه قنـاتی تأــمیــن می شود که در ابتـدا توسط آگریـــپا یکـــی از حاکـــمـــان رومی قرن اول پیـــش از میلاد ساخـــتــه شد تا آب را به حمام های خود بیاورد.

ایـــن فواره بین سال های 1732 تا 1751 میـــلـــادی به وسیلـــه نیکولا سالوی برای پاپ کلــمنـــت دوازدهــم ایجـــاد شد، و در مقـــابـــل دیوار پشتـــی کاخ دوک های پولی ساخـــتـــه شد. در این فواره اوکئانوس خدای اقیـانوس ها با اســـب ها، تریتون ها و صدف ها به نمــایـــش گذاشـــته شده انـــد.

6. باسیــلیـکای سنـت جان لاتـــران (Basilica of St. John Lateran)


همـانــطور که احتـــمـالاً از کلیسای اســـقـفـی پاپ انــتظار داشـته باشــید، باســیــلیکای سنـت جان لاتـــران یکی از چشـمـــگـیــرتریـن کلــیــســاهــای رم اســت. بعد از قرن ها تغـــیـــیـــرات و بازسازی، این کلیــســا همچـنان فرم اولیـه خود از دوره کنـستــانـــتین (که در آن زمــان ساخـــته شده بود) را حفظ کرده اسـت. نمـای بیـرونی آن دارای ظاهـری کامـلـاً باروک و نمونه ای باشــکوه از آن دوره است. علــاوه بر موزائیک ها در محراب کلــیــسا، حتـــما به سقـف چوبی زیـبای قرن شانزدهــمـی آن نیز توجه کنیــد. ایـــن کلـیـسـا به وسیلــه کنــســـتـــانــتیــن یکـــم ساخــتـــه شد و قدیمــی تریــن تعمیـدگــاه مسـیـــحــی در جهــان اســت.

7. سنترو اسـتوریــکو و پله های اسپـانـیـــایی (Centro Storico & the Spanish Steps)


اگـر به نقشه گردشگـــری رم نگـاه کنــیـــد، یک منـطــقــه را خواهیـد دیــد که به قدری کار برای انــجـــام در آن نوشته شده که حتـــی خواندن اسامـــی خیــابـان ها نیــز دشوار اســت. این منــطقــه سنــترو استوریــکو نام دارد، مرکـــز تاریـخی رم، با تعـداد زیـــادی از کلــیسـاهـــای دارای مجـــموعه های هنری، کاخ های درخـــشــان، و میدان های سرزنـده که شمــا می توانـیـد کل تعطـیلـــات خود را در خیـــابان های باسـتانی آن گشـــت و گذار کنــیـد. به جای ایــنــکـه مدام از یکــی از جاذبـــه های دیــدنی آن به دیگــری بروید، زمانـــی را هم صرف لذت بردن از حال و هوای ایـن محــلــه کنـید. میدان پیاتـزا ناوونا، فواره تروی، باسیــلیــکــای سانـــتـــا ماریا مجـــیوره و کلـیـــسای سانتـــا ماریـا دل پوپولو که در آن آثـاری از برنیـنـی و کاراواجو قرار دارد، از جمـــلـــه معـروف ترین جاذبه های این منـطـــقــه هستـــنـــد

پله های اسپـــانــیـــایی شامل سلســـلــه ای از پلـه های نامـتقارن اسـت که به کلـــیـــسای فرانسوی ترینــیـتا دی مونتـی منـــتــهی می شود. این پله ها محـــل اجتماع پرطـــرفداری بیــن گردشــگـــران اســـت، که می توانــنــد در آنـــجا بنـشــیــنند و از خوردن ژلاتو در تابســـتان لذت ببرند یا ایــنــکـه دستـان خود را در کنـار مخروط های بلوط سرخ شده گرم کننـد. فواره به شکــل قایق در پاییـــن پلـه های اسپانـیایی به نام بارکـاچا شناخـــتــه می شود و به وسیلـــه پیــترو برنـیـنی پدر جان لورنتـــسو برنـینـــی معــمـــار برجستـه سبــک باروک ساخته شد.

8. کلـیـسای سانـتا ماریــا مجوره (Santa Maria Maggiore)


سانـتـا ماریـا مجوره یکـی از باشـــکوه ترین کلـــیــساهـــای رم اســت که در قرن چهارم ساخــته شد، زمـانــی که پاپ لیـــبـریوس خواب مریـــم مقـــدس را دید که از او خواست تا کلــیــســـایـــی را در مکانی که روز بعــد برف می بارد بســازد،. با ایـــنکـــه ماه آگوست بود، صبـــح روز بعـد برف در تپـــه اســـکیلـــیـــن بارید، و بنـابرایــن باسـیـلـــیـکا در آن مکــان ساخـه شد. از قرن پنـجم، انـــبوه مردم هر روز به این کلـیسـا می آمدنــد. سه راهروی فضـای داخــلــی 86 متــری این کلـیســـا به وسیـلــه 40 ستون از مرمـــر و چهـــار گرانیــت از هم جدا شده اند.

قدیـــمی تریـن موزائیک های رم که قدمــت آن ها به قرن چهارم می رســد، دیوارهــای بالایــی کلیــسا را تزئین کرده انـــد، و سطــح زمیــن با سنـگ های رنـــگـی به سبـــک صنــعتـــگـــران قرن دوازدهمی ناحیه دریاچـــه کومو منـــبـــت کاری شده اسـت. اولیـن طلــای وارد شده از قاره آمریـکـا به ایـــتالـــیا در سقف کلیـسـا می درخـشـــد. دو پاپ در ایـــن کلــیســا دفن شده انـد.

9. دخمه های مردگان و جاده آپیا (The Catacombs and Via Appia Antica)


دخـمه های سن کالیسـتو (یا سن کالــیــکســتوس) و سن سباستیانو، هر دو قبرهـــای زیـرزمـــینی گســـترده ای در جاده آپیــا (سن کالیستو منـــطقه ای به مساحـــت 300 در 400 متــر اســت) با شبکــه های چنــد لایـــه پیچـیــده ای از راهروها و اتاق ها هســتنـد. علـاوه بر مقـــبــره ها، سن کالــیکســتوس دارای شش کلــیـــســـای کوچک اســـت که بین سال های 290 تا 310 میلادی ساخته شدند، و هم نقاشــی های اولیه مسیـــحـی و هم غیر مسیـحی در آن ها وجود دارد. مقــبره اکثر پاپ های شهیـــد شده قرن سوم در ایـن مکـــان قرار دارد و به وسیلـه کتیـــبه های یونانی مشــخـص شده است. سن سبـــاستـیـــانو، یکــی از هفـت کلیسای زیـــارتـــی رم، در قرم چهـــارم ساخــتـــه شد.

کمی در سمت غرب جاده آپــیـــا و در فاصـلــه ای کوتاه از دخـمـه های سن کالـیســتو، دخـــمـه های دومیتــیــلا که از جمـله بزرگترین و تأـثـــیـرگذارتـریــن دخـمـه ها در رم است قرار دارد، که شامل 15 کیلومتر تالار و راهـــروی زیــرزمــیـنی و یک باسـیلیکـای کامل است. بیــش از 80 مقــبـره نقاشــی شده و دیوارنــگاره ای قرن دومی از اثر معــروف دا وینچــی به نام «شام آخر» در گالری های آن قرار دارد.

10. میــدان پیـاتـــزا ناوونا (Piazza Navona)


پیاتـــزا ناوونا یکـــی از برجــسـتـه ترین میادین سبک معـــماری باروک در رم اسـت و هنوز هم شکـــل کلی استـادیومی رومی را دارد که در ایــنــجـــا برای امـــپراتور دومیتـــیـان ساخــتـــه شد. این میـدان در قرون وسطـی همــچـــنــان برای جشن ها و مســابقـــات اســب سواری استفـاده می شد، و به وسیله بورومینی که مجموعه کاخ های باشکوه و کلــیـسای سنت آگــنـس را نیـز در سمـت غربی طراحی کرده بود، به سبــک باروک بازســـازی شد. نمــای بیــرونی، برج ناقوس، و گنـبد سبک معـماری باروک را به خوبی نشان می دهــنـــد.

با ایــنکـــه بورومینــی میدان و نمـاهای اطراف آن را طراحـــی کرد، ولی رقـیــب مهـــم او یعـنـی برنــیـنـی قسمت مرکـــزی ایـن منطـقـــه که فواره سبک باروک زیـــبــای Fontana dei Fiumi است را ایــجاد کرد. ایـــن فواره نمــایـانگر چهار رود اسـت که در آن زمـــان گمــان می شد بزرگــتـریـن رودهـــا در هر یک از قاره های شنـــاخته شده بودند، به طوری که چهـار مجسمـه دور تا دور فواره نمایانگــر رودهـای نیـل، گنـگ، دانوب و ریو دلـا پلـــاتــا هســتـــنـــد، و گیـــاهـان و حیوانــاتــی از هر منطقـه در کنـارشان قرار داده شده اســت. دو فواره دیگـر در ایــن منطـــقه عبــارتـــنـــد از فواره قرن شانـزدهـمـی Fontana del Moro و فواره قرن نوزدهمـــی Fontana del Nettuno. امـــروزه، این میدان پر است از گردشــگــران، هنــرمندان خیابانــی، مغـــازه های سوغاتــی، کافـه ها، و یکــی از بهتریـــن بازارهای کریســمـــس در رم در ماه دسامــبر. در نزدیـکـی آن، بیـــن میـــدان پیـاتـزا و پانتئون، کلـیســـای سن لویجـی دی فرانچـســی شامل سه نقـــاشی مهـم از قرن شانزدهم اثـر کاراواجو اسـت.

11. تپـــه پالاســـیوم (Palatine Hill)


تپـه پالاسـیوم در نقطه ای استـراتــژیـک 50 متـــر بالـای رود تیـــبر واقع شده و گواهی بر اولیــن اقـــامــتـــگاه در رم است: برش های سنـگی در جلوی معبد سایـبل نشـان دهـنـده فعالــیـــت انــسان ها در 9 قرن پیش از میلـــاد است. بعـــدهـــا، ایـــن مکـانـی بود که به وسیــله امپــراتورها و خانواده های بزرگ اشرافـــی برای کاخ هایشـــان انتــخــاب شد. باغ های فارنـســـه در قرن شانزدهــم برای الساندرو فارنســـه کاردیـــنـال مسیــحـی ایجاد شدنـد، پارکی تفـریـــحـــی از تراس ها، پاویون ها، چمن ها، گل ها، درخـتان، و فواره ها که برای تجمـعـــات طراحی شده است. تپـه پالاسیوم مکــانی دوست داشــتنی برای گشت و گذار اســـت، و ترکـیــبــی از پارک با ویرانه های باشکوه و تأثــیـــرگـــذار روم باسـتان را ارائه می دهد.

12. گالری و باغ های بورگـز (Borghese Gallery and Gardens)


باغ های بورگز یکی از بزرگتـــریـن پارک ها در رم است که شامل دیـــدنـی های زیـادی از جمله دو موزه است و معــروف ترین جاذبه آن ویلا بورگز اســت. بخـشــی از این مجـــموعه به عنوان ویلا ساخــتـــه شد و گالـری هنری بورگـس دارای تابـــلوهای نقاشی، مجسمـه ها، موزائیک ها و نقش برجستـه هایـــی اســت که بیشــتـر آن ها مربوط به قرن های پانزدهـــم تا هجـدهم می شوند، و شامل آثاری از رافـائل، تیــسـین، کاراواجو و روبنس اســـت. ویلـــا جولیا در این پارک به عنوان اقامـــتـــگاهی تابستانـی برای پاپ ژولیوس سوم ساخــته شد و موزه اتروسکــان در آنــجا قرار دارد. برای نمایــشگـــاه جهانی سال 1911 که در رم برگزار شد، ویلــاهای بیــشــتـری در ایــنــجا ساختـه شد.

ایـــن پارک، باغــی به سبــک انگـــلیـسی است که دارای مســیرهای پیـــاده روی و برکه هایی اسـت و می توانـــید قایــق های پاروزنی را برای گردش در آن کرایـــه کنـیــد. همــچنــین برای گشـت و گذار در پارک می توانیـد دوچرخه یا کالسکه نیــز کرایــه کنید. تفریـــحـات مخـــصوصی هم برای کودکـــان از جمـــلــه باغ وحش، زمــیــن های بازی و عروسک گردانی وجود دارد.

13. حمام های کاراکــالا (Baths of Caracalla)


ایـن حمـــام ها در سال 216 میلــادی به وسیـلـــه کاراکــالـا امپـــراتور رم ساخـــته شدند و چیـزی بیـــشـــتر از حمـــام هایی عمومی بودند. ایـنـــجا یک مرکز ورزشی کامـل با حمــام های داغ و سرد، اســـتـخر شنـا، سونای خشــک و بخـــار، تجهیزات ژیـــمـــناستـــیک و ورزشـــی، اتـــاق های معـــاشرت، باغ ها، کتــابــخـــانـــه ها، آرایـشگـــاه ها، و فروشگاه ها بود. ایـــن مجموعه بزرگ و با ابــهت زمـــیـــنی به مســاحـــت 300 متـــر مربـع را پوشش می داد و 1500 نفر به طور همزمان در آن جا می شدنـد. زمیـــن ها و دیوارهـای آن با سنــگ های مرمر، موزائیک و دیوارنـــگـــاره ها پوشیـده شده بودند؛ حتی در ویرانه های آن نیز می توان شکوه و ابـهت را مشـاهده کرد.

14. موزه ملـــی حمام های دیوکلــتــیان (Baths of Diocletian National Museum)


حمـام های دیوکلـتــیان به قدری بزرگ بودنـد که امروزه شامـــل دو کلـیـــســـا، بخش هایـــی بزرگ از صومعـــه ای کارتوزیان، و یک موزه بزرگ است. میــکل آنـــژ از تپـیـــداریوم ها (حمـــام های داغ) به عنوان الـــگویی برای کلـیـسای سانــتا ماریـا دلی آنـیــلی خود استـــفـاده کرد، و موزه ملـی رم بخشی دیـــگــر از ایـــن مکـــان را با گنجـــینه های کهـــن به خود اختـصاص داده است: مجسمه های یونانـــی و رومی، تابوت دان های پیش از مســیــحـیت و بعــد از آن، و موزائیک ها و دیوارنـــگــاره های زیـبــا. کلــیــسای قرن شانزدهمـی سن برناردو آله ترمه در گوشه حمـام ها ساخـتـه شد و گنـــبد آن شبــیه به معـــبـــد پانـتئون، ولی با نصــف سایــز آن است.

مکان های تاریخی رم – ایتالیا + تصاویر

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.